T.C

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

SEÇİM DEVRESİ:30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ:04.04.2016

 

TOPLANTI DÖNEMİ:OLAĞAN

TOPLANTI GÜNÜ:PAZARTESİ

 

TOPLANTI TUTANAĞI

(HERKESE AÇIK OTURUM)

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca NİSAN 2016 Olağan Meclis Toplantısı 04.04.2016 tarihinde iki oturum halinde toplanmıştır. 04.04.2016 tarihli Meclis Toplantısında tüm Meclis üyelerinin hazır bulundukları görülmüştür. 

 

2016 NİSAN AYI MECLİSİ

1. BİLEŞİM 1. OTURUM

ÖMER FARUK MUTAN: Herkes burada. Nisan ayı Kepez Belediye Meclisi'ni açalım. Çoğunluk değil, oy birliği ile götüreceğiz galiba bugün. Halil biraz şeytanlık yapar ama. Evet, gündemi arz ediyorum, Başkanlık gündemini. Sonra 5 tane önerge var, onları arz edeceğim. 

ALİ AYGÜN: Gündem;

1.Faaliyet Raporu Görüşmeleri,

2.Meclis 1. ve 2. Başkan Vekillerinin Seçimi,

3.Kâtip Üye Seçimi,

4.Encümen Üye Seçimi,

5.Plan ve Bütçe Komisyonu Seçimi,

6.İmar Komisyonu Üye Seçimi,

7.Sosyal Yardım Komisyonu Üye Seçimi,

8.Belediyemiz, Çamlık Rekreasyon alanı içinde bulunan Sosyal Tesisin 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi için Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,

9.Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Er İbrahim AKKUŞ Caddesi ile Sahil Yolu Caddesi'nin kesiştiği yerde bulunan Rekreasyon alanının 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi için Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,

10.Belediyemize ait 17 DV 869 plakalı sepetli aracın, Geyikli Belediyesi'ne verilmesi hususunun görüşülmesi,

11.Belediyemiz Meclisi'nin 02.03.2016 tarih ve 2016/57 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16c-18a-2d, Parsel: 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,

12.Belediyemiz Meclisi'nin 02.03.2016 tarih ve 2016/58 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16c-18a-2d, Parsel: 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

13.Belediyemiz Meclisi'nin 02.03.2016 tarih ve 2016/59 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570,  571,  5741, 5746, 5747,  5754’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,

14.Belediyemiz Meclisi'nin 02.03.2016 tarih ve 2016/60 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570,  571, 5741, 5746, 5747,  5754’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

15.Belediyemiz Meclisi'nin 02.03.2016 tarih ve 2016/67 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-13C, “Park” alanı üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

16.Belediyemiz Meclisi'nin 02.03.2016 tarih ve 2016/68 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-13C-4C, “Park” alanı üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

17.Belediyemiz Meclisi'nin 02.03.2016 tarih ve 2016/69 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Sahil Yolu caddesi ve Atatürk Caddesi üzerindeki işyerlerinin ön cephelerinin tente ile kapatılmasına ilişkin yönetmeliğin görüşülmesi,

18.Belediyemiz Meclisi’nin 02.03.2016 tarih ve 2016/61-62 sayılı kararları ile kabul edilip askıya çıkarılan, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, pafta: H16C-14D-4D, Parsel: 4274’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz,

19.Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a, Parsel: 6447’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı,

20.Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a-2a/H16c-19a-2b, Parsel: 6447’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

21.Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Mayıs ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

22.Kapanış.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar. Başkanlık gündemini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Önergeler var arkadaşlar 5 tane. Onları arz edelim. Bir tanesini oku.

ALİ AYGÜN: Meclis Başkanlığı'na; Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16c-19a, Parsel: 6608'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. İnci PEHLİVAN, Hüsamettin ÜNVER.

ÖMER FARUK MUTAN: Önergeyi açayım ben size ne olduğunu: Yaklaşık 40-45 dönüm arası bir hazine arazisi bu. Yukarıda, su deposunun altında. Burayla ilgili TOKİ'nin bir talebi oldu. Biz de bir karşı atak geliştirdik. Burayı bir imarlandıralım, sonra biz isteyelim diye. Önergenin içeriği bu. Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. İkincisini arz ediyorum. 

ALİ AYGÜN: Meclis Başkanlığı'na; Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16c-19a-2b, Parsel: 6608‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. İnci PEHLİVAN, Hüsamettin ÜNVER.

ÖMER FARUK MUTAN: Aynı yer arkadaşlar. Önergenin içeriği bu. Kabul edenler gündeme girmesini? Ret edenler? Kabul edilmiştir. 

ALİ AYGÜN: Meclis Başkanlığı'na; Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16c-18B-2C, Parsel: 5771‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar, Kalabaklı Köprüsü'nü geçtikten sonra yan yol var. Onu geçtikten sonraki parsel. Su kanallarına gelmeden, aradaki parsel. İmar Plan Değişikliği istiyor. Önergenin içeriği bu. Komisyona gidecek. Önergenin gündeme alınmasını kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Bir diğer önerge.

ALİ AYGÜN: Sayın Meclis Heyeti'ne; Üyesi bulunduğumuz Birliğimiz, Katı Atık Yönetimine ilişkin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve mevcut düzenli depolama sahasının ömrünün uzatılması amacıyla Tam Ölçekli Entegre Katı Atık Yönetim Sistemiyle; ÇAKAB üyelerinin sınırları içerisinde oluşan ve düzenli depolama tesisine götürülen katı atık (çöp) içerisindeki geri kazanılabilir (ambalaj, organik, metal vb.) atıkların ayrıştırılması, geri kazanılması ve düzenli depolama sahasına gidecek nihai katı atık miktarının azaltılmasını hedeflediğinden,  2015 Ocak ayından bu yana çalışmalarını sürdürmektedir; Bu doğrultuda, 28/03/2016 tarihli Birlik Encümen toplantısında alınan ve Ek’te sunulan kararlar gereği ;

 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin 1. Fıkrasının (g) Bendi çerçevesinde Belediyelere yetki ile verilmiş olan "katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırma’’, Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 1. Maddesi “……. evsel katı atık bertaraf tesislerinin kurulması, bakımı, onarımı, işletilmesi, kapatılması ve izlenmesi, bu tesislerle ilgili olarak verilen tüm hizmetleri karşılayabilecek tam maliyet esaslı tarifelerin; atıksu altyapı yönetimleri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler tarafından belirlenmesi ……”, 8. Maddesi “Evsel Katı Atık İdareleri;

          a) Evsel katı atık hizmetini vermek veya verdirmekle,

          b) Evsel katı atık hizmetlerine ilişkin tarifeleri belirlemekle,

          c) Evsel katı atık ücretini toplamakla yükümlüdürler.” 

hükümleri gereğince, Belediyemize kanun ve yönetmelikler kapsamında verilen yetki çerçevesinde, ÇAKAB EKAY sisteminin kurulması, EKAY sistemi için Uygulanacak Hizmet Bedelinin görüşülmesi, EKAY sistemi İçinde Kurulacak İlave Tesislerin Yerlerinin Belirlenmesi ve Sistemde Kullanılacak Taşınmazlar İçin Üst Hakkı ve Kesin Tahsis Bedellerinin Belirlenmesi konusunda; ÇAKAB’ a yetki devri yapılması hususunda  Sayın Meclis Heyetince görüşülerek karara bağlanmasını arz ve teklif ederim. 04.04.2016. Dr. Ömer Faruk MUTAN.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar bu gündem şöyle gelişti; geçen hafta Salı mıydı? Çarşamba mıydı Yüksel Hocam?

YÜKSEL ÖZDEMİR: Pazartesiydi.

ÖMER FARUK MUTAN: Pazartesi miydi? ÇAKAB toplantısı vardı. Gündüz Encümen'i, öğleden sonra da Meclis'i olacaktı. Şu anda mevcut ÇAKAB'da çöp toplama, her Belediyenin farklı bir yöntemi var, usulü var. Çanakkale Belediyesi çöp toplamayı da özel bir yapıya vermiş, öyle topluyor. Biz kendimiz topluyoruz. Depolama alanında ortaklaşıyoruz. Tabi süreç içinde, Kumkale ve İntepe kapandı. Onlar İl Özel İdaresi'nin bünyesine girdiler. ÇAKAB'ı biliyorsunuz değil mi? Çanakkale Katı Atık Birliği. % 75 sermayesi hibe ile, Avrupa Birliği'nden fonlanmış bir entegre havzasal çöp toplama alanı. İl Özel İdaresi, Lapseki, Çardak, biz ve Çanakkale Belediyesi'nin ortaklığı ile yapılanmış bir proje. Tabi iki Belde kapanınca yediydik, ortaklar beşe indi. Belki Büyükşehir olabilir farazisi üzerinden de bu kurgu yapılıyor. Şu anda denilen şu ki: Şimdi biz mesela dört tane geri dönüşümü ayrı ayrı topluyoruz değil mi? Bundan sonra böyle toplanmayacak. Toplu alınacak, çöp deponi alanında ayrıştırılacak. İstanbul öyle topluyor. Hepsini alıyor, yeni bir teknoloji. Yeni de değil, çok eski ama şu anda belli yerlerde var bu teknoloji, İstanbul gibi vb. Çöp deponi alanının, şu anda modernize edilmiş çöp deponi alanının ömrünü uzatmayı, ana hedef bu; ömrünü uzatmak. Ama ömrünü uzatırken de bir yatırım yapılacak. Bu para bizlerde var mı? Pek yok gibi. Ne yapalım? O zaman işte Birliğe bu yetkiyi verelim ki, Birliğe bu yetkiyi verelim bir de İmtiyaz Sözleşmelerinin temel kuralı; Meclisler yetkilidir bu konuda. Bize bu yetkiyi siz verirseniz biz de gideceğiz, yeni bir teknoloji gelecek. Artık ortak toplanacak, ayrı ayrı toplanmayacak, deponi alanında ayrıştırılacak, oradan geri dönüşüme gidecek ve oranın ömrü uzatılacak. Biz toplamayacağız artık çöpü. Kim toplayacak? Birlik adına İmtiyaz Sözleşmesi yapmış olduğumuz işletme, ticari işletme. Nerelerde var bu usul ve yöntemler? Bu usul ve yöntemler, teknoloji olarak görmek üzere İstanbul'da bir yere götürdüler bizi. Ülgür Bey falan da geldi, bayağı bir oldu. Kütahya'da, Bilecik'te bu tür İmtiyaz Sözleşmeleri ile, bir yer daha söylediler, Kocaeli'nin bir belediyesini, böyle bir olayın kendisi bu. Ve uzun zamandır da gidiyoruz, geliyoruz falan filan. Önce orada hemen karar alalım dediler, usul açısından olmayacağını söyledim. Allah razı olsun, İçişleri Bakanlığı'ndan da bir Belediye Hizmetleri Daire Başkanı gelmiş. Başkan doğru söylüyor dedi. Meclislerden doğru gelirse dedi, ileride çünkü; bu karar daha sonra idari açıdan İçişleri Bakanlığı'na, hukuki açıdan da yine Sayıştay'lara gidecek, onay alacak. Ondan sonra bu sözleşmeler imzalanacak. Yani sonuç itibariyle çöp işletmesi bütünüyle özelleştiriliyor. Öyle bir mantık bu önerge. Öyle bir mantık. Tabi içinde ayrıntıları arkadaşlar sizlere dağıttılar. Şu anda ton başına çöpün bize maliyeti 170 TL. Bilmiyorum okudunuz mu? Yeni geldi çünkü bize de. O yüzden Başkanlık gündemi ile girdi, dikkat ederseniz önerge ile de girmedi. Böyle bir olay. Ama önergeyi gündeme alalım mı diye soracağım. Alacağız. Belki önergenin kendi içinde bir boşluk falan yakalarsak o ara okursunuz. Biraz böyle paldır kültüre getiriliyordu. Yani dedim ki ben hatta, isterseniz onu önerge kısmında daha detaya girerim ben size. İçeriği olan bu önergenin Başkanlık Gündemine, pardon Meclis Gündemine alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Bir önerge daha var. 

ALİ AYGÜN: Meclis Başkanlığı'na. 04.11.2015 tarih ve 2015/176 sayılı Meclis Kararı ile hayata geçirilen, Elektronik Ön Ödemeli Su Sayacı Sisteminin, Beldemiz sınırları içerisinde ikamet eden yoksul vatandaşlarımızın Akıllı Sayaç aboneliğinde zorunlu tutulmaması, mekanik sayaç aboneliğine devam ettirilmeleri hususunda gerekli Meclis Kararı'nın alınmasını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN, Belediye Başkanı.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar. Bu Akıllı Sayaçlarda, fakir, fukara, gurebanın pozisyonu ile ilgili  bizim eski yönetmelikte atıfta bulunuyor ama akıllı sayaç sürecine girdiğimizde ne yapacağız dedik. O yüzden bu önergeyi getirdik. Tabi uygulamalar içinde yine farklı sıkıntılar olursa, bu tür önergelerle geleceğiz, doğru yolu bulmaya çalışacağız. Evet, önergeyi gündeme alınmasını, Meclis Gündemine alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Arkadaşlar Başkanlık Gündemi ile önergelerin tamamının, Meclis Gündemini oluşturmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Uygun görürseniz gündemin birinci maddesine geçmeden önce bir önceki Meclis'in Tutanakları erken mi geldi, geç mi geldi? Geldi mi, okudunuz mu?

HALİL UYANIK: Okuduk Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Usul açısından hepsini okumayalım, okuduk kabul edelim derseniz, okuduk kabul edelim işaret buyurursanız? Bu gündemi de geçebiliriz. Evet, bir önceki Meclis'in tutanaklarını okunmuş olduğunu kabul edelim diyenler işaret buyursun lütfen. Evet, oy birliği ile bunu da geçtik. Bir diğer konu, yine Nisan Meclis'i biraz hızlı gidiyor; bilgi açısından Denetim Komisyonu'nun Meclis'e dönük, biliyorsunuz zorunlu bir komisyon bu da, yine bu ay içinde Meclis Gündeminde olmamakla birlikte bilgi babında sizlere bir sunumu olacak. Evet, Komisyon Başkanı Yüksel Hanım. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Onu, Faaliyet Raporu'ndan sonra mı yapayım, şimdi mi yapayım?

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi de olabilir. İsterseniz Faaliyet Raporu'nu okuduktan sonrasında yapalım. Tamam, öyle yapalım. O zaman Faaliyet Raporu görüşmeleri, evet. Burada top bende.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Sevgili arkadaşlar, Faaliyet Raporu Perşembe günü geldi elimize ve ben o gün ulaştırılmasını söyledim. Ulaşmıştır zannediyorum. Evet.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Faaliyet Raporunu benim sunmam lazım. 

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, sevgili arkadaşlar 2015 yılı genel evrak listesi. Aşağıya bakarsanız gelen evrak sayısı; 7.542, giden evrak; 12.777, toplamda gelen-gidene baktığınız zaman 20.000'in üzerinde bir gelen-giden evrak totali var. Aşağıya doğru geliyoruz, Meclis Kararları ile ilgili. Toplam 211 karar alınmış arkadaşlar. 16 tanesi oy çokluğu ile, 3 tanesi ret edilmiş. Komisyona gidenler var 54 tane. Kabul; 154 tane. Oy birliği ile, 195 Meclis Kararı oy birliği ile çıkmış. 

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, Encümen'i biliyorsunuz; Meclis'te alınan kararları yürütme organı. Bir de yasa ve yönetmeliklerle mevzuat çerçevesinde de Belediye'yi, efendim?

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, Encümen'den de 205 karar. Bu hukukla alakalı arkadaşlar. Bakın idari dava dosyaları, nitelikleri ile birlikte. Derdest 12 diyor, Temyizde 28 diyor idari davalarda. Şu anda davacı olduğumuz 2, davalı olduğumuz toplamıyla birlikte idari dava sayısı 60 civarında. Adli dava dosyalarımız da var yine arkadaşlar. Kimisi Temyizde, 11 tanesi. Davacı olduğumuz 15, davalı olduğumuz 13, derdest 9 diyor. Toplamında da 28 adli dava var. Genel dava dosyasına baktığınızda, ikisini topladığınızda ne ediyor? 88 tane ediyor. Ne diyor orada? 2015 yılı...

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, 22. Biraz netleştirseniz şunu arkadaşlar.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 2015 yılında, ben devam ediyorum buradan, girilen duruşma sayısı 22. 2015 yılında gidilen keşif sayısı 2, bugün de vardı galiba, yok yarın var. 2015 yılında dilekçe sayısı 45, 2015 yılında hazırlanan icra dosyası sayısı 48. 

HALİL UYANIK: Başkanım, derdestin Türkçe anlamı ne?

ÖMER FARUK MUTAN: Daha hala devam ediyor anlamında. Devam ediyor şu anda. Boşlukta diyelim bir anlamıyla da. Evet, devam edin.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Sosyal yardım. Arkadaşlar 2015 yılı KepKart ödeme tablosu. Genel toplam 327 kişi. O engelli yaşam seferleriyle ilgili. Ay/kişi Aralık-Ocak-Şubat toplam; 62 kişi. Mart-Nisan-Mayıs toplam; 77 kişi. Yine Haziran-Temmuz-Ağustos toplam; 105 kişi. Yine Eylül-Ekim-Kasım'da 83 kişi ile Engelsiz Yaşamdaki seferlerini KepKarttaki arkadaşlar götürüyor. Telefonlar geliyor, randevulaşıyorlar, alıyorlar ve götürüyorlar. Yine 2015 yılı KepKart ödeme yiyecek yardımının toplamı; 174.366,60 TL. Yakacak yardımı arkadaşlar; 42.492,00 TL. Periyodik yardımlar; 7.700 TL şeklinde. Kişi sayıları da burada. Bu da burada görüyorsunuz. Yani Ocak ayında yiyecek yardımını da 282 kişiye yapmışız, şeklinde gidiyor. KepKart genel yardım miktarı toplamında; 228.308,60 TL arkadaşlar. Hoş geldin bebeklerimiz, devam edin, yaklaşık 200 küsurdu galiba. 200 civarında. Evet, 2015'te 198. Bugün itibari ile 200'ü geçtik. Ciddi bir çocuk doğuyor Kepez'de, onu da belirteyim. Arkadaşlar Evlendirme Memurluğumuzda ben baktığımda 190 çift evlenmiş, 47'sini ben kıymışım bizzat. 221 müracaat olmuş, 22 kişi de başka bir yere nakil istemiş. Evet, basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bölümü. Görevleri, oradan şöyle bir bakarsak 12 aylık süreli yayın Kepez Bülten dergisinin basımı, Rıdvan ARI'nın "Koca Seyit" ve Şuayip ODABAŞI'nın "Benim Kahramanlarım" kitaplarının basımları gerçekleştirilmiştir arkadaşlar. Devam edin. Evet, Bilgi İşlemde arkadaşlar, 80 tane bilgisayarımız, 10 tane laptopumuz ya da notebook diyelim, yazıcımız gördüğünüz gibi birimlerde yıllar içinde artarak şu anda 29'u bulduk. İkinci terminalinde 6'lara gelmişiz. Güç kaynağımız da 3 olmuş. 

