T.C

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

SEÇİM DEVRESİ     :30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ:03.12.2014

TOPLANTI DÖNEMİ:OLAĞAN

TOPLANTI GÜNÜ     :ÇARŞAMBA

 

TOPLANTI TUTANAĞI

(HERKESE AÇIK OTURUM) 

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20. maddesi uyarınca ARALIK 2014 Olağan Meclis Toplantısı 03.12.2014’de tek oturum halinde toplanmıştır. 22 madde görüşülmüştür. 03.12.2014 tarihli Meclis Toplantısında tüm Belediyemiz Meclis Üyelerinin hazır bulundukları görülmüştür. 

 

2014 ARALIK AYI MECLİSİ

ÖMER FARUK MUTAN-    Evet, değerli Meclis Üyeleri sevgili arkadaşlar Kepez Belediyesinin bu yılın son olağan meclis toplantısı hoş geldiniz hepiniz. İlk defa kısa bir tutanak geldiği için okuyayım isterseniz. Evet bir önceki olağan üstüydü tek maddeliydi biliyorsunuz. Tutanağı arz ediyorum, okuyorum ben size. 

2014 /173 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta H16c18b2b parsel 2925’de verilen ruhsat 5.11.2014 gün ve 2014 170 sayılı meclis kararıyla iptal edilmiştir. Ruhsat iptalinin meclis tarafından yapılamayacağı ruhsat iptal sebebiyle 5.11.2014 gün ve 2014/170 Sayılı Meclis kararının iptal edilmesi oy birliği ile kabul edildi diyorum tutanağı okumuş oluyorum, teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar Başkanlık gündemini arz ediyorum. 

1-Sosyal Demokrat Belediyeler Birliğine Üye olunması,

2-Sosyal Yardım Komisyonu Üye Seçimi,

3-Sözleşmeli Personellerin ücretleri hakkında görüşülmesi,

4-Geçici İşçi Vizeleri hakkında görüşülmesi,

5-Belediyemiz Meclisinin 5.11.2014 gün ve 2014/162 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:13, parsel 1642-3844’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

6-Belediyemiz Meclisinin 5.11.2014 gün ve 2014/163 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonu,

7- Belediyemiz Meclisinin 5.11.2014 gün ve 2014/169 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c18b2b, parsel:6771’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

8-Belediyemiz Meclisinin OCAK ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

9-Kapanış.

 

Başkanlık gündemini oylarınıza sunuyorum kabul edenler? Evet oy birliği ile kabul edildi.

Önergeler var arkadaşlar tek tek oylayacağım sonra Başkanlıkla birlikte önergeleri oylayacağım.

1.Önergem Meclis Başkanlığı’na 5393 sayılı Belediye Kanunu 15. Maddesinin (p) bendi hükmünce 2464 sayılı belediyeler meclis kanunu belediyeler üzerinden görev ve yetkiler buna bağlı olup nakliyat araçları hizmet yönetmeliği hakkındaki komisyona raporu ekte olup,  sayın Meclis heyetince görüşlerin karara bağlanmasını teklif ederim. ERHAN BEKTAŞ MUSA GÖKDENİZ

Önergeyi oylarınıza sunuyorum kabul edenler? Ret edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Evet Emin ve Ozan Bey de geldiler, Meclis tamamlandı. Bizde gündemi arz etmiştik. Önergelerin ikincisini şuan okuyorum.

Önerge Sayın Meclis Heyetine   5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ‘’Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri’’ başlığı altında yer alan 67’inci maddesinde ‘’MADDE 67. –Belediyede Belediye Meclisinin, belediye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, TEMİZLİK, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.’’ İfade etmektedir.             

           Müdürlüğümüz hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için söz konusu Belediye kanununun yukarıda bahsedilen ilgili maddesi uyarınca, Belde sınırları içerisinde Çöp Toplama, Çöp Taşıma ve Çevre Temizliği ile Araç Kiralama için Hizmet Alım İşlerinin; 01.04.2015 – 31.03.2018 tarihleri arasında ( 36 aylık ) yıllara yaygın olarak ihale edilmesi hususunda Belediyemiz Meclisince görüşülerek bir karar alınmasını arz  ederim. Dr.Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı. Önergeyi gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler?  Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

3.önergeyi arz ediyorum. Biraz bol önergeli Meclis oldu.

 

Sayın Meclis Heyetine. Hamidiye Mahallesi orman alanında bulunan mesire yerinin Çanakkale ve Kepez Halkının hizmetine uygun projede ve öncelikle sunulabilmesi için mesire alanın 29 yıllığına temini (tahsis, kiralama v.b.)hususta Belediye Başkanına yetki verilmesinin değerlendirilmesi Sayın Meclis heyetince görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı önergeyi gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Bir diğer önergeyi arz ediyorum. Çanakkale Kasaplar Fırıncılar Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Sanatkarlar Odası tarafından 03.12.2014 tarih ve 2014/102 Sayılı yazı ile Belediyemize yapılan başvuruda “ Çanakkale Belediyesi’nin lokanta, otel ve pansiyon, pastane, fırın, çay ocağı, kahvehane, pide lahmacun salonu, yoğurtçular, balıkçılar, lokal işletmecisi vb. mesleklere yapmış olduğu % 50 su indirimini Kepez deki üyelerimize de talep  etmektedir.” Gerekli Meclis kararın alınmasını arz ve teklif ederim.  Dr. Ömer Faruk MUTAN  Belediye Başkanı. Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edildi. 

