T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

SEÇİM DEVRESİ     : 30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ : 03.12.2014

TOPLANTI DÖNEMİ:ARALIK 2014

TOPLANTI GÜNÜ    : ÇARŞAMBA

 

 

2014 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2014 ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

 

2014/174 Meclis Başkanlığına yazılı olarak verilen 13 (ONÜÇ) adet önergenin gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

2014/175 Avrupa Belediyeler Birliği’ne katılım sürecinin Belediyeler ile AB’li taraflar arasındaki diyaloğun ve işbirliğinin tesis edilmesi, güçlendirilmesi doğrultusunda faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş ve kurulacak olan derneklere 5253 Sayılı Yasanın 2. Ve 3.maddeleri ile 31.03.2005 tarihli Resmi Gazate’de yayımlanan 25772 Sayılı Yönetmeliğinin 5.maddesinin (c) fıkrası gereği Kepez Belediyesi’nin üye olması ve Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk MUTAN’a yetki  verilmesi;

Belediyemiz Meclis Üyelerinden Emin BACAK RED(her partinin siyasi bir görüşü vardır bu da CHP olduğu için bizde Ak partili olduğumuz için) Ozan TOPSOY RED (benimde aynı), Mehmet NAİR RED (ben bağımsız kalmasını istiyorum.), Halil UYANIK ÇEKİMSER, oylarına karşılık, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ, Hüsamettin ÜNVER, Musa GÖKDENİZ, İnci PEHLİVAN, Ali AYGÜN, Nermin ERDOĞAN ve Belediye Başkanı Ömer Faruk MUTAN’ın KABUL oyları ile; Oy çokluğu ile kabul edildi. 

 

2014/176 Kepez Belediyesi Sosyal Yardım Komisyonu üyeliklerine 2015 Yılından geçerli olmak üzere Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR-İnci PEHLİVAN ve Mehmet NAİR’in komisyon üyesi olarak seçilmeleri; Oy birliği ile kabul edildi. 

 

2014/177 5393 Sayılı Kanunun 49.maddesinin 3.fıkrası gereğince Belediyemizin Teknik Hizmetleri sınıfındaki personel ihtiyacını teminen ekli listede adı soyadı, birimi ve ünvanı yazılı personellerin tam zamanlı sözleşmeli çalıştırılmaları ve ayrıca Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün unvan bazında ücretlerle ilgili genelgesi doğrultusunda net ücreti tavanını aşmamak üzere Sözleşmeli Personellerin ücretlerinin Tekniker kadrosunda görev yapan kişinin aylık net 2.100,00-TL (ek gösterge dahil, sendikal haklar hariç), Mimar ve Mühendis kadrosunda görev yapan kişilerin aylık net 2.300,00-TL (ek gösterge dahil, sendikal haklar hariç) olarak belirlenmesi; Oy birliği ile kabul edildi.

 

2014/178 22 Şubat 2007 tarih ve 26445 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmeliğin 24. Maddesinde Belediyeler ve Mahalli idare birliklerinde kullanılacak geçici işçi pozisyonları kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvelinde belirlenen memur norm kadro standartlarının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu Adam/Ay sayısına göre  meclis tarafından yıllık olarak belirlenir denilmektedir. 

     

Yukarıda belirtilen yönetmelik doğrultusunda Belediyemiz D7 gurubunda yer alması nedeniyle tahsis edilen Norm kadro toplamı 93 olup belirlenen sayısının yüzde yirmisini geçmemek kaydıyla 01/01/2015 tarihinden geçerli olmak üzere aylık 19 adam/ay, yıllık 228 adam/ay olarak belirlenmesi,Oy birliği ile kabul edildi.

 

2014/179 Belediyemiz Meclisinin 05.11.2013 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonuna sevk edilen, UİP-380,12  Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16c-18b-2b, Parsel: 1642-3844 ’te kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı talep edilmektedir. İmar plan tadilatı İmar Komisyonunca incelenerek aşağıdaki karar alınmıştır.

Söz konusu parsel; mevcut imar planlarında Aİ – 2 ( Ayrık İkiz – İki Kat ), TAKS: 0.40, KAKS: 0.80 yapılanma koşulunda bulunmaktadır. Hazırlanan imar plan tadilatı ile AI – 2 ( Ayrık İkiz  – İki Kat ),TAKS: 0.40, KAKS: 0.80 olan yapılanma koşulu korunmuş olup, Lodos Sokak'tan 5 m. olan bahçe mesafesi 3.5 m.ye düşürülmüştür. Düzenlemede yol genişlikleri vb. koşullar aynen korunmuştur.İmar plan notlarına Belediyemiz Meclis üyesi Erhan BEKTAŞ’ın önerisinin (üst katlarda kapalı çıkma yapılmayacaktır) eklenmesi şartıyla, Bu itibarla yapılmak istenen uygulama imar plan tadilatı, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine; Oy birliği ile kabul edildi.

