27.09.2017 Tarihli İhale İlanı

27.09.2017 Tarihli İhale İlanı

656 439 Kepez Belediyesi

ŞARTNAME

1. Mülkiyeti Belediyemize ait Hamidiye Mahallesi TOKİ 960 mevkii 3 Nolu TOKİ Ticari Taksi Durağında bulunan 20 (Yirmi) araçlık Ticari Taksi durağından 10 (On) araçlık durak (Ticari Taksi Plaka Hakkı) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satılacaktır.

2. Bir araçlık durak yerinin muhammen bedeli (KDV dahil) 600.000,00-TL olup, geçici teminat muhammen bedelinin %3’ü olan 18.000,00-TL’dir. Kesin teminat ihale bedelinin %6’sıdır.

3. İhale 27.09.2017 tarihinde Saat 10.00’da Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4. İhaleye katılacak olan istekli Geçici Teminat Bedelini Kepez Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26.Maddesinde belirtilen usullerde yatırılması gerekmektedir.

5. İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararları, İta Amirince karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta Amirince iptal edilen karar hükümsüz sayılır.

6. İhale uhdesinde kalan istekliye ihalenin üzerine kaldığına ilişkin yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin ödenmesi zorunlu olup, 15 gün içerisinde ödenmemesi durumunda Ticari Plaka kullanım hakkını alan isteklinin ihalesi iptal edilerek yatırmış olduğu teminat Kepez Belediyesi adına irat kaydedilir.

7. Bir adet Ticari Taksi Plaka hakkı için KDV dahil her türlü harç vergi, resim, sözleşme giderleri ile diğer tüm giderler ihale üzerinde kalan kişiye aittir.

8. Ticari Plaka tahsisi yapılan kişilerin söz konusu plakaları ihale tarihinden itibaren 6 (Altı) ay içerisinde müracaatta yapmış oldukları 3 Nolu TOKİ Taksi Durağında kullanmamaları halinde plaka tahsisi iptal edilerek yatırılmış olan plaka bedeli Kepez Belediyesi adına irat kaydedilir.

9. Durak kulübesinin temini ve tanzimi durak sahipleri tarafından yerine getirilecektir. Bununla ilgili tüm masraflar ve diğer giderler alıcılara aittir.

10. İş bu şartnamede bulunmayan hükümler için ve yapılacak tüm işlemlerde Kepez Belediyesi Ticari Taksi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

11. İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler;

Dilekçe
Nüfus Kimlik Örneği
Kanuni İkametgah Belgesi
Noter Onaylı İmza Sirküsü
Belediyemize borcu olmadığına dair belge
Geçici Teminat Makbuzu
İmzalı şartname

12. İdare gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun beledi tespit etmekte serbesttir.

13. İhaleye iştirak eden istekli mevcut şartnameyi okumuş ve kabul etmiş sayılır.

14. İtilaf halinde yetkili merciler Çanakkale Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

15. İş bu şartname 15 (On Beş) maddeden ibarettir.

OKUDUM

Dr. Ömer Faruk MUTAN
Belediye Başkanı

Yorum Yaz