T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

SEÇİM DEVRESİ     : 29.03.2009

TOPLANTI TARİHİ : 07.01.2014  

TOPLANTIDÖNEMİ:OCAK 2014                                                                               TOPLANTI GÜNÜ    : SALI

 

2014 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2014 OCAK AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

2014/01 Meclis Başkanlığına yazılı olarak verilen 4 (DÖRT) adet önergenin gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

2014/02 Kepez Belediyesi Sosyal Yardım Komisyonu’nun Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR, İsmail UYANIK, Hüsamettin ÜNVER’den oluşması, oy birliği ile kabul edildi.

 

2014/0323 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Belediyemizce Şiir, Fotoğraf, Resim, Kompozisyon dallarında yarışma düzenlenmesine, jüri ve ödül belirlenmesinin daha önce alınan, Belediyemiz Meclisinin 05.11.2013 gün ve 2013/236 Sayılı Kararı ve Belediyemiz Encümeninin 13.11.2013 gün ve 2013/108 Sayılı Kararı hükümlerinin uygulanması;       Oy birliği ile kabul edildi .

 

2014/04 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesinin “b” bendi uyarınca Belediyemiz Meclisinin 2014 yılında yapacağı tatil Ayının AĞUSTOS 2014 olarak belirlenmesi; Oy birliği ile kabul edildi.

 

2014/055393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden, Belediyemizin bir önceki yıl gelir - giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerini denetlemek üzere yapılan gizli oylama sonucunda, Belediyemiz Meclis Üyelerinden  (Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ ve Emin BACAK)’ın Denetim Komisyon Üyeleri olarak seçilmeleri; Oy birliği ile kabul edildi.

2014/065393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine istinaden, Belediyemiz Norm Kadro Cetvelinde boş olarak bulunan 8750 unvan kodlu 1 adet 8.Dereceli Tekniker ve 8500 unvan kodlu 1 adet 1.Dereceli İnşaat Mühendis kadrosunda tam zamanlı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ve verilecek ücretlerinin aylık net 2.000,00-TL (ek gösterge, ilaveler sendikal haklar dahil) olarak belirlenmesi; Oy birliği ile kabul edildi.

2014/07 2014 yılında çalıştırılacak geçici işçilerin vize miktarının aylık 18 adam/ay, yıllık 216 adam/ay olarak belirlenmesi, oy birliği ile kabul edildi.

 

2014/08 Belediyemiz Norm Kadro Cetvelinde dolu olarak bulunan 7555 unvan kodlu 1 adet 3.Dereceli Memur kadrosunun 5.Dereceli memur Kadrosu ile, Belediyemiz Norm Kadro Cetvelinde dolu olarak bulunan 7950 unvan kodlu 1 adet 3.Dereceli Şoför Kadrosunun 5.Dereceli Şoför kadrosu ile, 11135 kodlu 1 adet 3.dereceli Temizlik İşleri Müdürü kadrosunun 1.Dereceli Temizlik İşleri Müdürü kadrosuyla değiştirilmesinin, 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18.maddesinin (ı) fıkrası ile değiştirilmesi; Oy birliği ile kabul edildi.

 

 

2014/09 Komisyondan gelen, 04.11.2011 tarih ve 2011/14 sayılı ve 05.11.2009 tarih ve 2009/120 sayılı kararlar üzerinde sehven yapılmış olan hataların düzeltilmesi, oy çokluğu ile kabul edildi.

2014/10 pafta:1, parsel:6002’de 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı, oy çokluğu ile kabul edildi.

2014/11 pafta:1, parsel:381’de 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı, oy çokluğu ile kabul edildi.

2014/12 pafta:H16c18b2d, parsel:6054’de 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı, oy çokluğu ile kabul edildi.

2014/13 pafta:15, parsel:2254’de 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı, oy çokluğu ile kabul edildi.

2014/14 pafta:15, parsel:2252’de 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı, oy çokluğu ile kabul edildi.

2014/15 pafta:2, parsel:93’de 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı, oy çokluğu ile kabul edildi.

2014/16 pafta:H16c-18a-2a, parsel:2538’de 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı, oy çokluğu ile kabul edildi.

2014/17 pafta:12, parsel:1192’de 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı, oy çokluğu ile kabul edildi.

2014/18 pafta:21-22, parsel:3065-3066’da 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Tadilatı, oy çokluğu ile kabul edildi.

2014/19 pafta:21-22, parsel:3065-3066’da 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı, oy çokluğu ile kabul edildi.

2014/20 pafta:1, parsel:383’de 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatının imar komisyonunda kalması oy birliği ile kabul edildi.

2014/21 pafta:h16c-19a-2a, parsel:6381’de 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı, Oy çokluğu ile kabul edildi.

2014/22 pafta:H16c-19a-2a, parsel:6381’de 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Tadilatı, oy çokluğu ile kabul edildi.

2014/23BelediyemizMeclisinin 04.12.2013 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere komisyonumuza sevk edilen, Cumhuriyet Mahallesi çatı eğimlerinin %33’ten %45’e getirilmesi talebi komisyonumuzca incelenerek aşağıdaki karar alınmıştır.

Söz konusu Cumhuriyet Mahallesi çatı eğimi Kepez Belediyesi çatı yönetmeliğince %33 olarak belirtilmiştir. Verilen dilekçe ile %33 olan çatı eğiminin %45 olması istenilmektedir. Yapılmak istenen çatı eğimi oran artımı, oy çokluğu ile red edilmiştir.

2014/24 Cumhuriyet ve Boğazkent Mahalleleri üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu talep edilmektedir. İmar plan revizyonunun imar komisyonunda incelemesi devam etmesi için imar komisyonunda kalması, oy birliği ile kabul edildi.

 

 

2014/25Belediyemiz Meclisinin 2014 ŞUBAT ayında yapacağı toplantının 05.02.2014 ÇARŞAMBA günü saat 15:00’de Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılması;            Oy birliği ile kabul edildi.

2014/26 Beldemiz 29K, 29L ve 30 L imar paftalarını kapsayan alana ait 04.12.2013 gün ve 2013/272 Sayılı Meclis Kararı ile yapılan, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna Sn: Sezai UYGUN 27.12.2013 gün ve 4097 sayılı itiraz dilekçesi, (kararda ve tutanaklarda belirtilen red gerekçeleri ile) oy çokluğu ile red edildi .

2014/27 Beldemiz 29K, 29L ve 30 L imar paftalarını kapsayan alana ait 04.12.2013 gün ve 2013/272 Sayılı Meclis Kararı ile yapılan, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna Sn:Halil MAKAS  03.01.2014 gün ve 20 sayılı ihtarname   (kararda ve tutanaklarda belirtilen red gerekçeleri ile) oy çokluğu ile red edildi .

2014/28 Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c-18b-2a, parsel:6570’in kat karşılığı suretiyle yaptırılıp, Belediyemize akar sağlanması; oy birliği ile kabul edildi.

2014/29 Beldemizdeki Bankamatik (ATM) yerlerinin toplu olarak bir yere toplanması ve yeni yerler tespit edilerek bu alanlara getirilmesi ve 10 (on) yıla kadar kiraya verilmek üzere Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi;            Oy birliği ile kabul edildi.

                                                                                                          07.01.2014

 

ÖMER FARUK MUTAN           MUSA GÖKDENİZ       HÜSAMETTİN ÜNVER

 

BELEDİYE BAŞKANI           MECLİS KATİBİ       MECLİS KATİBİ