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bu da bilgisayarların birimlere dağılımı arkadaşlar. Toplamda da şu anda dediğimiz gibi, geriye gelebilir misiniz? 80 tane bilgisayar, 10 tane de notebookumuz var. Toplam 90 tane diyelim. El terminallerimiz biliyorsunuz su yazılımında kullanılıyor. Evet, Adile Naşit, o nereden girdi? Gel geriye.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, Adile Naşit Kreş ve Gündüz Bakımevinde yaklaşık 70 tane çocuğumuz var arkadaşlar. 3-6 yaş, 3-4-5 yaş çocuklarına bakım yapıyoruz. Sabah 08.00 ile 17.00 arası. Bu yazın da gidecek. Diğer kreşler gibi yazın tatile girmeyeceğiz biz. Çoğu giriyor çünkü. Kreşte yemek işini karşıdaki Turizmden alıyoruz. O şekilde gidiyor. Şu anda 1 Kreş Müdürü, 4 Sınıf Öğretmeni, 1 Sosyolog, 1 İdari İşler ve 2 Yardımcı Hizmetler çalışanı olmak üzere 9 personelle hizmet vermekteyiz. Evet, çocuklarımız, sınıfları ile birlikte. Şunu da ifade etmek istiyorum: Kreşte biliyorsunuz ücretimiz 100 TL. Olmayanları da KepKart, zaten komisyondaki arkadaşlar biliyordur, oradan fonluyoruz, destekliyoruz Belediye olarak. Evet, yılbaşımız. Dansözümüz ve ben. Berceste, Türk Sanat Müziği. Biliyorsunuz Ton TV'de her Perşembe günü orada. Yıl içindeki sosyal faaliyet ve etkinlikler devam ediyor. Evet, zaman zaman gelen tiyatrolar. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günüydü. Geçen yıl çok keyifli bir Türk Halk Müziği koromuz vardı, bu sene de konser verecek 15 Nisan'da. Güzel Sanatlar Lisesi'nde olacağız, geriye doğru gelin lütfen. Belki de orada son kez olacak. Artık bu salonumuz bitmek üzere. Bu salonumuzun da, yani Turhan MİLDON salonumuzun da yarın ışık ve ses sistemleri ile ilgili teklifleri verilecek ve karar vereceğiz. Evet, devam ediyoruz. Evet, giriş fuayede biliyorsunuz etkinlikler oluyor. Şu anda da kursiyerlerimizin toplamı üzerinden hocamızla birlikte bir Resim Sergisi var. Evet, Hamidiye'deki ASM'nin temel atma törenindeydik. Daha sonra bitti biliyorsunuz. Şu anda orada, bir hekim daha atayacaklarmış oraya, onu da bilginize sunayım. Yani ikinci bir hekim de geliyormuş Hamidiye'ye. Yani TOKİ 960'a. Evet, devam edelim lütfen. Evet, sıkça yinelediğimiz etkinlikler serisi devam ediyor. Dünya Kadınlar Günü biliyorsunuz. O gün hanımlarımızı Burcu Hanım'la mı buluşturmuştuk? Yok Özlem ile buluşturduk. O bu sene, geçen yıl Burcu ile buluşturmuştuk. Evet, zaman zaman işte bizim desteğimizle, kültür değeri olan Koca Seyit kitabı imza günü vardı 26 Mart'ta 100. Yıl sebebiyle. Evet, yine bir sergi, 23 Nisan. 17 Mayıs'ta da özellikle Atatürk Okulundaki bir hoca hanım ortaklaştığı çocuklarla hayata geçirildiği, keçe üzerine bir projeydi. Onun sergisi gerçekleşti. Evet, bir tiyatroydu bu da 17 Mayıs'ta oynandı. Zaman zaman bu tür teklifler, il dışından gelen tiyatro tekliflerini özellikle çocuklara dönük satın alıyoruz arkadaşlar ve gün içinde okullara taşıyarak 2 ya da 3 posta oynatarak çocukları tiyatro ile buluşturmaya çalışıyoruz. Evet, yine bir anlamlı gün; 19 Mayıs. İnşallah bu 19 Mayıs'ta da bir sergimiz olacak. Yine 19 Mayıs geçen yıl yağlı pehlivan güreşlerinin 47.siydi. Bu sene 48.sini inşallah yapacağız. Yalnız güreş yerinin taşındığını geçen Meclis'te söylemiştim. Deniz kıyısına, burayı çünkü suni çim yaptık. Devam. Evet, satranç turnuvası yapmıştık 30 Mayıs'ta, bayağı da keyifliydi. Evet, Melek Hanım'ın 9 Haziran'daki Resim Sergisi. Evet, ramazan gelince tabi Temmuz'daki festivali Haziran'a çekmiştik. Halil SEZAİ ile isyanı söyledik sahnelerde. Ama bu sene, kendi aramızda konuştuk onu da sizlerle paylaşmak istiyorum; sünnet şöleni sanatçı ayağını bu sene yapmayalım dedik. Onu daha sonra bilahare de gerekçeleriyle size sunmaya çalışacağız. Yani ülkede bu kadar ölümlerin, şehitlerin olduğu, kamu güvenliği açısından toplulukların da ciddi anlamda bir sıkıntı yaratabilecek zemini noktasında öyle bir aklımız var. Onu Mayıs başında da paylaşırım sizlerle, bilginize. Devam edelim. Her ramazan ayında olduğu gibi, yaklaşık 5 yıldır sürüyor bu yıl da inşallah yine hayırseverlerle halkımızı buluştururuz, biz de oralarda hazır olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bu konu ile ilgili fikri, düşüncesi, teklifi olan olursa onları da dikkate alırız. Yine aynı 4 noktada, hafta içi dönerek, hafta sonları da taşıyarak masa-sandalyeleri aynı akılla devam etmek istiyoruz. Buyurun lütfen. Evet, Halkevi bir teklifte bulundu geçen yaz. Farklı bir eğitim olabilir mi gibi. Onunla ilgili süreci tamamladık, onların şenlikleri yine. Yurtdışından bisiklet ile gelen bir barış koşusu deyip, her yerleşimde duran, onlarla küçük de bir barış ağacı diktik. Ben en son Çan'da görmüştüm. Diğer yerleşim alanlarında oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama ben yoktum bu törende zaten, neredeydim onu da bilmiyorum. Devam edelim. Evet, 19 Ekim'de Adile Naşit Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin açılışını yaptık. Yine Erkan Hocamızın fotoğraf sergisi. Hani bu Afrikalılar var ya onları yapan delikanlı. Evet, bültenimiz. Kaçıncı sayısına ulaştı?

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 33'e geldik, iki yılı geçtik yani değil mi? Arkadaşlar, Kepez Belediyesi'nin Halk Eğitim ile ortaklaşmış olduğu Akşam Sanat Okulu da diyelim, ciddi, bakın yani güreş kursu dahil olmak üzere, seramiği çıkarın, bütün bu kursları, yani 20'ye yakın kursu Halk Eğitim ile ortaklaşıyoruz. Eğitimdeki o süreçte öğretmeni, hocası onlardan, Lojistik bütün zemin bizden. Yani bina, ısınma, ışık vb. şeyler bizden. Yerlerini biliyorsunuzdur. Terzioğlu Camii'nin altı, BAHEM ve şu anda Merkez Camii'nin yanındaki Gençlik Merkezi diyelim, onun altındaki kütüphaneyi Turhan MİLDON'a taşıyacağız. Orayı da Sosyal Market yaptık. Bu üç noktada bu etkinlikler devam ediyor. Toplamda kaç kişi olduğuna baktığımızda; 405 kişi arkadaşlar. Evet, bizim kadın ve erkek spor-sağlık merkezlerimizde toplamına bakın isterseniz, tek tek, mahalle mahalle de bakabilirsiniz. Cumhuriyet; 739, Boğazkent; 700, Hamidiye; 600, Cumhuriyet Mahallesi Erkek Spor; 370, 100. Yıl Erkek Spor, ASM'deki erkek; 185, 100. Yıl Kadın Spor, Sefa Kent'e doğru; 260 kişi. 2854 kişi ilgilisi. Çok ciddi aktivite derseniz, yarı yarıya bile deseniz ciddi bir ilgi ve alaka var spor merkezlerine. Belki bu sene Boğazkent'te de bir Erkek Spor Merkezi açabiliriz. Hamidiye'de var, Cumhuriyet'te var biliyorsunuz eski Belediye'nin üzerinde, Boğazkent'te de bir Erkek Merkezi açılabilir diye düşünüyorum. Kendi seramik atölyemizin toplam 100'e yakın kursiyeri var. Burada şöyle bir güzellik var; şu Özel Eğitim, Mesleki Eğitim var ya, çocuklar var şurada biliyorsunuz onlar geliyorlar hem de ciddi bir rakamla geliyorlar, onların eğitimine, yaşamına, uyumlarına, el becerilerini arttırmalarına da katkı sunmuş oluyoruz seramik atölyesi ile. Evet, devam edelim. Evet, arkadaşlar, okuma-yazma bir kişi dahi olsa açılıyor. Gelir misin geriye, en başa kadar tekrar? Okuma-yazma, Bilgisayar Kursu, Resim Kursu, El ve Makine Nakışları, devam edin. Takı Kursu, Sabun Kursu, Gitar, Bağlama, Makine Nakışları yine, Halk Oyunları, Türk Halk Müziği, Satranç, Türk Sanat Müziği, El Sanatları, Giyim Kursu, Çini Kursu, Otantik Giyim, Seramik, Güreş Kursu gibi kurslar da devam ediyor. Evet, Mali Hizmetler. Bu görevleri, misyonu vb. gibi. Arkadaşlar, tahmini bütçemizin, gelirin bütçesi 2011 yılında 9 ile başlıyor, 2015'te, gelir değil mi bu?

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Gelir.  21 Trilyon 120 Bin Lira eski rakamla. 2011'de yani dönem başında ne kadarmış? Neredeyse iki katını bulmuşuz arkadaşlar. Gerçekleşme oranı da % 94.95, 95 diyelim, gelirin. 2015'in 113, % 113, evet. Dikkat ederseniz 80'in altına hiç düşmüyoruz. Artarak devam ediyor. Gidere bakalım. Evet, tahmini bütçe, döner misiniz geriye? 2011'de 9.600.000,00 TL, 2015'de yine 21.120.000,00 TL. Gelin oraya, 2015'de 23.162.033,84 TL, gerçekleşme % 109. Devam edin lütfen. Evet, gelirlerin türleri; Vergi Gelirleri, Teşebbüs Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar, Diğer Gelirler, Sermaye Gelirleri şeklinde gidiyor. Okunuyor herhalde değil mi? Görüyorsunuz. Evet, Gider Bütçesi de aynı şekilde. Genel toplam, Vergi Gelirleri, Teşebbüs Mülkiyet vb. gidiyor. Rakam orada. 2015 yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme İstatistiği; grafik halinde, gördüğünüz gibi yükselerek devam ediyor. Devam edin lütfen. Gelir Bütçesinin dağılımı diyor. Bilmiyorum takip edebiliyor musunuz? Size zaten yollamıştık, daha kolay görünsün diye. Tekrarlayıcı oluyor dikkat ederseniz, tekrarlayarak gidiyoruz akılda da kalsın diye. Giderler, işte Personel Gideri, bütçe tahmini bu, gerçekleşen bu. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri. Yani; sigorta bu. Mal Hizmet Alım Giderleri. Tahmin bu, gerçekleşen bu. Faiz Giderleri, Cari Transferler, Sermaye Giderleri vb. şeklinde gidiyor. Toplamı da; 23.162.033,84 TL şeklinde bir olay. Devam ediyoruz. Yine Gider Bütçesi'ne göre sütunlar halinde veriyoruz. Evet, bu İsmail, tahmini 2016 olmalı. Doğru mu?

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 2015 yılı gider verileri demişsiniz, değil. Evet, devam edin. Doğrudan teminler arkadaşlar. Bakın bunların hepsi onun içinde var. Evet, 2015 Yılı Gider Kesin Hesabı. Bu da çeşitliliği üzerinden Emlak Vergisi Tahakkuk ve Tahsilat Verileri arkadaşlar. Yıllara göre, 2013'te 782.185,98 TL olan tahakkuk, tahsilat 637.564,98 TL. Oran % 81. 2014'te tahakkuk 1.012.285,41 TL, tahsilat 827.035,05 TL, oran % 82. 2015'te, yani son 3 yıllık topluyoruz, o da gördüğünüz gibi artarak, hem tahakkuk hem tahsilat artarak, oranda da % 88'i bulan bir emlak vergisi tahsilat oranı var. Evet, devam edin. Evet, bina vergisi. Görüyorsunuz arkadaşlar 4.923 iken 6.758 olmuş. Arsa 2.944'ten 3.740'a çıkmış. Arazi 1.527'den 1.833'e çıkmış. Evet, çevre ve temizlik vergisi tahakkuk ve tahsilatları da yıla göre 39.040,17 TL, 47.140,49 TL, 59.357,12 TL tahakkukları, tahsilatlar da 19.866,09 TL, düşük görüyorsunuz % 51, %52 oranları. 24.437,09 TL, 42.358,17 TL. Bir çıkış yapmışız %71'i bulmuşuz. İnşallah o çıkış devam edecek. Yine ilan ve reklam vergisinde çok ufak gözükmekle birlikte 2015 yılı yine %70 küsurları buldu. Ondan önce yine %60'lar seviyesindeydi. Tahakkuklar; 60.475,08 TL, 111.745,20 TL, 194.285,82 TL, tahsilat; 37.918,41 TL, 70.300,29 TL, 142.273,92 TL. Biraz daha güncelleyerek, üzerine giderek devam ediyoruz, bilginize. Su aboneliği, gördüğünüz üzere 2013'te 8.456, 2014'te 9.400, 2015'te 10.478 evet. Tiplerine göre, geriye gelir misiniz? Mesken, ticarethane, inşaat. İnşaata dikkat ederseniz ciddi bir artış var. Resmi daireler, gaziler, muaf olanlar şeklinde gidiyor, 10.478 arkadaşlar. Evet, yıllara göre toplamındaki su tahakkukları; 2013'te 2,5 Trilyon eski rakamla, 2,6 diyelim, 2014'te 2.800.000,00 TL diyelim, 2015'te 4.873.162,40 TL ve oranlar da %87, %86, %87 şeklinde gidiyor. Hem iyi hem kötü. Çok kötü değil, çok da iyi değil. Devam edin lütfen. Evet, İmar ve Şehircilik. Görevleri, Hizmet çeşitliliği, Amaçları, Hedefleri. Bir geri gelebilir misiniz? Evet, yapılan işler ile alakalı bunları size bir görüntü olarak sunduk. Evet, devam edelim lütfen. İnşaat ruhsatı; toplamda 343 adet yapı ruhsatı kesilmiştir. Bakın 2013; 221, 2014; 211, 2015; 343. Yapı kullanma izin belgesi; 662, 657, 691, 700'leri bulmuşuz. Evet, 62 adet imar plan değişikliği ve ilave imar planı Belediyemiz Meclisi'nde onaylanarak yürürlüğe girmiş arkadaşlar. Seri 3 diyor ama siz onu 2013 diye okuyun; 100, 2014'te 30, 2014'te dikkat ederseniz inşaat olayında bir durağanlık var. 2015'te 62. İmar durum belgesi; 2013'te 189, 2014'te 167, 2015'te 233 adet imar durumu alınmış. Evet, 72 adet imar uygulama dosyası Encümen'e sunulmuş, biliyorsunuz ifrazlar, tevhitler falan Encümen'den geçiyor. Yine 2013'te 46 adet, 2014'te 79, 2015'te 72 adet. Fen İşleri Müdürlüğü'müzün görevleri, bağlı olduğu yasalar.

EMİN BACAK: Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Buyurun.

EMİN BACAK: 11 tane kiralık araç diyor ama bir yanlışlık yok değil mi? Nerede bu kiralık araçlar?

ÖMER FARUK MUTAN: Nerede?

EMİN BACAK: Fen İşleri Müdürlüğü.

ÖMER FARUK MUTAN: Dur, gelelim ona.

EMİN BACAK: 11'i kiralık, toplam 61 araç ile görev yapmaktadır.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, bu 11 kiralık aracın 3 tanesi bildiğim kadarıyla Hizmet Gruplarından kiraladığımız.

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 4 tanesi. 1 tanesi, bildiklerimi söylüyorum, bilmediklerimi o söyleyecek oradan, güvenlik şirketini ihale ediyoruz ya, 1 tane araç koyuyoruz ona. 

EMİN BACAK: Biz mi, onlar mı?

ÖMER FARUK MUTAN: Hayır biz, ihalenin içine koyuyoruz, şartnameye, kiralanıyor. Diğerleri?

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Kaç ediyor?

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 11 ediyor.

EMİN BACAK: Bizim değil mi minibüs?

ÖMER FARUK MUTAN: Hangisi?

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Hayır.

YÜKSEL ÖZDEMİR: ÇABAÇAM'ın kullandığı bizim.

ÖMER FARUK MUTAN: O bizim, o ayrı. Şimdi atıyorum bu taşeron ihalesi yapıyoruz ya, içlerine araç koyduk onların. İş makinesi koyduk, kamyonet koyduk, kiralık onlar. O da içinde yani, bu ihalelerin içinde. O yüzden 11 kiralık araç.  

EMİN BACAK: Bizim hizmet gruplarında mı yoksa başka bir şey mi?

ÖMER FARUK MUTAN: 3 tanesi bizim Hizmet Gruplarında.

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 4 tanesi. Diğerleri, 2 mi, 3 mü taşeron ihalesinden?

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Diğerleri de temizlik ihalesinden.

EMİN BACAK: Paramız yok mu? Niye almıyoruz? Onu demek istedim yani.

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi Emin şöyle; alabilir miyiz? Alırız. Şimdi bu ihalelerde de şöyle sıkıntılar oluyor, onu aşmak için bu tür araçlar konuyor içine, aşmak için onu. Şimdi sıfır atıyor adam teklifi.

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Herkes aynı atıyor. Birine veriyorsun biri itiraz ediyor, iptal oluyor.

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Eşitliği nasıl bozarız? İş makineleri, araç kiralamaları ile çünkü onların bakımı, onarımı, bilmem neyi vb. hepsi onda. 

EMİN BACAK: Benim söylediğim iş makinesi değil. İş makinesi tamam. Taksidir, minibüstür onlar.

ÖMER FARUK MUTAN: Yani öteki türlü aldığımız da oluyor zaten ama yani orada...

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Gibi.

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yani o eşitliği bozalım diye yapıyoruz.

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Varsa ihtiyaç onun üzerinden gidiyoruz. 

EMİN BACAK: 61 tane araç var, 11 tanesi kiralık diyor, ondan dedim yani. 

HALİL UYANIK: Peki Başkanım, Devlet Malzeme Ofisi'nden araç satın alamıyor muyuz?

