T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

SEÇİM DEVRESİ     : 30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ : 02.06.2015

TOPLANTI DÖNEMİ:HAZİRAN 2015

TOPLANTI GÜNÜ    :SALI

 

 

2015 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2015 HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

 

2015/90 Meclis Başkanlığına yazılı olarak verilen 7 (YEDİ) adet önergenin gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

2015/91  Belediyemiz Norm Kadro Cetvelinde dolu olarak bulunan 5. dereceli 9950 unvan kodlu Zabıta Memuru kadrosunda görev yapan Cem MATARA' nın, Müktesebi 4/1 olduğundan, 02.04.2015 tarih ve 29314 Sayılı resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelikte yapılan değişiklik ve Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi gereğince 3. Dereceli Zabıta Memuru kadrosuyla değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2015/92  İLGİ: Kepez  Belediye Meclisinin 19.11.2014 gün ve 2014/172 sayılı kararı.

     İlgi Meclis Kararı ile 2015 yılı gelir tarifesinde bir parsel mezar yeri ücreti olan 250 TL' nin 2 TL. ile değiştirilmesine, Özel Mezar Yeri talebinde bulunan kişilerden ise mezar yeri ücretinin 750 TL. olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

2015/ 93  Hamidiye Mahallesi, Pafta: 2, Parsel: 6438’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Plan Tadilatı 'nın daha ayrıntılı incelenmek üzere İmar Komisyonunda kalması ve karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2015 AĞUSTOS ayında yapacağı meclis toplantı gündemine alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

2015/94 Hamidiye Mahallesi, Pafta: 2, Parsel: 6438’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Komisyonda daha ayrıntılı incelenmek üzere İmar Komisyonunda kalması ve karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2015 AĞUSTOS ayında yapacağı meclis toplantı gündemine alınması oy birliği ile kabul edildi.

2015/95  Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16c13a1b, Parsel: 5956’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Halil UYANIK' ın ÇEKİMSER oyuna karşılık, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ, Hüsamettin ÜNVER, Musa GÖKDENİZ, İnci PEHLİVAN, Ali AYGÜN, Mehmet NAİR, Nermin ERDOĞAN, Emin BACAK, Ozan TOPSOY ve Belediye Başkanı Ömer Faruk MUTAN' ın KABUL oyları ve 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b Maddesine istinaden; oy çokluğu ile kabul edildi.

 

2015/96  Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16c18b2c, Parsel: 4913’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Halil UYANIK' ın ÇEKİMSER oyuna karşılık, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ, Hüsamettin ÜNVER, Musa GÖKDENİZ, İnci PEHLİVAN, Ali AYGÜN, Mehmet NAİR, Nermin ERDOĞAN, Emin BACAK, Ozan TOPSOY ve Belediye Başkanı Ömer Faruk MUTAN' ın KABUL oyları ve 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b Maddesine istinaden; oy çokluğu ile kabul edildi. 

2015/97 Boğazkent Mahallesi, Pafta: 4, Parsel: 5439’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Halil UYANIK' ın ÇEKİMSER oyuna karşılık, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ, Hüsamettin ÜNVER, Musa GÖKDENİZ, İnci PEHLİVAN, Ali AYGÜN, Mehmet NAİR, Nermin ERDOĞAN, Emin BACAK, Ozan TOPSOY ve Belediye Başkanı Ömer Faruk MUTAN' ın KABUL oyları ve 3194 Sayılı İmar Kanunu' nun 8/b Maddesine istinaden; oy çokluğu ile kabul edildi.

2015/98  Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Selvi Sokak isimli sokağın, Boğazkent Mahallesinde de aynı isimli sokak bulunması sebebiyle Kayısı Sokak olarak değiştirilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

2015/99  Belediyemiz Meclisi' nin 2015 AĞUSTOS Ayında yapacağı toplantının 05.08.2015 Salı günü saat 15:00' de, Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılması; oy birliği ile kabul edildi.

