T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

SEÇİM DEVRESİ:30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ:04.02.2015

TOPLANTI DÖNEMİ:ŞUBAT 2015

TOPLANTI GÜNÜ    :ÇARŞAMBA

 

 

2015 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2015 ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

2015/22 Meclis Başkanlığına yazılı olarak verilen 3 (ÜÇ) adet önergenin gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

2015/23 1. Sınıf Kepez Yağlı Pehlivan Güreşlerinin 19 MAYIS 2015 Salı günü, geleneksel Kayısı Festivali ve Sünnet Şenliğinin ise 12-13 HAZİRAN 2015 Cuma-Cumartesi günlerinde yapılması, Oy birliği ile kabul edildi.

2015/24 Belediyemiz  Norm Kadro Cetvelinde boş olarak bulunan 7950 unvan kodlu 1 adet 11. Dereceli Şoför kadrosuna ataması yapılan Ali DALAKLI'nın müktesebi 5. Derece olduğundan, Belediyemiz Norm Kadro Cetvelinde dolu olarak bulunan 7950 unvan kodlu 1 Adet 5.Dereceli Şoför kadrosuyla değiştirilmesi, ayrıca Belediye Norm Kadro Cetvelinde dolu kadrolardan 8.Dereceli 7950 unvan kodlu Memur kadrosunda görev yapan Özgür TOPSOY'un müktesebi 7/1 olduğundan 5.Dereceli Memur kadrosuyla değiştirilmesi; Oy birliği ile kabul edildi.

2015/25 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 12.01.2015 gün ve 724 Sayılı 'Disiplin Amirleri Tip Yönetmeliği Taslağı' yayınlandığından Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nce hazırlanan Disiplin Amirleri Yönetmeliği; Oy birliği ile kabul edildi.

2015/26 Belediyemizde görev yapan Zabıta ve İtfaiye Personeline ödenen Maktu Çalışma Ücretlerinin 2015 yılı için Kamu Mali yönetimi kontrol kanunun K cetvelinde yayınlanan üst limiti geçmemek üzere Meclisçe belirlenmesi gerektiğinden, Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye Personelimize 2015 yılında ödenecek maktu mesai ücretlerinin brüt 233,00-TL olması; Oy birliği ile kabul  edildi.

 

ÖMER FARUK MUTAN                  ERHAN BEKTAŞ             MUSA GÖKDENİZ

BELEDİYE BAŞKANI                  MECLİS KATİB             MECLİS KATİBİ

 

 

 

2015/27 Cumhuriyet Mahallesi, Evren Sokak ve Ihlamur Sokak'ta bulunan park alanı ve Cumhuriyet Mahallesi Velibey Caddesi'nde bulunan park alanına, Elektrik Trafo binası yeri belirtilmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulamam İmar Plan Tadilatı;  Oy birliği ile kabul edildi.

2015/28 Sayısal Halihazır Etüt işinde kullanılmak ve maliyetin % 50'lik kısmı 'İller Bankası Anonim Şirketi Yıllık Kardan Ayrılan Ödeneğin kullandırılmasına İlişkin Yönetmelik ' çerçevesinde aktarılacak ödenekten karşılanmak üzere İller Bankası A.Ş.'den 180.000,00 (yüzsenbin)-TL kredi kullanılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Ömer Faruk MUTAN'a yetki verilmesi;  Oy birliği ile kabul edildi.   

 

ÖMER FARUK MUTAN                   ERHAN BEKTAŞ               İNCİ PEHLİVAN

BELEDİYE BAŞKANI                   MECLİS KATİBİ              MECLİS KATİBİ

                                                       

 

2. OTURUM

 

2015/29 NİP-646,7 Dardanel Önentaş A.Ş.’ye ait Boğazkent Mahallesi, Pafta: 15-16-17, Parsel: 3031-2328-2043-3030-2123-3617-4292-3032-6046’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı ve İlave Nazım İmar Planı, Oy çokluğu ile kabul edildi.

2015/30 UİP - 380,14 Dardanel Önentaş A.Ş.’ye ait Boğazkent Mahallesi, Pafta: 15-16-17, Parsel: 3031-2328-2043-3030-2123-3617-4292-3032-6046’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı ve İlave Uygulama İmar Planı talep edilmektedir. İmar planı, Oy çokluğu ile kabul edildi.

2015/31 NİP - 646,8 İdil Yapı’nın bulunduğu Boğazkent Mahallesi, Pafta: 16-17, Parsel: 2122 ’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı talep edilmektedir. İmar plan tadilatı, Oy çokluğu ile kabul edildi.

2015/32 UİP - 380,15 İdil Yapı’nın bulunduğu Boğazkent Mahallesi, Pafta: 16-17, Parsel: 2122 ’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı talep edilmektedir. İmar plan tadilatı, Oy çokluğu ile kabul edildi. 

