T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

SEÇİM DEVRESİ:29.03.2009

TOPLANTI TARİHİ:05.11.2014

TOPLANTIDÖNEMİ:EYLÜL 2014 OLAĞAN

TOPLANTI GÜNÜ   :ÇARŞAMBA

 

2014 YILI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2014 KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

2014/154 Meclis Başkanlığına yazılı olarak verilen 6 (ALTI) adet önergenin gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

2014/155 Belediyemizin 2015 Mali Yılı Bütçesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna sevkine ve Meclisin 19 Kasım 2014 tarihindeki 2. bileşimde görüşülerek karara bağlanması, Oy birliği ile kabul edildi. 

2014/156 Belediyemiz 2015 Mali Yılı Gelir tarifesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna sevki ve Meclisin 19 Kasım 2014 tarihindeki 2. Bileşiminde görüşülerek karara bağlanması, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi.

2014/157 Belediyemizin çeşitli yatırımlarında kullanılmak üzere 60 ay vadeli 5.000.000,00-TL’lik kredi alınmasına ve kredi kullanılması için Belediye Başkanı Ömer Faruk MUTAN’a yetki verilmesi;  Oy birliği ile kabul edildi. 

2014/158 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin ‘p’ bendi uyarınca, Kepez Belediyesi Şehir İçi Nakliyat Yönetmeliği’nin yeniden düzenlenmesi için Belediyemiz Zabıta Amir V. İbrahim BORUZAN’dan görüş alınması ve Belediyemiz Meclis Üyelerinden Musa GÖKDENİZ, Mehmet NAİR, Halil UYANIK’tan oluşan komisyon  oluşturulması, ayrıca konunun oluşan komisyona sevk edilmesi;   Oy birliği ile kabul edildi. 

2014/159 Beldemiz Hamidiye Mahallesi’nde bulunan Şelale Park içindeki kamu alanının 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi;Oy birliği ile kabul edildi. 

2014/160 Belediyemiz ile Tüm Bel Sen arasında 15.01.2012 tarihinde imzalanan toplu sözleşme iş sözleşmesi 31.12.2014 tarihinde sona ereceğinden, Yetkili Sendika olan Tüm Bel Sen ile yeni bir toplu iş sözleşmesi akdedilmesi için görüşmelere başlanması ve toplu iş sözleşmesi imzalanma  yetkisinin Belediye Başkanı Ömer Faruk MUTAN’a verilmesi;  Oy birliği ile kabul edildi. 

2014/161 Belediyemiz Meclisinin 01.10.2014 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere komisyona sevk edilen, Belediyemiz Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne istinaden hazırlanan Plan Notlarından 16.ve 23.maddeler üzerinde değişiklik yapılmıştır. Plan Notları üzerindeki değişiklik komisyonca incelenerek aşağıdaki karar alınmıştır. 

MADDE 16:Açık çıkmalar parsel sınırlarına 2 m.den fazla yaklaşmamak kaydı ile arka ve yan bahçe mesafelerine 1 m.taşabilir. 20cm.lik süs çıkmaları yapılabilir’e; Blok ve bitişik nizamlarda kapalı çıkma bitiminde başlayan parselde ve bu parsellerin zemin teraslarında açık çıkma yapılabilir, 2 m. çekilmesi zorunlu değildir not ilave edilmiştir. 

MADDE 23: Parselin cephe aldığı bütün yollara çatı eğimi verilecektir notu parselin iki yönüne çatı eğimi verilebilir olarak düzeltilmiştir. Parselin kot aldığı yola köşe parseller dahil kalkan duvar yapılamaz. Çatı eğimi parselin kot aldığı yöne ters yönüne verilir (Beşik Çatı). Birbirine bakan bloklarda kalkan duvar yapılabilir. Çatı terası bölümüne iki teras arasındaki mesafe 2 n. Olacaktır. Notu ilave edilmiştir. Bu itibarla yapılmak istenen Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne istinaden hazırlanan Plan Notlarından 16.ve 23.maddeler üzerinde değişiklik yapılması;Oy birliği ile kabul edildi.

2014/162 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:13, parsel:1642-3844’de 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı talep edilmektedir.  Hazırlanan Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2014 ARALIK ayında yapacağı toplantının gündemine alınması;Oy birliği ile kabul edildi. 

