T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

 

SEÇİM DEVRESİ:30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ:05.08.2015

TOPLANTIDÖNEMİ:AĞUSTOS 2015

TOPLANTI GÜNÜ:ÇARŞAMBA

 

 

2015 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2015 AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN, KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

 

2015/107 Meclis Başkanlığına yazılı olarak verilen 5 (BEŞ) adet önergenin gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

2015/108  Belediyemiz resmi yayımı olan " Kepez Bülten " isimli aylık sürekli yayına tam sayfa, yarım sayfa, çeyrek sayfa, kartvizit boyutlu olarak reklam alınması ile Kreş ve Gündüz Bakım Evi ücretinin tespit edilerek Belediyemiz 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesine ilgili kalemler olarak eklenmesi hakkındaki ilgili gündem maddesinin ücret belirleme çalışmalarının yapılmak üzere Plan Bütçe Komisyonu'na sevk edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2015/109  Kepez Belediyesi Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi Üniversite, Lise, KPSS Sınavlarına Hazırlık ve Dil Öğrenimi ile Meslek Edinme Destek Kursları Düzenleme Yönetmeliği taslağı hazırlanarak, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesinin (m) fıkrası hükümlerine istinaden Sayın Meclis Heyeti' ne sunulmuştur. Yönetmelik taslağının incelenmek üzere Eğitim Komisyonu'na sevki, Eğitim Komisyonun Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR, İnci PEHLİVAN, Mehmet NAİR ve Halil UYANIK' tan oluşması oy birliği ile kabul edildi.

2015/ 110  Belediye Encümeninin 01.07.2015 gün ve 2015/92 sayılı kararları ile Belediyemizin Çanakkale Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açtığı kurslarda eğitim gören kursiyerlerin ürettikleri el emeği/el sanatları ürünlerinin satışına yönelik olarak Belediyemiz Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi Belediye İş Hanı 5 nolu bağımsız bölümün tüm kursiyerlerce ortak kullanımı uygun görülmüştür. Söz konusu yerin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrası hükmü uyarınca 5 yıl süre ile kursiyerlere ücretsiz tahsisi oy birliği ile kabul edildi. 

2015/111 İlgi: Belediye Meclisinin 02.06.2015 gün ve 2015/101 sayılı kararları.

     İlgi yazıya bahse konu, Belediyemiz Meclisi' nin 02.06.2015 gün ve 2015/90 Sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Beldemiz mücavir alanında bulunan Çınarlı Köyü 3098 parselde kayıtlı ( parsel nosu ve adı değişse dahi ) taşınmaz üzerinde Eğitim Kurumu olarak faaliyet gösteren/gösterecek okulun/kolejin ( her yıl faaliyet alanı değişse dahi ) faaliyeti boyunca kontenjandan Çanakkale Kepez Belediyesi' nin belirleyeceği %5 öğrencinin ( yetim, gazi, şehit çocuklarının ve başarılı öğrencilerin ) okul eğitim bedelinin Doğa Koleji tarafından karşılanacağı Çanakkale 2. Noterliğinin onayı ile beyan edilmiş olup, eğitim yılı boyunca oluşabilecek servis, yemek, gezi, kırtasiye, yayın, teknik materyal vb. her türlü giderin Doğa Koleji tarafından karşılanmasına, Kolejde/Eğitim Kurumunda öğrenim görecek olan tüm öğrencilerin Belediyemiz Meclisi' nin Ağustos 2015 Ayında oluşturacağı Komisyon tarafından belirlenmesi, belirlenmeye esas kriterlerin komisyon tarafından oluşturulacak yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülmesi, oy birliği ile kabul edilmiş olup, söz konusu komisyonun Kepez Belediye Başkanı, Kepez Belediye Meclisinde üyeliği olan tüm siyasi partilerden birer Meclis Üyesi, Kepez Belediye sınırları içerisindeki mahalle muhtarları, aynı sınırlar içinde ilkokul ve ortaokul müdürleri, Toplum Destekli Polis, ile Kepez Belediyesi Yazı İşleri Müdüründen oluşması oy birliği ile kabul edildi.