2014/180 Belediyemiz Meclisinin 05.11.2013 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonuna sevk edilen, NİP-646,6 Cumhuriyet, Boğazkent ve Hamidiye Mahalleleri plan paftaları üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonu talep edilmektedir. Revizyon İmar Planı İmar Komisyonunca incelenerek aşağıdaki karar alınmıştır.

Planlama alanı; Kolin Otel’den başlayarak 24 m.lik aks üzerinde Dardanos sınırına kadar ilerleyen, İzmir Yolunu ve güneydoğusunda kalan alandan hastane ve çok programlı liseyi kapsayan yaklaşık 445 ha. lık bölgeye tekabül eder. 

Planlama alanı Boğazkent, Cumhuriyet ve Hamidiye Mahalleleri’nden oluşmaktadır. Beldenin ilk yerleşim yeri Cumhuriyet Mahallesi olarak bilinir. Köy zamanından gelen bu mahalle gerek yerleşim alanı olarak gerekse donatı alanı olarak diğer mahallelerden yoğundur. Kentin mia alanını oluşturan meydan ve beldeye hizmet eden ticari alanlar bu mahallede konumlanmıştır. Üniversite hastanesi, SGK binası, diş hastanesi, belediye yeni hizmet binasının bu merkezde bulunması ile odak noktası özelliği taşımaktadır. 

Boğazkent mahallesi; yoğunluğun Cumhuriyet Mahallesi’nden düşük olduğu, konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik planlamanın ağırlıkta olduğu, Atatürk Caddesi üzerinde konut + ticaret fonksiyonun görüldüğü, Dardanel fabrikasını ve Kolin Oteli içinde barındıran alandır.

Hamidiye Mahallesi; beldenin yeni yerleşim alanını oluşturmaktadır. Bölge 400 ki/ha lık yoğunluğa sahiptir. Diğer mahallelere göre yeşil alan ve donatının fazla olduğu bölgedir. TAKS oranı Cumhuriyet ve Boğazkent Mahallelerine göre oldukça düşüktür. Günümüzde yeni yerleşim alanlarında düşeyde yoğunlaşmanın yaygınlaşması sonucu yeşil alan ve parsel içindeki sosyal donatı alanlarının çoğalmasını sağlamaktadır. Bu sayede nitelikli konut üretimi artışı gözlemlenmektedir.

 

Harita 1: Boğazkent ve Cumhuriyet Mahalleleri (1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı)

 

Kentin meskun alanlarının bulunduğu yerleşme denizden iç kısımlara doğru kademeli olarak yükselmektedir. Kıyı Kanuna göre düzenlenen kıyı alanları; kıyı kenar çizgisinden sonra ilk 50 m. yeşil alan, ikinci 50 m. ise günübirlik tesis alanı olacak şekilde düzenlenmiştir. Sonrasında başlayan yapılaşma 2 kat ve düşük yoğunlukta olacak şekilde devam etmektedir. Kıyı bölgesine hizmet eden İhsan Şenkartal Caddesi’nin işlevselliği her geçen gün artmaktadır. Bu cadde Sahilyolu ile kesişimi sonrasında Dardanos Caddesi olarak devam etmekte olup, kıyı boyunca uzanmaktadır. 2 katlı konut yerleşimi sonrasında kıyıdan uzaklaşıldıkça 3 katlı konut yerleşmeleri görülmeye başlanır. İç kısımlara girildikçe ise yol genişliklerinin uygun olduğu adalarda ve özellikle kentin önemli akslarını oluşturan mia alanlarında 4 katlı yapılaşma görülmektedir.

Kentte Atatürk Caddesi ve İhsan Şenkartal Caddesi yapay eşik görevi üstlenmektedir. Atatürk Caddesi bölgenin ana arteri konumundadır. Bu aks sadece Kepez’e değil tüm Çanakkale’ye zaman zaman kentler arası bağlantı yolu olarak hizmet eder. İhsan Şenkartal Caddesi; bu cadde Atatürk Caddesi ile kavşak oluşturmakta ve Atatürk Caddesi izmir yolu arasında Vali Mustafa Bey Caddesi olarak devam etmektedir. Bu iki Cadde Cumhuriyet ve Boğazkent Mahallelerini birbirinden ayırmaktadır. 