ÖMER FARUK MUTAN: Şu anda ihtiyaç yok Halil. 

HALİL UYANIK: Hayır, olursa?

ÖMER FARUK MUTAN: Alırız canım, niye almayalım? 

HALİL UYANIK: İhaleye gerek yok yani.

ÖMER FARUK MUTAN: İhaleye gereksiz alıyoruz. Mesela şimdi Turhan MİLDON'un kat möblelerini alıyoruz, bunun 40.000 TL'si Devlet Malzeme Ofisi'nden, ihalesiz. 

EMİN BACAK: Demek istediğim oydu yani.

ÖMER FARUK MUTAN: Alıyoruz yine Emin, alırız yani. Sıkıntı yok. Evet, 11 kiralık araç o. Yol yapım işleri; patlaktı, çatlaktı, doğalgazdı işte şuydu, buydu falan 2015 ile ilgili 27.027,42 m² beton parke, 4.487,82 m beton bordür, 5.760 m² işçilik, 576 m kumlamalı beton, 1.185,60 m² renkli daire taşı, 2.267,51 m² engelli taşı döşeme işi yapılmıştır, Fen İşleri. Evet, dön geri. Evet, 4 adet yeni araç diyor. Traktör, cenaze aracı, çoğu hibe bunların arkadaşlar biliyorsunuz değil mi? Hibe bunlar. Evet, hatta dön geri, bununla ilgili gittik ifade verdik. Evet, arkadaşlar biliyorsunuz 2886 sayılı İhale Yasası var, bir de 4737 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre 20 adet ihale yapmışız. Ellerinizde vardır belki ama devam et totaline. Totali yok mu? Tek tek mi? 

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, tek tek. Yine en son mesela ne yapmışız? Çöp konteynırları demişiz. TEKSİN'de kalmış. Ne kadardı? 210.000,00 TL mi?

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 259.000 TL mi?

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, şu şu. Evet, bedeli 159.600,00 TL.

EMİN BACAK: Diğeri tarih Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, işte şu ne? 2 ay personel diyor ne bu? Personel çalıştırma mı o?

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, ilaçlama, tam da okunmuyor, bulanık bulanık. 

EMİN BACAK: Bu seneki ilaçlamayı yaptık mı?

ÖMER FARUK MUTAN: Yaptık ve devam ediyor şu anda. Çalışıyorlar. Evet, evet. Şu anda sisleme vb. devam ediyor çalışmalar. Onu tabi yazın göreceksiniz.

MEHMET NAİR: Gördük Başkanım, devam ediyor çalışmalar.

ÖMER FARUK MUTAN: Gördünüz mü?

MEHMET NAİR: Gördük Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Devam ediyoruz. Evet, Kepez Çamlık Rekreasyon Projesi. Bugün, öğleden sonra komisyon gelecek.

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Geldiler.

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Geziyorlar şu anda. Evet, devam edin lütfen. İşte çim sahayı yaptık biliyorsunuz. Rahmetli İsmail BACAK, sevgili Emin'in babasının parkı. Yeniledik, toparladık. Böyle rengarenk dokunuşlar yapıyoruz sağa, sola. Plaja, bir duvar yaptık. Çadır yerlerini ayırmak, sınırlamak için. Bir de kapalı hale getirmeye başladık yavaş yavaş. Onun da ihalesini yaptık. İşte yeni basket sahası yaptık. Devam edin lütfen. Evet Turhan MİLDON, artık en son 15 Nisan diye söz verdiler. Haydi, geçtim ben onu, 30'unda inşallah biter. Adile Naşit Kreş ve Gündüz Bakımevi, faal şu anda. Evet, çamlıkta biliyorsunuz Diş Hastanesi'nin yanında, adını ne koymuşlardı onun? Dolunay mı?

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Dolunay Kafe koymuş. Bu hafta sonu kahvaltı ettim ben orada. Fena da değildi. Devam edin lütfen. Evet, meydandaki kafe. Önceden çok çirkin gibi geliyordu ama gözümüz mü alıştı veya biz mi alıştık? Şu anda keyifli bir mekân oldu. Elektrik yer altına alındı. Yine almayı düşünüyorlar. Düşünürlerse müsaade edeceğiz, yani yer altına alınmayan bölümler. Genelde şu bölgeler falan kaldı. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim; yer altı çöp konteynırları, ikincisini de ihale ettik bunun değil mi?

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Belli bantlarda tekrar, kaç paralıktı bu?

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bir bu kadar daha yer altına doğru alacağız. Evet, yine çamlığın içinde bir sentetik buz pisti var. Şu anda kullanıma hazır halde bekliyor. Bu arada şunu da söyleyeyim; doğalgaz ile ilgili 7 Milyarlık bir yatırım öngörüsüyle bir çalışma programı getirdiler. Okey verdik. Getirecekler, sözleşme yapacağız. Çünkü patlamayla ilgili sıkıntı oluyor. Ondan sonra herhalde onlar da düğmeye basacaklar. Devam edin lütfen. Evet, BAHEM'de engellilere dönük asansörümüz yoktu. Onu gerçekleştirdik. Hemen girişte arada bir boşluk vardı, orayı değerlendirdik. Yılbaşı Sokağı'nın kısmendi bu taşları, onu tamamına, ana yola kadar ulaştırdık. Evet, TOKİ'de biraz önce temel atma töreni görüntüsünü aldığınız Aile Sağlığı Merkezi'ni gördüğünüz gibi gerçekleştirdik, teslim ettik. İkinci doktor da geliyormuş. Şantiyeye ek bir bina yaptık. Evet, Dardanel 2. Cadde'de 1.212 m yağmur suyu, o diğer Defne Sokak, Atatürk, onları da bağlayan bir yağmur suyu çalışması. Evet, devam edin lütfen. Kanalizasyon hattı olmayan yerlere, orada yazıyor mesela; Yavuz Sokak, Abide Sokak, Cengizhan Sokak, Faruk Tekin Sokak, Bülbül Sokak, Ayyıldız Sokak vb. Ozan Sokak, çamlık rekreasyon alanı olmak üzere 1.526 m, yani 1,5 kilometre de kanalizasyon döşemişiz. İçme suyu yine gördüğünüz gibi 960 TOKİ'de olmak üzere Kepez Halk Plajı, Fatih Caddesi, devam ediyor yine Faruk Tekin vb. gelir misin geriye? Doğa Koleji olmak üzere 3 kilometreye yakın su hattı döşemişiz. Devam edin lütfen. Evet, İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Şebeke Deposu. Yukarıya çıkan oldu mu hiç arkadaşlardan, Meclis Üyesi arkadaşlardan? Bizim arıtmayı, depoyu göreniniz var mı? Gittiniz mi? 

MUSA GÖKDENİZ: Biz gördük Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Gitmeyen var mı?

NERMİN ERDOĞAN: Ben gitmedim Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Niye? Gidin ama keyifli bir yer. Evet, kimyasallar falan alıyoruz, devam edin. Yeni, en son bir on ikinci kuyu daha açacağız. Devam edin lütfen. Evet, Atık Su Arıtmamızda bir sıkıntı yok. Çok yağmur yağdığında, balıkçılardan da şikayetler geliyor, biliyoruz ama çalışma prensipleri açısından da zaten çok birikme olduğu için yağmurda falan hemen çaya veriyoruz oradan. Ben, ilk aşamada böyle bir kirlilik yaratıyor gibi olabiliyor ama onun dışında alıyor, gidiyor. Çok da uzun sürmüyor. Tekrar devreye sokuyoruz. Evet, devam edelim. Araçlar-gereçler. Park ve Bahçeler. Şimdi birimlerden geldiği gibi, biraz revize ederek koyduk. Şimdi memur, kadrolu işçi, işçi koordinatörü, taşeron işçi, mevsimlik kadın işçi. Bu mevsimlik kadın işçileri, geçen hafta sonu itibari ile bunları bir kursa tabii tuttuk. İŞKUR üzerinden asgari ücretle alacağız onları, o şekilde alacağız. O eskiden 5 ay 29 gündü, şimdi 11 ay 29 güne dönmüş. Onu da bu hafta içinde belirleyeceğiz, oradan almayı düşünüyoruz bilginize. Evet, devam ediyoruz. Şimdi iş makinelerine geldik, ben de senin gibi 11 tane kiralık, bir baktım aşağıya kaç yazıyordu? 74 mü yazıyordu? Kaç yazıyordu toplamda? 

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ben ona baktım, 78 yazıyordu. Çapalar, kazmalar, el arabaları, direnler, küsküler. Hepsini iş makineleri grubuna sokunca Mehmet YAVAŞ böyle bir rakam ortaya çıktı. Evet, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, ciddi bir çim alanımız var. Bakın, Pehlivan Heykeli, stadyumun önü, Avcılar Kulübü, meydan, Diş Hastanesi'nin önü, yeni Belediye yanı, BAHEM, Vali Mustafa Bey Caddesi, Seçkin Park, kordon, TOKİ ön tarafı, Ayyıldız'ın olduğu ön taraf, parklarda var, Vazo Parkımız, Balık Parkımız, işte Hamidiye Camii'nin yanı, Ateş Böceği Ercan Caddesi ve dönerler, Uygulama Oteli altı yamaçlar ciddi anlamda çim alanlarımız var. Devam edin lütfen. Çapalama alanları, orta refüj olmak üzere, liman içindeki fıstık çamları dahil olmak üzere bayağı noktada çapalama. Ağaçlandırma, bakım ve budama alanlarımız var. Bu sene Orman Haftası sebebi ile hemen Elmalı Bahçe'nin sağ tarafındaki, biraz sonra gündeme gelecek zaten, okuduk gündemde, trafonun sağ tarafına Mustafa Kemal Ortaokulu ile ağaçlandırdık. Ayın kaçı idi?' 24'ü müydü? Zannediyorum 24'üydü.

MEHMET YAVAŞ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, yansıda da görüldüğü üzere 774 adet bitki dikimi yapmışız arkadaşlar. Ateş Böceği Ercan'a da 1.410 adet bitki dikimi yapılmış. Neler olduğu da yazıyor orada, gördüğünüz üzere, takip ediyorsanız. Şehit Ahmet ERYILMAZ Parkı'na, bu şelalenin olduğu yer, 3.150 adet abelyası, fare kulağı, sarmaşık, ateş dikeni vb. diye gidiyor. Sorsanız mesela ben bile bilmiyor olabilirim şekillerini. Pehlivan Heykeli'nin orada, o meydana da böyle bir şekil verdik arkadaşlar. Ardıçlar falan var ağaç olarak orada, şimşirler var. Oralara düz çim değil de şekilli, motifli bir takım bitkilerle şekillendirdik. Adile Naşit'in önünde işte iç kısımlarda oya ağaçları, selviler var ama ağırlıklı saksılı kartopu denilen şunlar ki onlar da bozulmuştu, talimat da verdim, Mehmet Bey ilgilenecekti onlarla doğru mu?

MEHMET YAVAŞ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ücret vermeyeceğiz, para vermeyeceğiz. Devam edin lütfen. Evet, yine bu tür göbeklere dokunuyoruz. İşte Sağlık Ocağı'nın önüne iki tane geniş saksı yaptık. Kalabaklı Köprüsü'nün yanaklarına zakkum diktik arkadaşlar. Evet, en son söylediğim Mustafa Kemal Ortaokulu ile o bölgede bir ağaçlandırma çalışması yaptık. Devam edin lütfen. Evet, yine sahile zakkum diktik. İşte meydanda mevsimlik çiçeklerle hoş görüntüler vermeye çalışıyoruz ama bu arada Lâpseki Belediyesi'ni kutluyorum. Bedava alınmış galiba laleler. Çok da keyifli olmuş orta refüj ve bir takım kavşaklar falan. Büyük ihtimalle İstanbul Büyükşehir'den aldılar. Evet, devam edelim. Yeni yapılan çimlendirme alanları. Yeni yapılan güreş sahasının olduğu yer. Evet, devam edelim. Sulama alanlarımız. Bunları hangi gün, hangi aralıklarla duruma göre nasıl, başladık yavaş yavaş. Havalar da sıcak gidiyor. Yansıda da gördüğünüz gibi bir çok noktada var. Atlamamaya, unutmamaya, çürütmemeye çalışıyoruz. Devam edin lütfen. Evet, Kepez Hizmet Gruplarından kiraladığımız bu sulama aracı ile, devam edelim lütfen. Evet, 41 tane çocuk parkımız var arkadaşlar. Az da değil. Devam edin lütfen. Zaman zaman kırılıyor, dökülüyor, müdahale etmeye çalışıyoruz. Bu ara paslanmış olanları boyamaya başladık. Bir tanesi bitti, ikinci bir çocuk parkına girdik. Evet, İnsan Kaynaklarımız. Bağlı olduğu yasalar, yönetmelikler, mevzuat. Onun dışında arkadaşlar, NET-CAT firmasıyla birlikte coğrafi koordinat sistemi hakkında seminer verdi ilgili firma. EK-AY Temizlik, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi. Yine personelimiz sağlık taramasından geçirildi. Sözleşmeli personelle oturduk, sözleşmelerini yeniledik. İki adet yeni sözleşmeli personelle imzaladık. Sendika ile oturduk, Memur Sendikası ile toplu sözleşme yaptık. Evet, Eşref Bey'i Şubat ayındaydı değil mi?

YILMAZ ÜZDEN: Cevap verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Şubat ayında Başkan Yardımcılığı'na atamıştık. Devam edin lütfen. Toplamda kal. Arkadaşlar toplamda kadro sayımız memurda 93, mevcut şu anda çalışmakta olan memur 34, boş kadro 59, bayan 5, erkek 29. Sözleşmeli personelimiz de şu anda mevcutta 5 tane var. 3'ü bayan, 2'si erkek. Kadrolu işçi 47 var, şu andaki mevcutta 45, 2 tane emekli oldu. Biri memur, öteki?

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, 2 arkadaş emekli oldu. Bayan sayısı, boş kadro sayısı 2, bayan 5, erkek 40, yani 45. Şirket çalışanı EK-AY Temizlik'te 80, Kepez Hizmet Gruplarında 11, Kepez Hizmet Gruplarında 13, o niye alt alta geldi onu da anlamadım. Onu birazdan izah edersiniz. Şirket çalışanı güvenlikte 6, toplamda 194. Evet, Eğitim Semineri'ne katılım. Toplam rakamı verin bana, bir sürü seminer var arkadaşlar. Şöyle ki; ben özellikle memur ve işçi arkadaşlara dedim ki: Bulun, nerede bir eğitim bulursanız kendi biriminiz ile ilgili sizi oraya yollayacağım dedim. Yaklaşık 1,5 yıl tabi buna 2015'in 6. ve 7. ayları da dâhil, hala geçerli, kendi emek niteliklerini arttırsın diye Antalya'ydı, Alanya'ydı hatta Mardin'e kadar da arkadaşları yolladık. Öyle mi Yılmaz?

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yolladık. Gitmeyen kalmadı gibi, bir kaç defa giden oldu gibi. Yani mevzuatı öğrenme ve yenilikleri takip etme açısından önemli ve yolluyoruz. Onu da söyleyeyim. Devam edin lütfen. Evet, arkadaşlar katı atık biliyorsunuz çöp diyoruz kısacası. Aylara göre toplamları işte birinci ayda 528 ton değil mi?

AYSUN CAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 12. ayda 601 ton. Ortalama zannediyorum 600 civarında bir yıllık toplam var. 600.000 ton. Doğru mu?

AYSUN CAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ambalaj verileri, dedik ya biraz önce, ayrıştırıp atıyoruz o kafeslerde. Bunları arkadaşlar şeylerde ölçüyorlar, yani çöp deponi alanında falan ölçtükleri için bu rakamlar oradan gelen tartı rakamları. Yine Ocak ayına bakıyorsunuz 78.000, Aralık 63.000, yine o bantta geziyor. Gel geriye, ambalaj atığı miktarı toplamda görüyorsunuz 2015'te 963.000 ton. Doğru mu?

AYSUN CAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, devam edin lütfen. Bunu özellikle gidin çektirin de gösterelim diye koymuştuk. Evet, uçkun mücadelesi başlamadı, larva mücadelesi, sisleme, dumanlama gidiyor. Bir de rezerv kanallara balık atıyor muyuz? Balık, balık?

AYSUN CAN: Bilgi verdi.

İBRAHİM BORUZAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Mevcutlar var, evet. O şekilde gidiyor. Yine zaman zaman öğrencilerle buluşup çeşitli temizlikler yapıyoruz ama maalesef çevre artık kirli. Yani ne bileyim işte Eceabat'tan atılan şişe bizde çıkıyor, İstanbul'daki ceset geliyor Kumkale'de çıkabiliyor. Bildiğiniz gibi artık dünya bir bütün ve özellikle bu katı atık kirlenmesi çok ciddi boyutlara ulaştı. Özellikle sinek mücadelesinde arkadaşlar uyarın. Belli bölgelerde unutulmuş, yakalayamamışız, ciddi inşaatlar var giremiyoruz, altta bodrumda su birikmiş oluyor. Yani sabit olsa her yıl onları yine yakalarız ama o yüzden uyarılarınızı yaparsanız bizi sevindirirsiniz, biz de yerinde müdahale ederiz. 

NERMİN ERDOĞAN: Başkanım, bir de pardon bu boş arazilerin otlarının biçilmesine başlansa. Onlar da artık büyüdü.

ÖMER FARUK MUTAN: Başlıyoruz. Bu hafta gireceğiz onlara. Evet, bu tür temizlikler. Zabıta Amirliği'miz. Evet, görevlerini anlatıyor. Yasalar, yönetmelikler. Devam edin. İşyeri açma, çalışma falan filan devam ediyor. Bir dakika, gel geri. Rakamlar orada görüyorsunuz. Müracaatların uygun olup olmadığını değerlendirerek iş yeri açmada, 83 sıhhi müessese, 15 gayrı sıhhi müessese, 11 umuma açık eğlence yeri olmak üzere 109 işyerine işyeri açma ve çalışma verilmiş olup ayrıca 9 adet işyeri kapanmış, 2 adet işyeri devri yapılmıştır. 79 işyerine de Hafta Tatili Çalışma Ruhsatı tanzim edilmiştir. Ruhsatı olmadan açılan işyerlerinin takibi, faaliyetten men edilmesi, bu işyerlerinin denetimleri ve sıhhi kontrolleri periyodik olarak yapılmaktadır. Devam edin lütfen. Evet, pazar yerleri ile ilgili olarak, yine Zabıtanın görevleri üzerinden, oraya-buraya, evet Ulusal Bayramlarda çelenk koyma törenini Belediye olarak biz yapıyoruz biliyorsunuz. Devam edin. Geri gelir misiniz? Biraz daha geriye, İtfaiye evet. Arkadaşlar, başlangıçta gördükleriniz misyonlar, vizyonlar, yetki, görev ve sorumlulukları, tüm birimler için geçerli. Gel, devam et. Evet, idari yönetim yapılanması bu şekilde arkadaşlar. Şu anda bir eksiğimiz var gibi İtfaiyede çalışan olarak. Uygun bir arkadaşı da o tarafa doğru kaydıracağız. 3 vardiya halinde çalışıyoruz, bilginize. İtfaiye Amiri de Mehmet Ali IŞIK arkadaşımız. Devam edelim. Evet, ev yangını 22, araç yangını 8, kaza yerine müdahale 6, ot ve çöp yangını 73, toplamda can kaybı olmayan, kısmi malda zararla toplamda 109 yangına müdahale edildi. Diğer İtfaiye olayları; kapı kilidi açma, insan kurtarma, asılsız yangın, baca temizliği, su çekimi, hayvan kurtarma, merdivene ihtiyaç hizmeti, rögar açılması, emniyet görevi, tatbikat ve eğitim. Bu Diş Hastanesi ile ve tüm okullarla yapıyoruz onu.  Bir de yangına gidip de müdahale edilmeyen. Ne bu Mehmet Ali?

