T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

 

SEÇİM DEVRESİ     : 30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ : 06.01.2015

TOPLANTI DÖNEMİ:OCAK 2015                                                                                                                           TOPLANTI GÜNÜ    : SALI

 

 

2015 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2015 OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

 

2015/01 Meclis Başkanlığına yazılı olarak verilen 7 (YEDİ) adet önergenin gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

2015/02 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden, Belediyemizin bir önceki yıl gelir-giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerini denetlemek üzere yapılan gizli oylama sonucunda, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ ve Mehmet NAİR'in Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmeleri; Oy birliği ile kabul edildi.

 2015/03 5393 Sayılı  Belediye Kanunun 20.maddesinin (b) bendi uyarınca Belediyemiz Meclisinin 2015 yılında yapacağı tatil ayının TEMMUZ 2015 olarak belirlenmesi; Oy birliği ile kabul edildi.

2015/04 Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 gün ve 2014/186 Sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen su indirimi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon kararı aşağıdaki gibidir.

        "Çanakkale Kasaplar, Fırıncılar, Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf ve Sanatkarlar Odasının Kepez Beldesindeki Üyelerine yönelik % 50 oranında su ücretlerine indirim talebi Bütçe Bütünlüğü açısından ileriki süreçlerde gelir tarifesinin bütün olarak değerlendirilmesi ne karar vermiştir."

           Yapılan görüşmeler ve değerlendirme sonrasında, Bütçe Bütünlüğü ve Gelir tarifesinin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu söz konusu su indirim talebi uygun görülmeyerek Plan ve Bütçe Komisyon kararı geldiği şekli ile;  Oy birliği ile kabul edildi.

2015/05 Beldemiz Sahil Yolu Caddesi parsel:2538'de bulunan, Aqua Park olarak kiraya verilen taşınmazın, münferit olarak taşınmaz kayıdı üzerinde tapuya kiracı lehine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi 'e' bendi gereği üst kullanım hakkının verilmesi;  Oy birliği ile kabul edildi.

2015/06 1996 Yılında yedi Belediyenin (Ezine, Geyikli, Mahmudiye, Ayvacık, Gülpınar, Kepez ve Kumkale) ortaklaşa olarak kurmuş olduğu asfalt plenti şantiyesinin kurma çalışmaları esnasında diğer Belediyelerin Yetki yazıları ve Ezine Belediyesinin 04.01.1996 tarih ve 10 sayılı Encümen Kararı ile, bilimum evraklara imza 

 

atmaya Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Ezine Vergi Dairesinde tüm işlemleri takip etmeye Ezine Belediyesinde  görevli Muhasebe-Şefi Rıfat AÇAROĞLU  yetkili kılınmış idi.

         1996 Yılında yedi Belediyenin (Ezine, Geyikli, Mahmudiye, Ayvacık, Gülpınar, Kepez ve Kumkale) ortaklaşa olarak kurmuş olduğu asfalt plenti şantiyesinin geçen 18-19 yıllık süre zarfında teknolojinin gerisinde kaldığı gibi ekonomik ömrünü yitirmiş olduğu, atıl durumda olduğu ve bir daha çalıştırılması mümkün olmadığından hurdaya ayrılması gerekmektedir. Buna göre Çanakkale Ticaret ve SAnayi Odası, Ezine Vergi Dairesi ve Diğer resmi kurumlardaki kapanış işlemlerini yapmaya Ezine Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Rıfat AÇAROĞLU'nun yetkili kılınmasına;

          Ayrıca hurda durumundaki Asfalt Plenti şantiyesinin hurda ihalesi yapmaya, hurda satışından elde edilecek olan gelirin, ortak Belediyelerin Banka Hesaplarına yatırılmasını sağlamaya, Ezine Belediye Başkanlığına yetki verilmesi;    Oy birliği ile kabul edildi.