 

Harita 2: Hamidiye Mahallesi ( 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı )

 

Kentin gelişme alanını oluşturan alan; yeşil alan ve donatı yönünden oldukça zengindir. Büyük metrekareye sahip adalar ve geniş yollar bölgenin neredeyse tamamına hakimdir. Yoğunluk değeri tüm mahallede 400 ki/ha. dır. 6 kata imarlı olduğunu düşünülecek olursa; oldukça düşük bir taban inşaat m2 sine sahip olduğu görülmektedir. Bu da bahçelerinde rekreatif alanlara sahip nitelikli konut alanlarının oluşmasına sebep olur. 

 

Yeni yapılan devlet hastanesi sadece beldeye değil ile hatta bölgeye hizmet sunacak kapasite de tasarlanmıştır. Hastane yolu dediğimiz 30 m. genişliğinde bulunan Rauf Denktaş Caddesi İzmir yoluna bağlanmaktadır. Aynı şekilde İzmir yoluna ve Rauf Denktaş Caddesi’ne bağlanan Fatih Caddesi ise bölgenin ana ulaşım arterlerini oluşturmaktadır.

Hazırlanan plan revizyonu ile 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planına uyum sağlanmış olup, yapılan nazım imar planı yukarıdaki fotoğraflarda görüldüğü şekilde paftasına işlenmiştir.

 

PLAN NOTLARI:

1.1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmadan uygulama yapılamaz.

2.Konut adalarında yapılanma şartları yoğunluk sınırlarına bağlı kalmak şartıyla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında belirtilecektir.

3.10 m.’nin altında genişliği olan yollarda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 3 katın üzerinde yapılamaz.

4.Planda belirtilmeyen hususlarda 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Plan Notları aynen geçerlidir.

 

Yapılmak istenen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonu,3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi. 

 

2014/181 Belediyemiz Meclisinin 05.11.2013 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonuna sevk edilen, UİP-380,4 Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16c-18b-2b, Parsel: 6771 ’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı talep edilmektedir. İmar plan tadilatı komisyonumuzca incelenerek aşağıdaki karar alınmıştır.

Söz konusu parsel; mevcut imar planlarında Aİ – 3 ( Ayrık İkiz – Üç Kat ), TAKS: 0.40, KAKS: 1.20 yapılanma koşulunda bulunmaktadır. Hazırlanan imar plan tadilatı ile AI – 3 ( Ayrık İkiz  – Üç Kat ) olan yapılanma koşulu AI – 4 ( Ayrık İkiz – Dört Kat ), TAKS: 0.40, KAKS: 1.60 olarak değiştirilmiştir. Düzenlemede yol genişlikleri vb. koşullar aynen korunmuştur.

 

Bu itibarla yapılmak istenen uygulama imar plan tadilatı, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi. 

 

2014/182 Belediyemiz Meclisinin 2015 OCAK ayında yapacağı toplantının 06.01.2015 SALI günü saat 15:00’de Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılması; Oy birliği ile kabul edildi. 

 

2014/183 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 gün ve 2014/174 Sayılı Meclis kararı ile gündeme alınarak karar verilen, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (p) bendi hükmünce, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Belediyelere verilen görev ve yetkiler bu yönetmeliğe bağlı olup,  Nakliyat Araçları Hizmet Yönetmeliği hakkındaki komisyon raporu;  Oy birliği ile kabul  edildi.

 

2014/184 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 gün ve 2014/174 Sayılı Meclis kararı ile gündeme alınarak karar verilen,  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ‘’Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri’’ başlığı altında yer alan 67’inci maddesinde ‘’MADDE 67. –Belediyede belediye meclisinin, belediye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, TEMİZLİK, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.’’ İfade etmektedir.                  

           Müdürlüğümüz hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için söz konusu Belediye kanununun yukarıda bahsedilen ilgili maddesi uyarınca, Belde sınırları içerisinde Çöp Toplama, Çöp Taşıma ve Çevre Temizliği ile Araç Kiralama için Hizmet Alım İşlerinin; 01.04.2015 – 31.03.2018 tarihleri arasında ( 36 aylık ) yıllara yaygın olarak ihale edilmesi hakkındaki önergeyi Belediye Başkanı ve tüm Belediye Meclis Üyeleri daha fazla bilgi istemeleri sebebiyle önergenin gündemde görüşülmesi red  edildi. 

 

2014/185 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 gün ve 2014/174 Sayılı Meclis kararı ile gündeme alınarak karar verilen, Hamidiye Mahallesi orman alanında bulunan mesire yerinin Çanakkale ve kepez Halkının hizmetine uygun projede ve ölçekte sunulabilmesi için mesire alanının 29 yıllığına temini (tahsis, kiralama v.b.) hususunda Belediye Başkanına yetki  verilmesi;Oy birliği ile kabul edildi. 

