T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

   SEÇİM DEVRESİ              :30.03.2014

   TOPLANTI     TARİHİ     :04.01.2017

                                                                          TOPLANTI DÖNEMİ       :OCAK 2017

                                                                          TOPLANTI GÜNÜ            :ÇARŞAMBA

 

2017 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2017 OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN, KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

2017/1 Meclis Başkanlığına yazılı olarak verilen ve aşağıda yazılı önergelerin gündeme alınması;

     Oy birliği ile kabul edildi.             

  1. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18B-2D, Ada: 409, Parsel: 3’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR ve Hüsamettin ÜNVER vermişlerdir,
  2. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4A, Ada: 127, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR ve Hüsamettin ÜNVER vermişlerdir,
  3. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVD, Park Alanı Üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediyemiz Meclis Üyelerinden Musa GÖKDENİZ ve İnci PEHLİVAN vermişlerdir,
  4. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVD, Park Alanı Üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediyemiz Meclis Üyelerinden Musa GÖKDENİZ ve İnci PEHLİVAN vermişlerdir,
  5. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-1D, Ada: 549, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkındaki önergeyi Yüksel ÖZDEMİR ve Erhan BEKTAŞ vermişlerdir,
  6. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2B, Ada: 186, Parsel: 4’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkındaki önergeyi Yüksel ÖZDEMİR ve Hüsamettin ÜNVER vermişlerdir,
  7. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L, Ada: 301, Parsel: 4’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediyemiz Meclis Üyelerinden İnci PEHLİVAN ve Erhan BEKTAŞ vermişlerdir,
  8.  Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4B, Ada: 301, Parsel: 4’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediyemiz Meclis Üyelerinden İnci PEHLİVAN ve Erhan BEKTAŞ vermişlerdir.

 

2017/25393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesine istinaden Belediyemizin bir önceki yıl gelir-giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerini denetlemek üzere yapılan gizli oylama sonucunda Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR 11 (onbir) oy, Erhan BEKTAŞ 11 (onbir) oy ve Emin BACAK 11 (onbir) oy almış ve Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmeleri; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/3 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesinin "b" bendi uyarınca Belediyemiz Meclisi'nin 2017 yılında yapacağı tatil ayının 2017 HAZİRAN ayı olarak belirlenmesi;   Oy birliği ile kabul edildi.

2017/4 22 Şubat 2007 tarih ve 26445 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Karo İlke ve Standartlarına dair yönetmeliğin 24. maddesinde Belediyeler ve Mahalli İdare birliklerinde kullanılacak geçici işçi pozisyonları kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvelinde belirlenen memur norm kadro standartlarının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu Adam/Ay sayısına göre Meclis tarafından belirlenir denilmektedir.   Yukarıda belirtilen yönetmelik doğrultusunda Belediyemizin D8 grubunda yer alması nedeniyle tahsis edilen Norm kadro toplamı 112 olup, belirlenen sayının yüzde yirmisini geçmemek kaydıyla 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere ekteki geçici işçi vize teklif cetvelleri; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/5 5393 sayılı Kanunun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince Belediyemizin Teknik Hizmetler Sınıfındaki personel ihtiyacını teminen aşağıda adı, soyadı, birimi, unvanı yazılı personellerin tam zamanlı sözleşmeli çalıştırılmaları ve ayrıca Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün unvan bazında ücretlerle ilgili genelgesi doğrultusunda net ücret tavanını aşmamak kaydıyla Sayın Meclis Heyetince belirlenmesi gerektiğinden aşağıdaki tabloda belirtilen 2017 yılı net ücretlerin belirlenmesi;

    

SIRA NO

ADI

SOYADI

ÜNVANI

ÇALIŞTIĞI BİRİM

NET ÜCRETİ (TL)

1

ESRA SINMAZ

EREN

MİMAR

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1.600

2

PINAR

OCAKBAŞI

MÜHENDİS (İNŞAAT)

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1.600

3

PINAR

YANAR

ŞEHİR PLANCISI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1.600

4

ÇAĞLAR

KAVAS

TEKNİKER (İNŞAAT)

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1.850

5

HALİL ANIL

İMACA

TEKNİKER (BİLGİSAYAR)

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.850

     Oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 2017/6 Belediyemiz Meclis Başkanı ve üyelerine 2017 yılında, Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi gereğince Belediye Başkanı'na ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere ödenecek tutar Meclisçe belirlenir dendiğinden, Belediyemiz Meclis Başkanı ve Üyelerine katıldıkları Meclis ve Komisyon toplantı huzur haklarının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi gereğince Belediye Başkanı’na ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin ödenmesi;  Oy birliği ile kabul edildi.

 

2017/7 Belediyemizin 2017 yılında hukuk işlerinin yürütülmesi ve takibinin yapılması için bir adet sözleşme yoluyla avukat çalıştırılması ve ücretinin 2 Ocak 2017 gün ve 29936 sayılı ‘Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Genel Hükümler ve Eki'nde yer alan Avukatlık Ücret Tarifesinin birinci kısım dördüncü bölümünde yer alan Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına ödeyecekleri aylık avukatlık ücreti’ olan 1.650,00 TL olarak belirlenmesi;   Oy birliği ile kabul edildi.