2015/07 Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonuna sevk edilen, NİP 646,7 Boğazkent Mahallesi, Pafta: 15-16-17, Parsel: 3031-2328-2043-3030-2123-3617-4292-3032-6046’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı talep edilmektedir. İmar plan tadilatı İmar komisyonunca incelenerek aşağıdaki karar alınmıştır. Söz konusu parsel; mevcut imar planlarında sanayi alanında bulunmaktadır. Yapılan imar plan tadilatı ile Atatürk Caddesi’nden cephe alan hat BL -5 ( Blok Beş Kat ) olarak düzenlenmiştir. Atatürk Caddesi cephesinin arkasında kalan bölge 6 kat E: 1.80 olacak şekilde planlanmıştır. Alanın doğusunda yeşil alan bırakılmıştır. Hamidiye Mahallesinde kalan alan ise 6 kat E:1.80 olacak şekilde düzenlenmiştir. Adaların yapı fonksiyonları konut + ticaret + sosyal tesis olacak şekildedir. Düzenlemede yol genişlikleri vb. koşullar aynen korunmuştur. Komisyon incelemesinde plana ait ayrıntıların yetersiz olduğu kanaatine varıldığından üç boyutlu görsel çalışmanın istenilmesi ve bu süreçte komisyon değerlendirilmesinin yeniden yapılması;  Oy birliği ile kabul edildi.

2015/08 Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar komisyonuna sevk edilen,  UİP 380,14 Boğazkent Mahallesi, Pafta: 15-16-17, Parsel: 3031-2328-2043-3030-2123-3617-4292-3032-6046’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı talep edilmektedir. İmar plan tadilatı İmar Komisyonunca incelenerek aşağıdaki karar alınmıştır. Söz konusu parsel; mevcut imar planlarında sanayi alanında bulunmaktadır. Yapılan imar plan tadilatı ile Atatürk Caddesi’nden cephe alan hat BL -5 ( Blok Beş Kat ) olarak düzenlenmiştir. Atatürk Caddesi cephesinin arkasında kalan bölge 6 kat E: 1.80 olacak şekilde planlanmıştır. Alanın doğusunda yeşil alan bırakılmıştır. Hamidiye Mahallesinde kalan alan ise 6 kat E:1.80 olacak şekilde düzenlenmiştir. Adaların yapı fonksiyonları konut + ticaret + sosyal tesis olacak şekildedir. Düzenlemede yol genişlikleri vb. koşullar aynen korunmuştur. Komisyon incelemesinde plana ait ayrıntıların yetersiz olduğu kanaatine varıldığından üç boyutlu görsel çalışmanın istenilmesi ve bu süreçte komisyon değerlendirilmesinin yeniden yapılması; Oy birliği ile kabul edildi.  

2015/09 Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar  Komisyonuna sevk edilen, NİP 646,8 Boğazkent Mahallesi, Pafta: 16-17, Parsel: 2122 ’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı talep edilmektedir. İmar plan tadilatı İmar Komisyonunca incelenerek aşağıdaki karar alınmıştır.

 

Söz konusu parsel; mevcut imar planlarında sanayi alanında bulunmaktadır. Yapılan imar plan tadilatı ile Atatürk Caddesi’nden cephe alan parsel BL -5 ( Blok Beş Kat ) olarak düzenlenmiştir. Düzenlemede yol genişlikleri vb. koşullar aynen korunmuştur. Komisyon incelemesinde plana ait ayrıntıların yetersiz olduğu kanaatine varıldığından üç boyutlu görsel çalışmanın istenilmesi ve bu süreçte komisyon değerlendirilmesinin yeniden yapılması; Oy birliği ile kabul edildi. 

 

2015/10 Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonuna sevk edilen, UİP 380,15 Boğazkent Mahallesi, Pafta: 16-17, Parsel: 2122 ’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı talep edilmektedir. İmar plan tadilatı İmar Komisyonunca incelenerek aşağıdaki karar alınmıştır.

