T.C

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

SEÇİM DEVRESİ     :30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ:13.08.2014

TOPLANTI DÖNEMİ:OLAĞANÜSTÜ

TOPLANTI GÜNÜ     :ÇARŞAMBA

 

TOPLANTI TUTANAĞI

(HERKESE AÇIK OTURUM) 

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca AĞUSTOS 2014 Olağan Meclis Toplantısı 13.08.2014’de iki oturum halinde toplanmıştır. 7 madde görüşülmüştür. 13.08.2014 tarihli Meclis Toplantısında tüm Belediyemiz Meclis Üyelerinin hazır bulundukları görülmüştür. 

 

2014 AĞUSTOS AYI MECLİSİ

ÖMER FARUK MUTAN- Evet sevgili arkadaşlar. Ağustos ayındayız olağanüstü bir meclis gündemimiz var. Biraz önce gündem dışı konuyu size arz ettim. Ama olağanüstü meclisler sadece Başkanlık Gündemi ile açılır ve kapanır. Ek gündem oluşmaz. O yüzden sadece gündem ile sınırlıyız. O yüzden önce gündemi arz edeceğim size. Sonra bir önceki ay meclis tutanaklarını oylayacağız. Yine okuduk okumadık noktasında okuyun derseniz de okuruz yine. Ben size 13.08.2014 tarihli yani Ağustos’un Çarşamba günü saat 16:00 da bu sıcakta buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Gündemi arz ediyorum.  

 

GÜNDEM 

--------------  

1.Çanakkale Valiliği, Defterdarlığı, Milli Emlak Müdürlüğü’nün Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c18b2a, parsel:4365 üzerinde yapılan imar plan tadilatına itirazın görüşülmesi,

2.Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, pafta:29K, parsel:2538’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı,

3.Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, pafta:H16c18a2a, parsel:2538’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı,

4.Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, pafta:29K, parsel:5703’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı,

5.Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c13c4d, parsel:5703’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

6.Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, pafta:30K-IIIc, üzerinde bulunan parsellerde kamulaştırma kararı alınması hakkında görüşülmesi, 

7.Kepez Belediyesi Kent Konseyi Çalışma Yönetmeliği’nin görüşülmesi,

8.Kapanış.

 

 

Evet arkadaşlar gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, evet oy birliği ile kabul edilmiştir. 1. gündem maddesini arz ediyorum sizlere. Çanakkale Valiliği, Defterdarlığı,  Milli Emlak Müdürlüğü’nün Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c18b2a, parsel:4365 üzerinde yapılan imar plan tadilatına itirazın görüşülmesi, itirazı okuyayım, sesim biraz çatallı kusura bakmayın, bu aralar fazla basın toplantısı yapıyoruz. 2126 sayılı 31.07.2014 tarihli Kepez Belediyesi Başkanlığı’na Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 02.02.1984 tarih ve 123 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca, 16.06.2014 tarihinde İlimiz, Çanakkale Belediyesinin askı ilan panosunun incelenmesi sonucu; 

 

İlimiz Merkez İlçe Kepez Beldesinde bulunan 4901 parsel numarasında 2.461,29 m2 yüzölçümlü, 4365 parsel nolu 4092,08 m2 yüzölçümlü taşınmazlar ile yol vasfıyla Hazine adına kayıtlı iken kamuya terk edilen 4900 parsel no.lu 516,07 m2 yüzölçümlü taşınmaz malların bulunduğu alanda İmar Plan Tadilatı yapılarak değişiklik sonucu tamamının meydan olarak ayrıldığı anlaşılmıştır . 

1-İmar mevzuatı hükümlerine göre; hazırlanan imar planları zamanla planlanan alandaki koşulların zorunlu kıldığı biçimde ve yasalarda öngörülen yöntemlere uygun olarak değiştirilebilir. Sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması yönünde yapılan plan değişikliklerinin amaç yönünden yargısal denetimi bu değişikliği zorunlu kılan nedenlerin irdelenmesi yoluyla yapılması, bu irdelemeden sonra sadece plan değişikliği yapılan alanın değil, plan bütünlüğü göz önünde bulundurularak planlanan yörenin tümünün çevre, ulaşım, trafik gibi ilişkilerinin kapsamlı bir biçimde ele alınarak, kamu yararına uyarlık bulunup bulunmadığının araştırılması  ve buna göre gerektiği takdirde plan değişikliği yapılabilmektedir. 