5.önergeyi arz ediyorum. Belediyemiz 2014 Mali Yılı Bütçesinde bazı harcama kalemlerindeki ödeneklerin yetmeyeceğinin anlaşılması üzerine, hazırlanan 2014 Mali Yılı Ek Bütçesinin mecliste görüşülmesini teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı. Önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum gündeme alınmasını kabul edenleri, red edenler oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Önerge Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi 1/1000 ölçekli imar paftaları üzerinde Uygulama İmar Planı Revizyonu hakkındaki önergeyi Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR ve Erhan BEKTAŞ Meclis üyeleri. Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. 

Bir diğer önerge Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi pafta:13, parsel:1612’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce görüşülerek konu hakkında karar ittihazını arz ve teklif ederim.  Ali AYGÜN ve Erhan BEKTAŞ Meclis üyeleri. Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler red edenler kabul edilmiştir. 

Önerge Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi pafta:6, parsel:983’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı yapılmıştır. Konunun meclisimizce görüşülerek konu hakkında karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR ve İnci PEHLİVAN önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. 

Önerge Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi pafta:H16c14d4d, parsel:6150’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı yapılmıştır. Konunun meclisimizce görüşülerek konu hakkında karar ittihazını arz ve teklif ederim. Ali AYGÜN ve Musa GÖKDENİZ. Evet önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?  Ret edenler? Kabul edilmiştir. 

 

10- Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi pafta:30L, parsel:3031-2328-2043-3030-2123-3617-4292-3032-6046’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce görüşülerek konu hakkında karar ittihazını arz ve teklif ederim. Ali AYGÜN ve Erhan BEKTAŞ önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. 

Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi pafta:15-16-17, parsel:3031-2328-2043-3030-2123-3617-4292-3032-6046’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı yapılmıştır. Konunun meclisimizce görüşülerek konu hakkında karar ittihazını arz ve teklif ederim. Aynısını yeniden okuttunuz bana, 

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN-    Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi pafta:30L, parsel:2122’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce görüşülerek konu hakkında karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR ve Musa GÖKDENİZ önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. 

Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi pafta:16, parsel:2122’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce görüşülerek konu hakkında karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR ve Musa GÖKDENİZ Meclis üyeleri. Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Başkanlık gündemi ile birlikte elinizdekiler ile tüm önergelerin toplamını gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Gündemin 1.maddesi buyurun Ali bey;

ALİ AYGÜN 1 - Sosyal Demokrat Belediyeler Birliğine Üye olunması,

BAHAR ATAN EROL Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet konuyu ben biraz açayım. SODEM ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerin Kadıköy eski Belediye Başkanı Selami beyin öncülüğünde kurulmuş bir belediye birliği. Geçen ay itibarıyla Çanakkale’ye geldiler. Bizleri topladılar. Gelin üye olun dediler. Dedik ki niye üye olacağız. Dediler ki bu AB projeleri ile ilgili bizim belediyelerimiz yeterli konuda aktiviteyi gösteremiyor. Biz bu konuda yol gösterici olacağız. 2- ortak üretmiş olduğumuz geçen Mecliste de arz etmeye çalıştığım bu sokak aydınlatmalarıyla ilgili bu tür hukuksal zeminler hazırlayıp destek olacağız deyince AB den işbirliği ile ortaklaşıp aldığımız proje bu o kanallarla alabilirsek ne mutlu bize diyeceğim. Bu normalde bu tür belediye birliklerine çokta samimi sıcak bakmıyorum açıkça itiraf edeyim. Zorunlu olduğumuz Türkiye Belediyeler Birliği’ne üyeyiz. Ama onun dışında da 

 

 

böyle bir teklif gelince de dedik ki Meclise getirelim konuşalım, tartışalım, uygun görürseniz bize de bir faydası olacaksa, olmayacaksak ta yarın öbür gün terk eder gideriz diye düşündüm. 

Evet söz almak isteyen var mı? 

HALİL UYANIK Başkanım Marmara Boğazları, Ege Belediyeler Birliğine üye miyiz?

ÖMER FARUK MUTAN Hayır değiliz. Yani şöyle Encümen de yürütme de değilse geri kalan adı fon oluyor. Evet cep telefonlarını kapatalım. Şuraya cep telefonunu kapatınız yazısı asalım. Orada yürütme de eş değer bir belediye üst makamlardan Bakanlıklardan randevu alıyorlar. Gidiyorlar kendi işlerini görüyorlar. Ara sırada yılda 1-2 defa bir sosyal amaçlı bir toplantı yapıyorlar, eğitim semineri adı altında. Bir sürü aidat yatırıyoruz kendi paramızla oralara gidip geliyoruz. Onun dışında hiç kimseye faydası olmayan sosyal amaçlı gireceğiz buraya.

HALİL UYANIK Şimdi Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği üye olursak yarın Belediye değişti.

ÖMER FARUK MUTAN Yarın çıkar. Ama ben değişmeyeceği kanaatindeyim. 

MEHMET NAİR Peki buna aidat ödüyor muyuz? 

ÖMER FARUK MUTAN Evet ödeniyor. Ne kadar ödeniyor. Nüfus başı 18 kuruş mu ne. 

HALİL UYANIK Şimdi bu kurulsun.

ÖMER FARUK MUTAN Zaten bu dernek kurulu.

HALİL UYANIK Yaptığı işleri hizmetleri görelim.

ÖMER FARUK MUTAN İçine girmeden nasıl yapacağız, nasıl göreceğiz? Girelim yapmazlarsa çıkarız arkadaşlar açık açık söylüyorum. Buyurun.