MEHMET ALİ IŞIK: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Onu biraz açarsanız bundan sonra iyi olur. Neden edilmedi acaba diye. Yanlış ihbar vb. gibi geliyor. Evet, 160 evrak gelmiş, 120 de evrak çıkmış. Bu da İtfaiyenin faaliyetlerinden görüntüler. Tatbikat bu. Liman ve Diş Hastanesi bu tatbikatlara ciddi önem veriyorlar ve her sene yapıyorlar bunu arkadaşlar. Burada eğitim ve tatbikat yapıyoruz Çanakkale ile. Bu da Mezarlık ve Defin Hizmetleri. Devam edin. Toplamda kaçtı? Bir geriye gel. 43 mü?

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, biliyorsunuz 3 tane mezarlığımız var. Biri en eskisi, köyün içinde olan. Bir tane turşucunun orada var. Bir de Kalabaklı Köyü ile ortaklaşmış olduğumuz ortak mezarlık var. Orada da bayağı bir ada dolmuş gibi. Evet arkadaşlar, kefen bizden biliyorsunuz. Ağaçları, tahtaları da bizden. Eğer kişi talep ederse onun ikramlarını da yapıyoruz. Genelde hepsine yapmıyoruz. Kimi insanlar tepki gösterebiliyor. Yani işte biz babamızın pilavını yapamayacak kadar şey değiliz diyor. O yüzden çok lüzum da değil ama talep gelirse, mesela geçen bir roman vatandaş öldü, işte 100 kişilik, yaparız dedik gibi. O tür talep gelirse, vatandaşı bilgilendirirseniz iyi olur, yapıyoruz yani. O konuda da bilgi vereyim yani. Evet, ölenlerin aylara göre ölçüleri arkadaşlar, istatistiği. Gel geriye. 2001 yılı, 5 kişi ölmüş. Yok canım. 2015 yılı, 43 kişi. Çok da değil. Doğru mu? Evet, devam edin. Devamı yok mu?

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bitti mi?

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Nerede o?

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar şimdi tabi Üniversite Hastanesi'nin burada olmasından dolayı genelde ilçelerimizden hatta il dışından tabi ki mevtalar da çıkıyor. Önce soruyoruz ilçenin ilgili belediyesine, hiç ayırt etmiyoruz, Çan'ı, Bayramiç'i, Biga'sı, hepsine soruyoruz; siz yollar mısınız diyoruz. Onlar yollamayız derse biz hiç üstelemiyoruz, alıyoruz götürüyoruz. Bunlar geçen yıl daha çoktu. Herkes geliyordu, biz kimseye bir şey sormuyorduk, alıp götürüyorduk. Dedik ki: Sonuç itibari ile o ilçenin mevtası, yani bu hizmeti onlar da verebilir. Soruyoruz şimdi, atıyorum Çan'dan mesela, Çan diyor ki: Ben sadece ilçe sınırlarımın içi, köyler bakmıyorum diyor. Biz alıp götürüyoruz, köylerine götürüyoruz. Bir 6-7 tane de il dışı var galiba. Yani sonuçta diyoruz ki artık kentler iyice, beldeyiz ama metropol gibi bir beldeyiz. Her çeşit insan yaşıyor bu beldede arkadaşlar. Muşlusu da var, Trabzonlusu da var. En son il dışına Tokat'a ya da Amasya'ya cenaze taşıdık.

NERMİN ERDOĞAN: Ücret talep ediyor muyuz?

ÖMER FARUK MUTAN: Etmiyoruz, sadece mazotunu dolduruyorlar. Bir de şoför arkadaşların karınlarını doyuruyorlar, ediyorlar, geliyorlar. O kadar.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Mazotu onlardan.

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi tabi. Akaryakıtı üstlenmiyoruz. Zaman zaman daha akıllı öneriler getiriyoruz. Diyelim Diyarbakır'a, kardeşim diyoruz, biz seni İzmir'e ya da İstanbul'a götürelim, uçakla git. Uçakla gidin yani. Kış günü mesela daha akıllı bir olay. Konuşuyoruz, çok incitmemeye çalışıyoruz. Sonuçta bütün insanlar bu ülkenin insanları. Dediğim gibi önce soruyoruz karşı tarafa. Merkez köy ise sormuyoruz zaten. Onlar ya bizi ya Çanakkale'yi buluyorlar, tabi burası son durak olduğu için buradan daha çok giden oluyor. Giden olunca da biz götürüyoruz onları. Evet arkadaşlar, işte 3 tane cenaze aracımız var. Bir tanesi çok katlı, çoklu tabutluk. İşte 3 tane de biraz önce ifade ettiğim gibi mezarlığımız var. Evet, bitti. Her canlı bir gün ölümü tadacaktır dedik. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Allah geçinden versin.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, ben sunumunu yaptım. Sorusu varsa arkadaşların sorun, yoksa ben çıkacağım herhalde. Birinci Başkan Vekili oylama yapacak. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Soru değil de Başkanım bir öneride bulunabilir miyim?

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Şimdi evde de dikkatimi çekmişti de. Hani hep söyleriz, sizin özellikle çok söylediğiniz söz; sol elin verdiğini sağ el görmeyecek diye. Bu faaliyet raporu olur, vatandaşın da eline geçebilir, okuyabilirler bilgilenmek için. Bu KepKarttan faydalanan öğrenci ve veliler yazıyor. İsimler, çocukların adları. Bir de örneğin, 43 kişi 2015 yılında ölmüş, 22 tanesinin kefenini biz Belediye olarak vermişiz. Sadece rakam yazılsaydı da...

ÖMER FARUK MUTAN: Daha nazik olmuş olurdu diyorsunuz.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Daha nazik olurdu diye düşünüyorum. Birkaç yazım hatası var. O kontrol sırasında gözden kaçmış olabilir. 

ÖMER FARUK MUTAN: Onun hassasiyeti bir dahaki...

YÜKSEL ÖZDEMİR: Bence, deşifre etmemek lazım, özellikle biz dikkat ediyoruz bu konuya.

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi tabi. Ama bilin ki, vatandaş da bilsin; bu tür yardımlar ile devlet ülke insanını, yurttaşını sokakta bırakmaz, sahip çıkar. Onun da bilinmesinde fayda var. Öyle diyelim bundan sonra.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Rakam belirtilse yeterli, isim deşifre etmeyelim.

ÖMER FARUK MUTAN: Var mı? Bu Şenkamp'ın son hali. Görmek isterseniz verin arkadaşlara görsünler. Eski haline geldi. Buyur Halilcim.

HALİL UYANIK: Sayın Başkanım, yeni yapılan inşaatların yanında çok gürültü kirlilikleri var. Bilhassa çöp açısından. 

ÖMER FARUK MUTAN: Doğru söylüyorsun.

HALİL UYANIK: Yani çok dağınıklık, önüne gelen çöpünü atmış, atığını atmış. Yani en azından müteahhitlere bir öneride bulunup da herkes çöpünü bir çuvala koysun yahut da bir yere koysun. Çok gelişigüzel bir dağınıklık var. 

ÖMER FARUK MUTAN: En son ben bugün toplantıda veya geçen hafta Pazar günü toplantısında, mesela Hamidiye Caddesi'nde demirler yolda, araçlar öbür tarafta.

HALİL UYANIK: Çok görüntü kirliliği.

ÖMER FARUK MUTAN: Koyacak yeri yok. Arkadaş yan tarafta ya da öbür tarafta boş bir arsa var. Bu konuda haklısın. Sevgili Müjgan sen de duydun zannediyorum. 

HALİL UYANIK: Artı bir de inşaatlarda çalışanlar o kadar gürültü kirliliği yapıyorlar ki adam avaz avaz bağırıyor. Kimisi şarkı söylüyor. Yani kimsenin çalışmasına karşı değiliz. Seslenmenin de bir yolu, usulü var. Çağırmanın da bir yolu, usulü var ama inanın o kadar insanları rahatsız edici bağrışmalar, çağrışmalar oluyor ki bilmiyorum bu konuda müteahhitlerle bir şey yapılabilir mi?

ÖMER FARUK MUTAN: Yaparız bir toplantı, konuşuruz. İlgili departman da gelen müteahhitlere veya ilgili mal sahiplerine de söyleyebilirler. Değil mi Müjgan?

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: İbrahim?

İBRAHİM BORUZAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yani o dağınıklık, ben de sıkıntılıyım ondan. Bir de ana arterde, mesela Hamidiye'de arkadaş yollarda yani. Mezarlığın girişinde, bilmem nerede. Yan tarafa demirleri koymuş, BİM'in oradan çıkıyorsun, yol daralıyor zaten. Onlara dikkat edelim. Evet, var mı başka arkadaşlar? Evet, ben dışarıya çıkıyorum. Meclis 1. Başkanvekili Yüksel Hanımdı galiba?

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: O zaman buyurun.

YÜKSEL ÖZDEMİR: İsim listesi? İmza sirküsünü getiriver. Evet arkadaşlar, Faaliyet Raporunu dinledik. Öncelikle, Ben Belediye Başkanımız, Belediye Başkan Yardımcımız başta olmak üzere tüm birim müdürlerine, müdür vekillerine ve alt kadrolarında çalışan personeline teşekkür ediyorum çünkü bu toplu olarak hepsinin emeği ile 1 yılın ürünü önümüze geldi. Görüş belirmek isteyen arkadaşlar da belirttiler. Sorusu olan, Halil sordu. Ben ekledim. Başkanımız da burada olmadığına göre şu an yanıt verecek kişi de yok. Ben doğrudan doğruya oylamaya geçiyorum. İsim okuyarak oyluyorum. Evet, 2015 yılı Faaliyet Raporunu kabul eden ve aklayan isim olarak Erhan BEKTAŞ?

ERHAN BEKTAŞ: Kabul.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Hüsamettin ÜNVER?

HÜSAMETTİN ÜNVER: Kabul.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Musa GÖKDENİZ?

MUSA GÖKDENİZ: Kabul.

YÜKSEL ÖZDEMİR: İnci PEHLİVAN?

İNCİ PEHLİVAN: Kabul.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Ali AYGÜN?

ALİ AYGÜN: Kabul.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Mehmet NAİR?

MEHMET NAİR: Kabul.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Nermin ERDOĞAN?

NERMİN ERDOĞAN: Kabul.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Emin BACAK?

EMİN BACAK: Kabul.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Ozan TOPSOY?

OZAN TOPSOY: Kabul.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Halil UYANIK?

HALİL UYANIK: Kabul.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Evet, ben Yüksel ÖZDEMİR olarak kabul ediyorum. 2015 Yılı Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edilmiştir. 2016 yılında da yine tüm çalışanlara başarılar diliyorum. Bu arada şunu da eklemek istiyorum; tabi ki bu Faaliyet Raporu baskıya gidene kadar her birim kendi üzerine düşeni hakkıyla yaptı. El emeği ile kendi çalışmalarını hazırladı çünkü her birim kendi çalışmalarından sorumludur. Bunlar burada toparlandı ve baskıya gitti. Evde de incelediğim zaman, her birimin gerçekten özen gösterdiğini gördüm. Her birime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, Başkanımızı davet edebiliriz. Evet Başkanım, biz teşekkür ediyoruz. Oy birliği ile Faaliyet Raporu kabul edildi. 2016 yılında başarılar diliyoruz Meclis olarak.

ÖMER FARUK MUTAN: Ben hepinize teşekkür ediyorum. Saat kaç oldu bilmiyorum ama yetişebilecek miyiz? Biraz zor yetişiriz. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Başkanım, seçimlere geçmeden önce benim Denetim Komisyonu'nu da yapalım mı kısaca? 

ÖMER FARUK MUTAN: Baştan onu öyle önermiştik. Ben arkadaşlar Faaliyet Raporuna olumlu oy verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bize daha çok şevk verecek, daha çok çalışacağız. Değil mi arkadaşlar? 

İBRAHİM BORUZAN: Bilgi verdi.

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Buyurun hanımefendi.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Sayın Başkanım, değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım, bizi Ocak ayında görevlendirdiniz. Erhan BEKTAŞ, Mehmet NAİR ve ben, 3 kişilik komisyon olarak. Denetimimizi yaptık. Komisyon olarak verimli çalıştığımızı düşünüyorum. Meclis Üyesi arkadaşlarım da görüşlerini belirtebilirler. Faaliyet Raporunu incelediğim zaman da bizim Denetim Raporundaki ortaya koymuş olduğumuz rakamlarla arasında hiçbir farklılık yok. İsterseniz bunları kısaca okuyabilirim.

     Kepez Belediye Meclisi’nin 06 Ocak 2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunu 25. maddesi gereği oluşturulan Denetim Komisyonu olarak 2016/02 sayılı Meclis Kararı ile görevlendirildik. Komisyon olarak 2015 yılına ait gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerini denetledik. 

     Yapılan denetimde birimlerin çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü, işlemlerin zamanında yapıldığını, kayıtların düzenli tutulduğunu gördük. Denetimin ayrıntıları şu şekildedir. Ben de özet geçeceğim size. Çünkü rakamlarda farklılık yok. Olsa belirtirdik.

1.BÜTÇE:

     1. Bütçe Gelir ve Gider Kesin Hesap Cetveli, Ödeneklerin Dağılımı: 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arası bütçe gelir kesin hesap cetveli ve bütçe gider kesin hesap cetveli, Aralık ayı mizanı incelenerek aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir. (EK-1)

     2015 yılı bütçe tahmini:21.120.000,00TL

     Gider bütçe                :23.162.033,84TL (Ek ödenek:2290.00,00TL 

                                              İptal edilen ödenek:247.966,00TL) 

       Gelir bütçe               : 23.826.377,61TL (% 80,63) olarak gerçekleştiği görüldü. 

       Ek bütçe kalemi oluşturulmamıştır. İptal edilen bir ödenek var orada 247.966,00 TL

Ödeneklerin dağılımı yine aynı şekilde. Ben şöyle bir bilgi vereyim; 

Genel Kamu Hizmetleri % 28,70, Kamu Düzeni  ve Güvenlik Hizmetlerine % 4,11 Ekonomik İşler ve Hizmetlere % 13,02 Çevre Koruma Hizmetlerine % 30,73 İskân ve Toplum Refahı Hizmetlerine %33,46 Dinlenme Kültür ve Din Hizmetlerine %0,014 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetlerine %0,013 olmak üzere toplamda 23.162.033,84 TL bir gider bütçesi olduğunu görüyoruz. Gelir Bütçesinde % 80,63 TL gerçekleştiğini gördük. 23.826.377,61 TL. Vergi Gelirleri %96,74 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 173, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler %26.40 Diğer Gelirler %113, Sermaye Gelirleri %6,76 toplam 23.757.796,88 TL ile gerçekleştiğini gördük.

 

      01  Personel Gideri                        :    4.793.584,80 TL (%)

      02  Sosyal Güvenlik Kurumlarına

            Devlet Primi                           :       621.439,00 TL(%)

      03  Mal ve Hizmet Alım Gideri         :  12.469.984,25 TL(%)

      05  Cari Transferler                       :       598.432,21 TL(%)

      06  Sermaye Giderleri                    :    4.305.142,17 TL(%)

      07  Sermaye Transferi                    :       373.451,41 TL(%)

            TOPLAM:                               :  23.162.033,84 TL

    şeklinde dağılımının gerçekleştiği görüldü. 

2. Kepez Belediyesi Banka Hesapları 31.12. 2015 tarihi itibariyle şu şekildedir.

31.12.2015 tarihi itibariyle banka hesabında toplam 3.330.979,15 TL para olduğu görüldü.

 3. Tahsilatlar: 01.01.2015-31.12.2015 dönemine ait tahsilatların kontrolü yapılmıştır. Buna göre; Tahsilat makbuzları memur Sevilay Kuşak ve Metin Acar tarafından denetlenmekte ve Belediye Tahsilat Yönetmeliğinin değişik 10.mad. göre belediye hesaplarına yatırılmaktadır.

Belediye Binası 1 nolu vezne tahsilat toplamı   :  7.849.411,15TL

Zabıta Veznesi tahsilat toplamı                      :       76.717,66TL

TOKİ 960 Veznesi tahsilat toplamı                 :     671.096,42TL

Boğazkent Veznesi tahsilat toplamı                 :     220.402,58TL

TOPLAM                                                    :  8.817.627,81TL 

4. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında: 2015 yılında planlanan 20 ihale yapıldığı, inceleme sonucunda İhale dosyalarındaki evrakların usulüne uygun olduğu, ihalelerin de usulüne uygun yapıldığı görüldü.  (EK-4)

5. 2886 Sayılı Kanun Kapsamında: Satılan, kiralanan ve tahsis edilen gayrimenkullere ait toplam on üç adet ihalenin yapıldığı; Mülkiyeti Kepez Belediyesi’ne ait:

a) Beş adet işyerinin üç yıl süreyle kiraya verildiği, 

b) Bir adet konutun satıldığı, (5470 parsel 1.kat/7no: 120.500,00TL)

c) Cumhuriyet Mah. 484-485-486 parsellerde kayıtlı (eski belediye binası önü) alanın kapalı çay bahçesi olarak yapılmak üzere on yıllığına 122.000 TL’ye  

d) Cumhuriyet Mah. 870 parselde kayıtlı (Diş Hastanesi yanı) 3660 m2 alanın 107.000,00TL ye (10) yıl süre ile kiraya verildiği,  

e) Yaklaşık 7.500 Kg. fıstık çamının ihaleye çıkıldığı, kantar tutarının 2.980 kg. olduğu, 1.712,60 TL gelir elde edildiği, 

iş ve işlemlerin 2886 sayılı kanunun ilgili maddelerinin usulüne uygun yapıldığı görüldü.                                                    

6. İşgal olarak verilen yerler: Belediye bünyesinde 18 adet işgaliye ile gelir elde edildiği, sözleşmelerin usulüne uygun olduğu, tahsilatların yapıldığı,

7. Ruhsat Harçları: Denetim dönemine ilişkin;

a) 191 adet yeni inşaat ruhsatı verildiği, 

b) 95 adet ruhsat yenileme işlemi,

c) 57 adet tadilat ruhsatı verildiği 

8. Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi:  

a) 343 adet Yapı Ruhsatı verildiği ve bunlardan 1.363.146,92 TL alındığı ( Bina inşaat-Zemin Açma- Toprak Hafriyat-Proje Tasdik-işgal Harcı), 

b) 691 adet Yapı kullanma izin belgesinden 684.884,39 TL alındığı (suya katılım, numarataj, kanal bağlama, iskân harcı) Toplam 1034 adet belgeden 2.048.031,31TL alındığı, 

9. İmar Durum Belgeleri: 161 adet (ücretli), Kentsel Dönüşüm-yola terk-resmi kurumlar vb. 72 adet (ücretsiz) toplam 233 adet imar durum belgesinden 3.024.969,80 TL alındığı, 

10. İlave İmar Planı ve İmar Plan Tadilatı: Toplam 35 adet ücretli, 18 adet ücretsiz (Belediye-Resmi Kurumlar vb.) toplam 53 adet imar planı işlemlerinden 51.000,00 TL imar planı onama ücreti alındığı, 

11. Hisse ve Artık Parsel Satışı: 1 (bir) kişiye hisse satışından toplam 7.972,50TL gelir elde edildiği, 

12. Bağışlar: 2015 yılında:

 a) Araç bağışı: 4 (dört) adet araç bağışı yapıldığı, bağışların:

-Tümosan Traktör (Süleymanpaşa Belediyesi)

-Fiat Ducato Maxi Van (Aydoğan Oto)

-FIAT Doblo (Aktif Gıda A.Ş.)