2-Söz konusu plan değişikliğinin yapılması aşamasında yürürlükte olan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğinin İmar Planı Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esaslara başlıklı 27.maddesindeki; “İmar Planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunlu olmadıkça yapılmaz” hükmüne rağmen çok geniş bir alanı kapsayacak şekilde Hazineye ait kamu hizmetine tahsisli 4365 parsel no.lu taşınmazın meydan alanı ayrılmasının herhangi bir zorunluluğu  bulunmamaktadır.   

Aynı maddedeki “imar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık ve Kuruluşların görüşü alınacaktır. İmar planındaki bir sosyal ve teknik altyapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir” hükmüne rağmen Hazineye ait 4365 parsel no.lu taşınmazın plan tadilatına ilişkin mülkiyet bakımından idaremizin görüşü alınmadığı gibi , eşdeğer yeni bir alan da ayrılmamıştır. 

3-3194 Sayılı İmar Kanunun 8.maddesinde imar planlarının tanımlanmasına yer verilecek, planlar bölge planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı ve uygulama imar planı olarak kademelendirilmiş ve alt ölçekli planların üst ölçekli planlarda belirlenen planlama ana ilkelerine ve kararlarına uyumlu olması zorunluluğu getirilmiştir.  

Plan yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 3.maddesinin 6.bendinde “Plan Değişikliği, “Plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu yararının zorunlu kılması halinde yapılan plan düzenlemeleridir.” Şeklinde tanımlanmıştır. 

 

 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre uygulama imar planı ve plan değişikliklerinin üst ölçek planlara aykırı olamayacağı, arazi kullanım kararlarının alt ölçekli imar uygulama planlarıyla değiştirilemeyeceği kuşkusuzdur. Buna göre, söz konusu taşınmazların plan değişikliyle farklı bir kullanıma ayrılması imar mevzuatına aykırıdır. 

4-Halen Belediyenize tahsisli kamu hizmetlerinde kullanılan söz konusu 4365 parsel no.lu taşınmaz “üzerinde kültür sarayı bulunan bahçeli kargir bina “ vasıflı olup taşınmaz üzerinde bina ve müştemilatları bulunmakta, bu muhdesatların önemli ölçüde maddi değerleri bulunmaktadır. Halen üzerinde bina bulunan taşınmazın meydan alanına dönüştürülmesi mümkün olmadığı gibi üzerindeki binanın kaldırılması halinde gerek maddi, gerekse kamu hizmet alanı yönünden çok büyük bir kamu zararına neden olunacaktır. 

Diğer taraftan, bölgede imar planı değişikliği ihtiyaç duyuluyorsa, imar mevzuatındaki hükümlere ve kriterlere uyulmak ve çevrenin konut, ticari alan ve her türlü sosyal ve kültürel alan ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmak suretiyle Hazineye ait parseller ile birlikte çevredeki tüm parselleri de kapsayacak şekilde imar planı değişikliği yapılması ve buna göre İmar Kanunu’nun 18.maddesi uygulaması yapılarak, bölgenin ihtiyacı olan umumi hizmet alanlarının (yeşil alan, yol, park v.b.) düzenleme ortaklık payından karşılanmak suretiyle ayrılması imar mevzuatına ve eşitlik ilkesine uygun olacaktır. 

İmar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve Hazine menfaatine uygun olmayan 6365 parsel no.lu taşınmazın imar planı değişikliğinin iptal edilerek sonucundan bilgi verilmesini, aksi takdirde İdari yargı yoluna gidileceği hususunu rica ederim. Mustafa IŞIK Defterdar. 

Evet arkadaşlar gündemin 1.maddesi bu. Söz almak isteyen var mı? 

HALİL UYANIK Eski haline o an kullanım açısından daha rahat olacak.

 

ÖMER FARUK MUTAN Öteki türkü diyor ki bana bu kadar bir yer ver diyor. Ya böyle bir mantık var mı arkadaşlar. Kamu yararı diyor. Biz hangi amaçlı meydanlar hangi amaçlıdır. Yani burada malın elden gitmesin. Diyor ki bina giderse kamu zararı oluşturur. Binayı kim yaptı. Belediye yaptı be kardeşim. Biraz önce ifade ettiğim gibi. Başka söz isteyen konuşmak isteyen var mı arkadaşlar? Dediğim gibi kişisel görüşüm itirazı kabul edelim eski durumuna gelsin biz gene burada kamu yararına düzenlememize devam edelim. Uygun mu arkadaşlar. Peki o zaman itirazı evet gündemin 1.maddesinde Çanakkale Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünün işte vermiş olduğu bu itirazın kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu arada atladım 2.maddeye geçmeden şu 2014 Temmuz Ayı Meclis tutanaklarını toplantı tutanaklarını okumamızı arzu ederseniz okuyayım. Yoksa sizlere veriliyor okunmuş olduğunu kabul etmek için işaret buyurun o zaman 2014 Temmuz Ayı Meclis Tutanaklarını okunmuş olarak kabul ediyor musunuz arkadaşlar. Evet kabul edilerek onu da iletmiş olduk. Gündemin 2.maddesini arz edeyim. Evet meydan alanını geçtik. 

Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, pafta:29K, parsel:2538’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı,

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet arkadaşlar burası Sahil Güvenliğe gelmeden bir yol dönüyor ya eskiden bildiğimiz patron Hikmet in yıllarca köy muhtarlığından icarla çalıştırdığı yer. Şimdi burada 3 defa ya da 4 defa ihaleye çıktık ama aslında bunu Agua park olarak bir plan tadilatı yapmıştık. Sonra ne hikmetse teknik arkadaşlar reaktif rekreatif mi alan olması 

 

noktasında ısrar edince o hale dönüştürdük. Çünkü çıkmış olduğumuz ihalede kimse girmemişti. Sonra üçüncü yok ikinci ihalede zannediyorum. Ciddi de bir talep oldu bu şekilde ama ikinci ihalede ihaleyi alan arkadaş ne teminatını yatırdı, sözleşmeyi de imzalamaya gelmedi ve ihale iptal edildi. Sonra üçüncü yapıldı. Ki burası yap işlet devret modeli ile 2886 İhale çerçevesinde çıktık arkadaşlar hem ikinciye hem üçüncüye ciddi bir katılım sağlanıyor bakın ben yoktum zaten zannediyorum o ihale de bildiğim kadarıyla İnci abla vardı. İzine çıkmıştım. Dedik bunun sebebi ne Tarımsal Kalkınma Destekleme Kurumu Agua park, cafe, restaurant sığırcılık bilmem ne % 50 hibe veriyormuş arkadaşlar. Demek ki bu sebeple artıyor. Bizim buraya biçtiğimiz değer 100 liraydı. İlkinde 350 falan çıktı, ikincisinde de 400 e çıkmış. Böyle de bir olay ilginç ondan sonra teknik şartname boyutunda bu ihaleyi alanlar geldiler dediler ki rekratif alanda biz kapalı alan yapamıyoruz. Burada piknik alanı gibi öyle günlük ıvız zıfır bir şey ler oluyor. Bu rekreasyon olursa tamam mı arkadaşlar da teknik olarak incelediler, burada hiç olmazsa kamu bize ait bir arazi olduğu için bir % 5 alan kaç dönüm, 

 

EŞREF KOÇ bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN 10 dönüm bir % 5 gibi bir kapalı alan yaratılıyor. Yani bir yandan hem Agua park, Agua parkın cafe, restaurantı, bir yandan da sosyal bir tesisi yapalım, yazı da düğün yapılacak bir alan da oluşsun. Çünkü buradaki yatırım öngörülen 2,5 – 3 trilyon gibi bir rakam 10 yıllığına veriyorsun. Bu şartlarla bu iş yapılamaz dendi ihaleyi de iptal ettik. Bakın burayla alakalı iptal edildi. O zaman ne yapalım dedik bu Agua parkı + bina yapılabilecek yani şunu da dediler yer altını da çözeriz işte tuvaletini, soyunma odalarını falan filan ama yani insanlar biliyorsunuz Agua park görmüşsünüzdür en yakın Agu park Altınoluk ta bir kafeteryası bilmem neyi olacak olmalı mı? Olmalı sonuç itibarı ile o yüzden dedik ki bunu tekrar meclisimize taşıyalım. Meclise o amaçla geldi rekreasyon alanı olursa burası zaten bundan sonraki de 1000 lik ile alakalı aynı gündem maddesi ve imar komisyonuna gidecek. İmar komisyonu şu 15 içinde toplanırsa Eylül Meclisine de yetişirse bir an önce ilaveleri 3-4 hafta sürüyor ilanı falan. Beldemize değil Çanakkale mize ilk bir Agu pakı kazandırmış oluruz diye düşünüyorum. O yüzden olağanüstü meclisimize gündemini de almış olduk Başkanlık olarak bunu da size izah etmiş olayım. 

HALİL UYANIK Başkanım kıyı kenar çizgisi ile ilgili herhangi bir problem yok dimi. 

