T.C

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

SEÇİM DEVRESİ:30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ:04.03.2015

TOPLANTI DÖNEMİ:OLAĞAN

TOPLANTI GÜNÜ:ÇARŞAMBA

 

TOPLANTI TUTANAĞI

(HERKESE AÇIK OTURUM)

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca MART 2015 Olağan Meclis Toplantısı 04.03.2015 tarihinde iki oturum halinde toplanmıştır. 04.03.2015 tarihli Meclis Toplantısına Ozan TOPSOY’un katılmadığı, diğer tüm üyelerin hazır bulundukları görülmüştür. 

 

2015 MART AYI MECLİSİ

1.OTURUM

ÖMER FARUK MUTAN-    Evet değerli meclis üyesi arkadaşlar biraz önce bu Doğa Koleji ile ilgili Sevgili Özgür bir sunum yaptık kısa bir bilgiydi. Bu bilginin detaylanması doğrultusunda kullanılacak dosya ve türev şeyleri lütfen dağıtılsın. Arkadaşlar bu konuyla ilgili de bilenlere sorsun etsin baksın Özgür Bey telefonu da bırakırsa gitti galiba kendisi Özgür Bey telefonun not yerine not düşün. Soru sormak isteyen direk Özgür Bey’i arayabilir. Ben uygun görürseniz gündeme başlıyorum. Ali Bey buyurun gündemi arz edin.

ALİ AYGÜN- 

Gündem 1: Kadro derece değişikliği

Gündem 2: Belediyemiz Meclisinin 04-02-2015 gün ve 2015/34 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale eden Beldemiz Hamidiye Mahallesi Pafta: H16C14B4C4D, parsel: 6562’yi kapsayan alanda bulunan taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli iradeyi nazım imar planı

Gündem 3: Belediyemiz Meclisinin 04-02-2015 gün ve 2015/35 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale eden Beldemiz Hamidiye Mahallesi Pafta: H16C14B4C4D, parsel: 6562’yi kapsayan alanda bulunan taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli iradeyi nazım imar planı

Gündem 4: Belediyemiz Meclisinin 04-02-2015 gün ve 2015/42 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta: H16C18B2A,  parsel: 4881 de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı 

Gündem 5: Belediyemiz Meclisinin 04-02-2015 gün ve 2015/33 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta: 6, parsel: 983’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekle uygulama imar plan tadilatı

Gündem 6: Belediyemiz Meclisinin Nisan ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti 

Gündem 7: Kapanış

ÖMER FARUK MUTAN-  Evet başkanlık gündemini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler ret edenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet, 2015 yılı Mart ayı olağan meclis toplantısındayız arkadaşlar onu baştan belirtmedik bunu da kayıta düşmüş olayım. 3 tane önerge var. Bir tanesi birbiriyle aynı konuları içeriyor. Onları da ben Ali Bey’e veriyorum. Evet, 1. Gündemle devam ediyor.

ALİ AYGÜN¬- Meclis Başkanlığına Beldemiz Boğaz Kent Mahallesi Pafta:H16C14B4D parsel: 6759 u kapsayan alana ait 4-02-2015 gün ve 2015/29-30 sayılı meclis kararıyla yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan tadilatına Çanakkale Valiliği Milli Emlak  Müdürlüğü 03-03-2015 gün ve 1076 sayılı dilekçeyle itiraz etmiştir. Bu itimatla itiraz dilekçesi belediyemizce meclisince görüşülerek karar ittihazını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı

ÖMER FARUK MUTAN-  Bunu açayım mı oylarınıza sunacağım. Önentaşın yolun üst tarafında 960 tarafında hazine gibi bir mülkiyet varmış. Biraz sonra gündeme gelince eğer gösterirseniz. Evet, bakın burada böyleydi. Yolun üst tarafı 960 tarafı bu botaşın basınç düşürme alanı var orayla alakalı bir yer. Bunu bizde bilmiyorduk mülkiyet atlanmış itiraz geldi o itirazdaki konu gündeme gelince Selin Hanım okuyacak herhalde. Gene bunla alakalı şimdi bunun gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler ret edenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Bir diğer gündemi okuyalım. 

