İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

T.C. KEPEZ BELEDİYESİ
Müdür

Yılmaz ÜZDEN

Telefon

0 (286) 263 01 01 – 1241

E-Posta

insankaynaklari
@kepez.bel.tr

Adres

T.C. Kepez Belediye Başkanlığı Binası Kat: 2

Yılmaz ÜZDEN

T.C. Kepez Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
I- GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon

Misyon:
Belediye bünyesinde personelin eğitim, performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı ile iş verimliliğini yükselterek gelişim seviyesini ve personel kalitesini sürekli artırmak.
Açıklama : Belde halkının ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, teşkilatlanan , toplumun kaynaklarını kullanarak hizmet üreten belediyemizin; sunmuş olduğu hizmetlerinde temel faktörlerden biri olan insan gücünü yani çalışan personeli eğitimli, mevzuata hakim ve halkla ilişkili bir konuma getirerek, halkın ihtiyaçlarını karşılamakta görevlidirler.

Vizyon:
Kaliteli hizmet için insan kaynakları olarak personelin gelişim seviyesini ve eğitim grafiğini yüksek tutarak bu konuda öncü ve örnek bir birim olmaktır.
Açıklama : Bu vizyon için, Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda toplam kalite yönetim sistemiyle bütünleşerek, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı bir yaklaşımla personellerin eğitim düzeyini artırarak öncü ve örnek hizmetler sunan bir birim olmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir. Bu amaca ulaşabilmek için; yüksek nitelikli ve eğitimli insanların çalıştığı ve sürekli iyileştirme sağlayan; teknolojik alt yapıyı etkin ve verimli kullanan öncü ve örnek birim olmak için çabalarını yoğunlaştırılacaktır.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
1- Memur Personellere İlişkin Görevler:

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinin (A) bendine istinaden ve kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak olan sınavlar hakkında yönetmelik gereğince KPSS sonucuna göre devlet memurluğuna ilk defa atanacakların atama işlemleri;
– 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden sözleşmeli personelin işe alınmasına ilişkin işlemler.
– 21.10.2006 tarih ve 26306 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve 657 Sayılı D.M.K.’nun 48.maddesine istinaden ilk defa atanacak itfaiye eri alımlarına yönelik işlemler;
-657 Sayılı D.M.K.’nun 64.,67.ve 84.maddeleri gereğince belediye memurlarını bulundukları kadro dereceleri içerisinde yasal yükselme süresini doldurmuş bulunanlardan, derecelerin yükseltilmesi ile yapılan terfi işlemleri,
-17.04.2006 tarih ve 2006/10344 sayılı kararname ile yürürlüğe giren devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar gereği yan ödeme ve özel hizmet tazminatı cetvellerinin hazırlanarak onaya sunulması işlemleri;
-657 Sayılı D.M.K.’nun 86.maddesine göre vekâleten görevlendirme işlemleri;
-657 Sayılı D.M.K.’nun 92.ve 94.maddelerine göre açıktan atama işlemleri;
-657 Sayılı D.M.K.’nun 76.maddesine göre kurum içi naklen atama işlemleri;
-657 Sayılı D.M.K.’nun 74. Maddesine göre kurum dışı naklen atama işlemleri;
-2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kanunu ve 3413 Sayılı kanun gereğince Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından bakılan ve korunan çocuklardan yapılacak giriş sınavlarda başarılı olanların atamalarının yapılması işlemleri;
-657 Sayılı D.M.K.’nun 55.maddesi gereği aday memurların yetiştirilmesi ve 58.maddesi gereğince memurların asalet tasdik işlemleri;
-657 Sayılı D.M.K.’nun 137.maddesine göre devlet memurunun görevden uzaklaştırması işlemleri;
-Norm kadro ilke ve standartları yönetmeliğine istinaden 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (l) fıkrası gereği, ihtiyaç doğrultusunda var olan kadrolarımızın iptali, yeni kadroların ihdası işlemleri;
-657 Sayılı D.M.K.’nun 94.,95.,96.97. ve 98.maddeleri gereğince devlet memurluğunun sona ermesi ve memurluktan çekilenlerin tekrar memuriyete atanması işlemleri;
-Kurumumuzda çalışan memur personelin 5510 sayılı kanunun 48.maddesinin (b) fıkrası gereğince emekliye ayrılması işlemleri;
-5682 sayılı pasaport kanunu hükümleri doğrultusunda memura yeşil pasaport verme ve pasaport süresinin uzatılması işlemleri;
-657 Sayılı D.M.K.’nun 36/A-12/d bendine istinaden memuriyette iken bir üst öğrenimi bitirenlerin bu öğrenimine ilişkin yeni derece ve kademelerinin tespit edilerek yapılan intibak işlemleri;
-Memurların performans değerlendirme işlemleri;
-Memur Personellerin bilgilerinin internet üzerinden elektronik ortamda SGK’ya “HİTAP” hizmet takip programına aktarılması işlemleri;
-657 Sayılı D.M.K.’nun 125.maddesi gereğince disiplin cezalarına ilişkin hükümler;
-657 Sayılı D.M.K.’nun 102.maddesi gereğince memur personelin yıllık izin işlemleri;
-657 Sayılı D.M.K.’nun 109.maddesine göre nakil giden memurun özlük dosyasının gönderilmesi işlemleri;
-İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı arşiv hizmetleri yönetmeliğine göre memur personelin özlük ve sicil dosyalarının arşivlenmesi işlemleri;
-657 Sayılı D.M.K.’nun 105.maddesi gereğince memur personelin almış olduğu rapor sürelerine ilişkin işlemler.
-657 Sayılı D.M.K.’nun 108.maddesine göre doğum yapan memurların ve askere gidecek memurların ücretsiz izne ayrılması işlemleri;
-5510 sayılı kanunun 8.maddesine göre memuriyete yeni başlayan veya naklen gelen memurların internet ortamında işe giriş işlemlerinin yapılması,
-5510 sayılı kanunun 9.maddesi gereği, görevden ayrılan memurun internet ortamında çıkış bildirgelerinin verilmesi.
-Her yılın kasım ayı sonuna kadar tüm müdürlüklere yazı yazılarak eğitim ihtiyaçlarını belirlemek.
-Performans değerlendirme formlarından puanı düşük olanlara iyileştirmek performansı yüksek olan personelden daha iyi verim alınması için verilmesi gereken eğitimlerin belirlenmesi.
-Yeni çıkan kanunların uygulanması için eğitim verilmesi.
-Kanunlar çerçevesinde personeli yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen eğitimlere göndermek ve bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

