Kepez Belediyesi KVKK Aydınlatma Metni

Kepez Belediyesi KVKK Aydınlatma Metni

Kepez Belediyesi KVKK Aydınlatma Metni 1098 1256 Kepez Belediyesi

KEPEZ BELEDİYESİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Kepez Belediyesi
Cumhuriyet Mah. Sahil Yolu Caddesi No:2 Kepez / Çanakkale

5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında, sınırları belde mülki sınırı olan ve sınırları içerisinde idari ve mali özerkliğe sahip olarak kamu tüzel kişisi niteliğindeki belediyelerin sunmakla yükümlü olduğu hizmetler ve yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve sorumlulukları bulunmaktadır.

Kepez Belediyesi olarak bilgi hizmetleri, çevre hizmetleri, e-belediye hizmetleri, imar ve şehircilik hizmetleri, kültür hizmetleri, sağlık hizmetleri, spor hizmetleri, ulaşım hizmetleri, sosyal hizmetler ve acil hizmetler ile Kepez Belediyesinin stratejik planını oluşturmak, imar planı ve parselasyon planlarını yapmak ve yaptırmak, kanunlarla Kepez Belediyesine verilmiş olan görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak, ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak, coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak, sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak düzenlemelerde bulunmak zabıta hizmetlerini yerine getirmek, vatandaşlara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak ile ilgili görev ve sorumluluklarımız başta olmak üzere yasal zorunluluklarımız uyarınca yerine getirmekle yükümlü olduğumuz görev ve sorumluluklarımız kapsamında kişisel veri işleme faaliyeti yürütmekteyiz.

Kepez Belediyesi olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemeler doğrultusunda, görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek, sunduğumuz hizmetlerden sizleri faydalandırmak, sunduğumuz hizmetlere ilişkin sizlere destek vermek adına siz vatandaşlarımızın kişisel verilerinin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin olarak iş bu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

 Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Faaliyetlerimiz, yürüttüğümüz iş süreçleri, sunduğumuz hizmetler ile görev ve sorumluluklarımız kapsamında siz vatandaşlarımızın kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, lokasyon bilgileri, hukuki işlem bilgileri, vatandaş işlem bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, işlem güvenliği bilgileri, finans bilgileri, görsel ve işitsel kayıt bilgileri işlenmektedir. Belirtilen kişisel veriler aşağıda yer alan amaçlarla işlenmektedir.

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yönetilmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi
 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini
 • Hizmete ilişkin iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Hizmete ilişkin destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Hizmet sürekliliğinin sağlanmasına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi
 • Hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
 • Hizmet kalitesi denetim ve değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Kamu sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satın alım faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Talep / şikayet takibi
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin takibi
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Vatandaş ilişkileri yönetimim süreçlerinin yürütülmesi
 • Vatandaşın memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

 

Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Hizmete ilişkin iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Hizmete ilişkin destek süreçlerinin yürütülmesi
 • Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Hizmet sürekliliğinin sağlanmasına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi
 • Hizmet kalitesi denetim ve değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
 • Kamu sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Talep/şikayetlerin takibi
 • Vatandaş ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinin Dayandığı Hukuki Sebepler

Kepez Belediyesi olarak, kişisel verilerinizi basılı formlar, elektronik formlar, çevrimiçi elektronik formlar, sözleşmeler, ilgili tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler, telefon/çağrı merkezi görüşmeleri, e-posta yazışmaları, elektronik takip ve fiziksel erişim kontrol sistemleri, CCTV kamera kayıt cihazları aracılığıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. Maddesinin 2.fıkrasının (a) bendi “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”(c) bendi ‘’Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’,(ç) bendi ‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’,(d) bendi ‘’ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması’’,(e)  bendi,’’Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması’’ ve (f) bendi,’’ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla , veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Kişisel verilerin KVKK’nın 5. Maddesinin 2.fıkrasında belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenmesi halinde ‘’ilgili kişinin açık rızasına dayanılarak işlenmektedir.

Özel nitelikli kişisel veri niteliğine haiz sağlık verileriniz; KVKK’nın 6. Maddesi 3. fıkrasında belirtilen ‘’Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği ’’ hukuki sebebine veya ilgili kişinin açık rızasına dayanılarak işlenmektedir.

Özel nitelikli kişisel veri niteliğine haiz ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbiri verileriniz. KVKK’nın 6.maddesi kapsamında ‘’Kanunlarda öngörülen hallerde’’ veya ‘’ilgili kişinin açık rızası’’uyarınca işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Alıcı Grupları ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz;

 • Yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat uyarınca bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına,
 • Hizmete İlişkin İş süreçlerinin yürütülmesi, hizmete ilişkin destek hizmetlerinin yürütülmesi, hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, hizmete ilişkin destek süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Kepez Belediyesi iştiraklerine,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, hizmete ilişkin iş süreçlerinin yürütülmesi, hizmete ilişkin destek süreçlerinin yürütülmesi, hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, vatandaş ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla tedarikçilere, aktarılabilecektir.

 

İlgili Kişi Olarak Haklarınız

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenilmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığınız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

Haklarına sahipsiniz.

İlgili Kişi Olarak Hakların Kullanılmasına Dair Bilgiler

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz  İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

 • Daha önce bildirilen ve belediye sistemlerinde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle yaziisleri@kepez.bel.tr adresine elektronik posta göndererek,
 • Islak imzalı ve kimliğinizi tevsik edici belgeler ile Kepez Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Mah. Sahilyolu Caddesi No:2 Kepez/Çanakkale adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Kepez Belediyesi’ne bizzat başvurarak,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp yaziisleri@kepez.bel.tr adresine e-posta gönderilerek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP)adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle kepez@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek Kepez Belediyesi’ne iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, “İlgili Kişinin”  başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekaletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Taleplerinizin Cevaplanma Süreci

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

İlgili Kişi Başvuru Formu için tıklayınız.