-Mitsubishi Hidrolik Platformlu Kamyon (Kale Bayar İnş. Ltd.) olduğu, 

13. Emlak Vergisi: Nurdoğan Bey vermişti araçların adını. Onun için tekrar okumuyorum. 2015 yılına ait toplam tahsilatın 1.067.548,25 TL olduğu, tahsilat oranının 

%88 olduğu, son üç yıla bakıldığında (%81-%82) tahsilat oranının yükseliş gösterdiği için ben Emlak Servisindeki arkadaşları kutluyorum. Artış var. %81-%82-%88'e çıkmış.

14. Su Tahsilatı: 2015 yılına ait toplam tahsilatın 4.244.637,69TL olduğu, tahsilat oranının %87 olduğu, son üç yılda (%87-%86) bu oranı koruduğu görüldüğü, 

15. 2015 Yılı Su Maliyeti: İlgili döneme ait elektrik, personel, yakıt, malzeme giderlerinin Toplam: 2.228.046,00 TL olduğu, sarfiyat maliyetin(tahakkuk) 2,15 TL/m3 olduğu görüldü. 

16. Çevre Temizlik Vergisi: Toplam tahsilatın 42.358,17TL olduğu, % 71 oranında gerçekleştiği, son üç yılın oranına bakıldığında (%51-%52) çok iyi olduğunun görüldüğü, 

17. İlan ve Reklam Vergisi: Tahsilat toplamının 142.273,90 TL olduğu, tahsilatın %73 olarak gerçekleştiği, son üç yılın oranlarına bakıldığında (%63-%63) iyi olduğunun görüldüğü, 

18. Demirbaş Kaydı: 2015 yılında toplam 46 adet taşınır mal/malzeme alım yapıldığı, toplam değerin 200.239,68 TL olduğu, 

19. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Harçları: 

 a) 2015 Yılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Harçları Toplam: 30.494,00 TL

 b) 2015 Yılı Hafta Tatili Ruhsat Harçları Toplam: 14.760,00 TL

 c) 2015 Yılı Ruhsat Yenileme: 500,00 TL,  

 d) Esnaf Teftiş Defter Ücreti Yenileme: 560,00TL, 

 e) Canlı Müzik İzin Belgesi: 1.800,00TL, 

 f) Servis Güzergah İzin Belgesi Ücreti: 7.875,00 TL, 

 g) Ticari Taksi Devri: 1.250,00TL, Nakliyat Araç Devri: 1.100,00 TL 

Toplam: 58.339,00TL alındığı, 

20. 2015 Yılı Mizanı/Müşteri Durum Listesi: 31.12.2015 tarihi itibarıyla 2016 yılına devreden müşteri durum listesi incelendi. Ödemelerde sorun yaşanmadığı, düzenli olduğu, kamuya olan ödemelerin zamanında yapıldığı, 

21. Temsil, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri: 

Bu giderlerden belli başlı olanların:

Adile Naşit Kreş ve Gündüz Bakımevi Kuruluş-Açılış, kırtasiye, yemek vb: 

Kepez Bülten,

Hoş geldin Bebek Projesi,

Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlama,

23 Nisan Çocuk Bayramı Şenlikleri Organizasyonu, çocuklara 1000 adet penye alımı, Geleneksel 19 Mayıs Yağlı Pehlivan Güreşleri organizasyonu;

Geleneksel Kayısı Festivali ve Sünnet Organizasyonu: 

Yaz Okulu,

Yeni Yıla Merhaba Organizasyonu,

Kepez Belediyesi Duvar Takvimi-Masa Takvimi-Magnet,

Beldemiz okullarının Öğretmenler Günü Kutlama organizasyonu,

Kepez Belediye Binasında açılan sergiler vb.

2015 yılında toplam: 895.974,44 TL harcama yapıldığı,

22. Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği Çerçevesinde Yapılan Harcamalar:                                                         

a) Yiyecek:  311 kişiye toplam:…….. 174.366,60 TL 

b) Yakacak: 245 kişiye toplam:…….    42.492,00 TL 

c)  Periyodik Yardım: 9 kişiye toplam:.   7.700,00 TL

d) Bir Defaya Mahsus Nakdi Yardım: 2 kişiye toplam: 3.750 TL 

e) Asker Ailesi Yardımı: 19 asker ailesine toplam, yasa gereği veriliyor, bizim Belediyemizin kasasından çıkmıyor, 19.200,00TL yardım yapıldığı,

f) Eğitime Destek: 

- Adile Naşit Kreş ve Gündüz Bakımevinin Kuruluş ve Eğitim-Öğretim Hizmeti olarak toplam 

375.736,00 TL harcama olduğu,       

- İlköğretim okullarına toplam 187 adet giyim, bizim KepKart olarak verdiğimiz  (mont, bot, ayakkabı, eşofman) 32.114,62 TL

- Altı adet bilgisayar, İki adet yazıcı, Bir adet mikroskop yine Sosyal Yardımdan bağış yapıldı. 13.050,80 TL

- 61 lise öğrencisine toplam 17.280,00TL eğitim desteği

- 23 üniversite öğrencisine KYK üzerinden toplam 27.600,00TL eğitim desteği yapıldığı görüldü.

23. Doğrudan Temin Listesi: Bütçe dönemine ilişkin toplam 349 kalem işin doğrudan temin ile yaptırıldığı, 

24. Mezarlıklar ile ilgili işlemler: Mezar yeri ücreti olarak 21 kişiye yer parsel satışı olduğu, 26 kişiden de mezar yeri ücreti alındığı, toplam 13.552 TL alındığı görüldü. 

     Biz Denetim Komisyonu olarak birimlere çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. 2016 yılının da başarılı bir şekilde geçirilmesini diliyoruz.

ÖMER FARUK MUTAN: Teşekkür ederim. Evet, Denetim Komisyonu Raporu üzerinden söz almak isteyen varsa, oylamaya tabi değil, bilgi ile alakalı. Bilgi verdiler. Sağ olun, teşekkür ediyoruz biz de. O asker yardımları bizim kasadan çıkıyor. Ondan özel bir yardım gelmiyor bize. Ödeyin diyorlar, ödüyoruz. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Yani yasa gereği veriyoruz. Biz verelim, vermeyelim demiyoruz. Onu demek istedim. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar.

HALİL UYANIK: Ben bir şey öğrenebilir miyim? Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile bir paslaşmanız var mı? Çünkü vatandaş hem buraya müracaat ediyor, çünkü ben bunu gördüm, yaşadım, hem oraya müracaat ediyor.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Şimdi Halil şöyle; zaten yeşil kartı oradan alıyorlar. Biz de onların sosyal güvenliklerine bakıyoruz SGK'lı mı? BAĞ-KUR'lu mu? Yeşil Kartlı mı? Herhangi bir kurumdan destek alıyorlar mı? Şimdi SGK'ya da sorgulamasını yaptırıyoruz zaten.

ÖMER FARUK MUTAN: Oraya sorguluyoruz, oradan alıyorsa bizden alamıyor. Tercih kullanıyor. Ya orası ya burası. Başka yok galiba. Gündemin ikinci maddesi. Meclis 1. ve 2. Başkanvekillerinin seçimi. Evet, var mı adaylar? Samimi olalım canım, biz aramızda konuştuk yani. Yüksel ÖZDEMİR, Hüsamettin ÜNVER. 1. ve 2. Başkan Vekilleri. Başka var mı arkadaşlar? Varsa söylesin. Yoksa oylamaya geçiyoruz. Buyurun lütfen. Var mı başka? Dön o tarafa doğru. Önce zarfları say.

ÇAĞDAŞ KEREM AVCI: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Biriniz açın, biriniz okuyun o tarafa doğru.

ARZU DUMAN: Bilgi verdi.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet sevgili arkadaşlar, 12'şer oy alıp 1. Başkan Vekilliğine Yüksel ÖZDEMİR, 2. Başkan Vekilliğine de Hüsamettin ÜNVER seçilmişlerdir. Evet, Kâtip Üye seçimi. Gündemin üçüncü maddesi. Biz aramızda konuştuk bak. Evet, Hüsamettin ÜNVER, Erhan BEKTAŞ. Yedeklere de Yüksel ÖZDEMİR, Musa GÖKDENİZ. Evet, başka önerisi olan var mı arkadaşlar? Yoksa oylamaya geçiyoruz. 

ÇAĞDAŞ KEREM AVCI: Bilgi verdi.

ARZU DUMAN: Bilgi verdi.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, Kâtip Üye seçiminde Hüsamettin ÜNVER ve Erhan BEKTAŞ asıl, Yüksel ÖZDEMİR, Musa GÖKDENİZ yedek üye seçilmişlerdir. Hayırlı olsun. Gündemin dördüncü maddesi, Encümen Üyesi seçimi. Sayımı şurada yapın. Burada kapatıyorsunuz. Bundan sonrakiler açık oylama bildiğim kadarıyla değil mi? Zarf yok.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Hangisinde var? Plan ve Bütçede mi?

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Encümen'de var, diğerleri açık oylama.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

EMİN BACAK: Mehmet NAİR, Nermin ERDOĞAN.

ÖMER FARUK MUTAN: Yaz, Mehmet NAİR, Nermin ERDOĞAN. 

EMİN BACAK: Demokratikçe.

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi canım. Biz şimdi grupta çalıştık geldik dersimizi. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: İnci PEHLİVAN, Musa GÖKDENİZ.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, var mı başka? Nermin Hanım, Mehmet Abi, İnci Ablam, Musa GÖKDENİZ Abim. Yok mu? Yoksa oylamaya geçiyoruz. Buyurun lütfen. 

ÇAĞDAŞ KEREM AVCI: Bilgi verdi.

ARZU DUMAN: Bilgi verdi.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, Encümen Üyeliklerine İnci PEHLİVAN ve Musa GÖKDENİZ seçilmişlerdir. Hayırlı olsun. İyi çalışmalar dileyelim şimdiden. Gündemin beşinci maddesi Plan ve Bütçe Komisyonu Üye seçimi. Bunlar açık oylama değil mi?

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Hüsamettin ÜNVER, Yüksel ÖZDEMİR. Şimdi biliyorsunuz, bu komisyonlar ihtisas komisyonları. Partilerin temsili oranında gidiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi 2, AKP 1, Halilcim size yok.

HALİL UYANIK: Bu sosyal şeye pek uygun değil Sayın Başkanım. Şimdi bakın şu var; 2.000 küsur tane oy alan, benim için çok önemli değil, yani şahsım için konuşmuyorum, bu genelde olması için söylüyorum. 2.000 küsur tane oy alan bir Meclis Üyesini dışarıda bırakmak pek sosyal şeye uygun olmadığını düşünüyorum. Yani benim seçilip seçilememem pek önemli değil. 

ÖMER FARUK MUTAN: Haklısın da Halil yani yasaları falan da biz yapmıyoruz sonuç itibari ile. Keşke daha değiştirebilsek. 

HALİL UYANIK: Şimdi seçilmek...

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, kim var AKP'den? Nermin ERDOĞAN Hanımefendi.

HALİL UYANIK: Seçilmek, yani yasa seçtiğiniz zaman siz bunu niye seçiyorsunuz diyemez ki. Öyle bir hakkı yok. Meclis'in aldığı bir kararı şimdi Valiliğe gönderdiğin zaman niye Milliyetçi Hareket Partisi'nin Meclis Üyesini bu komisyona dâhil ettiniz diye size...

ÖMER FARUK MUTAN: Hayır ama bu açık açık yönetmelikte yazıyor. Oranlar diyor. 

HALİL UYANIK: Yok, çok önemli değil.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Başkanım İhtisas Komisyonları öyle ama diğer komisyonlarda Halil Bey'in dediği gibi yaparız zaten. 

ÖMER FARUK MUTAN: Hayır şunu da söyleyeyim; tabi oy hakkınız olmayabilir ama kanaatimi de, aklımı da paylaşayım istediğiniz her komisyona lütfen gidin, arkadaşlara da talimat veriyorum buradan. Toplanılacağı zaman Halil Bey'e de bir çağrı yapın. 

HALİL UYANIK: Haber veriyorlar.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, Hüsamettin ÜNVER, Yüksel ÖZDEMİR, Nermin ERDOĞAN Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine adaylar. İkisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Nermin Hanım da AKP'den adaylar. Başka yoksa açık oylama ile oylayacağım. Kabul edenler? Ret edenler? Çekimser kalanlar? Halil çekimser?

HALİL UYANIK: Tabi, benim olmadığım bir yerde ben niye oy vereyim Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, Halil UYANIK kardeşimin gerekçesi var; ben olmadığım yerde oy vermem dedi. Onun kendince gerekçesi. Seçilmiş arkadaşlara hayırlı olsun. Oy çokluğu ile seçilmişlerdir. Evet, İmar Komisyonu Üye seçimi. 

NERMİN ERDOĞAN: Emin BACAK.

ÖMER FARUK MUTAN: Erhan BEKTAŞ, Hüsamettin ÜNVER. 

OZAN TOPSOY: Emin BACAK.

ÖMER FARUK MUTAN: Emin BACAK, evet. Var mı başka? Yoksa işaret buyurursanız arkadaşları oylayalım. Evet, gündemin altıncı maddesi, İmar Komisyonu Üye seçimi. Evet, işaret edin arkadaşlar, kabul edenler? Ret edenler? Çekimser kalanlar? Evet, Sevgili Halil UYANIK çekimser kalmıştır. Oy çokluğu ile Erhan BEKTAŞ, Hüsamettin ÜNVER ve Emin BACAK İmar Komisyonu'na seçilmişlerdir. Yedi, Sosyal Yardım Komisyonu Üye seçimi.

NERMİN ERDOĞAN: Mehmet NAİR. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, Mehmet abi. Mehmet NAİR. 

EMİN BACAK: İnsanlar tanıyor seni.

İNCİ PEHLİVAN: Evet, aynen.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Çok keyifli bir komisyon olmaya çalışıyoruz. 

ÖMER FARUK MUTAN: Bu ihtisas değil, değil mi?

YÜKSEL ÖZDEMİR: Yok, hayır Başkanım. İhtisas Komisyonu değil bu. Ama bilmiyorum Sayıştay'dan gelende ne yazıyor? Onda bir şey var mı?

ÖMER FARUK MUTAN: Yok.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Yok değil mi?

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

YÜKSEL ÖZDEMİR: O zaman Halil Bey'i de alabiliriz.

ÖMER FARUK MUTAN: Halil Bey'i alabilir miyiz? Tamam. Uygun görür müsünüz?

ERHAN BEKTAŞ: Sayı ile ilgili herhangi bir şey belirtilmiyorsa 4 de olabilir yani.

YÜKSEL ÖZDEMİR: 3-5 gibi.

ÖMER FARUK MUTAN: Komisyonda var mı bir sayı? 

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

YÜKSEL ÖZDEMİR: En az 3 de yani rakamla ilgili bir sıkıntı var mı?

ÖMER FARUK MUTAN: O zaman sayıyı arttıralım, 4 yapalım. 

MEHMET NAİR: Olur Başkanım, 4 de olur. 

ÖMER FARUK MUTAN: Halil UYANIK, Yüksel ÖZDEMİR, İnci PEHLİVAN.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Mehmet NAİR. Mehmet Abi'yi en başta söyledik de ondan. Evet, 4 tane. Hem komisyonun sayısı da artmış oluyor böylece. Bu sefer oy kullanacak galiba. Evet arkadaşlar, başkaları yoksa Sosyal Yardım Komisyonu'nun adaylarını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Her dört arkadaşımıza da buradan iyi çalışmalar diliyorum. Şimdi ara da vereceğim ama bir-ikisini daha geçelim, öyle verelim. Şu 10'a kadar gelelim, imarlarla ilgili maça gireriz. Evet, arkadaşlar gündemin sekizinci maddesi, Belediye'nin Çamlık Rekreasyon alanı içinde bulunan Sosyal Tesisin 10 yıl süre ile kiraya verilmesi için Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. Musaaddin KAPUCU, bugün işte kabul komisyonu geçici kabul komisyonu orada çalışıyorlar. Oranın tamamı üzerinden konuşuyoruz. Bütünü üzerinden konuşuyoruz. Aklımdan geçeni söyleyeyim. Aklım hep Hizmet Gruplarına doğru gidiyor. Onu belirteyim daha önce de konuştuk. Ondan sonra da şöyle bir akıl gelişti. Belediyeler bir döner sermaye yapısı oluşturur. Bu işletmeleri de kendisi çalıştırabiliyorlar. Ben bu konuyla ilgili dün İsmail ÇAĞLAR’a talimat verdim.  Bu tür işletmeler CHP’li Belediye olarak Kara Biga yazlık bir kafeteryası var çalıştırıyor. Geyikli Belediyesi’de bir sosyal tesis yaptı. O da orayı öyle çalıştırıyor. Eğer böyle bir işi kıvırabilirsek aklım orada bilginize. Eğer olmazsa da ihale edelim. Bir de şunu söyleyeyim; orası okullara yakın bölge, orada içki olmayacak, olmamalı onun da altını çizeyim. Yani eğer bu on yıla çakacaksa bu şartı da getirip oraya koyacağız. Piknik alanı bölümü var. Bu yola yakın. Getirir içer ama oradaki tesiste olmamalı. Hem iş okulu var hemen onun yanında Mutlu Lisesi var. Biraz okullara, biraz değil bayağı yan yana o ana kapıdan baktığınızda İş Okulu ile 30 mt lik mesafe var. Böyle bir aklımız var. Onu sizlerle paylaşmış olayım. Yani eğer ki verilecek olsa bile şartnameye bu şekilde girecek ona göre fiyatlandırma yapılacak. Evet, söz almak isteyen var mı? Yani öncelik Belediyemizin çalıştırması onun da altını çizeyim. 