ÖMER FARUK MUTAN Hayır yok yok takılmayın. İmar komisyonuna havale edeceğiz arkadaşlar bunu. Ben bu konuyu arz ettikten sonra. Gündemin 2.maddesi yani Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, pafta:29K, parsel:2538’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatının imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler evet oy birliği ile kabul edilmiştir. Red eden yok. 

Gündemin 3.maddesi aynı alanla ilgili gene devam ediyorum.  Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, pafta:H16c18a2a, parsel:2538’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı, konu gene aynı imar komisyonuna gidecek komisyona gitmesini kabul edenler işaret buyursun red edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Gündemin 4.maddesi Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, pafta:29K, parsel:5703’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı,

 

 

 

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet arkadaşlar burası Uysallar Balıkçılık tarafından benim taa ilk dönemimde geldiklerinde biz burada işte balık çiftliği yapacağız, üreteceğiz, satacağız, yanına balık lokantaları yapacağız falan filan dediler. O dönem ihale edildi. Aldılar. O dönem bir İlçe İl Tarım Md. vardı beyefendi oda bunlarla onlar yurtdışından bir kaynak bulduklarını ABD den oradan buradan bir şeyler dediler onlarda bunu aldı. Bugünlere kadar geldi. Mahkemede yeni sonuçlandı. Ya bir ay ya da bir buçuk ay oldu tahliyeleri. İşte mahkemelerde böyle uzun sürüyor. Bizde dedik ki ne yapabilir buraya ileride plajımız var. Hazineden kiralık ta olsa. Bakın bu ilde ilden bahsediyorum. Bir karavan turizmi yok. Bu ilde Çanakkale İlinde yani yurtdışından geliyor adam karavan la ki konaklayacaksa bizim plaja geliyor ya da ara bir yere gidiyor sapıyor. Bir yat limanı gibi bir şey bu. Bir karavan turizmi olursa yani uluslararası ağda da işaret edilir. Evet şu nokta da karavan turizmi var. Buraya yapılacak çok fazla bir şey de yok. Çevre kirliliği de oluşmayacak. Karavana ne vereceğiz saatini takacağız elektriğini vereceğiz saatini takacağız suyunu vereceğiz duş olacak, tuvalet olacak. O tür ihtiyaçlarını karşılayacağımız bir alan olacak. 

NERMİN ERDOĞAN Neresi burası başkanım. 

ÖMER FARUK MUTAN Burası balıkçılar barınağını geçtikten sonra başlayan bir yer. 

EMİN BACAK Mim İnşaatın ön tarafı.

ÖMER FARUK MUTAN Mim inşaatın ön tarafı. Buraya abuk subuk şeyler plaj mı yapalım mesela. Burada deniz biraz sıkıntılı 2 balıkçıların çıkışı da kötü olur. Gidin bakın Pazar günü insanlar burada denize girmişler çadırlar kurmuşlar bir şeyler etmişler. Orada da balıkçıları sıkıntıya sokacak bir alan burası. Ama bu şekilde olursa zannediyorum arkadaki yazlıkçılarda rahatsız olmaz. Yani onlarda şuanda denizi kullanmıyorlar ama kullanırlarsa gelir kullanırlar. Sonuç itibarı ile. 

EMİN BACAK Yap işlet  mi vereceğiz yoksa Belediye bünyesin demi ? 

ÖMER FARUK MUTAN Belediye bünyesinde işletme benim hakkımda belediye bünyesinde. 

EMİN BACAK Rekreasyon alanı falan şey yapıyor mu? 

ÖMER FARUK MUTAN Hayır hayır çünkü kıyı kenar kanunu denen espri bu. Park dersek tuvalet falan bekçi kulübesi bir şey yapabiliyoruz buraya. 

EMİN BACAK Kafeterya düğün salonu tarzında falan.

ÖMER FARUK MUTAN O tür açık alanda yapabiliyoruz. Zaten karavan turizmi böyle yaz kış devam etmiyor. Yok öbür taraf gibi olamayacak. Komisyona gidecek. Olursa ihtiyaca göre tekrar değerlendirilir. Arkadaşlar bu ülkede geçen yıl 4 defa imar yönetmeliği değişti. 4 defa. Teknik arkadaşlar çaresiz kalıyorlar. Ada bazında geçende şurada bahsedeyim ben size. Almanyalı Tahir’in orada Şafak’ın yaptığı yere kadar olan bölgede hacı amcanın yeri var arada. Hepsinin arka çekmesi 4.75 yönetmelik değişmiş 6.25 çekimi olacak hak mı bu hukuk mu bu. Yani olması gereken ne en azından o adada o yapı nizamına herkes uyacak. Yarın 

 

yönetmelik değişir şu olur bu olur. Kıyılarda yapılması gereken bir takım şeyler var çekek yeri yok barınak, yok bilmem ne bir sürü şeyler var dimi yapılması gereken o bölgede zaten balıkçılarımıza bir alan ayırmış durumdayız fiili olarak zaten bu da imar komisyonuna gidecek.

