Belediyemiz ile Jeoloji Müh. Od. ve Jeofizik Müh. Od. Arasındaki Protokol

Belediyemiz ile Jeoloji Müh. Od. ve Jeofizik Müh. Od. Arasındaki Protokol

150 150 Kepez Belediyesi

MESLEKİ DENETİM VE TEKNİK İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI
Kepez Belediyesi ile TMMOB’ye bağlı Jeoloji Mühendisleri Odası Çanakkale İl
Temsilciliği ve Jeofizik Mühendisleri Odası Çanakkale İl Temsilciliği arasında aşağıda
belirtilen koşullarda mesleki denetim ve teknik işbirliği anlaşması imzalanacaktır.

MADDE 1. TARAFLAR VE TANIM
Belediye: Kepez Belediyesi
Meslek Odaları: TMMOB’ye bağlı Jeoloji Mühendisleri Odası Çanakkale İl Temsilciliği,
Jeofizik Mühendisleri Odası Çanakkale İl Temsilciliği

MADDE 2: AMAÇ VE KAPSAM
Bu anlaşmanın amacı; sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma için gerekli olan Jeoloji ve
Jeofizik Mühendisliği hizmetlerinin; ilgili mevzuata, bilimsel esaslara ve mesleki kurallara
uygun olarak yerine getirilebilmesi yönünde ilgili meslek odaları ile Belediye arasında
teknik iş birliği sağlamak ve tarafların bu yöndeki ortak sorumluluklarını tarih, kültür, doğa
ve çevre değerlerine sahip çıkarak karşılıklı dayanışma içerisinde yerine getirmelerinin
kurallarını belirlemektir.

MADDE 3 : YASAL DAYANAK
Bu anlaşma, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi gereği, 3194 sayılı İmar
Kanunu’nda Mühendislerle ilgili olarak tanımlanan mesleki yükümlülüklerin yerine
getirilebilmesi için gerekli denetimin yapılabilmesi, ayrıca 6235/7303 sayılı TMMOB
Kanununun ikinci maddesinde belirtilen odaların mesleğin genel menfaatlerine uygun
olarak gelişmesi yönünde ilgili işlerde resmi makamlarla iş birliği yapmak hükmünün
yaşama geçirilmesi yönünde düzenlenmiş ve imzalanmıştır

MADDE 4: SORUMLULUKLAR
A) Sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi ve doğal çevrenin korunarak
geliştirilmesi için tarafların birinin çağrısı üzerine bir araya gelerek gerekli düzenlemeleri
yapabilirler.
Meslek odası; üyelerince yapılan mühendislik hizmetlerinin;
a)Billimsel teknik esaslara ve diğer mesleki kural ve standartlara uygun yapılması
konusunda üyelerine gerekli duyuru, bilgilendirme ve düzenleme yapmaktan,
b) Mühendisin o hizmeti yapabilmesi ve sorumluluğunu üstlenebilmesi için gerekli mesleki
ve yasal koşulları taşımakta olmasından,
c)Üretilen hizmetin uygulamaya dönük teknik ve mesleki yeterliliğinin tam ve eksiksiz
yürütülmesi için gerekli girişimlerde bulunmaktan;
Belediyeye ve topluma karşı sorumludur.
B) Belediye ise yukarıdaki koşulları taşımakta olduğu , ilgili meslek odasınca kabul edilmiş
olan mühendislik hizmetlerinin, doğrudan belediyenin yükümlülüğünde bulunan imar
kanununa uygun olarak yerine getirilebilmesi yönünde gerekli onay ve izinlerden
sorumludur.
Kepez Belediyesi raporlarda gerekli gördüğü takdirde Oda Genel Merkez Bilim
Kurullarına, Üniversitelerin ilgili bölümlerine raporların tekrar kontrolü amacıyla
göndermeye yetkilidir.

MADDE 5: GÖRÜŞ BİLDİRME VE İŞBİRLİĞİ
A) Belediye hazırlamış olduğu plan ve projeler hususunda anlaşmaya esas meslek
odasından gerek gördüğü konularla ilgili olarak görüş alabilir. İlgili meslek odası sağlıklı
kentleşme ve kamu yararına aykırı ya da kültür ve doğa değerlerini korumak açısından
sakıncalı bir yapılaşmaya yol açabileceğini öngördüğü konularda çekince raporu hazırlar.
Belediye söz konusu rapor doğrultusunda gerekli önlemleri almak yetkisine sahiptir.
B)Bu anlaşmaya neden olan iş birliği alanlarında karşılıklı görüş alış verişinde bulunmak
ve sağlıklı kentleşmeye dönük iş birliği alanlarını zenginleştirmek üzere, Temsilciliğin ve
Belediyenin ilgili birimine taraflar gerek duyduğunda karşılıklı birer temsilcinin katılması
yönünde, fikir birliğine varmışlardır.