2- İşçi Personellere İlişkin Görevler:

-Belediye birimlerinde çalıştırılmak üzere vasıf ve şartları belirlenen daimi işçi kadrolarına “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde İŞKUR ve ÖSYM Başkanlığının işbirliği ile düzenlenen Merkezi Sınav ile atama işlemlerinin yapılması. İnternet üzerinden işe giriş bildirgelerinin verilmesi.
-Toplu İş Sözleşmesi gereği işçi personelin belirlenen senelik izin, ücretsiz izin ve sağlık raporlarının işlenmesi ve takip edilmesi
-Toplu İş Sözleşmesi gereğince işçi personelin iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Komisyonların kurulması iş ve işlemlerin yürütülmesi.
-İşçi Disiplin Kurulu
-Hasar tespit Komisyonu
-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
-Emekliliği dolan işçi personelin 506 sayılı kanun gereğince; talepleri üzerine emekli edilmesi; vefat eden işçilerin de işlemlerini yürütmek.
-4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddeleri gereğince; İş Akdi feshedilen işçilerin ihbar ve Kıdem Tazminatlarının hesaplanıp ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmesi ve her işçi için İşten Ayrılma Bildirgelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi. Ayrıca işsizlik aylığı hak edenler için 4857 sayılı yasanın 17.maddesi gereği İŞ-KUR’a bilgi verilmesi.
-4904 sayılı Kanunun 21. Maddesi gereğince, İŞ-KUR tarafından yerel düzeyde istihdam ve işgücü hareketlerini güncel ve güvenilir bir şekilde izlenmesini sağlamak amacıyla kamu ve özel kesim işyerlerinden iş ve işgücü konularında istenilen Aylık İşgücü Çizelgelerinin online olarak gönderilmesi.
-İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yukarıda yazılı görevler ile Belediye Başkanının vereceği diğer görevleri kanun, yönetmelik, genelge ve tüzüklere uygun şekilde yapmaya yetkilidir.
-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanınca kendisine verilen mevzuatlara uygun tüm görevleri zamanında yapmaktan, Başkan yardımcısına ve Başkana karşı sorumludur.

3- Sözleşmeli Personellere İlişkin Görevler

-5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince kadro karşılığı belirli sürelerle çalıştırılacak sözleşmeli personelin sözleşmelerini hazırlanması.
-Sözleşme örneklerinin İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesi.
-Özlük işlemlerinin yürütülmesi.