2015/112   Beldemiz aile Sağlığı Doktorlarından Nilüfer ALPASLAN 21.07.2015 gün ve 3196 Kayıt nolu Belediyemiz verdiği dilekçede, Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Beldemiz Hamidiye Mahallesi Fatih Caddesi No:2' de bulunan TOKİ Aile Sağlığı Merkezinin Zemin katını (206,58 m2) kiralamak istediğini ifade etmiştir.5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanununun 4. ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddelerine istinaden mülkiyeti Belediyemize ait olan TOKİ Aile Sağlığı Merkezinin zemin katını Beldemiz TOKİ Aile Sağlığı Hekimi Dr. Nilüfer ALPASLAN'a 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi ve kiralama işlemleri ile yıllık kira ücretlerinin belirlenmesi konularında Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN'a ve Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi; Oy birliği ile kabul edildi.

2015/113 Kepez Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi Yönetmeliği taslağı hazırlanarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesi'nin (m) fıkrası hükümlerine göre Sayın Meclis Heyeti'ne sunulmuş olup, yönetmelik taslağının incelenmek üzere açık oylama ile seçilen Yüksel ÖZDEMİR, İnci PEHLİVAN, Mehmet NAİR ve Halil UYANIK’tan oluşan Eğitim Komisyonuna sevki; Oy birliği ile kabul edildi.

2015/114 Hamidiye Mahallesi, Pafta: 2, Parsel: 6438’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar plan tadilatıyla ilgili konunun komisyonda incelenmesinin devam etmesi; Oy birliği ile kabul edildi. 

2015/115 Hamidiye Mahallesi, Pafta: 2, Parsel: 6438’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı talep edilmektedir. İlave İmar tadilatıyla ilgili konunun komisyonda incelenmesinin devam etmesi; Oy birliği ile kabul edildi.

2015/116 Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16c-14d-4c, Parsel: 6492’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Tadilatı 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2015/117 Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 3, Parsel: 3014’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talep edilmektedir.   Bu itibarla yapılmak istenen uygulama İmar Plan Tadilatı 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2015/118 Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-19A-2A, H16C-19A-1B‘yi kapsayan alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen Uygulama İmar Plan Tadilatı 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

 

 

2015/119 Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-19A-2A, H16C-19A-1B‘yi kapsayan alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen Uygulama İmar Plan Tadilatı 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2015/120 Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16c-18b-2d, Parsel: 6057' de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talep edilmektedir. Hazırlanan Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2015 EYLÜL ayında yapacağı toplantının gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2015/121 Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16c-18b-2b, Parsel: 4121-4122 'de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talep edilmektedir. Hazırlanan Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2015 EYLÜL ayında yapacağı toplantının gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2015/122 Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16c-18a-2d, Parsel: 1578' de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talep edilmektedir. Hazırlanan Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2015 EYLÜL ayında yapacağı toplantının gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2015/123 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Derin Sitesinin kuzeyinde kalan sokağın isminin Derin Sokak olarak belirlenmesi; Oy birliği ile kabul edildi.

2015/124 Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Stadyumun kuzeyinde kalan alanda bulunan sokakların isimlerinin belirlenmesi için İsim Belirleme Komisyonuna sevk edilmesi; Oy birliği ile kabul edildi.

2015/125 Beldemiz, Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16c19a1b, Parsel:6711-6724’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talep edilmektedir. Hazırlanan Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2015 EYLÜL ayında yapacağı toplantının gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2015/126 Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:29K-IIC, Parsel:403’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talep edilmektedir. Hazırlanan Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2015 EYLÜL ayında yapacağı toplantının gündemine alınması;  Oy birliği ile kabul edildi.

2015/127 Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:29L-ID, Parsel:4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 4254, 4255, 4256, 5809 ’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talep edilmektedir. Hazırlanan Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2015 EYLÜL ayında yapacağı toplantının gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

2015/128 Belediyemiz Meclisinin 2015 EYLÜL ayında yapacağı toplantının 02.09.2015 Çarşamba günü saat 15:00'de Belediyemiz Hizmet Binası  Meclis Toplantı Salonunda yapılması; Oy birliği ile kabul edildi.