ALİ AYGÜN¬- Meclis Başkanlığına Çanakkale ili merkez ilçe Kepez Beldesi Boğaz Kent Mahallesi Pafta: H16C14B4D, parsel: 6759’ da kayıtlı Dardanel şirketine aitken Türkiye Cumhuriyeti mahalli hazinesine kamulaştırılması yapılan taşınmaz üzerinde imar plan tadilatı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN Kepez Belediye Başkanı.

ÖMER FARUK MUTAN-  Evet arkadaşlar burayla ilgili gene bu iki önerge aynı konuyu içeriyor. İlgili şehir plancısı Levent Beyle temasa geçiyor. Ortaklaşa bir planda mutabakat sağlıyorlar. Onu da önergeyle gündeme aldık birbiriyle bağlantılı ikisi de aynı önergeye girebilirdi ama yine başlı başına bir itiraz dilekçesi verdiği için ayrı diğeri de gene ortaklaşmışlar onu da arz edeceğiz. Tabi ki hazine burada kendi çıkarına farklı bir algıyla yaklaşırsa yine itiraz etme gibi bir hakkı var. Ama bir araya gelip bir uzlaşım sağlayamamışlar. Bize gelen bilgi bu o yüzden 2. Önergeyi de oylarınıza sunuyorum kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Buyurun lütfen.

ALİ AYGÜN¬- Meclis Başkanlığına Çanakkale ili merkez ilçe Kepez Beldesi Boğaz Kent Mahallesi Pafta: 16, parsel: 2830 da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Musa GÖKDENİZ, Erhan BEKTAŞ.

ÖMER FARUK MUTAN-  Evet bu önergede Zileli Otelin özellikle planlar sonrasında turizm alanlarına dönük plan notlarından faydalanması söz konusu. Çatıda bir yemek salonu ve benzeri toplantı salon talepleri var. 100 binlik ölçek üzerinde plan notları da bunlara müsaade ediyormuş. Bununla ilgili bir talep geldi o yüzden onu da önergeyle birlikte gündeme aldık. Evet, önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Arkadaşlar başkanlık gündemiyle ilgili 3 önergenin üzerinde sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündeme geçmeden önce bir iki bilgi vermeliyim. Sevgili Halil UYANIK kardeşime tebligat biraz geç yapılmış arkadaşlar tutanak tutmuş bu konuda evde bulamamışlar telefon etmişler ulaşamamışlar. Ayın 2 si itibariyle Kayaoğulları Baklavanın orada herhalde orada ulaşmışlar size. Gerçi şimdi buradasınız şuanda. Ama bu konuyla ilgili tutulan tutanakları size arz ederiz onu. Bir o bilgiyi vereyim. Bide belediyenin içinde sınavda yükselme sınavlarına girip kadro ve derece değişikliği sonrası vekaleten götürdüğü müdürlüğe asaleten atadığımız Sevgili Yılmaz ÜZDEN hakkında atama onayını sizlere bilgi olarak sunmak istiyorum. 5393 sayılı belediye kanununun 49. Maddesi 2. Fıkrası gereği belediye personel belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplamda belediye meclisinin bilgisine sunun denildiğinden Yılmaz ÜZDEN’in İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürü olarak asaleten atandığına dair bilgi verilmesine arz ederim Yılmaz ÜZDEN Evet Ömer Faruk MUTAN 2 arkadaş daha kazandı o sınavları biri Boyracı biri de Özgür KOYUNCU değil mi? Onlarda şeflik kadrosuna asaleten atandılar. Bu konuda da bilgi vermiş olduk. Arkadaşlar yapmamız gereken bir diğer olay da biliyorsunuz toplantı tutanakları sizlere dağıtılıyor. Okuyun derseniz okuyun. Yoksa okundu kabul edecekseniz işaret buyurun toplantı tutanaklarını okunmuş kabul edildi derim usul açısından. Evet, okuduğunuz kabul ettiğinize dair işaret buyurun lütfen evet söz almak isteyen yok. Evet, buyurun Halil Bey

HALİL UYANIK – Eksik olarak herhalde yazılmış. Gündemin geçtiğimiz meclis toplantısının 4. Gündem maddesinde aynı zât ve memurlarına ödenecek aylık maktuu mesailerde aylık ibaresi gözden kaçmış olabilir o orada belirtilmemiş. 2. Eksiklikte gündemin 5. Maddesinde 1/1000 ölçekli uygulamam orada bir kelime hatası var onu da düzeltirsek daha iyi olacağını düşünüyorum.