MADDE 6: KURALLAR
Bu anlaşmanın uygulanmasında aşağıdaki kurallara uyulacaktır.
A)Belediye; yapı ruhsatı alınması için başvurulan her yapı projesinde, TMMOB ve
Odaların ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda anlaşmaya esas olan meslek odalarının
iç hukukunun gerektirdiği düzenlemeler ve yasal mevzuat çerçevesinde meslek odalarından
ıslak imzalı MÜELLİFLİK BELGESİ’ni ister.
B) Her bir meslek odasının iç hukukundan kaynaklı uygulama oda tarafından belediyeye
bildirilir, belediye ilgili yasalar çerçevesinde bu kararları değerlendirir.
C) Anlaşmaya taraf meslek odaları mühendislik ve imar uygulamaları ile ilgili sorunların
çözümünde belediyeye yardımcı olacaktır.
D) Bu protokolün uygulanması sırasında ihtiyaç duyulacak ayrıntılı düzenlemeler ve
anlaşma maddelerinde yapılacak değişiklikler belediye ile anlaşmaya esas meslek odaları
arasında müştereken yapılacaktır.
E) Taraflar bu uygulamanın kamu yararını zedeleyecek bir bürokratik engel yaratmaması
için azami gayret gösterecektir. İlgili meslek odaları, işleyişi aksatmamak için gerekli
azami gayreti gösterecektir.
F) Her bir meslek odası ve belediye, bu anlaşmadan kaynaklanacak işlemleri duyurma
konusunda gerekli işbirliğinde bulunacaklardır.
G) Belediye ve meslek odaları, karşılıklı olarak duyuruları için gerekli azami olanağı
tanıyacaklardır. Belediye, duyurular için uygun gördüğü bir alanda meslek odaları için
duyuru panosu yapacaktır.
H) ZEMİN VE TEMEL ETÜT RAPORLARI İLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI
1. Kepez Belediyesi ve mücavir alan sınırlarındaki tüm sondaj çalışmaları ve/veya
araştırma çukuru açılması çalışmaları, tüm jeofizik çalışmalar, çalışmanın yapıldığını
kanıtlar şekilde videoya çekilecek ve video görüntüleri CD ile Kepez Belediyesi İmar ve
Şehircilik Müdürlüğüne teslim edilecektir. CD görüntüsü olmayan raporlar kabul
edilmeyecektir. (Videoya çekilen görüntülerde tüm sondaj kuyularunda ne kadar derinliğe
inilmiş olduğu, delme işlemi yapılan mekanizmanın kuyudan çıkarılma işleminin
görüntülerde bulunması ile tespit edilecek olup, görüntülerin geniş açıyla yani arazinin de
görüntüsü olacak şekilde kaydedilmesi zorunludur.)
2. Raporlar içerisinde çalışma yapılacak arazinin genel görünümü, sondaj ve jeofizik
çalışma görüntüleri ve araziden alınan numunelerin görüntüleri bulunacaktır. Arazi
çalışmasından alınan numunelerin çalışma yapılan ada ve parsel numaraları da yazılarak
fotoğraflanıp rapor içerisinde ve CD de bulunacaktır.
3. 2 kat+bodrum ve 3 kat üzeri yapılarda sondaj sayısı ve jeofizik ölçümler bina oturum
alanına göre tablodaki gibi belirlenecektir.
Bina Oturum Alanı (m2) Sondaj Sayısı
0-250 2
251-500 3
501-750 4
751-1000 5
Bina Oturum Alanı (m2) Jeofizik Ölçüm Sayısı
0-250 1 adet sismik (P ve S dalgası ölçümü)
251-500 2 adet sismik (P ve S dalgası ölçümü) ve 1
adet DES
501-1000 3 adet sismik (P ve S dalgası ölçümü) ve 2
adet DES
Aynı parsel içerisinde birden fazla blok olması durumunda her binanın altına gelecek
şekilde 1 adet sondaj çalışması ve 1 adet sismik çalışması yapılacaktır.
4. Sanayi tipi yapılarda sondaj ve jeofizik ölçüm sayısı yapı oturma alanına göre
belirlenecektir. Her ilave 1000 m2 oturma alanı için sondaj sayısı 1 adet arttırılarak çalışma
yapılacaktır.
Bina Oturum Alanı (m2) Sondaj Sayısı
0-1000 2
1001-2000 3
Bina Oturum Alanı (m2) Jeofizik Ölçüm Sayısı