     

2015/100  Belediyemiz Meclisi' nin 02.06.2015 gün ve 2015/90 Sayılı Meclis Kararı ile Gündeme alınarak karar verilen 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden, Belediyemiz Norm Kadro Cetveli Teknik Hizmetler Sınıfında boş olarak bulunan 8535 unvan kodlu 1 adet 6. Dereceli Şehir Plancısı ve 8750 unvan kodlu 1 adet 7. Dereceli Tekniker kadrosuna Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına, Şehir Plancısı Kadrosu'na Pınar YANAR' ın atanmasına ve ücretinin net 2300 TL ( sendikal haklar hariç), Tekniker Kadrosu' na H. Anıl İMACA' nın atanmasına ve ücretinin net 2100 TL (sendikal haklar hariç) olarak belirlenmesi; oy birliği ile kabul edildi.

2015/101 Belediyemiz Meclisi' nin 02.06.2015 gün ve 2015/90 Sayılı Meclis Kararı İle Gündeme alınarak karar verilen Beldemiz mücavir alanında bulunan Çınarlı Köyü 3098 parselde kayıtlı (parsel nosu ve adı değişse dahi) taşınmaz üzerinde Eğitim Kurumu olarak faaliyet gösteren/gösterecek okulun/kolejin (her yıl faaliyet alanı değişse dahi) faaliyeti boyunca kontenjandan Çanakkale Kepez Belediyesi' nin belirleyeceği %5 öğrencinin (yetim, gazi, şehit çocuklarının ve başarılı öğrencilerin) okul eğitim bedelinin Doğa Koleji tarafından karşılanacağı Çanakkale 2.Noterliğinin onayı ile beyan edilmiş olup, eğitim yılı boyunca oluşabilecek servis, yemek, gezi, kırtasiye, yayın, teknik materyal vb. her türlü giderin Doğa Koleji tarafından karşılanmasına, Kolejde/Eğitim kurumunda öğrenim görecek olan tüm öğrencilerin Belediyemiz Meclisinin AĞUSTOS 2015 Ayında oluşturacağı Komisyon tarafından belirlenmesine, belirlenmeye esas kriterlerin komisyon tarafından oluşturulacak yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülmesi; oy birliği ile kabul edildi.

2015/102  Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14d-4c, Parsel: 6492' de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, İmar Komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2015 AĞUSTOS ayında yapacağı toplantının gündemine alınması; oy birliği ile kabul edildi.

2015/103  Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 3, Parsel: 3014' de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, İmar Komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2015 AĞUSTOS ayında yapacağı toplantının gündemine alınması; oy birliği ile kabul edildi.

2015/104  Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, H16c-19a-2a, H16c-19a-1b paftaları üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, İmar Komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2015 AĞUSTOS ayında yapacağı toplantının gündemine alınması; oy birliği ile kabul edildi.

2015/105   Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, H16c-19a-2a, H16c-19a-1b paftaları üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, İmar Komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2015 AĞUSTOS ayında yapacağı toplantının gündemine alınması; oy birliği ile kabul edildi.

2015/106  Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet ve Hamidiye Mahallesi, Çanakkale-Ezine Devlet Yolu, Devlet Hastanesi, TOKİ, Kepez Farklı Seviyeli Kavşağı'nı kapsayan alanda 05.05.2015 tarih ve 2015/83-84 Sayılı Meclis Kararlarıyla yapılan 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Plan değişikliklerine 02.06.2015 gün ve 2476 sayılı dilekçeyle Sn. Sadi GÖK, Nabi GÖK, Siyami GÖK itiraz etmiştir. Bu itibarla yapılan itiraz dilekçesi, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Halil UYANIK' ın KABUL oyuna karşılık, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ, Hüsamettin ÜNVER, Musa GÖKDENİS, İnci PEHLİVAN, Ali AYGÜN, Mehmet NAİR, Nermin ERDOĞAN, Emin BACAK, Ozan TOPSOY ve Belediye Başkanı Ömer Faruk MUTAN' ın itiraz dilekçesinin REDDİNİN KABUL' ü ve 3194 Sayılı İmar Kanunu2nun 8/b Maddesine istinaden; oy çokluğu ile RETTİ Kabul edildi

02.06.2015

BELEDİYE BAŞKANI          MECLİS KATİBİ        MECLİS KATİBİ

ÖMER FARUK MUTAN          ALİ AYGÜN            İNCİ PEHLİVAN