T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

SEÇİM DEVRESİ : 30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ : 05.05.2014

TOPLANTIDÖNEMİ : MAYIS 2014

TOPLANTI GÜNÜ :PAZARTESİ

 

 

2014 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2014 MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

 

2014/74 Meclis Başkanlığına yazılı olarak verilen 6 (ALTI) adet önergenin gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

2014/75 Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi Sahil Yolu Caddesi üzerindeki 870 parseldeki taşınmazın 10 (on) yıllığına kiralanması için Belediyemiz Encümen’ine yetki verilmesi; Oy birliği ile kabul edildi. 

 

2014/76 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Zabıta Amirliğinin teklifleri üzerine Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Gelir tarifesi değişiklikleri görüşülmüştür. 

Zabıta Amirliğinin teklifine göre Gelir tarifesine ek olarak; ‘Ruhsat Yenileme Ücreti 100-TL, Canlı Müzik İzin Belgesi ücreti 300-TL ve Mesul Müdürlük Belgesi ücreti 100-TL’ olacak şekilde belirlenmesine ayrıca; 

Ayrıca İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün teklifine göre ise Gelir Tarifesine ek olarak; 

Madde 10-b (EK): İmar Planı olmayan yerlerde yapılacak imar planın onaylama ücreti arazinin beher m2 için 1.5-TL Belediyenin yaptırmış olduğu imar planlarında m2 için 2.5-TL olarak (Plan onama ücreti imar durumu ücreti ile birlikte alınacaktır.) 

Madde 10 EK: İmar Plan Değişikliği Yapılan Yerlerde İmar Durum Ücreti Hesabı;

-İmar plan değişikliği yapılan yerlerde imar durum ücreti hesabı ilave nüfus (kişi sayısı) X cephe alınan yolun rayiç değeri X 15 olarak hesaplanır. (Meclis karar tarihinden önce belediye tarafından yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonu için geçerli olup, bu tarihten önce parsel bazında yapılan plan tadilatlarını kapsamamaktadır.)

-Bu alanlarda parsel m2 si başına 1-TL sosyal ve teknik altyapı donatı ücreti imar durum ücreti ile birlikte alınacaktır. 

Madde 11 EK: Kat irtifakı ve kat mülkiyeti onayı (daire başına) 50-TL olarak belirlenmesi;

Oy birliği ile kabul edildi.

 

2014/77 Belediyemizin 2013 Mali Yılı Kesin Hesabının incelenmesi sonucunda;

 

1-2013 Mali Yılı Gelir Bütçesinde 13.650.000,00-TL olarak tahmin edildiği, ancak yıl sonu itibarıyla 2.730.368,11-TL”sı vergi gelirleri, 3.739.483,89-TL Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 400,00-TL”sı alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 5.366.059,16-TL si diğer gelirler ve 299.911,25-TL sermaye gelirleri olmak üzere toplam 12.136.222,41-TL gelir tahsilatı yapılmıştır. Oylaması yapılan 1.madde oy birliği ile kabul edildi. 

 

2-2013 Mali Yılı Gider Bütçesi 13.650.000,00-TL olarak tahmin edilmiş olup; 2.372.350,85-TL”sı Genel Kamu Hizmetlerine, 473.299,04-TL”sı Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerine, 2.400.191,03-TL”sı Ekonomik İşler ve Hizmetlere, 4.149.053,60-TL”sı Çevre Koruma Hizmetlerine, 4.102.804,49-TL”sı İskan ve Toplum Refahı Hizmetlerine, 22.302,00-TL”sı, Dinlenme Kültür ve Din Hizmetlerine,  28.169,78-TL”sı Sosyal Güvenlik Sosyal Yardım Hizmetlerine olmak üzere toplam 13.548.170,79-TL harcama yapılmış olup; geriye kalan 101.829,21-TL ödenek Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği”nin 39.maddesine göre imha edilmiştir. Oylaması yapılan 2.madde oy birliği ile kabul edildi. 