0-1000 2 adet sismik (P ve S dalgası ölçümü) ve 1
adet DES
1001-2000 3 adet sismik (P ve S dalgası ölçümü) ve 2
adet DES
5. 1 ve 2 katlı yapılarda araştırma çukuru çalışma sayısı ve jeofizik ölçümler bina oturum
alanına göre tablodaki gibi belirlenecektir.
Bina Oturum Alanı (m2) Araştırma Çukuru Sayısı
0-250 2
251-500 3
501-750 4
751-1000 5
Bina Oturum Alanı (m2) Jeofizik Ölçüm Sayısı
0-250 1 adet sismik (P ve S dalgası ölçümü)
251-500 2 adet sismik (P ve S dalgası ölçümü) ve 1
adet DES
501-1000 3 adet sismik (P ve S dalgası ölçümü) ve 2
adet DES
Aynı parsel içerisinde birden fazla blok olması durumunda her binanın altına gelecek
şekilde 1 adet araştırma çukuru çalışması ve 1 adet sismik çalışması yapılacaktır.
6. Arazide yapılacak sondaj çalışmaları Alüvyon birimde en az 20 m, Neojen birimler
üzerinde ise en az 15 m. olacak şekilde yapılacaktır. Kaya birimine rastlanılması
durumunda 3 m daha devam edilerek sondaj çalışması tamamlanacaktır.
7. Sondaj çalışmalarında zeminde her 1,5 m de bir sondaj çalışması sonuna kadar SPT
deneyleri yapılacaktır. Karot ile örnek alınması durumunda karot örnekleri metaj
belirtilerek karot sandığında fotoğraflandırılıp rapor içerisinde gösterilecektir.
8. Sondaj sırasında elde edilen numunelerin analizi, her değişen tabakadan ve en fazla 5
m’de bir adet zemin numunesi alınarak gerekli laboratuvar deneyleri yapılacaktır. Bu işlem
her kuyu için tekrarlanacaktır. Temel seviyesinde eğer kohezyonlu birim elde edilmiş ise
konsolidasyon deneyinin yapılması zorunludur.
9. Yapılacak olan sondaj çalışmaları mümkün olduğu sürece binanın altına gelecek şekilde
yapılmalıdır. (Sondaj çalışmaları parsel içerisinde mevcut bina varsa ; bina yıkıldıktan
sonra ve parsel inşaat atıklarından tamamen temizlendikten sonra yapılmalıdır.)
10. Yapılacak olan jeofizik çalışmaları mümkün olduğu sürece parsel içinden veya tam
önüne gelecek şekilde yapılmalıdır.
11. Zemin etüt raporlarında yapılacak tüm hesaplamalar statik projede belirtilen bina
boyutlarına uygun olarak yapılacaktır.
12. Zemin ve temel etüt raporunda ve eklerinde tüm imzalar ıslak imza olacaktır.
13. Zemin ve temel etüt raporu biri renkli baskı olmak koşuluyla 2 adet istenecektir.
14. Tüm çalışmalar Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri Odaları tarafından kontrol edilecek ve
tamamlanması istenecek, sondaj ve jeofizik çalışmalarındaki eksiklikler tamamlandıktan
sonra belediyeye teslim edilecektir.

MADDE 7: SÜRE
Bu anlaşma 1 yıl boyunca geçerlidir. Fesih yapılmadığı takdirde birer yıllık sürelerle devam
edecektir.

MADDE 8: FESİH HAKKI
Belediye kamu menfaatinin gerekli gördüğü durumlarda anlaşma dışında karar almaya ve
işlem yapmaya yetkilidir.
Mevzuatta meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı Belediye iş birliği sözleşmesini bu
değişikliklere göre uyarlamasını ya da gerekirse feshini yapar.

MADDE 9: YÜRÜTME
9 maddeden oluşan bu anlaşma 01/06/2016 tarihinde tarafların imzası ile yürürlüğe girer.
Ve Kepez Belediyesi ile Oda Temsilciliklerinin yönetim kurullarınca ortaklaşa yürütülür. İş
bu sözleşme Belediye Başkanının ve Oda Temsilciliklerinin yetkilileri tarafından imza
altına alınmıştır.

Kepez Belediye Başkanı/ Dr. Ömer Faruk MUTAN
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Çanakkale Temsilciliği
TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Çanakkale Temsilciliği

Yorum Yaz