ÖMER FARUK MUTAN-  Arzu Hanım duydun mu? Tamam, gene okunmuş kabul ettik değil mi belgeyi tamam tamam. Evet gündeme geçiyorum. 1- Kadro Derece Değişikliği.

MEHMET BOYRACI-  Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN-  Evet, daha önce ifade etmiştim. Görevde yükselme sınavlarına girdi arkadaşlar 3’ü başarılı oldu. Bir arkadaşımızda direkten döndü inşallah bir daha oda başarılı olur. Evet, söz istemek var mı?

HALİL UYANIK –  Şimdi bu arkadaşlara müktesebi üzerinden dimi derece kademe üzerinden değil? 

MEHMET BOYRACI-  Bilgi verdi.

HALİL UYANIK – Şimdi 3. Dereceye giriyorsunuz zaten şeyde 3 aşağı 3 yukarı girdikleri için karşılık 5 in üzerinde veriliyor. 

ÖMER FARUK MUTAN- Var mı söz almak isteyen. Evet, biraz önce ifade ettiğimiz üzere bu kadro derece değişikliğinde müktesebine eş gelen kadro ve derecelere atanan her arkadaşları tebrik ediyorum. Meclisin iradesine sunuyorum kabul edenler işaret buyursun. Evet, oy birliği ile kabul edilmiştir. Teveccüh gösterdi arkadaşlar teşekkür ettik. Evet, gündemin 2. Maddesi.

ALİ AYGÜN- Gündem 2: Belediyemiz Meclisinin 04-02-2015 gün ve 2015/34 sayılı meclis kararı ile komisyona havale eden Beldemiz Hamidiye Mahallesi Pafta: H16C14D4C4D parsel: 6562’yi kapsayan alanda bulunan taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli ilave nazım imar plan tadilatı ve ilave nazım imar planı. 

ÖMER FARUK MUTAN- Buyurun. 

SELİN SEVİM- Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN- Evet, gündemin 2. Maddesiyle ilgili söz almak isteyen varsa işaret buyursun söz vereceğim. Buyurun Halil Bey

HALİL UYANIK – Başkanım şimdi kırmızı çizgiyle belirtilen plan tadilatı sonucunda şu boş olan yerlerde ne gibi bir tadilat yapıyoruz. Daha yukarı gerçeğin arkasındaki şeyde şöyle şöyle gelin tam karşısı aşağı inin aşağı inin. Onun şu tarafı.

ÖMER FARUK MUTAN- Bu tarafa.

HALİL UYANIK – Oralara yapılmak istenen herhangi bir tadilatın plan temas ettiği.

SELİN SEVİM- Bilgi verdi.

HALİL UYANIK – Şimdi sen birde bu 6562 nolu parselin bölge idare mahkemesinin kararı var. Burada yapılmak istenen tadilatla bölge idare mahkemesi kararına uyuyor muyuz ters mi düşüyoruz. Bir bilgi alabilir miyim?

ÖMER FARUK MUTAN- Şimdi hukuk her şeyin üstünde idari mahkemenin vermiş olduğu kararla bölge plansız kaldı zaten. Eski haline dönmüyor. Artık buradaki kavşakta idari mahkemesinden döndü sadece 6562 değil. Kavşakta işin içine girince daha önce burada karayolları Bursa bölgenin köprülü seviyeli bir kavşak projesi vardı. Maalesef bakın maalesef diyorum. Bir takım mülkiyet girişimcilerinin idari yargıya etki altına aldığı diye biliyorum açıkça ifade ediyorum. Siyasi bir takım tasarruflarda da bulunarak aslında olması gereken çünkü buradaki zemini köprülü kavşak direk 30 metrelik yolla şuanda yapıma gelmekte olan hastaneye ulaşmakta. Maalesef onu da şu anda ima etti yok etti. Biz şu anda bizim daha önce tutmuş olduğumuz ve 18 uygulayıp şuan ki haliyle ki karayolları açısından da ulaşım açısından da kör noktanın olduğu bu alana mevcut şu haliyle bir kavşak düzenlemesiyle geçmek zorundayız. Hepsi de yargıdan geldiği için alan bu şekle geldi. Böylece Selin Hanımın da ifade ettiği gibi kavşağın bir ucuna geliyor Karacanların o bölgesine dayanıyor. O yüzden yoksa Karacanların orayı tutabilirdiniz. Yeniden planlı hale gelebilmesi için özellikle kavşağın eski haline gelebilmesi için burada yapılmakta olan bir durum. 