Söz konusu parsel; mevcut imar planlarında sanayi alanında bulunmaktadır. Yapılan imar plan tadilatı ile Atatürk Caddesi’nden cephe alan parsel BL -5 ( Blok Beş Kat ) olarak düzenlenmiştir. Düzenlemede yol genişlikleri vb. koşullar aynen korunmuştur. Komisyon incelemesinde plana ait ayrıntıların yetersiz olduğu kanaatine varıldığından üç boyutlu görsel çalışmanın istenilmesi ve bu süreçte komisyon değerlendirilmesinin yeniden yapılması; Oy birliği ile kabul edildi.

 

2015/11 Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonuna sevk edilen, UİP 380,17 Boğazkent Mahallesi, Pafta: H16c14d4d, Parsel: 6150 ’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı talep edilmektedir. İmar plan tadilatı İmar Komisyonunca incelenerek aşağıdaki karar alınmıştır.

 

Söz konusu parsel; mevcut imar planlarında Aİ – 4 ( Ayrık İkiz Dört Kat ), TAKS: 0.40, KAKS: - konut olacak şekilde imarlıdır. Parselin bahçe çekmeleri önden 5 m., iki yandan 3 m., arkadan derinlik 10 m. ye gidecek şekilde 3 m. dir. 3 m. olan arka bahçe mesafesi 2 m. olarak düzenlenmiştir. Düzenlemede yol genişlikleri vb. koşullar aynen korunmuştur. 

 

Bu itibarla yapılmak istenen uygulama imar plan tadilatı, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

 

2015/12 Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere imar komisyonuna sevk edilen, UİP 380,13 Cumhuriyet, Boğazkent ve Hamidiye Mahalleleri plan paftaları üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu talep edilmektedir. Revizyon İmar Planı İmar Komisyonunca incelenerek aşağıdaki karar alınmıştır.

 

Planlama alanı; Kolin Otel’den başlayarak 24 m.lik aks üzerinde Dardanos sınırına kadar ilerleyen, İzmir Yolunu ve güneydoğusunda kalan alandan hastane ve çok programlı liseyi kapsayan yaklaşık 445 ha. lık bölgeye tekabül eder. 

Planlama alanı Boğazkent, Cumhuriyet ve Hamidiye Mahalleleri’nden oluşmaktadır. Beldenin ilk yerleşim yeri Cumhuriyet Mahallesi olarak bilinir. Köy zamanından gelen bu mahalle gerek yerleşim alanı olarak gerekse donatı alanı olarak diğer mahallelerden yoğundur. Kentin mia alanını oluşturan meydan ve beldeye hizmet eden ticari alanlar bu mahallede konumlanmıştır. Üniversite hastanesi, SGK binası, diş hastanesi, belediye yeni hizmet binasının bu merkezde bulunması ile odak noktası özelliği taşımaktadır. 

Boğazkent mahallesi; yoğunluğun Cumhuriyet Mahallesi’nden düşük olduğu, konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik planlamanın ağırlıkta olduğu, Atatürk Caddesi üzerinde konut + ticaret fonksiyonun görüldüğü, Dardanel fabrikasını ve Kolin Oteli içinde barındıran alandır.

Hamidiye Mahallesi; beldenin yeni yerleşim alanını oluşturmaktadır. Bölge 400 ki/ha lık yoğunluğa sahiptir. Diğer mahallelere göre yeşil alan ve donatının fazla olduğu bölgedir. TAKS oranı Cumhuriyet ve Boğazkent Mahallelerine göre oldukça düşüktür. KAKS değeri bölgenin tamamında 1.00 emsal olacak şekildedir. 

Günümüzde yeni yerleşim alanlarında düşeyde yoğunlaşmanın yaygınlaşması sonucu yeşil alan ve parsel içindeki sosyal donatı alanlarının çoğalmasını sağlamaktadır. Bu sayede nitelikli konut üretimi artışı gözlemlenmektedir.