YÜKSEL ÖZDEMİR AB projeleri ile ilgili yol gösterecekleri belli bence önemli hem Kepez büyüyor. Dediğiniz gibi projeler hazırlanıp Kepez’e de bir şey ler taşıyabiliriz güzel olur yoksa çıkılır yani. Bu yine Meclisin takdiri. 

ÖMER FARUK MUTAN Girelim üye olalım bir yıl duralım. Bir faydası olmazsa getirin önerge çıkalım. Faydası olmayacak sa niye aidat falan ödeyelim. Benim düşüncem o yani. Bizim o boyutta teknik donatımız yok. Birileri var aracı kuruluşlar girdikleri zaman % 10 komisyon alıyor arkadaşlar. Atıyorum 2 trilyonluk olayda %10 indiriyor bunlar.  Ya böyle şeyle var. Bu bedava bir hizmetse neden olmasın. Evet var mı söz almak isteyen? Peki gündemin 1.maddesini Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği’ne üye olunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Evet ret gerekçelerinizi de alacağız çekimser kalanlar. Evet. 

EMİN BACAK Her partini siyasi görüşü vardır buda CHP olduğu için gayet uygundur biz de Ak partili olduğumuz için teşekkür ederiz. 

OZAN TOPSOY Aynı. 

 

 

MEHMET NAİR Ben bağımsız kalmasını istiyorum. Ondan ret dedim. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet gündemin 1.maddesi oy çokluğu ile kabul edildi. Teşekkür ediyorum. 

Gündemin 2.maddesi Sosyal Yardım Komisyonu üye seçimi. Arkadaşlar son zamanda gelen bize eğitim veren Mehmet DÖNMEZ galiba değil mi? Mustafa mıydı ? Dedi ki böyle bir komisyonunuz var Sayıştay’ında onayladığı yardım yönetmeliği var daha önce üç CHP meclis üyesi vardı burada. Hayır dedi bunların bütçe ve imar komisyonları ihtisas komisyonları dır. Ama Meclis istediği kadar komisyon oluşturabilir. Komisyonda aynı ihtisas komisyonu gibi aynı oranlamalarda yapabilirsiniz. Dedi. Bizde bu dönemle alakalı bu oranlamayı kolayım. Siyasi partilerin sayıları oranında yapılan formülde 2 CHP 1 AKP maalesef Halil kardeşim tek olduğu için yani Kep Kart projemiz kapsamındaki bu komisyona 2 CHP den 1 AKP den meclis üyesi önereceğiz. Söz almak isteyen var mı? gönüllülük üzerinden gidelim evet Cumhuriyet Halk Partisi grubu Yüksel hanım, İnci hanım, Nermin hanım olsun bari, Mehmet NAİR mi olsun tamam Mehmet NAİR olsun. 

HALİL UYANIK Şimdi başkanım Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu olan bütün partiler komisyonlara üyedir. Orada sayısal çoğunluğuna bakılmaz mesela Hadep te 20 kişi olmasına rağmen 20 küsür olmasına rağmen bu tür komisyonlarda üyedir. 

ÖMER FARUK MUTAN O şöyle Meclis kararına bağlı olarak alıyor1, 2- bizde orada en son anayasa değişikliği ile ilgili komisyonda  AKP nin göstermiş olduğu tavır sebebiyle bütün partilerden eşit geldi. Normalinde oranlar bazında olmalı. Yani bu ilgili yasa da da böyle. Oranlar ölçeğinde alınıyor. 

MEHMET NAİR Sandalye sayısına mı göre başkanım. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet öyle. Evet Yüksel ÖZDEMİR, İnci ablamız birde Mehmet NAİR beyefendi. Var mı başka söz almak isteyen yok. Oylayalım o zaman. Bu üç arkadaşın Sosyal Yardım komisyonuna  üye olmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 2015 yılından itibaren bu yılla alakalı değil.

3 Sözleşmeli personellerin ücretleri hakkında görüşülmesi, 

YILMAZ ÜZDEN bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet teknik olarak yapmış olduğunuz çalışmayı arz edin lütfen. 3 tane sözleşmeli personelimiz var, biri tekniker, biri mimar, bir mühendis arkadaşlar. Onların ücretleri ile ilgili yasa maddesi net ifadeler kullanılıyor arkadaşlar bir çalışma yaptılar o konuda evet buyurun lütfen.

YILMAZ ÜZDEN bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Şöyle onu ifade edeyim. Bu sene sözleşme yılı memurlar la da. Sosyal denge zammı. Artık yukarıdan bir kalıp halinde geldi. Yani oturup memurlarla bir 

 

 

sözleşme yapacağız ama üst limit geldi 730 liralık gibi bu üst limite kadar artı ilave olacak arkadaşlar yani bu sendika ile anlaştığımız zaman 500 liramı olur 600 – 700 mü olur birde böyle bir rakam gelecek. 2100 e artı sendikal haklar hariç 

HALİL UYANIK Bütçe dediğimiz personele ödenen % 30  un üstede mi altında mı? 