NERMİN ERDOĞAN – Başkanım hastanede açılacak bu kavşak yeterli olacak mı?

ÖMER FARUK MUTAN- Bence olmayacak. Olması gereken karayollarının bize yolda bizimle değilsen değil. Meclis kararında işlemiş olduğumuz köprülü seviyeli kavşak bu kentin buroşu olacaktı bakın altını olacaktı yakasına taşacak. Maalesef diyorum bakın maalesef bir takım siyasi bir takım idari bir takım yargısal etkilerle bu yatırım elimizden alındı. Şu anda bunu yapmakta olan Saygın İnşaatın genel müdür yardımcısı hanım efendi geldi özellikle bu yargıyı takip etmek için tarihlerini falan verdik onlarda kıvıramadı işi açık açık söyleyeyim. Yoksa burası ihale edilmiş ve verilmiş bir haldeydi. Belki de burada kavşak başlayacaktı bakın. Burada karayollarının da ihmali var. Bursa bölgenin de ihmali var. Özellikle yerel idari yargı burada kararı oluştururken kamu yararı noktasında bir karar alıp iletmediler bize. Mahkemeye de iletmediler. Ancak üst mahkemeye gittiğinde ilettiler. Bu sefer de iş işten geçti. Top yaydan çıkmıştı maalesef böyle bir durum var. Buradan sitemlerimi her türlü kuruma yargıya da yollayayım bilsinler diye söylüyorum. Allah rızası için gelin şurada şu kavşağı yapıma gelmekte olan hastane birde imam hatip yapılıyor biliyorsunuz yukarda toki var. Yarın genelde buranın trafik yoğunluğuyla çekim alanı olması kaçınılmaz. Buraya da yolu ışıksız sinyalizasyonsuz yayanında geçtiği yaya yollarının da olduğu seviyeli köprülü kavşaktı. Maalesef bu engellendi. İnşallah ileriki süreçlerde gene olmaya çalışacağız. Karayollarına yine talep edeceğiz. İnşallah diyorum ama şu anda yardımında getirmiş olduğu plansız bu alanın tekrar planlanması gerekiyor.

MEHMET NAİR – Peki başkanım karayollarının başka bir yerle önerisi var mı? 

ÖMER FARUK MUTAN- Arkadaşlar bu yer 4. Ye bulundu. İlk önce radarın oradaydı. Olmaz dediler benzin istasyonuna 150 metre olacak. Sonra geldiler 960’ın 3. Pardon 4’deydi. 960’ın sosyal konutların orada çıkarın dediler. Oradaki o konut yoğunluğundan olmaz dediler. Bu yeri de kendileri buldular bize. Ve burayı çalışıp geldiler biliyor musunuz? Burayı 3. Ye kendileri buldu burayı. 

MEHMET NAİR – Ama şuanda uygun mu bana göre uygun orası.

ÖMER FARUK MUTAN- Bize göre de uygun başka uygunda yer yok arkadaşlar.

HALİL UYANIK - Başkanım buradan ışıksız ambulanslar gidebilecekte Çanakkale’de Kepezden 15 tane şey var ışık var. 

 ÖMER FARUK MUTAN-  Sevgili Halil burası şehirler arası yol. O kent içi ambulansların geçiş hakkı var biliyorsun önceliği var. Işıkları mışıkları takmadan ulaşabilir. Ama şehirler arası yolda iki kör noktadır burası burada sinyalizasyonsuz geçmesi çok çok önemliydi anlatabiliyor muyum? Ama maalesef böyle. Buyurun lütfen.

YÜKSEL ÖZDEMİR-  Başkanım geçen dönemden de Karayollarının getirdiği konunun içindeyiz. Güzel bir süreçti. Şu noktaya geldiğinde şuan ki karayolunu rahatlatmak ulaşımı rahatlatmak hem de oradaki parsel sahiplerini herhalde komisyon doğru bir çalışma yapmıştır diye düşünüyorum ben.

ÖMER FARUK MUTAN- Tabi komisyon bize tavsiye kararını iletti. Bu konuyla ilgili düşünceleri bir arkadaş çekimser kalmış arkadaş evet demiş.