2015/33 Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 6, Parsel: 983 ’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı İl Turizm Kültür Müdürlüğü Kurum görüşü olmadığından dolayı imar komisyonunda bırakılması, Oy birliği ile kabul edildi. 

2015/34 NİP-646,10 Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16c14d4c/4d, Parsel: 6562 ‘yi kapsayan alanda 1/5000 Ölçekli İmar Plan Tadilatı ve İlave Nazım İmar Planı talep edilmektedir. İlave imar planı, parselin iptal edilen kavşak planı alanı ile birlikte değerlendirilmesi ve bu sebeple imar planının imar komisyonunda kalması, Oy birliği ile kabul edildi.

 

2015/35 UİP-380,21 Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16c14d4c/4d, Parsel: 6562 ’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı talep edilmektedir. 6562 parselin kavşak planı ile birlikte değerlendirilmesi, bir aylık süreçte komisyonda bırakılması, Oy birliği ile kabul edildi. 

2015/36 UİP-380,20 Boğazkent Mahallesi, Pafta: 15, Parsel: 6783 ’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen Uygulama İmar Plan Tadilatı, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2015/37 UİP-380,19 Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16c19a1a, Parsel: 4512 ’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen Uygulama İmar Plan Tadilatı, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden;  Oy birliği ile kabul edildi.

2015/38 UİP-380,18 Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 3, Parsel: 58-59 ’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen Uygulama İmar Plan Tadilatı, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2015/39 NİP-646,9 Çınarlı Mücavir Alanı’nda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonu talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen Nazım İmar Plan Revizyonu, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2015/40  İçişleri Bakanlığı'nın 23.01.2015 gün ve 30546965-045.02/1786 sayılı yazıları Sayın Meclis Heyetince incelenmiş olup, söz konusu görüş yazısında da belirtildiği üzere Kepez Belediyesi sınırlarında toplu taşıma hizmetinin  imtiyaz sureti ile Çanakkale Belediyesi'ne devredilmesi hususunda Meclis Kararı alınmış ise de görüş ve karar süreci tamamlanmaksızın 2006 yılından buyana noter onaylı bir protokol dahilinde sürüyor olması hizmetin 5393 Sayılı Kanunun 75.maddesine göre ortak hizmet projesi olarak yürütüldüğü ancak gerekli huhuki prosedürün tamamlanmadığı anlamına geldiği değerlendirildiğinden;

1- Mevcut uygulamaya esas protokollerin revizyonu ile nüfus, hizmet alanı, ticaret alanları, sağlık yatırımları ve tesisleri, sosyal etkenler, istihdam, inşaat ve konut büyümesi,  ekonomik büyüme, sanayi gelişimleri, turizme yönelik büyüme etkenleri dikkate alınarak güncellenmesi, protokolün tarafları ile görüşülmesi sonucunda revizyon yapılması, revizyonun yapılamaması halinde sözleşmelerin iptali konusunda konunun tekrar Meclis gündemine alınması,

2-Protokol aktinde Kepez Belediye Başkanı Sayın Dr.Ömer Faruk MUTAN'ın yetkili kılınması,

3- Süreç konusunda Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi,  Oy birliği ile kabul edildi.

2015/41   Belediyemiz Meclisinin 2015 MART ayında yapacağı toplantının 04.03.2015 Çarşamba günü saat 15:00'de Belediyemiz Hizmet Binası  Meclis Toplantı Salonunda yapılması;  Oy birliği ile kabul edildi.

 

2015/42 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin  04.02.2015 gün ve 2015/22 Sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınmasına karar verilen,  Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin 23.01.2015 gün ve 37 Sayılı yazıları,  24 Mart 2015 – 29 Mart 2015 tarihleri arasındaki katı atık ve alt yapı teknik inceleme gezisi hakkında olup,  Söz konusu geziye Belediye Başkanı Sn. Dr.Ömer Faruk MUTAN'ın katılımı 2015 Yılının genel seçim yılı olması nedeniyle kendi talebi  ve tüm meclis üyelerinin aynı gerekçeleri ile önerge;  Oy birliği ile red edildi.

2015/43 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin  04.02.2015 gün ve 2015/22 Sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınmasına karar verilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c18b2a, parsel:4881'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama  İmar Plan tadilatı yapılmıştır.  Hazırlanan Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2015 MART ayında yapacağı toplantının gündemine alınması;  Oy birliği ile karar verildi.

2015/44 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin  04.02.2015 gün ve 2015/22 Sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınmasına karar verilen, Beldemiz Çınarlı Mevkii pafta:H16c18b3a, parsel:4785'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin h bendi uyarınca kamulaştırma yapılması hakkındaki önerge;  Oy birliği ile kabul verildi.

 

 

ÖMER FARUK MUTAN                   ERHAN BEKTAŞ              İNCİ PEHLİVAN

BELEDİYE BAŞKANI                   MECLİS KATİBİ             MECLİS KATİBİ