HALİL UYANIK Başkanım bir şey öğrenebilir miyim. Cahide SUNAR vardı. Rahmetli oldu mu olmadı mı bilmiyorum da burada kullanma hakkını.

ÖMER FARUK MUTAN O mahkemelik şu anda hazineyle. En son 30 Eylül de hayır hayır burası muhtarlıktan bize devir olan gayrimenkullerimizden buranın tapusu bize ait. Ama şeyden başlayıp sarı Sami’nin olduğu yere kadar bu bey efendinin irtifak hakkı vardı. Yıllardır bu iş sıkıntı yaratıyordu. Hazine mahkemeye verdi burayı sonuçlanmak üzere hazine bize şunu yazdı. Dedi ki buna para pul vermeyin bize vereceksiniz kirayı. Biz 3-4 yıldır para da vermiyoruz. Orada balıkçılık yapan arkadaşlar da vermiyorlar. Hatta bunun haksız kazanç sebebiyle bizim ona vermiş olduğunuz paraları hazine bundan istedi şimdi. Dikkat ederseniz o plajdaki Nezihi SUNAR bilmem ne yazılarını kaldırdık. 

MEHMET NAİR Başkanım karavan haricinde çardır da kamp yapacak mı burada. Sadece karavan mı?

ÖMER FARUK MUTAN Sadece karavan.

MEHMET NAİR Derse çadır da kuracağım.

ÖMER FARUK MUTAN Yok yok çadır diğer tarafta var. Yani benim aklım öyle sadece karavan. Hatta şuanda çadır kampında karavanlar da gelecekler burada. Şimdi karavan deyip geçmeyin yani en ucuz karavan 15-20 liradan başlıyor. Girin içine yatak odasından, çamaşır makinasından bulaşık makinasına kadar var. Yani biraz yurt dışına da hitap etmiş olacağız. Oradan gelenlerle konaklama.

HALİL UYANIK Turizmi çekmek.

ÖMER FARUK MUTAN Yani oda var. O şekilde. Çok maliyetli bir şey olacağını da zannetmiyorum. Açıkçası imalatta çok fazla böyle bir para pul harcanacağını zannetmiyorum. Evet gündemin 4.maddesi ile söz almak var mı başka arkadaşlar. Gündemin 4.maddesini Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, pafta:29K, parsel:5703’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatının imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler oy birliği ile gitmiştir. Geçtiğimiz 4 ile bağlantılı Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c13c4d, parsel:5703’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, biraz önce bahsettiğimiz aynı parsel evet imar komisyonuna gitmesini söz almak isteyen var mı,  imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler oy birliği ile kabul edilmiştir. 6 Beldemiz Boğazkent Mahallesi, pafta:30K-IIIc, üzerinde bulunan parsellerde kamulaştırma kararı alınması hakkında görüşülmesi, 

 

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

 

 

 

ÖMER FARUK MUTAN Evet arkadaşlar konu ne? Konuyu size arz edeyim. Demin gündem dışı konuşurken bu konuya giremedik şuanda şen kapma kadara dayanmış biz Kepez Kordonu diyoruz kimi yürüyüş yolu diyor, şu anda orada ahlat ağacın dibinde de kafeterya oluştu. Görenler var mı bilmiyorum. 

NERMİN ERDOĞAN Var. 

ÖMER FARUK MUTAN Çok keyifli kaliteli, hoşta bir şey oluşmuş. Orası da bize ait bir alandı kamuya terk edilmişti. Onu da ihale ile alanlar kısa bir zamanda bir buçuk ay olmadı kaliteli nitelikli bir iş çıkardılar ortaya Kepeze yakışır bir çıtayı yükselten bir noktaya geldi. Bu kordon uzaması lazım. Bu kordonu nasıl uzatacağız. Acaba denizi doldurarak mı? bu uzantı yaklaşık 601 mt civarında. Öyle bilgilendik. Kaç bin m2 diydi. 

