T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

   SEÇİM DEVRESİ: 30.03.2014

   TOPLANTI TARİHİ: 02.08.2017

                                                                          TOPLANTI DÖNEMİ: AĞUSTOS 2017

                                                                          TOPLANTI GÜNÜ: ÇARŞAMBA

 

2017 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2017 AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN, KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

2017/140  Meclis Başkanlığına yazılı olarak verilen ve aşağıda yazılı önergelerin gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

1.2017 yılında yapılmakta olan yatırımlarımızda kullanılmak üzere 3.300.00,00 TL tutarında, 60 ay vadeli açık kredi kullanılması ve kredi kullanımı ile ilgili her türlü iş ve işlemler için Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hakkındaki önergeyi, Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN vermiştir.

2.Kepez Belediyesi sınırları içinde ve mücavir alanında bulunan ve bundan sonraki yapılacak olan otobüs durakları, reklam panoları, billboardlar, led ışıklı reklam ekranları/tabelaları vb. konularda kiraya vermek için Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi hakkındaki önergeyi Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN vermiştir.

3.Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIb, Ada: 166, Parsel: 11-12’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR ve Erhan BEKTAŞ vermişlerdir.

2017/141 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 17. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesi “Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclisi kararıyla ödül verebilir.”

     “Belediyelerin bu bent uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde on ikisini geçemez.” şeklinde değiştirilmiş olup;

     Bu itibarla 656. Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Ayak Boy İkincisi olan, Kepez Spor Güreşçisi Samet ÖZDEMİR'e 3.500,00 TL, aynı boyda  üçüncü olan Emre AYYILDIZ'a 2.500,00 TL ve Güreş Eğitmeni  Mehmet PEHLİVAN'a 3.000,00 TL para ödülü verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2017/142 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince Belediyemiz Norm Kadro Cetveli Teknik Hizmetler Sınıfında boş olarak bulunan 8750 unvan kodlu 1 adet 7. dereceli Tekniker kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasını ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları konulu genelgesi doğrultusunda verilecek ücretin aylık net 1.980 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

2017/143 Beldemiz Hamidiye Mahallesi Fatih Caddesi Yiğit Sokak girişinde yolda araç park yerinde alışveriş merkezinin güney batı köşesinde belirlenen kısımda 09.06.2010 tarih ve 2010/106 sayılı Encümen Kararı ile 10 (on) araçlık ticari taksi durağı kurulmasına karar verilmiş olup, Çanakkale Valiliği İl Trafik Komisyon Başkanlığına gönderilen Encümen Kararı Ticari Taksi Durağının yasal şartları taşıması ve yükümlülükleri yerine getirmek koşulu ile 5393 sayılı Belediye Kanununa göre açılmasına ve işletilmesine, 27.08.2010 tarih ve 2010/81 karar sayısıyla Komisyonca oy birliği ile karar verilmiştir. 

     Ancak bahse konu bölgede yeni yerleşim yerlerinin hızla artması ve en önemlisi Çanakkale Devlet Hastanesinin bölgede açılacak olması sebebiyle 10 (on) araçlık 3 Nolu 960 Toki Taksi Durağı yetersiz kalacağından Kepez Belediyesi Ticari Taksi Yönetmeliğinin Taksilere Durak Verilmesi ve Kaldırılması için Yapılacak İşlemler başlıklı 4.maddesinin  (a) bendi " Kepez Belediyesi sınırları içerisindeki yolcu taşımacılığı yapmak üzere bu yönetmelikteki taksilere durak verilmesi ve kaldırılmasıyla ilgili olarak belirlenen koşullara uymak kaydıyla ticari plakalı taksilere durak verilmesine Kepez Belediyesince karar verilir." (c) bendi "Çalıştırılması izinli taksilerin durak yerleri ve sayıları Kepez Belediyesince belirlenir. (d) bendi "Belde ulaşım planlaması gereği, duraklarda araç eksiltmeye, arttırmaya ya da durakların nerelere konup kaldırılacağına ve ne şekilde olacağına Kepez Belediyesince karar verilir." denildiğinden, 

     Bu itibarla mevcut olan 3 Nolu 960 Toki Taksi Durağının 10 (on) araç arttırılması ve her türlü iş ve işlemin yapılması için Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2017/144 "30/12/2016 tarihli ve 29934 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in 8 inci maddesinin (3) üncü fıkrasında belirtilen tartı aletlerinin periyodik muayeneleri grup merkezi belediye ölçü ve ayar memurluklarınca gerçekleştirilmektedir.