Çınarlı mücavir alanı; bölge bölge konut dışı kentsel çalışma alanı planlarının görüldüğü İzmir aksının iç kesimlerine doğru düşük yoğunluklu konut fonksiyonu barındıran alandır.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Daire Başkanlığı’nın 20.08.2014 tarih ve 13549 sayılı oluru ile onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na istinaden 03.12.2014 tarihinde 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ( RNİP ) Kepez Belediye Meclisince onaylanarak askıya çıkmıştır. 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının alt ölçeği olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı da bu revizyon ile üst ölçeklerine uyumlu hale getirilmiştir.

1/5000 ölçekli nazım imar planına bakıldığında yoğunluk değerlerinin deniz seviyesinden sonra kademeli olarak yükseldiği görülmektedir. Kıyı kenar çizgisinden sonra ilk 50 m.lik kısım yeşil alanda, ikinci 50 m. günübirlik tesis alanında kalmaktadır. Sonrasında başlayan konut alanı iki kata imarlı olarak devam etmektedir. Dardanos’a uzanan kıyı bölgesinde yeşil alan ve günübirlik tesis alanından sonra ikinci konut + turizm tesis alanı başlar. Bu alan 2 kat, TAKS: 0.40, KAKS: 0.80 imarlıdır. Kıyı kenardan uzaklaştıkça 3 kat olarak planlanmaktadır.

I = L – ( K+H/2 ) formülüne göre yol genişliğinin elverişli olduğu ve belediye meclisince belirlenen caddelerde 4 kat uygulaması görülmektedir. Atatürk Caddesi’nin 24 metre genişliğinde olması kentin ana ulaşım aksını oluşturması ve Çanakkale devamlılığında 6 kat olması sebebi ile BL – 5 ( Blok Beş Kat ) konut + ticaret yapılaşma düzenine sahiptir. Yanısıra 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına göre düzenlenmiş, TOKİ 144 ve Sahil Güvenlik Konutları arasında kalan alan BL – 5 (Blok Beş Kat), Emsal: 1.75 olacak şekilde imarlıdır. Atatürk Caddesi ( BL -5 ), Meydan Sokak ( B-4 ), Hamidiye Caddesi ( B-4 ), Muhtar Uzun Ahmet Caddesi ( B-4 ) konut + ticari olduğundan TAKS ve KAKS değerleri aranmaz.

 

İzmir yolunun yapay eşik olarak ayırdığı gelişme bölgesi olan Hamidiye Caddesi’ne baktığımızda yoğunluk değerinin düşük olmasına rağmen kat yüksekliğinin 6 olduğunu görürüz. Bahçe kullanım alanının yoğun olduğu TAKS değeri düşük Emsal değeri 1.00 olan yapılaşma alanıdır. 

Kepez Beldesi Çanakkale’nin gelişme bölgesi olmaya başlamış, gerek coğrafi konumu, gerek sosyal imkanları kenti merkez olma noktasına taşımıştır. Kıyı da bulunan rekreatif alanları, donatı zenginliği ve düşük yoğunluklu konut alanları beldeyi ayrıcalıklı bir bölgeye dönüştürmüştür. Günümüzde Çanakkale’yle kurulan kolay ve güçlü ulaşım ağı birçok ailenin Kepez’i yaşam alanı olarak tercih etmesine sebep olmuştur.

Uygulama imar planı üst ölçeklerinin tamamlayıcısı niteliğinde olan uygulama imar planı revizyonu beldenin yaşam şeklini ve standartlarını tanımlamak adına hazırlanmış olup, yapım aşamasında kentli konforu ön planda tutulmuştur.

Pafta 30L-IVa

 

 

Pafta30K - IIIc

 

Pafta30K - IVc

 

Pafta: 30K – IIId

 

Pafta: 29L – Id

 

Pafta: 29L- Ia

Pafta: 29K – Iıb

Pafta: 29K – IIc

Pafta: 29K - IIa

Pafta: 29K- Id

Pafta: 29K - Ib

Pafta: 29K-Ia

Pafta: 30L – Ivb

 

Pafta: 30L – IVd