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN 34.000 m2 ydi. Bir alan. Kıyıda burada ciddi sıkıntılı olan yerlerde var. Bakın alt kırmızı ile görmüş olduğunuz şurayı denize kalan arkadalar şu gördüğünüz parseller denizde kalıyor. Denizin içinde bunlar. Kıyı kenar yanlış çizilmiş. Neticede adamların parselleri denizin içinde gözüküyor. Şimdi burada bir tanesi mahkemeyi kazandı. Onu göster o kazandı. Bu öyle emsal oluşturmuyor maalesef mahkemelerde her kesin tek tek gitmesi gerekiyor. Kazandın ama sonuç özelliği değişmiyor. Kıyı kenar kanunu 50 mt sinde diyor ki yeşil alan ama bir hak doğuyor. Belki gider hazineye bir takasla kamulaştırmaya bir şekilde giden belki bir biz kamulaştırma gerçekleştirirsek gelir bizimle bir kamulaştırmaya girer bir bedel ödenir falan filan. Kıyı kenar kanunu gereğince bu tür kısıtlılık kullanım alanında yeşil alanları da günü birlik tesislerinde vergileri de düşük biliyorsunuz. Dedik ki denizi doldurursak kaç para yapar kamulaştırırsak kaç para 1 – 2 deniz dolgusunun prosedürü çok ciddi anlamda sıkıntılı, 2 denizi molozla kılla yünle falan dolduramıyorsunuz mücbir sebep olmadığı sürece yani deprem olacak bilmem ne olacak o molozları falan belli bir alana dökeceksiniz. Daha nitelikli dolgu malzemesi ile doldurmak zorundasınız ve ciddi anlamda 8-9 kuruluştan görüş alacaksınız sonra dolduracaksınız. Bide şuanda rayiç bedelleri üzerinden bu kamulaştırmanın bedeli eski parayla 2,5 trilyon yaptığınız kıyaslama da kamulaştırmanın yani bu şekilde kordonu uzatmanın daha akıllı olacağını düşündük 1, - 2 bu böyle uzarsa gelirse limana kadar elmalı bahçeye kadar dayanırsak arkadaki bakın günü birlik tesis alanında kalan yerler bir kısmını da kamulaştıralım dedik, çay bahçeleri v.b. şeyler olabilir. Bir kısmı vatandaşın orada bina gibi bir şey var onu gösterin dışarıda tut bina var v.b. yani müktesebi korunmuş o yapılarda sıkıntılı. Ama yarın o vatandaş ta yarın ben çay bahçesi yapacağım derse mevcudunu koruyarak oda gelir onu yapar. Bu çok kısa vadeli bir olay değil ama bir adım bir başlangıç olarak bunu bugün meclis gündemine getirdik. 

HALİL UYANIK Ne kadar mal sahibi var.? 

ÖMER FARUK MUTAN Kaç kişiydi. 30 küsür rmüy dü. 

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

HALİL UYANIK Bunlarla hiç birebir görüşme yapıldı mı aldınız mı? 

 

 

ÖMER FARUK MUTAN Almadı almadı. Şimdi bakın. Kamulaştırma zaten burada kamu yararı gerekçelendirilecek karar öyle alınacak. Kamu yararında önce okuduğum dilekçedeki gibi işte park, yeşil alan v.b. diye tanımlıyor kamuya faydalı noktasında. Burada alacağımız meclis kararı Valiliğe gidecek Encümene gidecek pardon Encümen den Valiliğe gidecek onay alacak adı üzerinde resen el koyuyoruz arkadaşlar. Tek tek konuşarak rızai bir kamulaştırma yok. Kamulaştırma da usulü içinde giderseniz ve kamulaştırmayı kamu yararına eklerseniz en fazla bedele itiraz edebiliyor. Bakın bedeline itiraz edebiliyor. Bedeline hayır başka yerde de kamulaştırma yapabilirsiniz. Yani burada mesela erken el atma kamulaştırması çıktı son zamanlarda bu kentsel dönüşümlerde v.b. şeylerde çabuklaşsın diye. Yani biz kamulaştırmayı tek tek bu vatandaşları yani bir çoğu da ümidi kesmiş durumda buradan. Yeşil alan şeyi bekliyorlar imar yok. Acaba kıyı kenar kanunu değişir mi? mümkün mü ? değil. Değişmez. Yani Gölcük depreminden sonra sayın Başbakan doğruluğundan kurulan bu binalar ne falan filan ha nasıl değişir gider Turizm Bakanlığı’ndan Turizm alan bölgesi yapar resen plan yapar yollar bizde işlemek zorunda kalırız. Yani yukarıda büyükler var yapar yapar. O yüzden tek tek konuşma değil adı üzerinde kamulaştırma yani resen satın alıyoruz. 

