İLAN

ÇANAKKALE KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile aşağıdaki işler ihaleye konulmuştur.

 

                                                                                              (KDV dahil) 

İhalenin Konusu                                                        Muhammen BedeliGeçici                                           Teminat

1) Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi Meydan Sokak                              1500,00-TL                                                  1620,00-TL

Belediye İş Hanında bulunan 1 Nolu işyerinin

3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmesi.

2) Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi 75.Yıl Parkında

Bulunan 6 Nolu büfenin 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmesi                   420,00-TL                                                    454,00-TL

3) Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi Sahil Yolu Caddesi                           70,00-TL                                                      76,00-TL

5704 Parselin 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmesi 

          İhaleler 20/01/2016 Çarşamba günü Kepez Belediyesi Toplantı Salonunda saat:10:00’da Encümen huzurunda yapılacaktır. İhalelere ait şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Gelir Biriminde bedelsiz olarak görülebilir.

İhalelere katılmak isteyenlerden istenilen belgeler; 

•     Dilekçe 

•     Nüfus Cüzdan Örneği 

•     Kanuni İkametgâh Belgesi 

•     Noter Onaylı İmza Sirküsü

•     Geçici Teminat Makbuzu 

•     Belediyemize borcu olmadığına dair belge

•     Şirket adına katılanların halen şirketin faaliyette olduğunu gösterir Tic.ve San. Odasınca Vizeli Sicil Belgesi, Esnaf ve San. Odası Sicil Belgesi, Şirket Temsilcisinin imza sirküsü ve şirketin            vekili olduğunu gösterir noter onaylı vekaletname

•     İmzalı Şartname 

•Yukarıda belirtilen belgeler gerçek kişiler için katılımcıya, tüzel kişiler için kanuni yetkililerine, ortak girişim halinde ortak girişim beyannamesi ile tüm ortaklara ayrı ayrı, vekâleten katılım           halinde Kanuni Vekile ait olacaktır.

İdare ihaleleri yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İlanen duyurulur.

Dr. Ömer Faruk MUTAN

Belediye Başkanı