ÖMER FARUK MUTAN Benim bildiğim % 22-23 civarında. Sendika hazırlık yapıyor şu anda Özgür bey Aysun hanım birde Müjgan hanım var üçü hazırlık yapıyor. İlk toplantımızı yaptık. Tutanak altına almadılar ama olsun çok seçenekli bir şey getirin dedik yani o konu geldiğinde de paylaşırız. Önce bana geldiler ben dedim önce memur arkadaşlara gidin dedim ne istiyorlar ne istemiyorlar önce onlarla konuşun dedim. Önce bana geldiler üst limit dediler. Bende bakın herkese eşit ücret noktasında tamam ama imza yetkisi olanlarda var. Sorumluluk alıyor. Birde bekçi kadrosunda var 8 geliyor 5 gidiyor. Zabıtanın amiri var, memuru var. Amirin bir pozisyonu var sorumluluk alıyor bilmem ne dedim. Ya dedim sınıflandırın edin ona göre getirin. Ama böyle bir çalışma yapacaklar getirecekler böyle bir ön görüşme yaptık kendileri ile. Alıyorlar tabi kaç yıllık yapmıştık en son. 3 yıllık toplu sözleşme yapmıştık bu bitiyor bu sene. Ne zaman bitiyor. Yıl sonunda bitiyor. Öncesinde Bakanlık Yerel Yönetimler, İl Özel İdarelere kendi haline bırakmıştı. Bir oturduk toplu sözleşme yaptık. Hatta bu konu ilgili şikayetler edildi. Bakanlık bizlerden görüş istedi. Benim kendi kişisel görüşümde şuydu. Toplu görüşmeli bir sendikal hak dedim. Bana kalsa işçileri de memurları da kaldıran bir çatı sendikası daha da doğru olur. Mesela biz işçiler le oturuyoruz birebir pazarlık yapıyoruz onlarla. Ama memurların sosyal denge zammına bağladılar. Oradan seyyanen üst limit le bunu buraya kadar verebilirsiniz dediler. Şimdi arkadaşlar da o çalışmayı yapıyor. 

HALİL UYANIK Şimdi Başkanım bu personel emsalleri ne kadar alıyor geçiyor mu? 

ÖMER FARUK MUTAN Geçmiyor, geçmiyor. Özellikle onlar üzerinden çalışma yapacağız arkadaşlar. Ya şimdi bakın sözleşmeli arkadaşlar en son girenler, biliyorsunuz en son çıkan yasayla mevcut sözleşmelilerin hepsi kadroya geçti.  Arkadaşlar teknik olarak özellikle böyle bir çalışma yaptılar. Yani onları geçmeyen bir rakam bunlar. Evet sözleşmeli personelin ücretleri hakkında görüşülmesi konusu tamamlandı. Ben tarif ediyorum ama kararda düzgün yazalım tekniker boyutundaki bir arkadaşın 2.100 + sendikal haklar, mühendis noktasında ek göstergeler dahil sendikal haklar hariç, diğer arkadaşlar için 2.300 + ek gösterge dahil sendikal haklar hariç doğru mu söyledim şeklinde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Evet oy birliği ile kabul edilmiştir. 2015 yılı için geçerli. Tabi yani yıl sonu bitiyor. İşçiler konusunda ben daha öncede söyledim onu memurlar konusunda da söyledim kategorize edin diye sınıflandırın dedim. İşçi arkadaşlara da önerdim işçi olan arkadaş var mı burada evet Arzu var orada dedim ki arkadaşlar dedim bakın niteliklerinize göre görev alanlarınızı tanımlarsanız bakın orada personel müdürlüğünden gelen arkadaş var tabi o dönemlerde toplu sözleme yoktu. Ben sizi her yere oynatamam hayır bürüt ücret istiyoruz falan ne oldu temizlik işçisi kadrosundalar şu anda ben dedim ki ayrıştırın şoför şoför kadrosuna gitsin kardeşim biz söyledik. Tabi sorumlu olanlar var mesela. Valla ha inşallah bu sene işçiler böyle gelirler daha 

 

 

sağlıkla bir zemine oturur yani o yüzden ben memur arkadaşlara da önerdim. İmza yetkisi olan arkadaşların bence bir sorumluluğu var yani ona göre yukarıda herkese dümdüz yaparsanız kendiniz bilirsiniz ben bir şey demeyeceğim.  Evet geçici işçi vizeleri hakkında görüşülmesi. 

HALİL UYANIK Bunu oylamadık oyladık mı? 

ÖMER FARUK MUTAN Oyladık ya. Evet dedin ya Halil cim. Evet buyurun Yılmaz bey.

YILMAZ ÜZDEN Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Şöyle arkadaşlar bu da yeni istihdam modeli değil. Eskiden Belediyelerde adam/ay üzerinden giderdi. Özellikle 2007 Nisan Ayında mevcut çalışan işçiler geçici işçi statüsündeydi. Kadroya geçtikten sonra Yasa gereği şöyle diyim. 5 ay 29 gün çalıştırmak istediğiniz yaz dönemi ile alakalı işçi alımlarını da mevsimlik işçi alımlarını işçi pozisyonunda değerlendiriliyor. Bu da bir istihdam modeli, kadrolu işçi de bir istihdam modeli o yüzden mevcut bir ölçek var nüfus parametresi oradaki rakamla işte 93 norm kadro % 20 sini 19 tekabül ediyor bu kadar bir insana yaz dönemi ile ilgili 5 ay 29 gün çalıştırabiliriz. Bunu da Valilik onaylıyor oradan geliyor. O şekilde Valilik onayı olmadan olmuyor. 4 ay da kesersiniz bunu bir şekilde yevmiye hesabı bu. Yani 25 kişi dersen 25 kişide çalıştırırsın. 6 ay çalıştıramazsın % 30 u falan ediyor 19 + 6 daha koyduğunda % 30 la kısıtlarsın onu da 2 ayı gider 4 ay çalıştırırsın. 