      Ölçüler ve Ayar Kanununun 21 inci maddesinde "Her belediye özellikle muayene ve damgalama işlerinde çalıştırılmak üzere, iş hacmine göre asgari bir ölçüler ve ayar memuru görevlendirmek mecburiyetindedir. Bakanlık bütçe, idari ve yerleşim durumlarını dikkate alarak belediyeleri gruplaştırmak suretiyle ölçüler ve ayar işlerinin müşterek ayar memurları tarafından yürütülmesini sağlayabilir." denildiğinden, Kepez Belediye Başkanlığı olarak Çanakkale Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne Grup Merkezine bağlı olan Çanakkale Belediye Başkanlığı Grup Merkezi Ayar Memurluğuna bağlanma talebimizi yazılı olarak bildirdik.

     Ancak cevaben Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün ekteki yazısıyla Çanakkale Belediye Grup Merkezi Ayar Memurluğuna bağlanma talebinizin gerçekleştirilebilmesi için Belediyeniz Meclisinden karar almanız ve bağlanmak istediğiniz grup merkezinin de Belediyenizin grup merkezine bağlanma talebini aynı şekilde meclis kararı ile kabul etmesi gerekmektedir. 

     Bu nedenle, her iki Belediye Meclisi'nden alınan onaylı karar örneklerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletilmek üzere İl Müdürlüğüne gönderilmesi istendiğinden, Kepez Belediyesi olarak, Çanakkale Belediye Başkanlığı Grup Merkezi Ayar Memurluğuna bağlanmamız oy birliği ile kabul edildi.

2017/145 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 19.07.2017 tarih ve 46715750-105.03-E10216 sayılı yazısı ile  Belediyemiz Meclisinin 01.09.2016 tarih ve 2016/171 sayılı kararı ile kabul edilerek onaylanan gölgeleme çalışmasının iptali ve uygulanmaması talebinin RET edilmesi, Belediyemiz Meclisinin 01.09.2016 tarih ve 2016/171 Sayılı Kararı ile kabul edilerek onaylanan gölgeleme çalışmasının devam edilmesi oy birliği ile kabul edildi. 

2017/146 Belediyemiz Meclisi’nin 03.07.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, Cumhuriyet Mahallesi, NİP-13779,3 Pafta: H16C-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonunda kalması, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2017 Eylül ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması oy birliği ile kabul edildi.

2017/147 Belediyemiz Meclisi’nin 03.07.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, Cumhuriyet Mahallesi, UİP-13776,11 Pafta: H16C-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının İmar Komisyonunda kalması, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2017 Eylül ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması oy birliği ile kabul edildi.

2017/148 Belediyemiz Meclisi’nin 03.07.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, Hamidiye Mahallesi, NİP-13779,33 Pafta: H16C14D, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonunda kalması, akabinde karar bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2017 Eylül ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması oy birliği ile kabul edildi.

2017/149 Belediyemiz Meclisi’nin 03.07.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, Hamidiye Mahallesi, UİP-13776,79 Pafta: H16C14D4C, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonunda kalması, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2017 Eylül ayında yapacağı Meclis Toplantı gündemine alınması oy birliği ile kabul edildi.

2017/150 Belediyemiz Meclisi’nin 03.07.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, Hamidiye Mahallesi, UİP-13776,82 Pafta: H16C-14D-4C/4D, 513 ada ile 516 ada arasında kalan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonunda kalması, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2017 Eylül ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması oy birliği ile kabul edildi.

2017/151 Belediyemiz Meclisi’nin 03.07.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, Hamidiye Mahallesi, UİP-13776,83 Pafta: H16C-19A-2A, 269 ada 1 parselin kuzeyinde kalan kısım ve 499 ada 1 parselin doğusunda kalan kısımda Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi.