HALİL UYANIK: Başkanım, şimdi onu kişilere vereceksek bunu 10 yıl değil de 5 yıla indirelim. Neden indirelim? Çünkü burasını zaten altyapısını Belediye yapmış. Vatandaş alırsa hemen kapısını açacak işletmeye açacak. 10 yıl uzun bir süre ama Belediye çalıştıracaksa sorun değil. 

ÖMER FARUK MUTAN: Olur, 5 de olur sorun değil. Doğru, bir yatırım yapmayacak bir şey yapmayacak. Bakımını yapacağız. Ama şu da var çekindiğimiz ama ben o konuda Geyikli demeyim ama Kara Biga çok disiplinli. Yani devletin malı yemeyen domuz hesabı. Belediye'nin çalıştırdı yer, yani daha doğrusu kamunun böyle yeme içmeli yatmalı yerleri hep zarar var. Mesela şu anda Çan’da termal otelle ilgili ciddi bir spekülasyon var. Zarar ediyor. Ediyor mu etmiyor mu sordum ben şimdi KUZU’ya, KUZU dedi ki; abi zarar yok da kar da yok dedi. Kafa kafaya götürüyoruz gibi dedi. 

MEHMET NAİR: Verilmiş dediler başkanım özele.

ÖMER FARUK MUTAN: Vermeye çalışıyor böyle başka bir İsviçreli birine mi? Hatta bir ara BODUR’a verilecek falan filan dediler. Misafirhane, otel olsun diye yani böyle kamunun yani sadece böyle Belediye ile alakalı değil, kamu kurum kuruluşlarında öyle yemeli içmeli yatmalı oldu mu Ankara’da abim geldi yatır yedir içir yolla falan gibi. Yani mesela bende yaşıyorum. Çan’a gidiyorum KUZU diyorum ya bir hamama gireceğiz falan gel diyor abi falan şimdi bedavaya gidiyoruz yani.  

MEHMET NAİR: Sıkıntı oluyor değil mi Başkanım?

ÖMER FARUK MUTAN: Sıkıntı tabi. Belediyenin çalıştırma noktasında Kara Biga çok tutumlu böyle dik duruş sergiliyor. Hiç şeyi yok. Dur bakalım bir alt yapısını hazırlayalım olursa öyle, olmaz ise dediğin gibi arkadaşlar da 5 yıl derse 5 yıl da olur. Ama dediğim gibi orada ki zorluk şu zaten bir iki yıl kanaatimi söylüyorum çok fazla bir şeyi bulamayacak insan bulamayacak orada. 

EMİN BACAK: Bir de alkolsüz olduğu için.

ÖMER FARUK MUTAN: Huzur evi var orada. Ben biraz da alkolü ondan dedim. İşte huzur evinin gelen giden yakınları gelip orada soluklanacak, o çamlıkta nefeslenecek falan filan. 5 yıl olmuş, 10 yıl olmuş çok önemli değil ama yine de size ait evet 5 derseniz 5 yapalım, 10 derseniz 10 yapalım. Ama ben bir iki yıl çok fazla iş yapılabileceğini zannetmiyorum. Ben kanaatimi söylüyorum. O alışkanlığı da yok Kepez halkının ciddi alanları da oluştu. Bakın yarın Aqua Park da açılıyor. Bitti Aqua Park önümüzdeki Nisan sonuna doğru açıyor. Diş Hastanesinin yan tarafındaki o kafe açıldı Dolunay. Çok insan görüyor musunuz? Öğlenleri kısmen geçersem görüyorum falan, burası var falan böyle yani bu alanda böyle ciddi sosyalleşme yarın da Turan Mildon geliyor şimdi. Mesela Onun da güzel bir terası var. Değerlendirilebilir mi değerlendirilebilir. Sırf böyle bir bölgede böyle bir yapı. Biraz aşağıya iniyorsun Keyf-i Derya, o köşede Kalemara mı oldu Kalismera, Elmalı Bahçe, onun yanında Eflatun, işte Esnaf yeni bir meydan düğün salonu konsepti ile geliyor. Çok keyifli bir peyzaj yapmışlar orada ciddi de bir para harcamışlar sırf lambaları 1 milyar 200 civarındaymış. Evet, söz almak istenen var mı? Bilmiyorum 5 yıl da olabilir, seçenek olarak getirebiliriz.

HALİL UYANIK: Başkanım mevsim olarak da daha havalar ısınmadı. Şöyle insanların harekete geçtiği bir günler olmadı. İleride okullar tatil olduktan sonra orasının bayağı bir faaliyette olacağını düşünüyorum. Ama kış aylarında olmaz

EMİN BACAK: 5 yıl diye geçirelim. 

ÖMER FARUK MUTAN: Olur. Evet, 5 yıl için ne diyorsunuz? Şimdi burasını alacak kişi de içine dışına alacak bir şeyler yani. Getirin o kafeteryayı. 4 duvar o.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Bütün çıplak alanı veriyoruz.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet tabi tabi. Bir de bu var bakın yani orada çeşitli mesela buz pisti var ciddi bir yatırım o. Şu anda Çanakkale’de tek, Belediye de Esenler’e yapıyormuş Çanakkale Belediyesi. Ondan sonra piknik alanı var. Aşağıda üç tane büfe var. Yani bunlar da tek tek verilmeyecek. Bir kişiye verilecek o bir kişi kendi içinde o işi evirecek çevirecek. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: O öyle olursa 5 yıl kısa olacak o zaman.

EMİN BACAK: Şimdi Halil Bey'in dediği doğru, bina var ya, adam giderken boşaltıp yine gidecek yani onda bir sıkıntı yok. Demirbaşını yine alacak adam.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet düz kiralamaya verince öyle. Yap işlet devret değil bu. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Taşınır malzemesini alıp götürecek.

ÖMER FARUK MUTAN: Ben çok ısrarcı değilim. Çünkü Belediye ağırlıklı çalıştırmayı düşündüğümüz için bulamazsak bir 5 yıllığına deneyebiliriz yani bence de uygun olabilir. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: 10 yıl da verdik diye de pişman olabiliriz.

MEHMET NAİR: Kısa tutalım, 5 yıl olsun.

ÖMER FARUK MUTAN: Olur, hiç sorun değil. Evet.

HALİL UYANIK:  Başkanım, eski Belediye'nin önündeki yeri verdik de adam ne şekilde bina yaptı.

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi tabi burada bir şey yok. Burada malzemeleri alacak. Biraz revize edecek eğer düğün yapmak isterse işte oralarda çalışmalar falan yapacak. Ama aklı Belediye olarak düşünüyoruz. Bildiğiniz buz pisti sertifikası olan Beden Eğitimi Öğretmeni varsa bize yönlendirin arkadaşlar, sertifikası olan beden eğitimi öğretmeni evet. O zaman 10 değil 5 yıl diyelim gündemin 8. maddesi Müsaaddin KAPUCU Çamlık Rekreasyon alanı içinde bulunan Sosyal Tesislerin diyelim veya bütününü diyelim 5 yıl süre ile kiraya verilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. 9, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Er İbrahim AKKUŞ Caddesi ile Sahil Yolu Caddesi'nin kesiştiği yerde bulunan Rekreasyon alanının 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi için Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Niye karanlık çıkmış bu?

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Allah Allah. Arkadaşlar burası neresi? Burası ben gündemde orada konuşurken de söyledim değil mi? Dur. Geri gel, geri gel. Dur. Çamlık, Elmalı Bahçe, Kalismera, burası şu ön tarafı var ya ağaç diktik bugün şey 24 ünde üçgen şeklinde bir alan devam et. Şurası, şu sarı ev var ya, benim ev şurada biliyorsunuz şurası devam et evet burası devam et gel geri trafo şuraya çekme mesafeleri içinde bir yapı devam et yandan görüşünü 125 m2 kapalı olup bir o kadar da akordeon camla açılır kapalı bir alan mutfağı, tuvaletleri …..

HALİL UYANIK: Çay Bahçesi olarak mı düşünüyorsunuz? 

ÖMER FARUK MUTAN: Kafeterya. Burası aynı Lydia ‘nın olduğu yer gibi, başka neresi vardı öyle? Öteki taraflar mülkiyet onlar öyle. Kamuya yani tasarrufu bizde olan alan.

HALİL UYANIK: Zorluların yeri.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, evet Alakart onlardan kalan yani hazineye ait değil tasarrufu bizde olan bir alan burası. Dedik ki buraya da böyle bir kafe, restoran olur mu? Olur. Yap işlet devret modeli ile olur mu? Olur. Projesini biz çizelim dedik bu sefer. Bu daha sonra ete kemiğe bürünecek  zaten. Evet arkadaşlar. 

HALİL UYANIK: Müştemilatı yüklenici yapacak. 

ÖMER FARUK MUTAN: Yüklenici yapacak evet. Aynı bu Belediyenin önünde olduğu gibi. Biz sadece al bunu yap diyeceğiz. Şartnameye de koyacağız böyle böyle olacak diye onun dışına da çıkamayacak. Evet, şöyle bir alan var mı söz almak isteyen? Yoksa gündemin 9.maddesinde bahsedilen yerde bulunan Rekreasyon alanın 10 yıl süre ile kiraya verilmesi için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Gündemin 10. maddesi, Belediyemize ait 17 DV 869 plakalı sepetli aracın, Geyikli Belediyesi'ne verilmesi hususunun görüşülmesi. Şimdi bu TEDAŞ'tan aldığımız eski sepetlimiz bizim mavi olan burada böyle duruyordu. Dedik ki daha ufak çaplı bir Belediye olabilir mi? Olur dedik. Bir iki sıkıntısı vardı. Çanakkale Belediyesi’ne yolladık işte kontakta vardı. Başka, firen sisteminde vardı ağırlıklı olarak. Onlar da yaptılar, tamir ettiler şu anda. Yaklaşık bir yılı geçkin süredir de burada yatıyor. Dedik ki hiç olmazsa bir Belediye'ye yollayalım, iki pankart asar iki bilmem ne yapar diye. Geyikli Belediyesi de bize asılıp duruyordu. Herkes biliyor yenisini aldın eskisini ne yaptın diye oradan oradan verelim dedik o anlamda önünüze getirdim. Hangi maddi temele oturuyor onu da sizlerle paylaşayım; Resmi Gazete 08 Eylül 2007 Cumartesi günü yayınlanan Maliye Bakanlığı Taşınır Mal Yönetmeliğinin Genel Tebliği 4. maddesinin 2. bendinde "Ancak İdarece ihtiyaç duyulmadığından diğer idarelere bedelsiz devredilmesinde yarar görülenlerin devri merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince Bakanlığımızın Mahalli İdarelerde Meclis Kararlarına Bağlı olarak sosyal güvenlik kuruluşlarınca ise ilgili Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlığımızın uygun görüşünün alınması suretiyle yapılacaktır." der. Biliyorsunuz biz de kardeş Belediye babında Tekirdağ Süleyman Paşa’dan bir tane traktör almıştık. O yüzden burada böyle yatıp çürüyeceğine getirdik gündemi önünüze. Uygun görürseniz Geyikli’ye verelim derim. 

HALİL UYANIK: Şimdi, Başkanım Kepez Geyikli Belediyesi’ne göre çok daha fazla gelişmekte. Geyikli Belediyesi kendi sınırları içerisinde kalmış duruyor. Biz her geçen gün büyümekteyiz. Yarın bize bu lazım olur mu olmaz mı? 

ÖMER FARUK MUTAN: Olmaz olmaz Halil metal yorgunluğu var. Geyikli Belediyesi bir 5 yıl kullanırsa dua etsin. Oda o da atıp bırakmak zorunda ömrünü neredeyse doldurmuş bir araç bu yani destekle gidiyor. İttire kaktıra destekle gidiyor. Biz bunu 1 milyara aldık TEDAŞ'tan. 5 milyar masraf yaptıydık. Ya bunu ekaya ayıracağız. Ekaya ayırınca da ta bilmem nereye yollayacağız ya da satışa çıkacak. Kim alacak bunu? Hurdaya da çıkaramazsın. Biz bunu 1,5 yıl öncesine kadar değil mi? Sepetli ne zaman geldi bir yıl oldu mu? İşte kullanıyorduk arkadaşlar ama inanın sepetten tık tık düşmeler oluyordu hadi bakalım götürürüz bilmem neydi. 

MUSA GÖKDENİZ: Başkanım bu arabayı metal yorgunluğu dediniz ya ben bu arabalardan 20 sene kullandım. Güzel bir göbek dişlilerinin değişmesi lazım vereceğiz de insanlara.

ÖMER FARUK MUTAN: Abi, Çanakkale Belediyesi’ne yolladım vermezsek de mal bize kalacak zaten kontağıydı, dişlisiydi, kıllısıydı hepsine baktılar zaten. Oraya yaptırdık zaten. Evet, var mı söz almak isteyen? Yok ise 10. maddemizdeki bu sepetli aracın, 17 DV 869 plakalı sepetli aracın Geyikli Belediyesi’ne verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Geyikli Belediye Başkanı adına sizlere teşekkür ediyorum. Uygun görürseniz bir 10 dakika çay ihtiyaç molası diyorum. İçeride bir sürpriz var burada söylemeyeyim. Ara veriyorum. Kabul edenler? Kabul edilmiştir. 

ÖMER FARUK MUTAN                      İNCİ PEHLİVAN                        ALİ AYGÜN

  BELEDİYE BAŞKANI                        MECLİS KÂTİBİ                      MECLİS KÂTİBİ 

  

1. BİLEŞİM 2. OTURUM

ÖMER FARUK MUTAN: Evet değerli arkadaşlar 2.oturumu açıyoruz. Nisan Ayı Meclis toplantımızı. Gündemin 11. maddesinde kalmıştık. Belediyemiz Meclisi'nin 02.03.2016 tarih ve 2016/57 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16c-18a-2d, Parsel: 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, arkadaşlar bu bildiğiniz üzere otel alanı yani bize ait Belediyemize ait olan bir alan henüz daha bir ilerleme yok. Galiba komisyon bizde kalsın dedi.

ERHAN BEKTAŞ: O noktada komisyon daha farklı bir karar vermiş olabilir.

ÖMER FARUK MUTAN: O zaman dinliyoruz.

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Nasıl, nasıl?

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Nasıl kabul edildi, çekme mesafeleri?

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ERHAN BEKTAŞ: Başkanım 5000'likte detaya girmediği için 5000' likte bu tarz detaylardan bahsetmedi Pınar arkadaşımız. Ama bir sonraki 1000'lik oylamasında bu Belediye Meclisi'nin tarafından onaylanacak bir proje olması koşulu ile diye kabul oyu.

ÖMER FARUK MUTAN: Bu özel proje alanı gibi bir şey oldu o zaman değil mi öyle gibi. Doğru mu? Pınar hanım özel proje alanı gibi oldu, yani 5000'likte kentsel dönüşümlü, amcalara anlattı ya.

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet İmar Komisyonu var mı sizin de izahınız, söyleyecek misiniz bir şey?

ERHAN BEKTAŞ: Yok Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Sorusu olan? O zaman evet diyeceğiz herhalde. Evet arkadaşlar gündemin 11. maddesi, bizim bu otel alanı ile ilgili 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 12, Belediyemiz Meclisi'nin 02.03.2016 tarih ve 2016/58 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16c-18a-2d, Parsel: 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. Aynı yer.

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet bir önceki 5000'liğin 1000'liği arkadaşlar. Yani proje yapılacak Belediye Meclisi değerlendirecek. Doğru mu söylüyorum? Evet, söz almak isteyen var mı? Yoksa gündemin 12. maddesini, parsel 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. O zaman bundan sonra gelmeyecek bu alan bir daha değil mi?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Böyle gündeme gelmeyecek.  Evet talepkar bulunacak. Evet arkadaşlar gündemin 12. maddesi de oy birliği ile kabul edilmiştir. 13, Belediyemiz Meclisi'nin 02.03.2016 tarih ve 2016/59 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570,  571,  5741, 5746, 5747,  5754’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Sanayi bölgesi buyurun.

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Komisyonda, doğru mu? Evet arkadaşlar gündemin 13. maddesi ile ilgili plan değişikliği ilgili kurum görüşleri sebebiyle henüz daha gelmediği için komisyonda bekletilmesi noktasında komisyon da evet demiş, gündemin 13. maddesini oylarınıza sunuyorum. İlgili parsellerdeki 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin kurum görüşlerinin gelmediğinden dolayı komisyonda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 14, Belediyemiz Meclisi'nin 02.03.2016 tarih ve 2016/60 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570,  571, 5741, 5746, 5747,  5754’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı. Aynı yer bir önceki gündemle alakalı buyurun.

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar gündemin 14. maddesi Sanayi bölgesinde yine aynı yer ile ilgili alan bir önceki gündemle alakalı. Komisyon bende kalsın diyor. Kurum görüşleri gelmedi diyor. Gündemin 14. maddesini oylarınıza sunuyorum. İlgili parsellerdeki taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, İmar Komisyonunun kurum görüşleri gelmedi o yüzden imar komisyonunda kalsın tavsiyesine uyanlar işaret buyursun. Kabul edenler? Ret edenler? İmar Komisyonunda oy birliği ile kalmıştır. 15, Belediyemiz Meclisi'nin 02.03.2016 tarih ve 2016/67 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-13C, “Park” alanı üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği, Rekreasyon alanı. Evet biraz önce konuştuğumuz yer değil mi? Bak böyle daha keyifli daha önce simsiyah gösterdin.

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet biraz önce de projesini bizim çizeceğimiz, model olarak da yap işlet devret diye düşündüğümüz akılla 2,4 küsur 2,5 dönüme yakın bir alan arkadaşlar burası yani düğün, nişan vb. türü eğlentilerinde yapılabileceği bir alan 

HALİL UYANIK: Tekelleşmenin de önüne geçecek.

