T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

SEÇİM DEVRESİ:30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ:07.06.2016

TOPLANTIDÖNEMİ:HAZİRAN 2016

TOPLANTI GÜNÜ:SALI

 

2016 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2016 HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN, KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

 

2016/118: Meclis Başkanlığı'na yazılı olarak verilen aşağıda yazılı önergelerin gündeme alınması;

     Oy birliği ile kabul edildi.

1.Çanakkale Valiliği’nin 27.05.2016 tarih, 4485 no’lu yazısına istinaden, 23 Eylül 2013 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Çanakkale Askeri Havaalanı Mania Planı” nın mevcut planlara işlenmesi amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlar Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN vermişlerdir.

2.Çanakkale Valiliği’nin 27.05.2016 tarih, 4485 no’lu yazısına istinaden, 23 Eylül 2013 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Çanakkale Askeri Havaalanı Mania Planı” nın mevcut planlara işlenmesi amacıyla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlar Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN vermişlerdir.

3.Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16c-18B-2A, Parsel: 6052‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR ve Erhan BEKTAŞ vermişlerdir.

4.Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4a, Ada: 127, Parsel: 5‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediyemiz Meclis Üyelerinden Hüsamettin ÜNVER ve İnci PEHLİVAN vermişlerdir.

5.Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-1A, Parsel: 196‘da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediyemiz Meclis Üyelerinden Erhan BEKTAŞ ve Yüksel ÖZDEMİR vermişlerdir.

6.Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L, Parsel: 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 5809, 4254, 4255, 4256 ‘da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediyemiz Meclis Üyelerinden Musa GÖKDENİZ ve İnci PEHLİVAN vermişlerdir.

Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-1D, Parsel: 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 5809, 4254, 4255, 4256 ‘da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediyemiz Meclis Üyelerinden Musa GÖKDENİZ ve İnci PEHLİVAN vermişlerdir

 

2016/119 Halk Bankası 18 Mart Şubesi'nden kredi alınması ve çeşitli harcama ve yatırımlarda kullanılması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinin "e" bendi uyarınca Belediye Meclis Kararı ile alınabilecek kredi miktarının Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan aşağıdaki tabloya istinaden;

 

A= Belediyenin Gerçekleşen En Son Yıl Bütçe Gelirleri Toplamı (2015 yılı)

23.826.377,61 TL

B= 2015 Mali Yılı Yeniden Değerleme Oranı

5,58

C= A x B / 100 (23.826.377,61x5,58 / 100)

1.329.511,87 TL

D= Yeniden Değerleme Sonucu Oluşan Gelir (A + C)

25.155.889,48 TL

E= Borçlanılacak Azami Miktar (% 10) D x 10 / 100

2.515.588,95 TL

 

borçlanılabilecek azami miktar 2.515.588,95 TL'den fazla olmamak kaydı ile kredi alınması ve kredinin kullanılması için Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN'a yetki verilmesi; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/120 Belediyemizin 2016 Yılı Bütçesinde yapılması planlanan, İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri için ayrılan 10.613.800,00 TL'lik ödeneğin, İller Bankası'ndan gelen; 03.02.2016 tarih ve 186 sayılı yazılarına istinaden, yine Belediye Meclisimizin 2016/51 sayılı Olağanüstü Meclis Toplantısında alınan karar ile SU-KAP kapsamından çıkarıldığından, 06.03.00-06.05.07.08 İçme Suyu Tesisi Yapım Gideri tertibindeki mevcut ödenekten 5.000.000,00 TL'nin, Kapalı Pazar Yeri İnşaatı yapımında kullanılmak üzere, 04.05.01.00-06.05.07.02 Hizmet Tesisleri Ödeneğine aktarılması; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/121 22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliğe göre Belediyemizin D-7 olan Norm Kadro Grubundan Sanayi-Ticaret Niteliği sebebiyle 1 grup yükseltilerek D-8 Norm Kadro grubuna yükselmesi nedeniyle; 1 adet G.İ.H. sınıfında 11095 unvan kodlu 4 dereceli İtfaiye Müdürü Kadrosu, 1 adet G.İ.H. sınıfında 11190 unvan kodlu 4 dereceli Zabıta Müdürü Kadrosu, 2 adet G.İ.H. sınıfında 6835 unvan kodlu 7 dereceli Şef Kadrosu, 4 adet G.İ.H. sınıfında 9447 unvan kodlu 7 dereceli İtfaiye Eri Kadrosu, 4 adet G.İ.H. sınıfında 9950 unvan kodlu 8 dereceli Zabıta Memuru Kadrosu, 3 adet G.İ.H. sınıfında 7555 unvan kodlu 7 dereceli Memur Kadrosu, 1 adet G.İ.H. sınıfında 7950 unvan kodlu 7 dereceli Şoför Kadrosu, 2 adet T.H. sınıfında 8500 unvan kodlu 7 dereceli Mühendis Kadrosu, 1 adet 8750 unvan kodlu 7 dereceli Tekniker Kadrosu, ayrıca sürekli işçi kadrolarına 9 adet 10820 unvan kodlu İşçi Kadrosu ihdas edilerek Belediyemiz Norm Kadrolarına eklenmesi; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/122 Karayolları Trafik Kanununun 62. Maddesi; “Yerleşim birimleri içindeki kara yolunda, bir trafik işaretiyle izin verilmedikçe ve yükleme, boşaltma, indirme, bindirme, arızalanma gibi zorunlu nedenler dışında kamyon, otobüs ve bunların katarlarını, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerinin park etmesi yasaktır.” Bu maddeye istinaden Belediyemiz ve Mücavir alan sınırları içerisinde uygulanacak olan park yasağı hususunun İl Trafik Komisyonu'na sevk edilmesi; Oy birliği ile kabul edildi.