HALİL UYANIK – Peki başkanım buna 2 ayrı gündem maddesini de getirsek daha isabetli olmaz mıydı? 

ÖMER FARUK MUTAN- Sevgili Halil burada parseller birbirine bitişik zaten bölge biraz önce ifade ettik biz onu bak o kavşak bırakın diğer 6562’yi diğer Karacanların parseline kadar da dahil oluyor kavşağın şey sınırları. Zaten daha önce bir ayrı gibi geldi bu ayrı gibi geldi. Daha sonra birleşsin diye tekrar komisyona geri yolladık biz doğru mu? Öyle yaptık. Ayrı ayrı geldi birleşsin diye yolladık zaten. Evet, söz almak isteyen var mı? Söz almak isteyen yoksa gündemin 2. Maddesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler? Ret edenler? Çekimser kalanlar? Evet Halil ve Ali Bey’in çekimserliği ile çokluğuyla geçmiştir. Gündemin 3. Maddesine buyurun lütfen

ALİ AYGÜN-¬ Gündem 3: Belediyemiz Meclisinin 04-02-2015 gün ve 2015/35 sayılı meclis kararı ile komisyona havale eden Beldemiz Hamidiye Mahallesi Pafta: H16C14B4C4D, parsel: 6562’yi kapsayan alanda bulunan taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı ve ilave  uygulama imar planı.

ÖMER FARUK MUTAN- Aynı alan 1000’lik uygulaması söz almak isteyen var mı? Bir önceki gündemde yeteri kadar tartışıldığı zannediyorum. Komisyon raporunu arz edin buyurun.

SELİN SEVİM- Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN- Evet, söz almak isteyen var mı? Bir önceki gündemle aynı biri 5000’liği biri 1000’liği yeterli oldu o zaman oylamaya geçiyorum. Evet, gündemin 3. Maddesini kabul edenler? Ret edenler? Çekimser kalanlar? Evet Ali ve Halil Bey’in çekimser kalması gündemin 3. Maddesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin 4. Maddesi buyurun lütfen.

ALİ AYGÜN¬- Belediyemiz Meclisinin 04-02-2015 gün ve 2015/42 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta: H16C18B2A,  parsel: 4881 de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı.

SELİN SEVİM- Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN- Arkadaşlar yapılaşmış bir ada diğer bir parseldeki binanın saçak seviyesinin diğerlerine uydurulması diyelim. Yani sonuç itibariyle o nizamın sağlanması olayı doğru mu söylüyorum. Doğru söylemediğim zaman müdahale edin lütfen. Evet, komisyondan 3 evetle geliyor. Söz almak isteyen varsa işaret buyursun.

HALİL UYANIK – Şimdi bu parselin yanı başındaki o parsel saçak seviyesi yukarı çıktığı zaman alttaki şeyleri diğerleri de kullanabilecek mi?

SELİN SEVİM- Bilgi verdi.

HALİL UYANIK – Peki yan parseller kullanılabiliyor mu? O zaman ona da o hakkı vermemiz lazım. Şimdi yan parseldeki insanlar

SELİN SEVİM- Bilgi verdi.

HALİL UYANIK – O zaman aynı şekilde kullanacak.

ÖMER FARUK MUTAN-  Tabi aynı şekilde aynı şekilde Evet, var mı başka söz almak isteyen. Gündemin 4. Maddesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemin 5. Maddesi buyurun lütfen.

ALİ AYGÜN- Belediyemiz Meclisinin 04-02-2015 gün ve 2015/33 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta: 6,  parsel: 983 de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekle uygulama imar plan tadilatı.

SELİN SEVİM- Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN-  Evet arkadaşlar iki ayrı komisyonda bekleyen bu fenerin oradaki şuanda aqua parkın yapılacağı alanın hemen arka köşesinde turizm tesis alanı turizmden görüş bekliyordu. Bu görüş geldi olumlu geldi. Görüş gelince de komisyondan meclise indi. Komisyondan 3 evetle geliyor. Söz almak isteyen varsa işaret buyursun. 

HALİL UYANIK – Başkanım imar müdürlüğünün herhangi bir tadilat şeysinde bir görüş belirtmesi gerekmiyor mu? 

ÖMER FARUK MUTAN-   Gerekiyor galiba.

