İtfaiye Müdürlüğü

T.C. KEPEZ BELEDİYESİ
Müdür

Mehmet Ali IŞIK

Telefon

0 (286) 263 52 03 – 1701

E-Posta

itfaiye@kepez.bel.tr

Adres

Dardanos Caddesi 100. Metre

Mehmet Ali IŞIK

T.C. Kepez Belediyesi İtfaiye Müdürü
Amaç

İnsanların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan yangın, deprem ,su baskını, fırtına, patlama, toprak kayması, trafik kazaları, bina cökmeleri ve canlılar için kurtarma gerektiren her türlü olaya müdahale eden vatandaşlarının huzur ve güven içinde yaşayabilmeleri için kendi can  güvenliklerini tehlikeye atan Kepez İtfaiye Müdürlüğü personeli ile 365 gün 24 saat hizmet vermektedir.

Kanun ve yönetmeliklerle görevleri belirlenen İtfaiye Müdürlüğünün,Belediye örgütlenme yapısı içerisinde Beldemiz sınırları ve köylerde, ormanlarda meydana gelen yangınlara, kazalara, mahsur kalan kişilere ve hayvanlara yardım etme faaliyetlerinin organize edildiği, yasalarda belirtilen görecelerin icra edildiği bir birimdir. İtfaiye için acil durumlarda ‘’110’’no’lu ücretsiz acil çağrı telefon numarasını arayarak ihbarınızı anında gerçekleştirebilirsiniz.

Misyonumuz

Kepez İtfaiye Müdürlüğü olarak beldemiz sınırları içerisinde bulunan toplam 3 mahallemizde yaşanabilecek, her türlü İtfaiye olaylarına zamanında ve doğru bir şekilde müdahale etmek, can ve mal kaybını en asgari düzeyde tutarak, afet ve yangınlar konusunda toplumsal bilinç ve bilgi düzeyini arttırmak ve vatandaşlarımızın Belediye İtfaiye teşkilatına güvenlerinin tam olmasını sağlamak.

Vizyonumuz

Güncel teknolojiye uygun araç, gereç ve eğitimli personel ile donanımı yeterli bir İtfaiye teşkilatı olmak. Dünya standartlarında İtfaiyenin sorumluluk sınırları içindeki en uzak mesafeye ulaşması 5 dakikadır. Bizler bunu dikkate alarak beldemizin her tarafına birimimizle hizmet vermekteyiz. Bizlerde itfaiyecilikteki dünya standartlarını ve güncel teknolojiyi yakalamaya çalışıyoruz. İtfaiye olayların da zaman çok önemlidir, bu hassasiyet göz ardı edilemez. Tüm personelimiz bunun bilincinde olup, buna göre hizmet ve çalışmalarını sürdürmektedir.

Fiziksel Yapı Yeterlilik Durumu

İtfaiye Müdürlüğü örgüt yapısı, Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı, İtfaiye Müdürü, İtfaiye Amiri, İtfaiye Çavuşu ve İtfaiye Eri olarak oluşmaktadır.

İtfaiye Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

(1) İtfaiye teşkilatında birim amiri olan; İtfaiye Müdürü, Belediye Başkanına bağlı olarak çalışır, teşkilatın en yetkili amiridir.

(2) İtfaiye hizmetleri ile itfaiye destek hizmetlerini bir bütün olarak itfaiye stratejileri doğrultusunda planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetleyerek hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

(3) Personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak, hizmet verimliliklerini ve mesleki bilgilerini geliştirmek,

(4) Görevde yükselme sınav kurulu üyeliği yapmak,

(5) Motorlu araçlar dahil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımını yaptırmak; hizmete hazır durumda tutmak, teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesini sağlamak,

(6) Belediye Başkanının izniyle itfaiye hizmetleri konusunda kamuoyunu bilgilendirmek,

(7) Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapmak ve 1/25.000’lik şehir haritası üzerine işlemek, (8) Günlük, aylık ve yıllık istatistiklerin tutulmasını sağlamak, değerlendirmek ve ilgili kuruluşlara göndermek,

(9) İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidratlarının konulacağı yerleri belirleyerek ilgili kuruluşlara bildirmek ve çalışır durumda olmalarını sağlamak,

(10) İtfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depoları yapılmasını sağlamak,

(11) Kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşlarını denetlemek ve işbirliğini sağlamak, talep üzerine eğitimlerini vermek ve gerektiğinde yardıma çağırmak,

(12) Halkı, kurum ve kuruluşları yangından korunma ve yangınla mücadele konularında bilgilendirmek,

(13) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikle verilen görevleri yerine getirmek,

(14) Yangın İhbar Formunun doldurulmasını sağlamak,

(15)Yangın Raporunun düzenlenmesini sağlamak,

(16) Belediye başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

İtfaiye Müdürlüğü Personeli Görev Yetki ve Sorumlulukları
İtfaiye Amiri:

İtfaiye teşkilatında hiyerarşik olarak yer alan herkes birim amiri tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu kişiler kendilerine verilen görevlerin eksiksiz olarak yapılmasından birinci derecede sorumlu olmakla beraber ayrıca personelin disiplin ve düzeninden, tesis, araç ve gereçlerin temizliği, korunması ve göreve hazır durumda tutulmasından belediye başkanına karşı sorumludurlar.

İtfaiye Çavuşu:

Birim amiri konumunda olmayan itfaiye çavuşları itfaiye amirine bağlı olarak görev yapar. Kendisine bağlı yangın personeli arasında iş bölümü yapar. Üst amirlerin bulunmadığı olayları sevk ve idare eder.

İtfaiye Eri:

İtfaiye Çavuşuna bağlıdır. İtfaiye Çavuşu olmadığı durumlarda, Belediye Başkanına bağlı olarak çalışır. Yangın söndürme, araç kullanma ve arama-kurtarma, çalışmalarını yerine getirir; itfaiye hizmet binası ve müştemilatının güvenliğini, temizliğini, araç-gereç ve teçhizatın bakım ve onarımı ile haberleşme ve yazışma gibi yürütülmesi gereken diğer iş ve işlemleri yapar. Sorumlu olduğu araç ve gereçleri hizmete hazır tutar.

Yetki Görev ve Sorumluluklarımız;
 1. Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
 2. Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,
 3. Su baskınlarına müdahale etmek,
 4. Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
 5. 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,
 6. 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (KBRN) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,
 7. Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,
 8. Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,
 9. Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,
 10. Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,
 11. Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,
 12. İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,
 13. İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,
 14. Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.
Diğer Görevler;
 1. Susuz semtlere istenildiğinde su dağıtmak.
 2. Belediye sınırları içerisinde cadde ,sokak,meydan ve yeşil alanları sulamak.
 3. Bacaları temizlemek, temizlenmesine yardımcı olmak veya temizletmek.
 4. Su taşıma ve su almak.