T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

 

SEÇİM DEVRESİ:30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ:06.01.2016

TOPLANTI DÖNEMİ:OCAK 2016

TOPLANTI GÜNÜ:ÇARŞAMBA

 

 

2016 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2016 OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN, KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

2016/01 Meclis Başkanlığı'na yazılı olarak verilen ve aşağıda yazılı önergelerin gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

1- Belediyemizce her yıl geleneksel olarak düzenlenmekte olan Kayısı Şenlikleri'nin bu yılki tarih belirlenmesinin yapılması hakkındaki önergeyi, Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN vermiştir.

2- Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Elmalı Mevkii, Pafta: H16C-18b-1b, Parsel: 841-842-843-844-852-853-854-868'de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı hakkındaki önergeyi Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR ve Erhan BEKTAŞ vermişlerdir.

3- Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Elmalı Mevkii, Pafta: H16C-18b-1b, Parsel: 841-842-843-844-852-853-854-868'de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı hakkındaki önergeyi Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR ve Erhan BEKTAŞ vermişlerdir.

4- Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: H16C-19a-1a, Parsel: 4676-4383-4384-4385-4386-4392-4393-4394'de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediyemiz Meclis Üyelerinden Musa GÖKDENİZ ve İnci PEHLİVAN vermişlerdir.

5- Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVb, Parsel: 2496'da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediyemiz Meclis Üyelerinden Musa GÖKDENİZ ve İnci PEHLİVAN vermişlerdir. 

2016/02 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden, Belediyemizin bir önceki yıl gelir-giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerini denetlemek üzere yapılan gizli oylama sonucunda, kullanılan bir oyun boş çıkmasına karşılık Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR 9 (dokuz) oy, Erhan BEKTAŞ 9 (dokuz) oy ve Mehmet NAİR 9 (dokuz) oy alarak Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmeleri oy çokluğu ile kabul edildi.

2016/03 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesinin "b" bendi uyarınca Belediyemiz Meclisi'nin 2016 yılında yapacağı tatil ayının AĞUSTOS 2016 olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

2016/04 22 Şubat 2007 tarih ve 26445 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmeliğin 24. maddesinde Belediyeler ve Mahalli İdare birliklerinde kullanılacak geçici işçi pozisyonları kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvelinde belirlenen memur norm kadro standartlarının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu Adam/Ay sayısına göre Meclis tarafından yıllık olarak belirlenir denilmektedir.

     Yukarıda belirtilen yönetmelik doğrultusunda Belediyemiz D7 Norm Kadro grubunda yer alması nedeniyle tahsis edilen Norm Kadro Toplamı 93 olup, belirlenen sayısının yüzde yirmisini geçmemek kaydıyla 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere;

 

BİRİMİ

POZİSYON
ÜNVANI

2015 YILI İÇİN VİZE ALINAN
GEÇİCİ İŞÇİ POZİSYONUNUN

2016 YILI İÇİN TEKLİF EDİLEN
GEÇİCİ İŞÇİ POZİSYONUNUN

ADAM / AY MİKTARI

ADAM / AY MİKTARI

FEN İŞLERİ MD.LÜĞÜ

GEÇİCİ İŞÇİ

7 X 12: 84

7 X 12: 84

TEMİZLİK İŞL. MD. LÜĞÜ

GEÇİCİ İŞÇİ

7 X 12: 84

7 X 12: 84

PARK VE BAHÇELER MD.LÜĞÜ

GEÇİCİ İŞÇİ

5 X 12: 60

5 X 12: 60

   

TOPLAM

VİZE EDİLEN TOPLAM

   

228 ADAM / AY

228 ADAM / AY

 

olarak oy birliği ile kabul edildi.

 

2016/05 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince Belediyemizin Teknik Hizmetler Sınıfındaki personel ihtiyacını teminen aşağıdaki listede adı soyadı, birimi, unvanı yazılı personellerin tam zamanlı sözleşmeli çalıştırılmaları ve ayrıca Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün unvan bazında ücretlerle ilgili genelgesindeki tavan net ücretleri aşmamak kaydıyla Meclisçe belirlenmesi gerektiğinden, aşağıdaki tabloda belirtilen 2016 yılı net ücretlerin belirlenmesi;

 

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÜNVANI

ÇALIŞTIĞI BİRİM

NET ÜCRETİ

1

ESRA SINMAZ

EREN      

MİMAR

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1.400

2

PINAR

BEKTAŞ

MÜHENDİS (İNŞAAT)

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1.400

3

PINAR

YANAR

ŞEHİR PLANCISI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1.400

4

ÇAĞLAR

KAVAS

TEKNİKER (İNŞAAT)

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1.600

5

HALİL ANIL

İMACA

TEKNİKER (BİGİSAYAR)

YAZI İŞLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ

1.600

   

 oy birliği ile kabul verildi.