2017/8 Belediyemize ait, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, 2697-2698-2699 parsellerin kuzeyinde (deniz tarafında) bulunan, Rekreasyon alanı olarak kayıtlı olan, (A'la Carte Restoran) olarak bilinen işyerinin 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi için Belediyemiz Encümeni'ne ve Belediye Başkanı'na yetki verilmesi; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/9 Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, NİP-13779,3 Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'nda kalması akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Şubat ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması;   Oy birliği ile kabul edildi.

2017/10Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, UİP-13776,11 Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Plan talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İlave İmar Planının İmar Komisyonu'nda kalması akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Şubat ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması;   Oy birliği ile kabul edildi.

2017/11Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na gönderilen, UİP-13776,55 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-IA, Ada: 460, Parsel:4’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/12Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na gönderilen, UİP-13776,56 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-Id, Ada: 392, Parsel: 2, 3, 4, 5(Eski Parseller: 280, 281, 2542, 4269)’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/13 Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na gönderilen, UİP-13776,57 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2a / 30K-3D, Parsel: 6639’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ö Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi. 

2017/14Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na gönderilen, NİP-13779,22 Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L, Ada: 322, Parsel: 12’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/15Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na gönderilen, UİP-13776,58 Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVd, Ada: 322, Parsel: 12’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/16Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na gönderilen, NİP-13779,23 Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L, Ada: 119, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/17 Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na gönderilen, UİP-13776,59 Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVa, Ada: 119, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/18Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na gönderilen, NİP-13779,24 Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L, Ada: 144, Parsel:5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/19 Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na gönderilen, UİP-13776,60 Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVD, Ada: 144, Parsel:5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

 

 2017/20Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na gönderilen NİP-13779,25 Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L, Ada: 295, Parsel:4’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

 

ÖMER FARUK MUTAN            ERHAN BEKTAŞ           HÜSAMETTİN ÜNVER

 BELEDİYE BAŞKANI              MECLİS KATİBİ            MECLİS KATİBİ

 

 

 2017/21 Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na gönderilen, UİP-13776,61 Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVB, Ada: 295, Parsel:4’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

 

2017/22 Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na gönderilen, NİP-13779,26 Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L, Ada: 302, Parsel:1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/23 Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonuna gönderilen, UİP-13776,62 Beldemiz Boğazkent Mahallesi, 30L-IVB, Ada: 302, Parsel:1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/24 Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na gönderilen, NİP-13779-27 Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L, Ada: 315, Parsel:9’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/25 Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na gönderilen, UİP-13776,63 Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVD, Ada: 315, Parsel:9’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/26 Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na gönderilen, NİP-13779,28 Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: H16C14D, Ada: 109, Parsel:5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/27Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na gönderilen, UİP-13776,64 Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: H16C14D4D, Ada: 109, Parsel:5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/28 Belediyemiz Meclisinin 2017 ŞUBAT ayında yapacağı toplantının 01.02.2017 Çarşamba günü saat 15:00'de Belediyemiz Hizmet Binası  Meclis Toplantı Salonunda yapılması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/29 Görüşülmesi, Belediyemiz Meclisi'nin 04.01.2017 gün ve 2017/01 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, UİP-13776,65 Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18B-2D, Ada: 409, Parsel: 3’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Bu itibarla yapılmak istenen Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Şubat ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/30 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 04.01.2017 gün ve 2017/01 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, UİP-13776,66 Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4A, Ada: 127, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır.

     Bu itibarla yapılmak istenen Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonuna sevki akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Şubat ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/31 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 04.01.2017 gün ve 2017/01 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, NİP-13779,29 Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVD, Park Alanı Üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği yapılmıştır.

     Bu itibarla yapılmak istenen Nazım İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Şubat ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması;  Oy birliği ile kabul edildi.

2017/32 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 04.01.2017 gün ve 2017/01 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, UİP-13776,67 Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVD, Park Alanı Üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır.

     Bu itibarla yapılmak istenen Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Şubat ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/33 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 04.01.2017 gün ve 2017/01 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, UİP-13776,68 Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-1D, Ada: 549, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır.

     Bu itibarla yapılmak istenen Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Şubat ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/34Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 04.01.2017 gün ve 2017/01 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, NİP-13776,69 Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2B, Ada: 186, Parsel: 4’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır.

     Bu itibarla yapılmak istenen Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Şubat ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/35 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 04.01.2017 gün ve 2017/01 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, NİP-13779,30 Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L, Ada: 301, Parsel: 4’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği yapılmıştır.     Bu itibarla yapılmak istenen Nazım İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Şubat ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/36 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 04.01.2017 gün ve 2017/01 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, UİP-13776,70 Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4B, Ada: 301, Parsel: 4’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır.

     Bu itibarla yapılmak istenen Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Şubat ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.      05.01.2017

 

ÖMER FARUK MUTAN            ERHAN BEKTAŞ          HÜSAMETTİN ÜNVER

BELEDİYE BAŞKANI                MECLİS KATİBİ          MECLİS KATİBİ