2017/152 Belediyemiz Meclisi’nin 03.07.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, Cumhuriyet Mahallesi, UİP-13776,84 Pafta: 29L-1A, Ada: 460, Parsel: 6, 7, 8, 9, 10’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi.

2017/153 Belediyemiz Meclisi’nin 03.07.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIB, Ada: 171, Parsel: 10, 11-12'de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi.

2017/154 Belediyemiz Meclisi’nin 03.07.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, Boğazkent Mahallesi, UİP 13776,86 Pafta: 30L-IVA, Ada: 142, Parsel: 2’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi.

2017/155 Belediyemiz Meclisi’nin 03.07.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, Cumhuriyet Mahallesi, UİP 13776,87 Pafta: 29L-1A, Ada: 459, Parsel:2-3-4-5 ve 6’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi.

2017/156 Belediyemiz Meclisi’nin 03.07.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, Cumhuriyet Mahallesi, NİP-13779,34 Pafta: 29K-2B, Ada: 279, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi.

2017/157 Belediyemiz Meclisi’nin 03.07.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, Cumhuriyet Mahallesi, UİP-13776,88 Pafta: 29K-2B, Ada: 279, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi.

2017/158 Belediyemiz Meclisi’nin 03.07.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, Cumhuriyet Mahallesi, UİP-13776,89 Pafta: 29K-2C, Ada: 401, Parsel: 7’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Belediyemiz Meclis Üyelerinden Emin BACAK, Mehmet NAİR ve Nermin ERDOĞAN'ın ÇEKİMSER oylarına karşılık, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ, Hüsamettin ÜNVER, Musa GÖKDENİZ, Ali AYGÜN, Halil UYANIK ve Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN'ın KABUL oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/159 Belediyemiz Meclisi’nin 03.07.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, Hamidiye Mahallesi, UİP-13776,89 Pafta: H16C-14D-4B/4C, Ada: 554, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na kalması, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Eylül ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması oy birliği ile kabul edildi.

2017/160 Belediyemiz Meclisi’nin 03.07.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, Boğazkent Mahallesi, NİP-13779,35 Pafta: H16C-14D-4D, Ada: 320, Parsel: 6’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi.

2017/161 Belediyemiz Meclisi’nin 03.07.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, Boğazkent Mahallesi, UİP-13776,91 Pafta: H16C-14D-4D, Ada: 320, Parsel: 6’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi.

2017/162 Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-19A-2C/2D, Ada: 0, Parsel: 6380'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonuna sevki, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2017 Eylül ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması oy birliği ile kabul edildi.

2017/163 Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-19A-2C/2D, Ada: 0, Parsel: 6380'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonuna sevki, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2017 Eylül ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması oy birliği ile kabul edildi.

2017/164 Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 20L-1D üzerinde Üst Geçit Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi.

2017/165 Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Eylül ayında yapacağı toplantının 06 Eylül Çarşamba saat 15:00'de Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu'nda yapılması oy birliği ile kabul edildi.

2017/166 Belediyemiz Meclisi'nin 02.08.2017 tarih ve 2017/140 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, 2017 yılında yapılmakta olan yatırımlarımızda kullanılmak üzere 3.300.000,00 TL tutarında, 60 ay vadeli açık kredi kullanılması ve kredi kullanımı ile ilgili her türlü iş ve işlemler için Belediye Başkanı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2017/167 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 02.08.2017 tarih ve 2017/140 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Kepez Belediyesi sınırları içinde ve mücavir alanında bulunan, ayrıca bundan sonraki yapılacak olan otobüs durakları, reklam panoları, billboardlar, led ışıklı reklam ekranları/tabelaları vb. konularda, söz konusu unsurların 5 yıl süre ile kiraya verilmesi ve kiralama ile ilgili bütün iş ve işlemler için Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2017/168 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 02.08.2017 tarih ve 2017/140 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIb, Ada: 166, Parsel: 11-12'de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/100 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Eylül ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması y birliği ile kabul edildi.

 

 

ÖMER FARUK MUTANERHAN BEKTAŞHÜSAMETTİN ÜNVER

BELEDİYE BAŞKANI MECLİS KATİBİ    MECLİS KATİBİ