 

2016/06 Belediyemiz Meclis Başkanı ve üyelerine 2016 yılında, Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için "5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere Meclisçe belirlenir" hükmü çerçevesinde, Belediyemiz Meclis Başkanı ve üyelerine, katıldıkları Meclis ve Komisyon toplantı huzur haklarının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

2016/07 Belediyemiz'in 2016 yılında hukuk işlerinin yürütülmesi ve takibinin yapılması için bir adet Sözleşme Yoluyla Avukat Çalıştırılması ve ücretinin 21 Aralık 2015 gün ve 29569 sayılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi bölümünde yer alan Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına ödeyecekleri aylık avukatlık ücreti olan 1.500,00 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

2016/08 Belediyemiz Meclisi'nin 02.10.2015 tarih ve 2015/172 kararı ile Belediyemiz Zabıta Amirliği'ne sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Hamidiye Caddesi, 1 kapı numarası ile 101 kapı numarasına kadar olan yolun tek yöne çevrilmesi ile ilgili konunun yeniden düzenlenerek Çanakkale Valiliği Emniyet Müdürlüğü İl Trafik Komisyonu'na gönderilmek üzere Belediyemiz Zabıta Amirliği'ne sevk edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2016/09 Belediyemiz Meclisi'nin 02.12.2015 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-18a-2d, Parsel:1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğiyle ilgili konunun komisyonda incelenmesinin devam etmesi, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Şubat ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemi'ne alınması oy birliği ile kabul edildi.

2016/10 Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-18a-2d, Parsel:1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğiyle ilgili konunun komisyonda incelenmesinin devam etmesi, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Şubat ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemi'ne alınması oy birliği ile kabul edildi.

2016/11 Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 571, 5741, 5746, 5747, 5754’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave-Değişiklik Nazım İmar Planı kurum görüşleri uygun olmadığından, kurum görüşlerine uygun hale getirilerek tekrar görüş sorulması amacıyla, ilgili konunun komisyonda incelenmesinin devam etmesi, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Şubat ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemi'ne alınması oy birliği ile kabul edildi.

2016/12 Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 571, 5741, 5746, 5747, 5754’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı kurum görüşleri uygun olmadığından, kurum görüşlerine uygun hale getirilerek tekrar görüş sorulması amacıyla, ilgili konunun komisyonda incelenmesinin devam etmesi, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Şubat ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemi'ne alınması oy birliği ile kabul edildi.

2016/13 Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:29K, Parsel:1126’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi.

2016/14 Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:30K-3d, Parsel:1126’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi.

2016/15 Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a-1a, Parsel:6742, 6745’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi.

2016/16 Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a-1a, Parsel:6741, 6744’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi.

2016/17 Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16C-3c-4c, H16C-3c-4d, Parsel:6791’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi.

2016/18 Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a-1a, Parsel:6712’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi.

2016/19 Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, Boğazkent Mahallesi, Pafta:H16c-13c-3c / H16c-14d-4d, Parsel:6783’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi.

2016/20 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-14d-4c, H16C-14d-4d üzerinde 1/5000 ölçekli Seviyeli Kavşak Amaçlı Nazım İmar Plan Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Halil UYANIK'ın "ÇEKİMSER" oyuna karşılık, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ, Musa GÖKDENİZ, Hüsamettin ÜNVER, İnci PEHLİVAN, Mehmet NAİR, Nermin ERDOĞAN, Emin BACAK ve Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN'ın "KABUL" oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi.

2016/21 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-14d-4c, H16C-14d-4d üzerinde 1/1000 ölçekli Seviyeli Kavşak Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Halil UYANIK'ın "ÇEKİMSER" oyuna karşılık, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ, Musa GÖKDENİZ, Hüsamettin ÜNVER, İnci PEHLİVAN, Mehmet NAİR, Nermin ERDOĞAN, Emin BACAK ve Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN'ın "KABUL" oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi.

2016/22 Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Şubat ayında yapacağı toplantının 03.02.2016 Çarşamba günü saat 15:00'da Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu'nda yapılması oy birliği ile kabul edildi.

2016/23 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 06.01.2016 tarih ve 2016/01 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Belediyemizce her yıl geleneksel olarak düzenlenmekte olan Kayısı Şenliklerinin bu yıl 15-16 Temmuz 2016 Cuma-Cumartesi günlerinde yapılması oy birliği ile kabul edildi. 

2016/24 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 06.01.2016 tarih ve 2016/01 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Elmalı Mevkii, Pafta: H16C-18b-1b, Parsel: 841-842-843-844-852-853-854-868'de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı’nın İmar Komisyonu'na sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Şubat ayı Meclis Toplantı Gündemi'ne alınması oy birliği ile kabul edildi.

2016/25 Görüşülmesi Belediyemi Meclisi'nin 06.01.2016 tarih ve 2016/01 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Elmalı Mevkii, Pafta:H16C-18b-1b, Parsel: 841-842-843-844-852-853-854-868'de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı'nın İmar Komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Şubat ayı Meclis Toplantı Gündemi'ne alınması oy birliği ile kabul edildi.

2016/26 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 06.01.2016 tarih ve 2016/01 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: H16c-19a-1a, Parsel: 4676-4383-4384-4385-4386-4392-4393-4394'de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Şubat ayı Meclis Toplantı Gündemi'ne alınması oy birliği ile kabul edildi.

2016/27 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 06.01.2016 tarih ve 2016/01 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVb, Parsel: 2496'da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği'nin İmar Komisyonu'na sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Şubat ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemi'ne alınması oy birliği ile kabul edildi.

2016/28 Görüşülmesi, Belediyemiz Meclis Üyesi Erhan BEKTAŞ'ın 06.01.2016 tarihli sözlü önergesi ile kabul edilen ve Meclis Gündemi'ne eklenen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVb, Parsel: 2496'da kayıtlı taşınmaz üzerindeki 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği'nin İmar Komisyonu'na sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Şubat ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemi'ne alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

 

06.01.2016

 

 

 

BELEDİYE BAŞKANI                            MECLİS KÂTİBİ                           MECLİS KÂTİBİ

ÖMER FARUK MUTAN                         İNCİ PEHLİVAN                            MUSA GÖKDENİZ