2014/163 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 20.08.2014 tarih ve 13549 sayılı oluru ile onaylanmış 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na istinaden; Çanakkale İli, Kepez Beldesi plan paftaları üzerinde 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonu hazırlanmıştır. Hazırlanan Nazım İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2014 ARALIK ayında yapacağı toplantının gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi. 

2014/164 Belediyemiz Meclisinin 2014 ARALIK ayında yapacağı toplantının 03.12.2014 ÇARŞAMBA günü saat 15:00’de Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılması; Oy birliği ile kabul edildi. 

2014/165 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin 05.11.2014 gün ve 2014/154 Sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınarak karar verilen, Boğazkent Mahallesi pafta:H16C14D4A, parsel:1733’ü kapsayan alana ait 01.10.2014 gün ve 2014/142 Sayılı Meclis Kararına Sn:Eşref AKHAN 4282 sayılı dilekçe ile itiraz etmiştir. Yapılan değerlendirme sonrasında verilen karar; Sn:Eşref AKHAN’ın itiraz dilekçesinin reddi, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Halil UYANIK’ın ÇEKİMSER oyuna karşılık, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ, Hüsamettin ÜNVER, Musa GÖKDENİZ, İnci PEHLİVAN, Ali AYGÜN, Mehmet NAİR, Nermin ERDOĞAN, Emin BACAK, Ozan TOPSOY ve Belediye Başkanı Ömer Faruk MUTAN’ın KABUL oyları ile; Oy çokluğu ile kabul edildi.

2014/166 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin 05.11.2014 gün ve 2014/154 Sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınarak karar verilen, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Rüzgar Enerji Sistemi Kurulumu (RES Projesi) için izin alınması, diğer resmi işlemler ve gerekli protokollerin imzalanması ile ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi; Oy birliği ile kabul edildi.

2014/167 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin 05.11.2014 gün ve 2014/154 Sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınarak karar verilen,  Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Rüzgar Enerji Sistemi (RES Projesi) için gerekli olan taşınmazın temini (alımı, kiralanması, kamulaştırılması) için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi; Oy birliği ile kabul edildi.

2014/168 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin 05.11.2014 gün ve 2014/154 Sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınarak karar verilen, Belediyemiz Meclisinin 2014/150 Sayılı Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen 6075 parseldeki plaj tesisi çadır alanının “Gazi, Şehit  yakını ve Belediye Personeli” ne yönelik indirim talebi görüşülerek; Plaj tesisinde çadır kurulacak vatandaşlardan, “Gazi, Şehit yakınları (Şehit aileleri), engelli (en az % 50 engelli raporu) ve Belediye Personeli ile yapılacak işgal sözleşmelerinde, Belediye Meclisinin 2014/126 Sayılı ve 03.09.2014 tarihli kararına istinaden işgal harcı tarifelerinden 4. Grupta belirlenen işgal harcının uygulanması gerektiği yönündeki komisyon raporu; Oy birliği ile kabul edildi.

2014/169 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin 05.11.2014 gün ve 2014/154 Sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınarak karar verilen; Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta.H16c18b2b, parsel:6771’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı talep edilmektedir. Hazırlanan Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2014 ARALIK ayında yapacağı toplantının gündemine alınması;

2014/170 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin 05.11.2014 gün ve 2014/154 Sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınarak karar verilen; Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c18b2b, parsel:2925 üzerinde 11.07.2014 tarih ve 143 sayılı ruhsat, müteahhit değişikliği sonrasında 29.08.2014 tarih ve 174 sayılı ruhsat düzenlenmiştir. Bina gabarisinin Nurcan Bey Caddesi’nden bakıldığında olması gerekenin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle verilen ruhsatın iptali; Belediyemiz Meclis Üyelerinden Halil UYANIK’IN ÇEKİMSER oyuna karşılık, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ, Hüsamettin ÜNVER, Musa GÖKDENİZ, İnci PEHLİVAN, Ali AYGÜN, Emin BACAK, Ozan TOPSOY ve Belediye Başkanı Ömer Faruk MUTAN’ın KABUL oyları ile; Oy çokluğu ile kabul edildi. 

 

 

BELEDİYE BAŞKANI                      MECLİS KATİBİ             MECLİS KATİBİ

ÖMER FARUK MUTAN                     İNCİ PEHLİVAN          ALİ AYGÜN