C- Birime İlişkin Bilgiler:
1- Fiziksel Yapı:

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale İli Kepez Beldesi Cumhuriyet Mah. Sahil Yolu No:2’de bulunan hizmet binamızın 2. Katında, 25 m2 büroda hizmet vermektedir. Birim personelinin kullanımına tahsis edilen lojman bulunmamaktadır

2- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:

Müdürlüğün bilgi ve teknolojik kaynakları aşağıda gösterildiği şekildedir.
Bilgisayar – 6 Adet
Yazıcı Renksiz – 2 Adet
Tarayıcı – 2 Adet

3- İnsan Kaynakları:

Müdürlüğümüz, 1 Müdür ve yeteri kadar personelden oluşmaktadır. Kurumumuzun memur ihtiyacı, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik ile İtfaiye ve Zabıta Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre karşılanmaktadır. İşçi alımları ise Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır.

5- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:

Müdürlüğümüzün temel fonksiyonları, Belediye Başkanı emri altında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü tarafından ve bu müdürün gerekli gördüğü yerlerde birim sorumlusuna yetki devri ile yerine getirilmektedir.

II- AMAÇ VE HEDEFLER
A- Birimin Amaç ve Hedefleri:

Personel sayısını arttırmadan hizmet üretim gücünü, hizmet kalitesini yükseltmek ve çeşitlendirmek.
Kurumda etkin bir insan kaynakları yönetimi kurmak, performans yönetimi sistemine geçmek.
Personelin motivasyonunu arttırmaya, kaynaşmaya yönelik her yıl paylaşım etkinlikleri düzenlemek.(piknik, tiyatro, konser, yemek. vb.)
Personelin norm kadro çalışmaları çerçevesinde kariyer ve liyakatine göre istihdamının sağlanması suretiyle iş verimliliği ile çalışma ve yaşam standartlarının yükseltilmesini sağlamak. İnsan kaynakları politikasının hedefi, kurumun görevlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak, konusunda uzmanlaşmış, meslek ilkelerine bağlı personelin tespit edilmesi ve eğitilmesi.

B- Birimin Temel Politikaları ve Öncelikleri:

-Yapılacak görevlere uygun, nitelikli personelin seçilmesini sağlayacak sistemi tespit etmek ve geliştirmek, meslek ilkelerine bağlı ve mesleğini yürütebilecek nitelikte personelin tespitini sağlayan sistemi geliştirmek.
-Personelin görev tatminin en yüksek düzeyde tutarak verimli çalışmasını sağlayacak ve hizmet kalitesini yükseltecek başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek, bu konuda eğitim programları hazırlamak.
-Personelin etkinliğini ve verimliliğini artırabilecek, görevi içerisinde yükselmesine imkan sağlayacak olan liyakat sistemini geliştirmek ve bu sistemin uygulanmasında adil ve eşit olanaklar sağlamak.
-Personelin bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak.
-Personelin çalışmasının sonucunu görebileceği çalışma verimini yükseltici düzenlemeler geliştirmek.
-Personelin etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak kuruma bağlılığını pekiştirecek ve çalışmayı özendirici hale getirecek “ Kurum Kültürü ve Bilinci” nin oluşmasına katkıda bulunmak.
-Personele, mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirebileceği yurt içi ve yurt dışı eğitim olanaklarına sağlamak, personelin kurumun amaçları doğrultusunda davranması ve çalışmasını sağlayacak, kurumun hizmet kalitesini yükseltici eğitim programları hazırlamak.
-Personelin kişilik ve diğer haklarını korumak ve gözetmek. Başarıyı ve yaratıcılığı teşvik eden sistemler geliştirmek, insan kaynaklarının politikasının oluşumunda personelin görüş ve önerilerini dikkate almak. Aynı kurum mensubu olma bilincinin oluşturulabilmesi için kurum çalışanları arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirici ve motivasyonu sağlayıcı tedbirler almak.

III- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
A- Üstünlükler

1- Personel özlük işlerinin günlük olarak zamanında takip edilmesi.
2- Memur Personelimizin Kademe Derece ilerlemelerinin günü gününe yapılması.
3- Personele ve Müdürlüğümüze ait tüm evraklar taranarak Bilgisayar ortamında kayıt altına alınmıştır.

B- Zayıflıklar:

1- Müdürlüğümüz iş ve işlemlerinin işleyiş alanı ile ilgili çok sayıda mevzuat olması ve sık mevzuat değişiklikleri.
2- Yeni Kurulan bir Müdürlük olması sebebiyle personel eksikliğinin bulunması.
3- Müdürlük içindeki görev tanımlarının tam belirlenmemesi.

IV- ÖNERİ VE TEDBİRLER:

1- Kurum arşivinin düzenli bir şekilde çalıştırılmasının sağlanması.
2- Belediyemizin personel sayısının her geçen gün artmasına rağmen müdürlüğümüzde halen 2 personel çalıştırılıyor olması iş ve işlemlerin yapılmasında aksaklıkların meydana gelmesine sebep olmaktadır.