Fen İşleri Müdürlüğü

T.C. KEPEZ BELEDİYESİ
Müdür Vekili

Nurdoğan BİLGİÇ

Telefon

0 (286) 263 01 01 – 1311

E-Posta

fenisleri@kepez.bel.tr

Adres

T.C. Kepez Belediye Başkanlığı Binası Kat:3

Nurdoğan BİLGİÇ

T.C. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdür V.
Misyon ve Vizyon

Misyon: Çağdaş Belediyecilik anlayışı içerisinde Müdürlüğümüz ile ilişkili kişi ve kurumlara yerel hizmetleri sunarken kaliteli, gelişmeye açık, verimli ve etkili bir hizmeti hedeflerken, şeffaf, insan odaklı ve katılımcı hizmetler sunmaktır.

Vizyon: Kentsel yaşam kalitesini, kentlilik bilincini ve hizmet anlayışını çağdaş seviyesine çıkartarak ve gelişen teknolojiyi takip ederken halkımızın isteklerini göz önünde tutarak modern kent bilinci içinde herkesin problemsiz bir çevrede yaşayabileceği Kepez’i oluşturmak.

Amaç ve Hedefler
1- İdarenin Amaç ve Hedefleri

• AMAÇ: Kepez Belediyesinin prensip, plan ve programları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Başkanlık makamının belirleyeceği esaslar çerçevesinde Kepez Belediyesi yetki alanı içerisinde Müdürlüğümüz sorumluluk alanında olan iş ve işlemlerin takip ve yürütülmesi, denetimi ve ilgili mevzuatta belirtilen görevlerin yerine getirilmesidir.
• HEDEF: Yapılan ve yapılacak hizmetlerde kaliteyi yükseltmek ve halkın memnuniyetini sağlamaktır

2- Temel Politikalar ve Öncelikler

• a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
• b) Hizmetlerin elde edilişi ve sunumunda yerindelik ve gereksinimlere uygunluk,
• c) Hesap verebilirlik,
• ç) Kurum içi yönetimde ve Beldeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
• d) Uygulamalarda adalet ve hizmetlerde eşitlik,
• e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
• f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine, sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas alır.

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

• Belediyemiz Meclisinin almış olduğu Müdürlüğümüz yönetmeliğinde, ilgili kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen görev, yetki ve sorumlulukları; kanunlar çerçevesinde en iyi ve hızlı şekilde ifaya çalışılmış, diğer Müdürlüklerle bilgi alış verişinde bulunulmuş, eğitici seminerlere katılarak verimliliğini ve performansını en üst seviyeye çıkarma gayreti içerisinde olunmuştur.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

• Mevcut kaynakların Belediyemiz için dengeli bir biçimde hizmete dönüştürülmesi için plan ve programlar ile yasa ve yönetmelikler doğrultusunda vatandaşların memnuniyetini de dikkate alarak hakkaniyet, kararlılık ve ciddiyetle icrai faaliyette bulunan Müdürlüğümüz hedeflerine uygun performans sergilemiştir.