HALİL UYANIK – Gerekmesi lazım en azından burası imar müdürünün görüşüme sunmak istemesini isterim ama en azından yazılı şeysinde bir köşede belirtmesi lazım burası uygun burası uygun değildir olabilir görebilir.

SELİN SEVİM- Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN-   Belirtmiş miydik o zaman 

SELİN SEVİM- Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN-   Bunu ilk gündeme geldiğinde görüşünüzü belirtmiş miydik?

SELİN SEVİM- Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN-   He tamam belirtmişler.

SELİN SEVİM- Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN-  Komisyondan geliyor çünkü bu. Şu anda komisyondan geliyor. O zaman ki gündemde belirttiniz yani diyorsunuz. Tamam. Evet, var mı söz almak isteyen. Evet, bu tür işletmenin açılması hoş olur keyifli olur. Biliyorsunuz Kepez’imiz şu anda Türkiye’nin en büyük beldesi. 19.646 nüfusuyla 31-12-2014 tarihi itibariyle Türkiye’nin en büyük beldesiyiz arkadaşlar. 10 bin üzerinde 2 tane belde var. Bir tanesi Aksaray da bir tanesi biziz biz şuanda 20 binleri bulup geçtiğimizi zannediyorum. En ufaktan yol yatırımı bir tane beldesi bildiğim okuduğum kadarıyla bunu da sizlerle paylaşayım. İlimiz kentimize ait turizm kenti o yüzden bu tür turizm tesisi alanlarının ben beldemize kazandırılması noktasında hem artırılması hem çoğaltılması noktasında sektörde katkı sunacağına inanıyorum. Ben burada oyumu belli ediyorum böylece ama tabiki meclis iradesi esas söz almak isteyen varsa ben konuşup söz vereceğim sonra oylamaya geçeceğim.

YÜKSEL ÖZDEMİR - Başkanım tesis olarak ne düşünüyorlar.

ÖMER FARUK MUTAN-  Otel tabi tabi otel butik bir otel düşünüyorlar. 

HALİL UYANIK- Peki başkanım kat neden istemiyorlar ki neden 3 katta kalıyorlar. 

ÖMER FARUK MUTAN-   O alandaki uygulama öylede ondan yani ölçeklerde o şekilde. Ama yükselme artışları var demi 0.45’e falan çıkıyor.

SELİN SEVİM- Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN-   Evet, başka söz almak isteyen yoksa gündemin 5. Maddesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Nisan ayı meclis toplantı günü diye gündem maddesi evet çalıştınız mı Bahar Hanım.

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN- Hayır hayır hayır Nisan ayı.

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN- Uygun mu arkadaşlar? Nisan ayı biliyorsunuz komisyonların seçildiği başkanlık faaliyetlerinin okunduğu uzun aylarımızdan biri Kasım gibi bir şey buda. 

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN- Erken başlayalım mı diyorsun.

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi.

HALİL UYANIK- Pazartesi günü olsa.

ÖMER FARUK MUTAN- Pazartesi günü saat 1 diyor ama namaz mamaz olayları var sen onu biraz kaydır.

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN- 13.30 de 14.00 diyelim yetişir. 13.30 uygun mu? 13.00 da çıkılıyor o zaman 13:30 diyelim. 6 Nisan 2015 Pazartesi saat 13.30 Nisan ayı olağan Kepez Belediye Meclis toplantı günü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet önergelere geçiyoruz. 

İNCİ PEHLİVAN- Meclis Başkanlığına Beldemiz Boğaz Kent Mahallesi pafta: H16C14D4D, parsel: 6759’u kapsayan alana ait 4-2-2015 gün ve  2015/29-30 sayılı meclis kararıyla yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan tadilatına Çanakkale Valiliği Milli Emlak Müdürlüğü 3-3-2015 gün ve 1076 sayılı dilekçeyle itiraz etmiştir. Bu itirazda itiraz dilekçesinin belediyemiz meclisince görüşülerek karar ittihazını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı

ÖMER FARUK MUTAN- Evet Selin Hanım biraz tane tane okuyun.

SELİN SEVİM- Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN- evet itiraz dilekçesi bu bundan sonra gelen önergeyi ben bilginize sunayım. Ablacım okur musun tekrar.