NERMİN ERDOĞAN Nerelerde çalıştırıyoruz?

ÖMER FARUK MUTAN Her yerde çalıştırıyoruz. Temizlik, ot, park her yerde çalıştırıyoruz işçi sonuçta. Evet geçici içi vizelerinin görüşülmesi noktasında sevgili İnsan Kaynakları Müdürümüzün arz ettiği şemayı göstermedin ama bu tür şeyleri yansıya verin. Bu işin içinden geliyor. Ha o eskindendi. 11 ay 29 gün çıkış yapıyordun sonra tekrara devam ediyordun. Şimdi bunu 5 ay 29 güne çektiler. Zaten şimdi istihdam modeli taşeron. İş oraya gitti. Biliyorsunuz da geçen ay getirdi arkadaşlar 3 yıla uzatıldı. Eskiden oda 11 ay 29 günde kapı önündeyiz. Şimdi oda 3 yıl ve sendikal haklar geldi. İzin hakkı verdiler izin hakları da yoktu. İşçinin hakları oluştu yargı da margı da. Daha fazla tazminat ödememek için böyle bir yasa çıkarıldı. Bunu da söyleyeyim yani. Gündemin 4. Maddesini geçici içi vizeleri hakkında arkadaşımızın belirtmiş olduğu rakamlar üzerinden 228 adam/ay olmasını oylarınıza sunuyorum kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Gündemin 5.maddesi Ali bey devam edin. 

ALİ AYGÜN Belediyemiz Meclisinin 5.11.2014 gün ve 2014/162 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:13, parsel 1642-3844’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

SELİN SEVİM Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet gündemin 5.maddesi ile alakalı komisyondan 3 evetle geliyor. Söz almak isteyen var sa işaret buyursun. Şurası yukarıda Yıldız Sokaktan.

 

 

EMİN BACAK Biz oraya gittik baktık yerinde inceledik. 

ÖMER FARUK MUTAN Yerinde gördünüz değil mi? buyurun

ERHAN BEKTAŞ Başkanım gittik yerinde baktık. Uygulamasında bunun KAKS ve TAKS değerleri kalkacak. Dolayısıyla bir üst katında kapalı çıkma yapılmaması noktasında bir not belirtelim. Yoksa cephe hiza olayı ortadan kalkacak.

ÖMER FARUK MUTAN O zaman plan notlarına belirtelim. Hepiniz katılıyor musun Erhan beyin dediğine. Bir işaret buyurun. Peki başka söz almak isteyen yoksa 5.maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul edilmiştir. Plan notlarına Erhan beyin önerisi eklenerek karar yazılsın lütfen. Altı

ALİ AYGÜN Belediyemiz Meclisinin 5.11.2014 gün ve 2014/163 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonu,

SELİN SEVİM Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet gündemin 6.maddesiydi. Evet söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Bir konuda bilgi vereyim isterseniz. Şu İsuzunun altındaki kavşakta maalesef İdari Yargıya Danıştay 6.Dairesine intikal etti. Bizde düzeltme üst kuruluna yolladık. Bekliyoruz ne kadar zaman içinde gelir bilmiyorum ama. Orada nasıl bir çözümleme getirilir bilmiyorum ama. Böyle bir bilginiz olsun diye de söylüyorum. 

MEHMET NAİR Karayolları sıcak bakmıyor mu? 

ÖMER FARUK MUTAN Karayolları istedi onlar istedi zaten. Geldi işledik. Yerel mahkeme aşamasında dahil olmazlar kamu yararına sonra müdahil oldu. Böyle bir karar çıktı. İhalesi bile yapılmıştı. 2006 da yapılan Kalyon İnş. aldı. Hiç bilgi sahibi değiliz. Karayolları ile görüşüp niyetlerini öğrenmek lazım. Ama şuan ki haliyle sinyalizasyon çalışması yapmak zorunda kalacaklar. Şu anda yok. Birde biz dolguları yaparken kaldırın demişlerdi bize. Evet söz almak isteyen yoksa gündemin altıncı maddesini imar komisyonuna giden 1/1000 Ölçekli Kepez Nazım İmar Plan Revizyonu oylarınıza sunuyorum kabul edenler, red edenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Yedi.

ALİ AYGÜN Belediyemiz Meclisinin 5.11.2014 gün ve 2014/169 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c18b2b, parsel:6771’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

SELİN SEVİM Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet. Kale Kentin orası. Mezarlığın üstümü? 

SELİN SEVİM Bilgi verdi. 

 

 

ÖMER FARUK MUTAN Oradaki yapılara uydurduk değil mi? Söz almak isteyen var mı? arkalarında yol var. Evet var mı söz almak isteyen? Gündemin 7. maddesini 5.11.2014 gün ve 2014/169 sayılı imar komisyonuna giden pafta:H16c18b2b, parsel:6771’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Belediyemiz Meclisinin Ocak ayında yapacağı toplantı.