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi Kepez'de dikkat ederseniz bu tür alanlar Çanakkale bandında yok. Yani bakın bir oraya gelin şimdi Kıyı AVM önce öyle seri yok ondan önce bir Marina var orada doğru mu? Dabakoğlu var o banda doğru öteki bantta hiç yok zaten böyle yerler Dabakoğlu, ondan sonra Mavi mi Boğaz mı orada düğün olmuyor bildiğim kadarıyla, restoran orası, sonra gel bu tarafa Marina var şey var Adanalı var sonra Polis Evi var, 286 var bitti. Balıkçı Yaşar var. Bizde Kolinle başlıyor tabi kesene göre. Kolin, Lydia, Sahil Çay Bahçesi, Harman Yeri, Aykırı Bahçe geliyorsun bu tarafa Keyifhan. Onun yanında Kalispera, Elmalı Bahçe, Eflatun, Esnaf, Aqua park, orada düğün salonu var biliyorsunuz yani Çanakkale düğün salonlarının Çanakkale’dekinde daha fazlası bizde. Bu tarafa doğru çekecek artık. Mesela yarın o çamlıkta da düğün yapılabilir. Yani orayı gidip gezip gördüyseniz yapılabilir noktada. Evet var mı söz almak isteyen? Komisyondan 3 evetle geliyor. Gündemin 15. maddesini yani Pafta: H16C-13C, “Park” alanı üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 16, Belediyemiz Meclisi'nin 02.03.2016 tarih ve 2016/68 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-13C-4C, “Park” alanı üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, Rekreasyon evet. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar aynı alanın 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, söz almak isteyen? Yoksa ilgili maddeyi 16. maddeyi Pafta: H16C-13C-4C, “Park” alanı üzerindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğini oylarınıza sunuyorum, değişikliği kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 17 Tenteler. Belediyemiz Meclisi'nin 02.03.2016 tarih ve 2016/69 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Sahil Yolu caddesi ve Atatürk Caddesi üzerindeki işyerlerinin ön cephelerinin tente ile kapatılmasına ilişkin yönetmeliğin görüşülmesi. Evet arkadaşlar komisyonun bir yönetmelik üzerinde çalıştı doğru mu?

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Buyurun lütfen.

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Oku bakalım, sonra da toparlarsın.

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Hepsi açılır kapatılır diye bir kural yok.

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bunun gibi sabit de olabilir. Evet gündemin 17.maddesi ile ilgili Atatürk Caddesi, Sahil Yolu Caddesi işyerlerinin ön cephelerinin tente ile kapatılmasına ilişkin yönetmelik. Söz almak isteyen? Buyurun Mehmet abi.

MEHMET NAİR: Hamidiye Mahallesini de kapsasaydı ya bu şeyler daha iyi olmaz mıydı?

ÖMER FARUK MUTAN: Hamidiye.

MEHMET NAİR: Mahallesi

ÖMER FARUK MUTAN: Yukarıyı, oraya ait bir çalışma yapalım o zaman olur. 

MEHMET NAİR: Hastane açılınca burada da faaliyet başlayacak yani.

ÖMER FARUK MUTAN: Baştan da doğru söylüyor, dükkânlar falan oluşmadan.

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Alabiliriz ek yapabiliriz buna. Alın, Hamidiye ile ilgili bir çalışma yapın, daha sonra getirin ek yapalım. Olur mu? 

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Ben yönetmeliğin yazılışı ile ilgili bir tenkitte bulunmak istiyorum. Bakıyorum yönetmeliğin iç sayfaları büyük punto harflerle yazılmasına rağmen diğer esaslar küçük harflerle yazılmış. Çakma olmuş gibi geliyor. 

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ERHAN BEKTAŞ: Yani slaytın çıktısını almışlar doğru mu?

HALİL UYANIK: Bir yönetmelik bir bütünü arz etmek zorunda

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Ya büyük harfle yazarsınız, ya küçük harfler yazarsınız.

ÖMER FARUK MUTAN: O öyle yazılır bu bilgilendirme için bu. 

HALİL UYANIK: Önümüze getirilen yönetmelik mi bu?

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Abi bu slayt gösterisi.

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Yani, kontrpiyede bıraktınız bizi yani. Bir öyle getiriyorsunuz, bir böyle getiriyorsunuz.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Güzel söyledi Müjgân Hanım. Bunu takip etmemiz açısından bize bu şekilde hazırlayıp verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet söz almak isteyen var mı? Karınca duası gibi yazılmış ama yine de okunuyor. Kısaca iki tip.

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Üç tip.

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Şurada bir kafeterya, var öyle limon dalgaları yapmış saksılarla hiç hoş da değil ya. Yani burada ne oluyor acaba değil mi? Burada ne oluyor?

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Kapatma derken Eşref Bey'i uyarıyorum. Merkez durağın reklam kapatmalı olmuş. Durağın içinden bakınca o delikli var ya arkadaki kasap masaplar gözüksün abi. Ötekiler onları görmesin ama onlar görsün Şuan ki haliyle hoş değil. Arkadaki esnafın şeyini kapatmışız bu sabah dikkatimi çekti o. Onu bir an önce değiştirelim abi. 

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Filmli, delikli oluyor ya onlardan olsun. Ters değil de tam kapamış öyle yazık arkadaki esnafa. Yani evet evet kahvede oturanlar onları görmesin. Ama durakta olanlar bu tarafta olanlar yol tarafında olanlar arkayı görsün abi.

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yılsonuna kadar.

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Olur, bu zaten komisyondan geliyor. Tamam, başlığı da değiştirelim. Kepez diyelim. 

HALİL UYANIK: Bütün Kepez'i kapsasın Başkanım.

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Şöyle yapalım bunu böyle kabul edelim. Bu böyle geldi. Onu da Hamidiye Mahallesi diye geldiğinde başlığını da o zaman yapalım. Ek yapalım onu da olur mu ? Tabi orada da belli hatlar belirleyeceksiniz akslar. Her yerde dükkân mükkan yok orada belli akslar üzerinde olacak. Evet ayın 15. de oranın alt yapı ihaleleri var. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama kavşak çalışmalarını da bir 10 gün içinde girecekler. Öyle görünüyor. Evet, var mı yönetmelikle ilgili söz almak isteyen başka?

ERHAN BEKTAŞ: Başkanım şey var burada teknik çizim üzerinde gösterilmemiş.

ÖMER FARUK MUTAN: Buyurun Erhan Bey.  

ERHAN BEKTAŞ: En yüksek yeri 3 metreyi geçmeyecek, en düşükleri de 2 metrenin altında kalmayacak diye konuşmuştuk. Orada çizimde gösterilmemiş.

ÖMER FARUK MUTAN: Maddelerde var. 

ERHAN BEKTAŞ: Çizimde gösterilmemiş arkadaşlar.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Çizimde de gösterilmesi lazım.

ÖMER FARUK MUTAN: Yazılı olarak var ama. Evet arkadaşlar görüntü kirliliği üzerinden çekme mesafeleri daha doğrusu ön cephe kullanımlarının kapalı hale gelmesi noktasında Beldemizde böyle bir çirkinlik yaşanmaya başlandı estetik olarak müdahale etmemiz gerekiyordu. İmar Komisyonu bir hayli çalışma yapmış teşekkür ediyoruz. İlgili departmana da teşekkür ediyorum. Bir şekil ortaya çıkmış tabi ki de eksiklik aksaklık yanlış eğri büğrü şeyler olursa arkadaşlar vatandaşlardan aldıklarını tekrar getirsinler. İlgili maddeler veya eklenecek maddeler varsa değişecekler değişir, eklenecekler de eklenir. Bu hali ile bile sürece müdahale etme açısından bir adım atmış olacağız. Ben o yüzden gündemin 17. maddesinde hazırlanmış olan biraz önce ifade ettiğim konuyla ilgili yönetmeliği arkadaşlar okudu ilgili düzeltme oldu işte 13 maddede olduğu gibi. Gazetede yayınlanacak ondan sonra yürürlüğe girecek şekilde. Bir de çizimlerde Erhan Bey'in bahsettiği gibi en az yüksekliğin 2 metre olması düzeltmesi oldu. Bir de Mehmet arkadaşım dillendirdi galiba Hamidiye Mahallesi noktasında bir çalışmanın yapılması önümüzdeki Meclislere de gelmesi sürenin 31.12.2016 ‘ya kadar bu iki mahalle ile alakalı Cumhuriyet ve Boğazkent ile alakalı bir de süre tespiti yapılmış oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 18, Belediyemiz Meclisi’nin 02.03.2016 tarih ve 2016/61-62 sayılı kararları ile kabul edilip askıya çıkarılan, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, pafta: H16C-14D-4D, Parsel: 4274’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itirazın görüşülmesi.

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Kim?

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar Ahmet ÇİÇEK İl Genel Meclis Üyesi annenin galiba Zülfiye anne herhalde bildiğim kadarıyla bir kardeşi daha varmış onunla ihtilafa düşmüşler o yüzden askıdayken itiraz etti kendi planına biz de onun planını burada ret edip kabul edeceğiz. Burada TKDK destekli küçük bir butik otel düşünüyordu olmadı. İnşallah ileride uzlaşır kardeşler olur diye düşünüyorum. Evet itiraz dilekçesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 19, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a, Parsel: 6447’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı, Buyurun lütfen. Hastane nerde Devlet Hastanesi yeni yapılmakta olan arkadaşlar onun karşısında Eyüboğlu’na ait bir yer değil mi burası. Murat GÜRBÜZ’ün mü burası.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Su deposu nerede? Evet orada Gürbüz bugün bunun için mi buralardaydı?

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar İmar Komisyonuna gidecek ama buyurun lütfen.

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Bu su deposuna çıkan yol mu fiili olarak?

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: O değil mi o? Burada kalıyor yukarıya doğru çıkıyor. Evet söz almak isteyen var mı? Komisyona gidecek.

HALİL UYANIK: Sol taraftaki, alt taraftaki yol ne kadar?  

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: O asfalttan gelen yolu diyor. Bu ok gibi gösteriyorsun ya onu soruyor. 20 ye paralel olan kaç?

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 15 mi? 

EMİN BACAK: Ne istiyor Başkanım?

ÖMER FARUK MUTAN: Ne istiyor? Ticaret + konut herhalde.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 1000'lik gelecek.

EMİN BACAK: İmarda değil mi?

ÖMER FARUK MUTAN: Komisyona gidecek. Onun altındaki imar da mı, sınırı bu mu? 

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Yan tarafta. Ya kardeşim o sınırın, hayır bu imar içinde değil mi burası?

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bu tarafta var mı imara giden 100.000'likte? 

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ne kadar parsel var? Derinlik ne kadar? 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 100.000'likte diyorum gelişme alanı olarak var mı? 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Onu soruyoruz. Evet, var mı şöyle şuradan alıyormuş o.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

EMİN BACAK: Benim dediğim bunları parsel tek tek mi sokacağız. Ya onları bütün sokacak mıyız, sokmayacak mıyız? 

ÖMER FARUK MUTAN: Abi talebi yoksa niye sokacağım durup dururken. Ne isteyecek? Ne istiyor? Ben ne yapayım orayı ticaret mi yapayım konut mu yapayım?

EMİN BACAK: Biz orayı komple bölge bölge yaptık, en son bitti orası.

ÖMER FARUK MUTAN: Neresi? 

EMİN BACAK: Hastanenin karşıları, altları, bitti.

ÖMER FARUK MUTAN: Oraları toplu 18 yaptık ama orada ona göre uygulama yaptık. Plan yaptık toplu 18 uyguladık. Yolları falan öyle genişlettik. Şimdi buna şurası da gelecek o da aynı girecek. 

EMİN BACAK: Aşağıları gibi 200.000 m² yer yapıp kademe kademe yapmayacak mıyız?

ÖMER FARUK MUTAN: Bilmiyorum yapılabilir mi? 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: İki parsel daha var onu diyordu o iki parsel de girse olmaz mı diyor.  

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Kim onlar, kim? 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Hangisi, neresi?  

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Şu hazinenin olduğu yer mi orası? O da geliyor. 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bu hazinenin arazisi değil mi? Biz saldırıyoruz buraya.  

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Hazinenin yeri burası, ondan sonra?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi Emin, ayıktın ayıktın değil mi? Ben de anca ayıktım. Hayır, yani 100.000'lik neredeyiz onu soruyorum.

EMİN BACAK: Hamidiye'yi bitirdik, bu nereden çıktı şimdi?

ÖMER FARUK MUTAN: Bitmedi bak gördün mü çıktı. Bunun altında da var mı? 

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bu tarafta altında derken. Buraya doğru o gözüküyor zaten. O bir önceki projeksiyonda gördünüz. 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: İl Özel İdaresi açtı yetki onlardaydı zaten. 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Zaten 25.000'lik yetkisini İl Özel İdaresi almıştı. Onlar kullandı O zaman.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bu 100.000'liğe direkt mi girdi?

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Tamam. 25.000'lik te yoktu. 100.000'likte var. Tamam. 

EMİN BACAK: Benim demek istediğim, toplu bir şey yapalım, bir kerede böyle bir şey olacaksa...

ERHAN BEKTAŞ: Şu an gelmiş oluyor zaten.

ÖMER FARUK MUTAN: Geliyor geliyor, soktuk ya bir tane daha komisyona gitti değil mi? Önerge ile geliyor doğru anlattım ya ben size önerge ile geliyordu. Evet arkadaşlar.

HALİL UYANIK: 10 metrelik yolu 15 metreye çıkaramaz mıyız? 

ÖMER FARUK MUTAN: 15 metre zaten. 15, 15

HALİL UYANIK: Şeyde, okulun olduğu yerdeki 10 metre yolu.

NERMİN ERDOĞAN 15 dediler

HALİL UYANIK: 10 dediler.

ÖMER FARUK MUTAN: İşlenmemiş ama.

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Siz yine 15'i orada ittiriverin. Evet, gündemin 19. maddesi komisyona gidiyor, kabul edenler? Ret edenler? İlgili parsel 6447, 1/5000'liği imar komisyonuna oy birliği ile gitmiştir. 20, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a-2a/H16c-19a-2b, Parsel: 6447’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı.

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Burada kot da var değil mi? Çökük burası?

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Eğimli. Şöyle çıkıyor çünkü. Evet bir önceki gündem maddesindeki parseldeki 1/5000'liğiydi bu da uygulaması arkadaşlar. Aynı yer, söz almak isteyen yoksa komisyona yollayalım. Burada kotla ilgili çok sıkı bir çalışma yapmaları lazım. 

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, yoksa gündemin 20.maddesi parsel 6447’deki kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Mayıs ayında yapacağımız meclis toplantı gün tespiti, 21 

HALİL UYANIK: Ben bir söz alabilir miyim? 

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi.

HALİL UYANIK: Şimdi Kepez'de inşaat sektöründe olan müteahhitlerin bir kısmının sağda solda vatandaşa gelip işte burasının normalde burasının 6 metre çekmesi varken ben Belediyeden alırım şöyle yaparım böyle yaparım diyerek Belediye Meclisini zan altında bırakıldığı şeyleri, sözleri duyuyorum. Bu da beni rahatsız ediyor. 

ÖMER FARUK MUTAN: Ben de duyuyorum. Geçen gün biri geldi mezarlığın orada yeşil alanı biri satın alacakmış bizden. Öteki müteahhit öyle diyor diyor. Ben gider alırım. Bende mevcut hali bu bunun üzerinden pazarlık ettim. "Acaba o yeşil alan sizden satın alabilir mi?" dedi. Ben de hayır alamaz dedim. Çünkü zaten yeni yapmışız ve orayı yeşil yapmışız zaten. O dedikodular çok oluyor sevgili Halil. Bir takım emlakçılar kat artışları bile veriyor. Sen al diyor hallederiz hiç kafanı yorma diyor. Kalabaklı bölgesinde  duyduğum bir dedikodu içine Ali SARIBAŞI da eklemişler. O da kooperatife üye olmuş, ben de Haziran Ayında kazmayı vuruyormuşum. Yer kapatıyorlar orada. Birileri organize olmuş. Kooperatifler kurup arsa alıyorlar. Yolunu buluyorlar tabi. Ama öyle bir şey yok. Ha kapatır ileriye dönük kendi bilir. Ama bu tür kurgular bana da geliyor. Birebir şahit oluyorum. 

MEHMET NAİR: Vaatlerle vatandaşı kandırmak mı istiyorlar?

ÖMER FARUK MUTAN: Vallahi yani bu Ayşe ablayı da dolandırdı ya dolandırıcılar. PKK şeyinize el koydu. Bilmem ne onun gibi. Bizi de kullanıyorlar doğal olarak. Yani bu konuda ben şunu söylüyorum. Sizler de şunu söyleyin etrafınıza; en ufak bir şey alacak şahıs gelsin imar departmanımız özellikle Perşembe günü bir gününü ayırıyor emlakçısına herkese, ya bir sor soruştur öyle al. Buraya gelip sormadan, teyit etmeden kimse arazi, arsa, bina mina almasın arkadaş. Bir çok müteahhit iskan almadan satıyor, her şeyi tamam diyor 3 gün sonra bakıyor ki su pahalı geliyor niye? Müteahhit şeyi şantiye suyu kullanıyor. İskan alınmamış. Hadi yaygara başlıyor. 

İNCİ PEHLİVAN: Başkanım siz grup toplantılarında da müteahhitlerle mal sahiplerinin gelmesini istediğiniz bunlara değer bir şey.

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi, kimi teknik elemanlar da olabilir. İş takipçileri. Mal sahibinin haberi olmadan yerin değerini arttırma anlamında. Bizim grubumuza çağrı yapıyoruz mal sahiplerine özellikle. Gelin kardeşim ilintili olanlar. Yani malına da sahip çık. Bir takım uyanıklar kağıt üzerinde çalışıyor bir noktaya getiriyor bizle de paslaşıyor onu işte. Kat verir misiniz? Kıl olur mu? Çekmesi şu olur mu? Taks kalkar mı? Kaks ne olur falan filan. Biz o yüzden ilintilisini istiyoruz bir defa mülkiyet sahibini onu söyleyeyim. O ilinti olmadan oturup zaten sonuç itibarı ile dosyanın tekabülü için ya vekâleti gerekiyor ya imzası gerekiyor. O olmadan olmuyor zaten. Ama bu tür pazarlamacılar da var maalesef. Çünkü kentimizde şu anda şantiyenin inşaatı, rantı yüksekli oldukça fazla. Evet, Mayıs ayı 2-3-4-5.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, ilgili birim 04 Mayıs Çarşamba saat 15:00 uygun mu? Evet, Mayıs Ayı Kepez Belediyesi Olağan Toplantısı 04 Mayıs Çarşamba saat 15:00’de yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet biraz önceki yer geliyor şimdi. Çanakkale ili, Merkez İlçe, Kepez Beldesi Hamidiye Mahallesi Pafta: 16c-19a, parsel:6608’deki kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkında karar ittihazını arz ve teklif ederim. İnci PEHLİVAN, Hüsamettin ÜNVER. Kamu alanı, kaç dönüm burası?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Vallahi buradaki niyetim, TOKİ alabilir ona tahsis edebilir hazine. Biraz da bize bıraksınlar. O yüzden Belediye hizmet alanı olarak valla kaptı kaçtı yapıyoruz, belki suç bile işleyebiliriz ama Kepez’in yararına suç işleyeceğiz. 

EMİN BACAK: Kepez'in geleceği için.

ÖMER FARUK MUTAN: Yani biraz da bize bıraksınlar orada biz de bina bir şey yaparız bir şey ederiz. 40 dönüm yer bir, 10 dönüm de  bize sallasınlar olmaz mı? İstediklerini yapalım. 