İNCİ PEHLİVAN- Çanakkale İli Merkez İlçe Kepez Beldesi Boğaz Kent Mahallesi pafta:H16C14D4D parsel 6759’da kayıtlı Dardanel Önentaş Gıda Anonim Şirketine ait iken TC Maliye Hazinesine kamulaştırılması yapılan taşınmaz üzerinde imar plan tadilatı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek konu hakkında karar ittihazına arz ve teklif ederim. Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı

ÖMER FARUK MUTAN- Evet, şimdi bu bundan sonra gelecek önerge ama biraz önce bahsettiğimiz önergede yani geçen meclise geldiğinde bir hazine mülkiyetinden de bahsedilmedi doğrumu doğru. Doğal olarak yapılan plan tadilatlarını kendi mülkiyetleri açısından takip etmekte buda bir doğru. Burada onlara bilgi verilmeden öyle bir tasarrufta bulunması da onların itirazını haklı kılıyor buda bir doğru doğru mu doğru. Bu memleketin %95’i hazinenin ama hiçbir şeye yaramıyor. Bakın yani şurada bize devretmesi gereken atıkta bulundukları 3194 sayılı imar kanunu 11. Maddesine terk mi terkin edecekleri hiçbir alanı bize terk etmiyorlar. Kavga dövüş zor alıyoruz. Çamlıkta dahil olmak üzere onu da bilin. Ama şekil ve usul açısından bu ittihat dilekçesi haklı doğru mu? O zaman bu itiraz dilekçesiyle ilgili söz almak isteyen varsa işaret buyursun oylamaya geçeceğim. Buyurun.

HALİL UYANIK – Burada yapılmak istenen plan tadilatları bir önceki meclis plan tadilatındaki park ve yeşil alanlarla donatılmışsa % kaça tekabül ediyor Önentaşın yeriyle onun yeri. 

SELİN SEVİM- Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN- Bir dönüm. 

HALİL UYANIK – Bir dönüm ne kadar inşaat alabiliyor bilmiyorum.

SELİN SEVİM- Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN- Ne zaman el değiştirmiş dediniz.

SELİN SEVİM- Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN- Evet

HALİL UYANIK- Evet onlarda diyor ki biz başkasındayız. Mantık öyle.

ÖMER FARUK MUTAN- Evet var mı söz almak isteyen. İtirazın kabulünü oylarınıza sunuyorum kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Diğer önergeyi okur muyuz 2. Abla

İNCİ PEHLİVAN- Tekrar mı okuyayım.

ÖMER FARUK MUTAN- Evet yine aynı alanla ilgili yepyeni bir düzenleme. Evet.

İNCİ PEHLİVAN- Çanakkale İli Merkez İlçe Kepez Beldesi Boğaz Kent Mahallesi pafta:H16C14D4D parsel 6759’da kayıtlı Dardanel Önentaş Gıda Anonim Şirketine ait iken TC Maliye Hazinesine kamulaştırılması yapılan taşınmaz üzerinde imar plan tadilatı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek konu hakkında karar ittihazına arz ve teklif ederim. Dr.Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı

ÖMER FARUK MUTAN- Evet arkadaşlar bu önerge büyük ihtimalle komisyona gidecek. Ama burada genel mülkiyete esas olmak üzere hazineden görüş alınması işin esasını oluşturuyor. İlgili takipçisi teknik firmaya ilgili mülkiyet sahibine de bilgi verin. Bu süreç gelişirken bu itirazdan bilgileri oluyor. Gidiyorlar bu tabi şifayı söyleyebiliyor. Maliyeyle ortaklaşarak bu plan geliyor gündeme bu gelen yeni kamu kurumu olarak belirtilen bu planda maliyenin de okeyi var. Ama bu okeyiyle alakalı bilgi verilmesi noktasında eğer bir daha komisyona gidip meclise gelecekse usul açısında öyle olması gerekiyor. Bu yazışmanın yapılması gerekiyor doğru mu? Bunu arz edelim ve komisyona yollayalım.

SELİN SEVİM- Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN- Ama bir anlatın bize ya.

SELİN SEVİM- Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN-  Evet söz almak isteyen var mı? Yoksa konunun imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile komisyona gitmiştir. Buyurun bir dakika lütfen. 

EŞREF KOÇ- Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN-  Bir önceki konu zaten ittihat dilekçesiyle alakalı. Evet bilgi sunacaksanız Eşref sunun. Ara vermeye gerek yoktu onu. 