BAHAR ATAN EROL Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN 2015 Kepez Belediye Meclis toplantı günü 06.01.2015 Salı günü saat 15:00’de yapılmasını oylarınıza sunuyorum kabul edenler? Kabul edilmiştir. Evet önergelere geçiyorum arkadaşlar. 5393 sayılı Belediye kanunu 15. Maddesinin (p) bendi hükmünce 2464 sayılı belediyeler Meclis Kanunu belediyeler üzerinden görev ve yetkiler buna bağlı olup nakliyat araçları hizmet yönetmeliği hakkındaki komisyona raporu ekte olup,  sayın meclis heyetince görüşlerin karara bağlanmasını teklif ederim. Erhan BEKTAŞ, Musa GÖKDENİZ. Hepinizde var galiba. Komisyon uğraştı etti. Şu anda olgun hale geldi. Ama bir önceki yönetmelikte de fazla bir değişiklik yok. Sadece dokunulan yerler var. Söz almak isteyen var sa önerge ile ilgili işaret buyursun. O zaman bu Kepez Belediyesi Nakliyat Araçları Yönetmeliğini oylarınıza sunuyorum kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Evet 2. Önerge 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ‘’Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri’’ başlığı altında yer alan 67’inci maddesinde ‘’MADDE 67. –Belediyede Belediye Meclisinin, belediye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, TEMİZLİK, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.’’ İfade etmektedir.             

           Müdürlüğümüz hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için söz konusu Belediye kanununun yukarıda bahsedilen ilgili maddesi uyarınca, Belde sınırları içerisinde Çöp Toplama, Çöp Taşıma ve Çevre Temizliği ile Araç Kiralama için Hizmet Alım İşlerinin; 01.04.2015 – 31.03.2018 tarihleri arasında ( 36 aylık ) yıllara yaygın olarak ihale edilmesi hususunda Belediyemiz Meclisince görüşülerek bir karar alınmasını arz  ederim. Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı. Evet Aysun hanım buyurun. 

AYSUN CAN Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Şu anda maliyetimiz ne arkadaşım onu söyle.

AYSUN CAN Bilgi verdi. 

 

ÖMER FARUK MUTAN Maliyet girdilerini sayar mısın bana?

AYSUN CAN Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Peki nerden yola çıktınız. Bana anlattığınız gibi Meclise de anlatır mısınız? 

AYSUN CAN Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Peki ihaledeki yaklaşık rakam suç belki ama 1.100 altın damı olacak kesin net bir şekilde ifade edebilir misin bana.

AYSUN CAN Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Ama maliyet yükseliyor burada 300 dedin çıktın burada.

AYSUN CAN Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Niye yapmadınız benle paylaşırken bunları bende altına imza attım geldi buraya. Niye paylaşmadınız detayı.

AYSUN CAN Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN İyi de kardeşim bende soracağım burada size yaklaşık 1.100 diye çıkarıyorsun üzerinde 200 daha koyuyorsun. Şimdi söylüyorsun yok arazöz koyacağız, yok araba yıkama konteynırı koyacağız diye söylüyorsun bana.

AYSUN CAN Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Kim çıkartıyor. 

AYSUN CAN Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Peki onlar bu araçların gidip gelmesi dönen tekerlek mazot daha ayrıntıya girmeyim onlar mı yapmış bu çalışmayı. 

AYSUN CAN Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Bizde niye yok şu an çalıştıkları Biga topluyormuş bize bir anlatır mısın? 

AYSUN CAN Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Vallaha ben hesap yapmışsınızdır diye önergeyi imzaladım ama neyse söz almak isteyen var mı? 

MEHMET NAİR Sen şimdi bilmiyorsun ne kadar km gidiyor yıllık. Nasıl şey yapacağız bunu. Nasıl ihaleye gireceğiz bunu.

AYSUN CAN Bilgi verdi. 

 

 

ÖMER FARUK MUTAN Kaç paralık mazot yakmışız?

AYSUN CAN Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet ben fazla tartışmak istemiyorum, uygun görürseniz. Kendi önergemi kendim red edeceğim. Bir daha gelirken kardeşim maliyet gelirin ne senin mazot, şu kadar mazot belli arkadaşım senin, onunla geleceksin. Biz nasıl hesap yapacağız şimdi. Evet be n bu önergenin oylanmasına geçiyorum. Kabul edenler, ret edenler, ret edilmiştir.  Gerekçede memur arkadaşların adam gibi hazırlanmaması ikna edici olmaması benim ret gerekçem bu. Diğer arkadaşların ret gerekçelerini alır mısınız? 

İNCİ PEHLİVAN Daha detaylı bilgi sahibi olmamız daha sonra. 

ALİ AYGÜN Detaylı bilgi istiyoruz.

HALİL UYANIK Daha detaylı bilgi gerekir. 

MEHMET NAİR Detaylı bilgi edinemediğimizden ret ettim.

NERMİN ERDOĞAN Detaylı bilgi edinemediğimizden dolayı ret ettim. 

OZAN TOPSOY Detaylı bilgi edinemediğimden.

EMİN BACAK Detaylı bilgi teşekkürler.

YÜKSEL ÖZDEMİR Ayrıntılı bilgiler istiyorum o nedenle ret kullandım.

ERHAN BEKTAŞ Daha ayrıntılı bir çalışma olursa daha doğru karar veririz diye düşünüyorum. 

HÜSAMETTİN ÜNVER Daha ayrıntılı bilgilenirsek daha iyi olur.

MUSA GÖKDENİZ Biraz daha ayrıntılı çalışma yapılsın.