EŞREF KOÇ Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN pazarlık yapacağız o konuda. 

HALİL UYANIK Şurada bazı şeyde az aşağıya kay bazı çizgiler dışarıda kalmış.

EŞREF KOÇ Bilgi verdi. 

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

NERMİN ERDOĞAN Şimdi kamulaştırınca limana kadar iniyor mu yol? 

ÖMER FARUK MUTAN Evet evet  oraya kadar iniyor. 

NERMİN ERDOĞAN Orada bir bina var boş bina.

ÖMER FARUK MUTAN Hangisi. 

EŞREF KOÇ Bilgi verdi. 

NERMİN ERDOĞAN Galiba evet. 

ÖMER FARUK MUTAN Ya oturacağız zaten bunlarla hepsiyle konuşulacak yani bedel uygun bir nokta da tutulursa olur. Yoksa o orada kalır. Lokanta açar bir işletme açar ya oda öyle işletir vatandaşın mülkiyeti oda işletsin yani. Yani şuanda müktesep korunağın kadastrol  olarak ta işlenmiş bir bina dokunamayız yani. Aynı olay benim evin önünde var. Rahmetli Mustafa marangoz Rıfkı mıydı o. Orada da var bir bina mesela. Saklı bahçenin ön tarafı imar uygulaması yapıldı. İşgaliye alıyoruz biz oradan şimdi. Tabi. Şu anda Eylül de önünüze şey gelecek DTS nin o zaman bilmiyorum Halil bey hazırlamış dosyayı. Biz onu çağıracağız bilgilendirsin. Oraya bir depo yapmak istiyorlar. İmara ne kadar uygun değil komisyon onu da inceleyecek şimdi. Elinde dosya hazırlamışlar geldiler şu anda. Olağanüstü olduğu için almadık geç geldi zaten. Eylül de gelecek mesela oda gelecek. Ha bu tür sıkıntılar da 

 

yaşanacak. Bire bir tek tek görüşülecek. Uzlaşma noktasına gidilecek. uzlaşılmayan noktada komisyonlar girecek devreye sadece. Rayiç değerleri belirleyecek gelecek. Pat diye birden olur mu olmaz. Uzun meşakkatli bir yol. Ama daha ucuz daha işlevsel diye düşündüm. O yüzden meclis gündemine taşıdık buraya. Evet söz almak isteyen var mı? yoksa gündemin 6.maddesini Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, pafta:30K-IIIc, üzerinde bulunan parsellerde biraz önce Selin hanım tek tek dillendirdiği parsellerde kamulaştırma kararı alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Gündemin 7.maddesi, Kepez Belediyesi Kent Konseyi Çalışma Yönetmeliği’nin görüşülmesi, arkadaşlar bu yönetmelik ulaştı mı elinize geldi mi, gelmiş olması lazım yolladılar. Kent konseyin toplantısında biliyorsunuz, sevgili hocam başkan seçildi. Kendisini de özellikle bugün davet ettik. Şimdi kent konseyi her şeyin ötesinde oluştu. Yasal süresi içinde tabi yönetmelik çerçevesinde yürümesi lazım. Oluşmasının ötesinde yürürken de bir takım ihtiyaçları olacak. Bu ihtiyaçların da belli bedelleri olacak. O yüzden bir bütçenin ayrılması gerek. Bütçe tasarrufu da Belediye Meclisindedir. Karar Belediye Meclisindedir. Ama ben özellikle kafamdakini paylaşmak istiyorum. Her yönetmelik bir taslak olarak bize yürütmeden geldi. Hem de bu konuşulurken atıyorum bu yılla ilgili kaldı önümüzde 5 ay ne gibi bir bütçe ayırabiliriz. Nereyi tahsis edebiliriz. Ben o konulara da gireceğim. Mesela bizim bu yan binada bir tane 1+1 rimiz var. Orada bir kent konseyine yer tahsis edebilir miyiz. Edebiliriz. Bir komisyon oluşturulması lazım. Komisyonun yer tahsisi bütçe vb. gibi konularda bir çalışma yapması bu çalışmadan yani Eylül e yetişir mi yetişir. Yetişirse iyi olur yetişmez ise en geç Ekim Meclisimizde sonuçlanarak bir harekete geçmesi gerekiyor. O anlamda uygun görürseniz en az üç Belediye Meclis üyesi ve kent konseyi yürütme kurulu başkanı komisyon olarak seçelim her partiden birer arkadaş olsun bu şeyi taslağı hep birlikte çalışsınlar derim. Sonra önümüze Meclise gelsin. Yani bütçesiyle yer tahsisi neresi olması ile ilgili araştırmaları benzeri şeyle yapılsın. Bu işi bu şekilde götürelim derim. Yani bir komisyon oluşturulması talebi benim başkan olarak önerim. Uygun mu? Peki önce o zaman bu uygunluğu onaylayalım işaret buyurun lütfen evet komisyon oluşturulması uygundur. Komisyona her partiden bir arkadaşımız var MHP den Halil arkadaşımızı alıyoruz, sizlerden kim olsun, kent konseyindesiniz Nermin hanım olsun, bizden kim olsun bizden de Ali var galiba,