HALİL UYANIK- Önce onu belirteyim sonra söz verilsin bilgilere sahipsin ama usul açısından doğru değil.

ÖMER FARUK MUTAN- Ait diyorsun.

HALİL UYANIK-  Öyle bir şey olduğu zaman Eşref Bey ara isteyemez ki. Meclis üyesi arkadaşımız teklif eder başkan oylar.

ÖMER FARUK MUTAN-  Tamam o zaman doğru söylüyorsunuz. Ben karar teklifinde bulunuyorum. Bir 10 dakika 5 dakika ara verelim mi arkadaşlar? Kabul edenler. Evet verdim. 

 

 

ÖMER FARUK MUTAN                     İNCİ PEHLİVAN             ALİ AYGÜN

BELEDİYE BAŞKANI                     MECLİS KATİBİ             MECLİS KATİBİ 

 

 

 

 

Yine arkadaşlar evet arkadaşlar başkan yardımcısından bir öneri geldi usul açısından da Halil Bey haklıydı. Dediği gibi bundan sonra bir not mot yaz yolla bize. Önergenin 2. Maddesi önergeyi oyladık ama oradan gelen uyarıyla ciddi şekliyle çünkü gelen plan tadilatı kısmı bir tadilat içeriyor. Tamamının bu önergeye katılıp komisyona öyle gitmesi doğru mu? Düzelterek oylayalım o zaman.

 HALİL UYANIK-  Ama başkanım müsaade ederseniz. Önceki gündem maddesi oylandı. Şimdi onu tekrar bunu tekrar.

ÖMER FARUK MUTAN-  Hayır hayır bunu oyluyoruz. Bakın bu itirazı kabul ettik. He bunda da o parsel kısmi değil tamamının komisyona gitmesini oylayacağız. Tamam, düzeltiyoruz yani. Bize gelen plan tadilatı genişletilerek tüm planın tüm alanın imar uygulamasını komisyona gitmesini oylarınıza sunuyorum doğru mu? Evet, kabul edenler? Kabul edilmiştir oy birliği ile. Evet 

İNCİ PEHLİVAN- Çanakkale İli Merkez İlçe Kepez Beldesi Boğaz Kent Mahallesi pafta:16 parsel:2809 da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek konu hakkında karar ittihazına arz ve teklif ederim. Musa GÖKDENİZ,  Erhan BEKTAŞ.

ÖMER FARUK MUTAN-  Evet arkadaşlar önergede geliyor önergeyi zaten ben söylemiştim. Şuan ki mevcut Zileli Otelin bulunduğu konaklama tesis alanı komisyona gidecek söz almak isteyen varsa buyursun işaret etsin. 

HALİL UYANIK-  Başkanım ney istiyorlar.

ÖMER FARUK MUTAN-  Ney istiyorlar. En son yapılan 100.000 lik plan ölçeklerini turizm tesis alanlarında emsali ve benzeri birtakım avantajlar yaratmış vatandaşa vatandaşlar yıldız almak istiyorlar ben buraya diyor. Buraya diyor bir konferans salonu bir yemekhane yapmak istiyorum diyor. 1/100.000’lik ölçekli bir planlarda bu Balıkesir, Çanakkale Güney Marmara 100.000 liğinde plan notlarıyla böyle bir avantaj gelmişler turizm tesis alanlarına kale de bu fırsattan mevzuattan yararlanmış.

HALİL UYANIK-  İlave başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN-  İlave çatı yapmak istiyor. Bir tarafı lokanta yapıyor. Bir tarafı toplantı salonu yapıyım bir yıldız daha fazla alayım diyor. Bu şekilde geliyor. Her türlü bir şey sunuyor yani 100.000 lik tesis alanlarında bir opsiyon sunmuş. Ondan faydalanmak bir işletme için. Yani yasa dışı bir şey yok onu bilin. Yasa dışı bir şey yaparsa yargılanır. Evet söz almak isteyen var mı? İlgili önergenin komisyona gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler ret edenler oy birliği ile gitmiştir. Değerli arkadaşlar Mart ayı olağan meclisimiz burada sona ermiştir oturumu kapatıyorum.        04.03.2015

 

 

 

 

ÖMER FARUK MUTAN                       İNCİ PEHLİVAN                ALİ AYGÜN

BELEDİYE BAŞKANI                       MECLİS KATİBİ               MECLİS KATİBİ