2015/129 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin 05.08.2015 gün ve 2015/107 Sayılı Meclis kararı ile gündeme alınarak karar verilen, Yapımı süregelmekte olan Kreş ve Gündüz Bakım Evinin isminin belirlenmesi hakkındaki önergenin İsim Tespit Komisyonu' na sevkine ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2015 EYLÜL Ayında yapacağı toplantıda gündeme alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2015/130 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin 05.08.2015 gün ve 2015/107 Sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınmasına karar verilen,  5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun “Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri” başlığı altında yer alan 67’ inci maddesinde “MADDE 67.-Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.” ifade etmektedir. Belediyemiz hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için söz konusu Belediye kanununun yukarıda bahsedilen ilgili maddesi uyarınca, kültür, sanat, spor ve destek hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için hizmet alım işlerinin; 01.01.2016 - 31.12.2018 tarihleri arasında (36 Aylık) yıllara yaygın olarak ihale edilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi; Oy birliği ile kabul edildi.

2015/131 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi' nin 05.08.2015 gün ve 2015/107 Sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınarak karar verilen;

İlgi: 3 Ağustos 2015 gün ve 3395 kayıt nolu dilekçe

          İlgi dilekçe önerge ekinde sunulmuş olup, Kepez Toprak Mahsulleri Ofisinde Mehteran Derneği olarak hizmet vermekte olan “ Çanakkale Mehteran Musiki ve Halk Oyunları Derneği” nin Belediyemiz Mehteranı olarak Beldemizi Ulusal ve Uluslararası Festivallerde, kutlamalarda ve bayram merasimlerinde temsil etmeleri, Kepez Belediyesi Mehteranı’ nın Hakkı UYAR, Recep YERLİ, İsmail ÜNAL, Halil SERDEN, İsmet Baki AYDIN, Gültekin AKYÜZ, Mehmet UYSAL, Sami ÇALIŞKAN, Abdullah DAVULCU, Özkan SARIBAŞ, Mehmet CEYLAN, Rıdvan DEĞİRMENCİ, Cumhur ULUCAN, Ali TÜREK, Ferhan ÖZEN, Seçkin YILDIZ, Mehmet Emir BUHARALI, Timur TORKAY, Hasan ARSLAN, İsa ÇETİNKAYA, Emre UYAR, Gökhan YILDIZ, Niyazi AYTAÇ, Selim ÇITAK, Yunus Emre ARSLAN, Şahin TURAL, İlyas BAŞARAN ve Fahrettin DEĞİRMENCİ’ nin gönüllü hizmet ve katılımlarıyla oluşması Belediyemizin 24 Ağustos 2015 günlü davet mektubunda belirtilen “ International Tattoo Belgium ( 4. Uluslararası Belçika Bando Festivali)”’nde Beldemizi ve Belediyemizi “Kepez Belediyesi Mehteranı Takımı”nın hizmet görevlisi olarak temsil etmesi ve mehteranların hizmet görevlisi olarak görevlendirilmeleri;     Oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

2015/132 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 05.08.2018 gün ve 2015/107 Sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınarak karar verilen, NİP-13779,2 Çanakkale ili, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-18a-2d, Parsel: 1578' de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği yapılmıştır. Hazırlanan Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2015 EYLÜL ayında yapacağı toplantının gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2015/133 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 05.08.2015 gün ve 2015/107 Sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınarak, Kepez Belediyesi sınırları ve mücavir alanı içinde belirlenen güzergahlarda yolcu taşıma izni verilen servis araçlarının hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile resmi veya özel okullar, şirket vb. kuruluşların personel ve öğrenci taşıma hizmetleri ile ücretsiz müşteri taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek ve bu amaçla taşıma yapacak gerçek veya tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartlarını, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanan Kepez Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği  taslağı hazırlanarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesinin (m) fıkrası hükümlerine istinaden Sayın Meclis Heyeti' ne sunulmuş olup, yönetmelik taslağının incelenmek üzere, Ulaşım Komisyonu'na sevkine, Ulaşım Komisyonu'nun Musa GÖKDENİZ, Mehmet NAİR ve Halil UYANIK' tan oluşmasına ve ücretlerinin belirlenmesi için Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilmesi; Oy birliği ile kabul edildi.

05.08.2015

 

BELEDİYE BAŞKANI                   MECLİS KATİBİ                  MECLİS KATİBİ

ÖMER FARUK MUTAN                   İNCİ PEHLİVAN                  MUSA GÖKDENİZ