ALİ AYGÜN evet.

ÖMER FARUK MUTAN yok yok Ali var. Evet Ali AYGÜN diymi. Bir dakika bir dakika size söz vereceğim gündemi kapatayım. Usul açısından konuşamıyorsunuz. Evet. Gündemi 5 dakika kapatmayı öneriyorum. Sonra bu gündemi açmak üzere kabul edenler. Kabul edildi. 

 

BELEDİYE BAŞKANI                                                               MECLİS KATİBİ                                                           MECLİS KATİBİ 

ÖMER FARUK MUTAN                                                            İNCİ PEHLİVAN                                                              ALİ AYGÜN

 

ÖMER FARUK MUTAN Birinci oturum bitti. İkinci oturumu açıyorum. Gündemin 7.maddesi ile ilgili tekrar söz vermek istiyorum. Ara boşlukta sevgili hocamı dinlediniz. Onun böyle bir önerisi geldi. Yani bu konu üzerinde görüş bildirmek isteyen var sa işaret buyursun söz vereyim lütfen. 

NERMİN ERDOĞAN Bende hocama katılıyorum. Biz kent konseyinde üyeyiz. Neticede dışarıdan olursa daha olumlu katkı olur diye düşünüyorum.   

ÖMER FARUK MUTAN Hocam gibi düşünüyorsunuz. Evet başka söz almak isteyen var mı? 

HALİL UYANIK Başkanım komisyonda kent konseyinden bir kişinin olması bence daha faydalı olur. En azından kent konseyi ile ilgili bizim sormak isteyeceğimiz. Yahut ta en azından cevabını almış oluruz. 

ÖMER FARUK MUTAN Var şuanda zaten Nermin hanım, Ali bey. Kent konseyin içindeler. Şu anda komisyon kuracağız taslak üzerinde çalışacak komisyon.

NERMİN ERDOĞAN Bizler içindeyiz zaten.

ÖMER FARUK MUTAN Halil abi olsun, her partiden o zaman alalım. Mehmet NAİR abi mim.

MEHMET NAİR Bende olabilir miyim hiç bilmiyorum yani, benim hastam var yani Bursa ya gidip geliyoruz. 

ÖMER FARUK MUTAN Yaa diğer arkadaşlar bir araya gelir. Zaten hocamız bu konuda deneyimli süreci götürüyor. Sizlerde sağınızdaki solunuzdaki insanlara verin kendinizde değil etrafınıza alın okutun bakın bu işi bilenler olur partinizde AKP li Belediye Meclislerinde kent konseyi var. Oralardan da görüş alabilirsiniz. Bu şekilde de katkı sunabilirsiniz. Ama bir an önce hızlandırırsanız iyi olur. Bu işin koordinatörlüğünü hocamız taşır, bir taktim belirler sizi de toplar bir araya getirir. Bu işi de hızlandırır diye düşünüyorum. Evet buradan,

İNCİ PEHLİVAN Yüksel hanım olsun.

ÖMER FARUK MUTAN Evet Yüksel ÖZDEMİR hanımefendi, Mehmet abi ve Halil ve Güneş hocam. Kent konseyi komisyonuna oluşmasına onay veriyor musunuz arkadaşlar kabul edilmiştir. Red eden yok. Evet 8 kapanış. Olağanüstü Ağustos Ayındaki 13.08.2014 günlü Meclis toplantımız bitmiştir. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. 13.08.2014

 

BELEDİYE BAŞKANI                                                   MECLİS KATİBİ                                                                 MECLİS KATİBİ

ÖMER FARUK MUTAN                                                 İNCİ PEHLİVAN                                                                   ALİ AYGÜN