ÖMER FARUK MUTAN Evet 3.önergeye geçiyorum. Hamidiye Mahallesi orman alanında bulunan mesire yerinin Çanakkale ve Kepez Halkının hizmetine uygun projede ve öncelikle sunulabilmesi için mesire alanın 29 yıllığına temini (tahsis, kiralama v.b.)hususta Belediye Başkanına yetki verilmesinin değerlendirilmesi Sayın Meclis Heyetince görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN. Arkadaşlar bu 960 TOKi Hamidiye Mahalesinde Camii nin arka tarafından başlayıp yukarıdaki üçlü okul dediğimiz yere kadar dediğimiz alan 228 dönüm bir alan. Bu alanın Ekimin 10 da 3 yıllık sözleşmesi doldu. Dolunca biz 800 küsür lira kira aylık kira ödüyoruz. Önce paramızı almadılar. Sonra biz banka yolu ile yolladık. Paramızı iade ettiler. Biz paramızı bloke ettik almadık. Daha sonra da yaklaşık 15 gün önce bir basın toplantısı ile ne yapmaya çalıştıklarını sorguya bir sürece girdik. Şöyle ki ilgili Şube Müdürü Çanakkale’deki Orman Şube Müdürü benim Çan dan da okul arkadaşım kendisi valla dedi bu sözleşme iptal olmazsa dedi bu mesire alanı tescili kalkar dedi. Bu seferde biz öküz altında buzağı aramaya başladık. Kamuyla paylaştık ertesi günü Balıkesir’den ilgili şube müdürü geldi. Yani bu mesire yerleri ile ilgili aynı zamanda bölge müdür yardımcısı. Hatta grup toplantımız vardı. Ona da geldi. Bizi ikna etti. Dedi ki ki biz arkadaşlarımıza da söylüyoruz. Belediye sınırları içinde Belediye olmadan 

 

 

 

hiçbir şey yapamayız. Dedik ki peki bize buraya 3 yıllığına bir yatırım yapılmaz dedik. Bakanlık ta onu fark etmiş geçen de yönetmeliği değiştirmiş artık 29 yıllığına veriyorlar. Yani önceden 3 yıl 5 yıl falan filandı. Yani 3 yıllığına girip işin içinden çıkamazsın. Hatta bir yere bir adım gitmişler. İlgili kim kişi, kurum kim alırsa kendi projesini de yapsın biz onay verelim demişler. Bayağı bir oturduk ikna olduk. Getirin o zaman ben o sözleşme tebligatını imzalamamıştım. Getirdiler imzaladık. Şu anda bekliyoruz. Yani 20 liradan çıkacaklar mı pazarlık usulü, davet edecekler bizi bir lira gibi bir rakam dillendirdik aylık çağrı yapacaklar 29 yıllığına alacağız burayı yine böyle düşünüyoruz. Burada da Meclisten yetki istiyorum bana. 

HALİL UYANIK Şu anda burası ağaçlandırılmış mı? 

ÖMER FARUK MUTAN Mesire yeri. Hatta şunu dedi bölge müdür yardımcısı. Mesire yeri iptal olmaz dedi. Kendi de şube müdürünün aksine bir laf etti. O zaman bize yakışır dedik. Bize vermeye söz verdiler açık açık söyledi. 

HALİL UYANIK  Ağaçlandırılmış bölge dimi burası ? 

ÖMER FARUK MUTAN Ağaçlandırılmış ama ağaçlar tabi ufak. Tabanlının olduğu yer o arka alan. Evet arkadaşlar söz almak isteyen var mı? 

HALİL UYANIK Üniversiteye bakan yer.

ÖMER FARUK MUTAN Değil Radar yolu yok mu. Radar’a çıkan yol o yoldan aşağıya doğru iniyorsun. Yukarıda 960 ın binaları var. Geçiyorsun yukarıda üçlü okul dediğimiz yer var, hastane var o alanda. 

YÜKSEL ÖZDEMİR Başkanım bir ekleme yapabilir miyim.? Özelikle bu tür yerlerin kamuya verilmesi noktasında da hashas olduklarını iletmişlerdi. Bu davranışları gerçekten güzeldi.

ÖMER FARUK MUTAN Geldi bizi ikna etti. Bizim amacımız üzüm yemek. Bağcıyı dövmek değil bağırıp çağırmak değildi. Böyle de bir söz alınca alalım yetkiyi bu süreci hızlandıralım bir an önce. 

NERMİN ERDOĞAN Bizim bu yerleri alıp ileride kiraya verebileceğiz. 

ÖMER FARUK MUTAN Hayır biz burayı kiralama, satın alma vb. konularda ben Meclisten yetki istiyorum sizden Belediyemiz için. Evet ilgili önergeyi kabul edenler? Ret edenler oy birliği ile kabul edildi. 

Diğer önergeye geçiyorum. Çanakkale Kasaplar Fırıncılar Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Sanatkarlar Odası tarafından 03.12.2014 tarih ve 2014/102 Sayılı yazı ile Belediyemize yapılan başvuruda “ Çanakkale Belediyesi’nin lokanta, otel ve pansiyon, pastane, fırın, çay ocağı, kahvehane, pide lahmacun salonu, yoğurtçular, balıkçılar, lokal işletmecisi vb. mesleklere yapmış olduğu % 50 su indirimini Kepez deki üyelerimize de talep  etmektedir.” denmektedir. Gerekli Meclis Kararın alınmasını arz ve teklif ederim.

 

 

 

ÖZGÜR KOYUNCU Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN İlgili önergenin plan ve bütçe komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler? Ret edenler kabul edilmiştir. 

Evet bir diğer önergeye geçiyorum. Belediyemiz 2014 Mali Yılı Bütçesinde bazı harcama kalemlerindeki ödeneklerin yetmeyeceğinin anlaşılması üzerine, hazırlanan 2014 Mali Yılı Ek Bütçesinin Mecliste görüşülmesini teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN.