 

2013 Mali Yılı kesin Hesabı; Oy birliği ile kabul edildi.

2014/78 10/04/2014 tarihli ve 28968 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliğe göre Belediyemizin D-6 olan Norm Kadro Cetvelinin D-7’ye yükselmesi nedeniyle; 1 adet G.İ.H. sınıfında 11160 ünvan kodlu 3 dereceli Su ve Kanalizasyon Müdürü, 1 adet G.İ.H. sınıfında 7555 ünvan kodlu 7 dereceli Memur, 1 adet G.İ.H. sınıfında 7950 ünvan kodlu 11 dereceli Şoför, 1 adet G.İ.H. sınıfında 6835 ünvan kodlu 3 dereceli Şef, 1 adet G.İ.H. sınıfında 13000 unvan kodlu 3 dereceli İtfaiye Amiri, 1 adet G.İ.H. sınıfında 9900 ünvan kodlu 6 dereceli İtfaiye Çavuşu, 3 adet G.İ.H. sınıfında 9447 ünvan kodlu 8 dereceli İtfaiye Eri, 1 adet G.İ.H. sınıfında 9935 ünvan kodlu 6 dereceli Zabıta Komiseri, 4 adet G.İ.H. sınıfında 9950 unvan kodlu 8 dereceli Zabıta Memuru, 3 adet T.H. sınıfında 8500 ünvan kodlu 7 dereceli Mühendis, 2 adet T.H. sınıfında 8750 unvan kodlu 7 dereceli Tekniker, 1 adet S.H. sınıfında 8430 ünvan kodlu 11 dereceli Laborant, 1 adet S.H. sınıfında 8410 ünvan kodlu 11 dereceli Sağlık Memuru, 1 adet S.H. sınıfında 8130 unvan kodlu 8 dereceli Veteriner Hekim, ayrıca işçi kadrolarına 11 adet 10820 ünvan kodlu İşçi kadrosu ihdas edilerek Belediyemiz Norm kadrolarına eklenmesi; Oy birliği ile kabul edildi. 

2014/79 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi 29 K imar paftasında Uzun Sokağı kapsayan alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı; Oy birliği ile kabul edildi. 

2014/80 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi 29 K-II b imar paftasında Uzun Sokağı kapsayan alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı; Oy birliği ile kabul edildi. 

2014/81 Belediyemiz Meclisinin 2014 HAZİRAN ayında yapacağı toplantının 04.06.2014 ÇARŞAMBA günü saat 16:00’da Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılması; Oy birliği ile kabul edildi.

2014/82 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin 05.05.2014 gün ve 2014/74 sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınarak karar verilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c18b2b, parsel:290’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı Belediye Meclisince incelenmiş olup, Hazırlanan Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin  2014 HAZİRAN ayında yapacağı toplantının gündemine alınması;  Oy birliği ile kabul edildi. 

2014/83 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin 05.05.2014 gün ve 2014/74 sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınarak karar verilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c18b2a, parsel:6613-6570-6571’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı Belediye Meclisince incelenmiş olup,      Hazırlanan Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere  Belediyemiz Meclisinin 2014 HAZİRAN ayında yapacağı toplantının gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

2014/84 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin 05.05.2014 gün ve 2014/74 sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınarak karar verilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi pafta:H16c19a2a, parsel:6671-6673’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı Belediye Meclisince incelenmiş olup, Hazırlanan  Nazım İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2014 HAZİRAN ayında yapacağı toplantının gündemine alınması;  Oy birliği ile kabul edildi. 

2014/85 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin 05.05.2014 gün ve 2014/74 sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınarak karar verilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi pafta:H16c19a2a, parsel:6671-6673’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı Belediye Meclisince incelenmiş olup   Hazırlanan Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2014 HAZİRAN ayında yapacağı toplantının gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi. 

2014/86 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin 05.05.2014 gün ve 2014/74 sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınarak karar verilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c18b2a, parsel:488-4900-4901-4365’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı Belediye Meclisince incelenmiş olup, Hazırlanan  Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2014 HAZİRAN ayında yapacağı toplantının gündemine alınması;Oy birliği ile kabul edildi. 

2014/87 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin 05.05.2014 gün ve 2014/74 sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınarak karar verilen, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan İhsan Şenkartal Caddesi’nin Sahil Yolu Caddesi ile kesiştiği noktadan sonraki kısmının isim değişikliği hakkındaki gündem maddesinin yapılan müzakereler sonrasında Sokak İsim Komisyonuna sevkine, Komisyonun  Belediyemiz Meclis Üyelerinden Halil UYANIK, Mehmet NAİR ve Hüsamettin ÜNVER’den oluşturulmasına, konunun komisyonda görüşülmesini müteakip, Belediyemiz Meclisinin 2014 HAZİRAN ayında yapacağı toplantıda gündeme alınması; Oy birliği ile kabul edildi. 

 

BELEDİYE BAŞKANI                                                                 MECLİS KATİBİ                                                                           MECLİS KATİBİ 

ÖMER FARUK MUTAN                                                              İNCİ PEHLİVAN                                                                             ALİ AYGÜN