 

2014/186 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 gün ve 2014/174 Sayılı Meclis kararı ile gündeme alınarak karar verilen, Çanakkale Kasaplar Fırıncılar Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Sanatkarlar Odası tarafından 03.12.2014 tarih ve 2014/102 Sayılı yazı ile Belediyemize yapılan başvuruda “ Çanakkale Belediyesi’nin lokanta, otel ve pansiyon, pastane, fırın, çay ocağı, kahvehane, pide lahmacun salonu, yoğurtçular, balıkçılar, lokal işletmecisi vb. mesleklere yapmış olduğu % 50 su indirimi Kepez deki üyelerimize de talep  etmekteyiz.” Hakkındaki önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2015 OCAK ayında yapacağı toplantının gündemine alınması;Oy birliği ile kabul edildi. 

 

2014/187 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 gün ve 2014/174 Sayılı Meclis kararı ile gündeme alınarak karar verilen, Belediyemiz 2014 Mali Yılı Bütçesinde bazı harcamam kalemlerindeki ödeneklerin yetmeyeceğinin anlaşılması üzerine, hazırlanan 2014 Mali Yılı Ek Bütçesi, Gider Bütçesi Muhasebe Yönetmeliği gereğince fonksiyonel sınıflandırmanın 1.düzeyi itibariyle 

Genel Kamu Hizmetler              : 516.000,00-TL   

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri:  18.000,00-TL

Ekonomik İşler ve Hizmetler       : 140.000,00-TL

Çevre Koruma Hizmetleri           : 286.000,00-TL  

İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri : 190.000,00-TL

Olmak üzere toplam 1.150.000,00-TL, 

 

Gelir Bütçesi ise ekonomik sınıflandırmanın 1.düzeyi itibariyle 

Vergi Gelirler:   85.000,00-TL

Diğer Gelirler:1.065.000,00-TL

Olmak üzere toplam 1.150.000,00-TL dir. 2014 Mali Yılı Ek Bütçesi gelir ve gider bütçesi denkliği sağlanarak; Oy birliği ile kabul edildi. 

 

2014/188 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 gün ve 2014/174 Sayılı Meclis kararı ile gündeme alınarak karar verilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi 1/1000 Ölçekli İmar Paftaları üzerinde Uygulama İmar Plan Revizyonu hazırlanmıştır.   Hazırlanan Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2015 OCAK ayında yapacağı toplantının gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi. 

2014/189 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 gün ve 2014/174 Sayılı Meclis kararı ile gündeme alınarak karar verilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi pafta:13, parsel:1612’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı hazırlanmıştır. Hazırlanan Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2015 OCAK ayında yapacağı toplantının gündemine alınması;Oy birliği ile kabul edildi. 

2014/190 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 gün ve 2014/174 Sayılı Meclis kararı ile gündeme alınarak karar verilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi pafta:6, parsel:983’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı hazırlanmıştır. Hazırlanan Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2015 OCAK ayında yapacağı toplantının gündemine alınması;  Oy birliği ile kabul edildi. 

2014/191 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 gün ve 2014/174 Sayılı Meclis kararı ile gündeme alınarak karar verilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi pafta:H16c14d4d, parsel:6150’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı hazırlanmıştır.

Hazırlanan Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2015 OCAK ayında yapacağı toplantının gündemine alınması;Oy birliği ile kabul edildi. 

2014/192 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 gün ve 2014/174 Sayılı Meclis kararı ile gündeme alınarak karar verilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi pafta:30L, parsel:3031-2328-2043-3030-2123-3617-4292-3032-6046’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı  hazırlanmıştır.

Hazırlanan Nazım İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2015 OCAK ayında yapacağı toplantının gündemine alınması;Oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

2014/193 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 gün ve 2014/174 Sayılı Meclis kararı ile gündeme alınarak karar verilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi pafta:15-16-17, parsel:3031-2328-2043-3030-2123-3617-4292-3032-6046’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı hazırlanmıştır . Hazırlanan Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2015 OCAK ayında yapacağı toplantının gündemine alınması;Oy birliği ile kabul edildi. 

2014/194 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 gün ve 2014/174 Sayılı Meclis kararı ile gündeme alınarak karar verilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi pafta:30L, parsel:2122’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı hazırlanmıştır.

Hazırlanan Nazım İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2015 OCAK ayında yapacağı toplantının gündemine alınması;Oy birliği ile kabul edildi. 

2014/195 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 gün ve 2014/174 Sayılı Meclis kararı ile gündeme alınarak karar verilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi pafta:16, parsel:2122’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı hazırlanmıştır.

Hazırlanan Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2015 OCAK ayında yapacağı toplantının gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi. 

 

BELEDİYE BAŞKANI                      MECLİS KATİBİ                 MECLİS KATİBİ

ÖMER FARUK MUTAN                      İNCİ PEHLİVAN                 ALİ AYGÜN