 

2016/123  Belediyemiz Meclisi’nin 04.05.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliğinin komisyonda incelenmesinin devam etmesi, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Ağustos ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/124 Belediyemiz Meclisi’nin 04.05.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İlave İmar Planı'nın komisyonda incelenmesinin devam etmesi, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Ağustos ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemine alınması; Oy birliği ile karar verildi.

2016/125 Belediyemiz Meclisi’nin 04.05.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-1A, Parsel: 2785’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/126 UİP 13777,33 Belediyemiz Meclisi’nin 04.05.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-IIB, Parsel: 1322, 4689, 4690’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/127 UİP 13777,34 Belediyemiz Meclisi’nin 04.05.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18B-2B, Parsel: 340’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/128 13777,35 Belediyemiz Meclisi’nin 04.05.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na gönderilen Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18B-2A, Park Alanı Üzerinde Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/129 Beldemiz Hamidiye Mahallesinde, tapunun Pafta: H16C-18b-2a, Parsel: 6608'de yapılan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı'na yapılan itiraz dilekçesinin kabulü; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/130 Belediyemiz Meclisi'nin 06.01.2016 tarih ve 2016/03 sayılı kararı ile Ağustos ayı olarak belirlenen 2016 yılı tatil ayının 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesinin "b" bendi uyarınca TEMMUZ  ayı olarak belirlenmesi ve 2016 yılı Ağustos ayında yapacağı toplantının 03.08.2016 Çarşamba günü, saat 15:00'da Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılması; Oy birliği ile kabul edildi.

 

2016/131 Görüşülmesi, Belediyemiz Meclisi'nin 07.06.2016 tarih ve 2016/118 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale Valiliği'nin 27.05.2016 tarih, 4485 nolu yazısına istinaden, 23 Eylül 2013 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan "Çanakkale Askeri Havaalanı Mania Planı" nın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na işlenmesi konusunun İmar Komisyonu'na sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Ağustos ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/132 Görüşülmesi, Belediyemiz Meclisi'nin 07.06.2016 tarih ve 2016/118 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale Valiliği'nin 27.05.2016 tarih, 4485 nolu yazısına istinaden, 23 Eylül 2013 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan "Çanakkale Askeri Havaalanı Mania Planı" nın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'na işlenmesi konusunun İmar Komisyonu'na sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Ağustos ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/133 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 07.06.2016 tarih ve 2016/118 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18B-2A, Parsel: 6052'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Bu itibarla yapılan Uygulama İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/134 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 07.06.2016 tarih ve 2016/118 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4a, Ada: 127, Parsel: 5'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Bu itibarla hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Ağustos ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/135 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 07.06.2016 tarih ve 2016/118 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-1A, Parsel: 196'da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Bu itibarla hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Ağustos ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/136 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 07.06.2016 tarih ve 2016/118 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L, Parsel: 4245-4246-4247-4248-4249-4250-4251-4252-5809-4254-4255-4256'da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği yapılmıştır.   Bu itibarla hazırlanan Nazım İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Ağustos ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

 

2016/137 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 07.06.2016 tarih ve 2016/118 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:29L-1D, Parsel: 4245-4246-4247-4248-4249-4250-4251-4252-5809-4254-4255-4256'da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Bu itibarla hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Ağustos ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.  07.06.2016

 

ÖMER FARUK MUTAN                  HÜSAMETTİN ÜNVER                           ERHAN BEKTAŞ

BELEDİYE BAŞKANI                    KATİP ÜYE                                          KATİP ÜYE