MEHMET NAİR: Olur neden olmasın? Daha fazla olsa keşke.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, İmar Komisyonu'na gidecek yer burası. 5000'lik önerge ile geliyor. Komisyona gitmesini kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Bir diğer önerge, yine burayla ilgili 1/1000 ölçekli ilavesi Önerge Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi Hamidiye Mahallesi pafta: H16c-19a-2b, parsel: 6608’de  kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama imar planı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkında karar ittihazını arz ve teklif ederim. İnci PEHLİVAN, Hüsamettin ÜNVER.  Aynı yer Belediye hizmet alanı. Komisyona gidecek Hazine arazisi 45 dönüme yakın bir alan 

HALİL UYANIK: Tamamı mı Belediye hizmet alanı olacak?

ÖMER FARUK MUTAN: Öyle yapacağız pazarlığa oturacağız artık. Tamam, siz ne istiyorsanız yapalım. Ama gelin bu pazarlık adil olalım eşit olalım diyeceğiz.

HALİL UYANIK: Elimizde koz olsun.

ÖMER FARUK MUTAN: Haber vermeden de yapıyoruz aslında. Haber de vermemiz lazım.

EMİN BACAK: Meclis Kararı'nda görecek.

ÖMER FARUK MUTAN: Gidecek, görecek. Evet arkadaşlar İmar Komisyonuna gidecek. İlgili önergenin İmar Komisyonu'na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile gitmiştir. Bir  diğer önergeye arz ediyorum. Önerge Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi pafta:H16c-18b-2c, parsel:5771’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ. Gündemin anlaşılabilir olması açısından gündemi önergeyi okurken size ifade ettiğim yer Kalabaklı köprüsünü geçiniz okla. Evet renkliye gel renkli daha iyi. Geçiniz, hemen sağda arkadaşlar şurada, yan yol yan yol ana yolu göster bak böyle daha iyi.

EMİN BACAK: Zaten bu imarda değil mi Başkanım?  

ÖMER FARUK MUTAN: İmarda burada bir çekme mesafesi ile ilgili bir sıkıntı var. Yani normalde evet ana yoldan alması gerekirken çekme mesafesini sehven yan yoldan almış. Yan yoldan alınca da bu tür ticaret bantlarda biliyorsunuz  ya 25 metre çekme, eğer burada konut monut yaptırımda sıkıntı yok 5 mt zaten. Tabi burada bayağı yapacağı yapıyı oturtturacağı alan sıkışıyor o yüzden böyle bir taleple geliyor vatandaş.  Evet, komisyona gidecek. İlgili önergenin komisyona gitmesini kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Yine bir önerge; Sayın Meclis Heyetine biraz önce EKAY dediğimiz konu önergeyi tanımlarken bahsettim. Üyesi bulunduğumuz birliğimizin, ÇAKAB ondan bahsediyor, Katı Atık Yönetimine ilişkin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve mevcut düzenli depolama sahasının ömrünün uzatılması amacıyla Tam Ölçekli Entegre Katı Atık Yönetim Sistemiyle; ÇAKAB üyelerinin sınırları içerinde oluşan ve düzenli depolama tesisine götürülen katı atık (çöp) içerisindeki geri kazanılabilir (ambalaj, organik, metal v.b.) atıkların ayrıştırılması, geri kazanılması ve düzenli depolama sahasına gidecek nihai katı atık miktarının azaltılmasını hedeflediğinden, 2015 Ocak ayından bu yana çalışmalarını sürdürmektedir; Bu doğrultuda, 28.03.2016 tarihli Birlik Encümen toplantısında alınan ve Ek’te sunulan kararlar gereği; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin 1 Fıkrasının (g) Bendi çerçevesinde Belediyelere yetki ile verilmiş olan “katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırma”, Atıksu altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 1. Maddesi” ……evsel katı atık bertaraf tesislerinin kurulması, bakımı, onarımı, işletilmesi, kapatılması ve izlenmesi, bu tesislerle ilgili  olarak verilen tüm hizmetleri karşılayabilecek tam maliyet esaslı tarifelerin; atık su altyapı yönetimleri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler tarafından belirlenmesi…..”.8.maddesi “Evsel Katık Atık İdareleri; a) Evsel katı atık hizmetini vermek veya verdirmekle, b) Evsel katı atık hizmetlerine ilişkin tarifeleri  belirlemekle, c) Evsel katı atık ücretini toplamakla, yükümlüdürler.” hükümleri gereğince, Belediyemize kanun ve yönetmelikler kapsamında verilen yetki çerçevesinde , ÇAKAB EKAY sisteminin kurulması, EKAY sistemi için Uygulanacak Hizmet Bedelinin görüşülmesi, EKAY Sistemi İçinde Kurulacak İlave Tesislerin Yerlerinin Belirlenmesi ve Sistemde Kullanılacak Taşınmazlar İçin Üst Hakkı ve Kesin Tahsis Bedellerinin Belirlenmesi konusunda, ÇAKAB’a yetki devri yapılması hususunda; Sayın Meclis Heyetince görüşülerek karara bağlanmasını arz ve teklif ederim. Ömer Faruk Mutan Belediye Başkanı. Evet arkadaşlar biraz önce anlatmaya çalıştığım şimdi biz işte Yurtdışı AB fonlu bir havzasal, kendini Çanakkale Katı Atık Birliği olarak kısaca ÇAKAB diye tanımlayan bir birliğin üyesiyiz. Burada biraz parçalı gidiyor. Doğru mu? Doğru işin o tarafı doğru. İlerde Büyük Şehirde olabilir miyiz aklıyla bu konuyla ilgili merkez belediye bir çalışma yapıyor yani olabilecek ihtimaller üzerinden, en sonunda işte İçişleri Bakanlaığı’ndan Belediyeler Hizmet Daire Başkanı gelmişti. Bu işlerle ilgili bir kişi. Ona da sorular soruldu edildi medildi falan ne yapalım ne edelim kısaca çok avam ve argo olacak ama bu çöplerden kurtulalım, biz işte ton başına 170 lira para verelim hatta parayı da bunlar toplasın falan para toplama yetkileri yok. Şu anda biliyorsunuz Katı Atık toplama ücreti alıyoruz. Aslında düne kadar çok yasal değildi sonra bunun yönetmeliği çıktı şu anda almazsak suç. O yüzden almalıyız. Yapılan hesaplama kitaplama şu ana kadar ki 2008 itibarıyla bu birlik oluştu 2010 itibarıyla da direkt faaliyete geçti bildiğim kadarıyla ya da 2009 geçti. İşte deponi alanının ömrü uzasın, nasılsa biz topluyoruz parayı tutalım buna verelim gibi bu kimse imtiyaz sözleşmesi imzalayacağımız şirket arkadaşlar. Böyle bir hikâye söz almak varsa alsın. Ben de bana verilen bilgi kadarıyla veya da sizlere bıraktık önünüze alınan Encümen Kararları var. Meclis Kararları var. Daha çok Encümen Kararları yollamışlar.

HALİL UYANIK: Başkanım, günlük kaç ton çöp döküyoruz deponi alanına?

AYSUN CAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Günlük 20 tonmuş. Hesap yap bakalım.

ERHAN BEKTAŞ: 3400.

ÖMER FARUK MUTAN 3,5 Lira. Ayda 130 

ERHAN BEKTAŞ: 105

ÖMER FARUK MUTAN: 105, kaç para topluyor? Katı Atık Yönetim?

AYSUN CAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: İşte kaç para yaklaşık? Aylık ne topluyoruz? 100 lira topluyor muyuz? 

AYSUN CAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Sen tahakkuka bak.

AYSUN CAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 700.000. Onu biraz daha arttıracağız galiba.  Toplamayı arttıracağız. Tahakkuku değil. Sen de az çöp çıkar abi.

HALİL UYANIK: Zaten vatandaş sıkıntıda Başkanım. Bir taraftan merkezi hükümet, bir taraftan Belediye, insanların...

EMİN BACAK: Zarar ediyor abi.

HALİL UYANIK: Vallahi zarar ediyorsa başka kalemlerden telafi edeceğiz.

ÖMER FARUK MUTAN: Vallahi Sevgili Halil şu Meral hanım gelsin de şu Genel Başkanlığa bizim de önümüzü açsın bak. 

HALİL UYANIK: İnşallah. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet ne diyorsunuz arkadaşlar? Yani böyle bir proje. Bakın, 2 Belediye CHP'liyiz orada, Özel İdare, Umurbey, Çardak ve Lapseki o bantta AKP li olaya onlar sıcak bakıyor ben o kadar sıcak bakmamama rağmen onlar sıcak bakıyor. Özel İdare biraz atlıyor bu işe. Neden? Köyler çok sıkıntılı. Birileri toplarsa işte ona para ayıracaklar oradan verecekler ki köylerden çok tepki alıyorlar bu konuda. O yüzden biran önce verelim çünkü İl Özel İdaresi'nin bir çöp toplama şubesi yok, birimi yok, bir şeyi yok ve sıkıntıyı da İl Genel Meclis Üyeleri yaşıyor. Çok arzulu istekli onu da belirteyim. Ben birtakım defanslar koyabilirim ama sonuçta orda bir çokluk var eğer onlar evet derse zaten evet diye geçecek biz de evet diyeceğiz geçecek. Onlar olumlu bakıyor Çanakkale olumlu bakıyor. Umurbey olumlu bakıyor. Çardak olumlu bakıyor. Lapseki olumlu bakıyor. Özel İdare olumlu bakıyor. Benim olumsuz bakmamın bir getirisi bir götürüsü olmayacak.

 EMİN BACAK: Aynı Halil abi gibi oldu o zaman.  

ÖMER FARUK MUTAN: Aynen öyle. 

HALİL UYANIK: Şimdi bundan sonra çöpleri Özel İdare sıfatıyla mı toplayacaklar?

 ÖMER FARUK MUTAN: Hayır, bir firma var davet edilecek, bu işi yapmakta olan tecrübeli birikimli bilmem ne gel kardeşim, oturulup pazarlık edilecek. Ona bir şey verilecek ayrıcalıklı imtiyazlı bir sözleşme yapılacak o taşıyacak. Yani atıyorum yarın Büyükşehir olursak o hakkını korunmak amaçlı yapılıyor bu. Yani adam böyle gelip bir üç beş yıl sonra hadi Büyük Şehir olduk veya bütün şehir olduk bu sefer pat diye kalmasın yolda diye böyle imtiyaz hakkı. Tabi imtiyaz hakları da Belediye Meclislerinden geçiyor, yani orada Birliğin böyle bir karar alıp da uygulamaya geçmesi söz konusu değildi. Şekil daha düzgün olsun diye inatla defans yaptım. Ülgür hatta kızdı, bu işi sallıyor galiba gibiye getirdi. Öyle bir sallama da yok. Mesela bizi İstanbul’daki büyük çöp toplamaya götürdüler. İSTOÇ denilen bir yere. Gittik, nereleri geçtik bilmiyorum ama bayağı uzaklardaydı. Mesela orada çöpler İstanbul’da şey toplanıyor karışık. Hani o çöpçülere yasakladılar ya ayrıştırmayı o yüzden. Neden? O çöpte adamın imtiyazı var. O geliyor, yerinde  ayrıştırıyor orada. Bütün hepsini topluyor. Bize o teknolojiyi gösterdiler İstanbul’da. Biz şimdi kaynağından ayrıştırarak topluyoruz. Kafeslerde. Evet, bana yetki veriyor musunuz? 

HALİL UYANIK: İsterseniz veririz.

ÖMER FARUK MUTAN: Verirseniz yetkili gideceğim. Vermezseniz yetkisiz gideceğim. İlgili önergeyle ÇAKAB’ın bu EKAY’ına sistemin kurulması işletilmesi vb. uyulması yapılacak her şey ile ilgili başkana, Kepez Belediye Başkanına yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet, bir diğer önergeyi arz ediyorum. Yoksul Vatandaşların Akıllı Su Sayacı aboneliği hakkında önerge. Meclis Başkanlığına 04.11.2015 tarih ve 2015/177 Sayılı Meclis Kararı ile hayata geçirilen Elektronik Ön Ödemeli Su Sayaç Sisteminin Beldemiz sınırları içinde ikamet eden yoksul vatandaşlarımızın Akıllı Sayaç Aboneliğinde zorunlu tutulması Mekanik Sayaçta devam etmeleri hususunda gerekli Meclis Kararının alınmasını arz ve teklif ederim. Arkadaşlar zaten gariban. Şimdi Akıllı Sayaca geçeceğiz. Belli bir rezerve var elimizde biz firmalardan aldık bizlerle sözleşme imzalayanlardan, imzalayacaklardan aldık. Zaten Belediye tesislerini de akıllıya mı geçirelim? Ha kiralık olanları geçiriyoruz onu da söyleyeyim. O büfeleri falan kendimizinki de takip açısından kalabilir mekanik orada sabitleriz. Ama ne kadar tüketiyoruz onu da bilmek zorundayız. Hatta bir akılımız daha var. Çıkan mekanik saatleri sokak çeşmelerine dahi takalım diye düşünüyoruz. Nerede ne kadar su tüketiyoruz? Onu bilmek istiyoruz. Şimdi zaten biraz önce oraya geldim gariban bu sefer akıllı sayaca yükleme yapacak nerden yapacak. Sonuçta biz bunlara belli limite kadar ücretsiz veriyoruz. Onları o limitte izlemek gözlemek için bu yoksullara dönük olayda mekanik saatte kalalım diye bir akılla geldik. Bu da karşılaştığımız bir durumdu yani uygulama içerisinde. 

HALİL UYANIK: Buradaki kıstas ne olacak, fakirlik yahut da garibanlık konusunda?

ÖMER FARUK MUTAN: İşte Kep-Kart ta var ya. Nasıl 2022, var Kep-Kartımız var yoksullara yardım falan ediyoruz ya ölçü o. 

HÜSAMETTİN ÜNVER: Yoksul kiracıysa ne olacak peki Başkanım? Kiracıysa aboneliği bitecek başka bir yere taşındığı zaman. 

ÖMER FARUK MUTAN: Yoksul kiracıysa ona devam ediyoruz. Mekaniğe devam ediyoruz onda.

HÜSAMETTİN ÜNVER: Gittiği ev sahibi kabul etmez.

ÖMER FARUK MUTAN: Nereye?

HÜSAMETTİN ÜNVER: Buradan başka bir yere taşındı.

ÖMER FARUK MUTAN: Gittiği yer akıllı sayaçta ise onunla devam eder ya da tutmaz ya da mekanikli bir yere gider.

EMİN BACAK: Kep-Kartla Sosyal Yardımlaşmada biz karşılıyorduk.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Neyi karşılıyoruz? 

EMİN BACAK: Saatleri.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Yok, onun altına giremeyiz.

EMİN BACAK: Peki, yarın öbür gün onu değiştirmeyeceğiz. Şimdi yarın öbür gün kiracılar gelecek, onlar da Meclis'e gelecek. Çıkamayacağız işin içinden. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Bence kişinin gelir düzeyiyle sınırlı kalmalı Başkanım.

MEHMET NAİR: Birde Başkanım şu var; şimdi saat de arızalanıyor. Saat de arızalandığı zaman tamir de olmuyor. Bir yenisi alınıyor. Yani garibandan bahsediyoruz şu anda. Şimdi yeni bir şey var, 10 yıl bitirmiş olan miadını damgaya gitmesi gerekiyor. Ben söylemiştim yetkili memur arkadaşa, bunu araştıracaktı ama o da yine bir külfet dediler. Yok, ayar istasyonu bulalım vesaire. 

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi Mehmet abi benim de bilgimin dışında 10 yılını doldurmuş saatlere yavaş yavaş tebliğe başlamış bizimkiler. Şimdi düzenli ödüyorsa dedim bırakın bu tebliği. Ödememezlik noktasında değişiklik yapalım. Doğru, ölçü ve ayarlar yönetmeliğini biz yapmadık ama 10 yıl sonra git yolla diyor kontrol etsinler, gelince tekrar tak diyor ya da değiştir diyor doğru mu? 

MEHMET NAİR: Zaten gelip inceleyebilir.

ÖMER FARUK MUTAN: İnceler, inceleyebilir. Şimdi bugün geldi mesela, kim geldi? İsmail ALAN geldi. Ya ben düzenli ödüyorum dedi bana bir yazı gelmiş dedi. Ben de aradım. Benim de bilgim yok bak yukarıda Allah var ne yapıyorsunuz dedim ya. İşte 10 yıllıklar ölçü ayar yönetmeliği, evet doğru olabilir haklısınız ama önce çünkü bu akıllı sayaçta 10 yıl ile ilgili mesela bir kararımız var mı bilmiyorum?

TUNCER AKDEĞİRMEN: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Bozulursa değiştirmek şart.

ÖMER FARUK MUTAN:  Ama bakın arkadaşlar sonuçta, ya yasal yönden var abide ya durup dururken adam ödüyorsa bırakın ödesin bunu kardeşim. Ben ödüyorum ya diyor, niye değiştiriyorsunuz diyor. Abi o kadar karmaşık ki biz zaten akıllı sayaca geçtiğimizde bu işi toparlayacağız. Bu konuda da taviz vermemeye çalışıyoruz. Ama biz de şu 10 yıllık olaya bugün daha girmeyelim. Bak bayağı bir tepki falan alıyoruz zaten, biz bu sistemi kabul ettirelim bir alıştıralım. Bu kadar acımasızlıkla demiyorum ama bu kadar agresif olmayın lütfen. Bak taviz vermiyoruz. Kaç abone oldu şu ana kadar?

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.   

ÖMER FARUK MUTAN: 700'ü falan bulduk, az da değil. Zaten 10.000 abonemiz var iki ayda bunu bulduysak bölge bölge gidiyoruz zaten. Ciddi bir yol aldık iki ayı bulduk değil mi? Daha kontrollü bir noktaya geleceğiz. Ama dediğim gibi şimdiden şu 10 yıllıklara yüklenmeyin iyice karmaşık hale gelecek kavga dövüş gidecek bak. Biraz daha sakin, onu da alın programa alın ama orada da şunu yapın 10 yıllığı da doldurmuş olabilir. Çoğu zaten ödememiş oluyor. Ödememişin üzerinden gidin. Daha haklı bir zemine otururuz o zaman arkadaşlar. Onu yapıyoruz. 

MEHMET NAİR: Mal sahibine bir şey gelmez burada memur arkadaşlara gelir ne gelirse. 

ÖMER FARUK MUTAN: Gelirse eleştiri alırız. Ben alırım sorumluluğu hepinizin sorumlusu benim ben alırım. Bu konuda ben alırım. Ama katılım payları konusunda yazılarınız yazılacak önümüze düşecek onu da söyleyeyim. Evet, ne diyorsunuz arkadaşlar bu garip gureba ile ilgili? İlgili önerge kriterle belli işte mekanik ile devam edelim. Gene 10 tona kadar bildiğim kadarıyla değil mi ücretsizlik? O zaman ilgili önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Arkadaşlar meclis gündemi önergelerle tamamlandı hayırlı olsun.   04.04.2016

 

ÖMER FARUK MUTAN                      İNCİ PEHLİVAN                        ALİ AYGÜN

  BELEDİYE BAŞKANI                        MECLİS KÂTİBİ                      MECLİS KÂTİBİ