SEVİLAY KUŞAK Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet teknik bir konu plan ve bütçeye de gidebilir ama sevgili Sevilay hocalarla görüştü Meclis karar verirse bu ek bütçe onayına plan bütçeye de gitmeden geçebilir. Zaten son Meclisimiz diye Aralık Meclisi 2014 alakalı bir harcama planlaması bütçesi bu. O yüzden söz almak isteyen varsa detayında Sevilay hanım herhalde yanıt verir. Yoksa ek bütçenin Sevilay hanımın arz ettiği şekli ile kabul edilmesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler? ret edenler? kabul edilmiştir. 

SEVİLAY KUŞAK Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Buyurun tabiki çıkabilirsiniz.

Evet Meclis Başkanlığı’na Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi 1/1000 ölçekli imar paftaları üzerinde Uygulama İmar Planı Revizyonu yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR ve Erhan BEKTAŞ.

SELİN SEVİM Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN 5000 liğin 1000 liği bütünü üzerinden yapıyoruz. Uygulama ile çalışmayı yaptığınız galiba imar komisyonunda değerlendirilecek gelecek. Evet ilgili önergenin imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? ret edenler? Kabul edilmiştir. 

Önerge Meclis Başkanlığı’na Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi pafta:13, parsel:1612’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce görüşülerek konu hakkında karar ittihazını arz ve teklif ederim.  Ali AYGÜN ve Erhan BEKTAŞ .

SELİN SEVİM Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet bir turizm tesis alanına dönüştürülüyor. Emsal yine aynı nüfus yoğunluğu korunarak getiriliyor. Evet ilgili söz almak isteyen yoksa 1612 parseldi dimi söz almak isteyen yoksa imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler? ret edenler? Kabul edilmiştir. 

HALİL UYANIK konuttan tesisi döndürülüyor.

 

ÖMER FARUK MUTAN Evet evet konuttan şöyle ticaret işletme hem de ekonomi  hem nüfus yoğunluğu artışı ilgilendiren bir uygulama biraz sonra bir tane daha gelecek böyle bir önerge. 

Evet önergeyi arz ediyorum. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi pafta:6, parsel:983’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkında karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR ve İnci PEHLİVAN.

SELİN SEVİM Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Yoğunluğu geçmiyor 0.45 e karar verilebiliyor. Buraya da bir otel geliyor şu anda. Kaç dönüm burası Aqua park biliyorsunuz hemen arka tarafı Karaköylü İsmail lerin o tarafı.

SELİN SEVİM Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet 3 dönüme yakın bir alan. Evet söz almak isteyen var mı? yoksa ilgili önergenin imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Evet Meclis Başkanlığı’na Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi pafta:H16c14d4d, parsel:6150’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkında karar ittihazını arz ve teklif ederim. Ali AYGÜN ve Musa GÖKDENİZ. 

SELİN SEVİM Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Arka bahçe 3 ikiye düşürülüyor. 

SELİN SEVİM Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet ilgili önerge ile söz almak isteyen var mı? 

HALİL UAYNIK Neresi burası başkanım?

SELİN SEVİM Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Şeyde bu kanal boyunda. Peugeotun arka tarafında. İlgili önergenin imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler? ret edenler? Oy birliği ile gitmiştir. 

Meclis Başkanlığı’na Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi pafta:30L, parsel:3031-2328-2043-3030-2123-3617-4292-3032-6046’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek konu hakkında karar ittihazını arz ve teklif ederim. Ali AYGÜN ve Erhan BEKTAŞ. 

SELİN SEVİM Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Hepsi mi konut otel motel diyordun ticaret falan.

 

 

SELİN SEVİM Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Dardanel Fabrikası gidiyor ilk adımını attı. Köşede geliyor. Oda geliyor. İdil Yapının olduğu yer de. Onu Mustafa BAYER almış. Diğer taraf kimle yapılır bilmiyorum. Ama  mevcut doku Levent ÇETİN şehir plancısı dosyayı getiren arkadaş. Onuda mevcut dokuya uyumla hale getirecekler. Bu alan artık konut+ticaret-sosyal tesis alanına dönüşecek öyle olacak.  Evet ilgili önergenin imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler, ret edenler oy birliği ile gitmiştir. 

11 de 1/1000 di diymi? Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi pafta:15-16-17, parsel:3031-2328-2043-3030-2123-3617-4292-3032-6046’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkında karar ittihazını arz ve teklif ederim. Ali AYGÜN, Erhan BEKTAŞ . Evet bu da 1000 liği diyelim imar komisyonuna gidecek işaret buyurursanız imar komisyonuna gidecek. Evet oy birliği ile gitti.

 Önerge Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi pafta:30L, parsel:2122’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkında karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR ve Musa GÖKDENİZ. 

SELİN SEVİM Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Mülkiyetler farklı olduğu için ama aynı akılla hareket ediliyor. Evet ilgili önergenin ilgili komisyona imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? ret edenler? Evet bunlar son gün geldi dün falan geldi. O yüzden paldır küldür önerge ile girdi arkadaşlar.

Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi pafta:16, parsel:2122’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkında karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR ve Musa GÖKDENİZ.

Evet idil yapının olduğu yerin 1/1000 liği söz almak isteyen var mı? Yoksa ilgili parselin önergenin 2122 sayılı parselin imar komisyonunda görüşülmesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dilek ve temenniler bölümde sormak istediğiniz bir şey varsa buyurun. Teşekkürler. 03.12.2014 

 

BELEDİYE BAŞKANI                     MECLİS KATİBİ                MECLİS KATİBİ 

ÖMER FARUK MUTAN                     İNCİ PEHLİVAN                ALİ AYGÜN