13.05.2015 Tarihli İhale İlanı

13.05.2015 Tarihli İhale İlanı

656 439 Kepez Belediyesi

İLAN

ÇANAKKALE KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

            2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile aşağıdaki işler ihaleye konulmuştur.

                                                                                        (KDV dahil)

            İhalenin Konusu                                            Muhammen Bedeli             Geçici Teminat

     ————————————-                             ————————           ——————

1) Parsel 5867’de kayıtlı Zemin+Bodrum+Asma             250.000,00-TL                7.500-TL

Kat 366.05m² miktarında 2 nolu işyerinin satılması

2) Pafta:21, Parsel:870’de kayıtlı taşınmazın Abide

Sokak ile Diş Hastanesi arasında kalan 3660m²’lik           500,00-TL/Ay                1.800-TL

alanın 10(on) yıl süre ile kiraya verilmesi

               İhaleler 13/05/2015 Çarşamba günü Kepez Belediyesi Toplantı Salonunda saat:10:00’da Encümen huzurunda yapılacaktır. İhalelere ait şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Gelir Biriminde bedelsiz olarak görülebilir.

               İhalelere katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;

  • Dilekçe
  • Nüfus Cüzdan Örneği
  • Kanuni İkametgah Belgesi
  • Noter Onaylı İmza Sirküsü
  • Geçici Teminat Makbuzu
  • Belediyemize borcu olmadığına dair belge
  • Şirket adına katılanların halen şirketin faaliyette olduğunu gösterir Tic.ve San. Odasınca Vizeli Sicil Belgesi, Esnaf ve San. Odası  Sicil Belgesi, Şirket Temsilcisinin imza sirküsü ve şirketin vekili olduğunu gösterir noter onaylı vekaletname
  • İmzalı Şartname
  • Yukarıda belirtilen belgeler gerçek kişiler için katılımcıya, tüzel kişiler için kanuni yetkililerine, ortak girişim halinde ortak girişim beyannamesi ile tüm ortaklara ayrı ayrı, vekaleten katılım halinde Kanuni Vekile ait olacaktır.

İdare ihaleleri yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İlanen duyurulur.

                                                                                           Dr. Ömer Faruk MUTAN

                                                                                                  Belediye Başkanı

Yorum Yaz