Nikah Hizmetleri

Evlendirme Memuru
YILDIRIM DEMİREL

Dahili: 1008

NİKAH BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Kepez Evlendirme Memurluğu’na evlilik müracaatları hafta içi her gün 08.30-17.00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Evlendirme memurluğuna çiftlerin birlikte müracaat etmesi gerekmektedir. Evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilir. Bunun için mutlaka FOTOĞRAFLI ÖZEL VEKALETNAME düzenlenmesi ve bu vekaletnamede vekalet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlik bilgileri ile nüfus cüzdan fotokopilerinin yer alması, evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi ve kiminle evleneceğinin yazılması şarttır. (Evlenecek kişiler müracaat için biri diğerine vekalet verebilir.) Vekalet ile müracaat yapılabilir ancak evlenme yapılamaz.

EVLİLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
  • Nüfus Cüzdanı
  • 4 (Dört)’er adet vesikalık fotoğraf (İzin Belgesi ile gelenlerden (5)’ er adet)
  • Evlenme için Sağlık Raporu (Fotoğraflı ve onaylı)

Nüfus Cüzdanı; Müracaat sırasında son medeni hali işlenmiş fotoğraflı nüfus cüzdanları ibraz edilmelidir. (T.C. Kimlik numarası olmayan, fotoğrafsız ve yıpranmış nüfus cüzdanları kabul edilmemektedir.)

Vesikalık Resim; Resimler evlenme yönetmeliğine uygun (başörtülü resimlerin alın ve çene açıkta olmak şartıyla) renkli ve son 6 ay içinde çektirilmiş olması gerekmektedir. Fotokopi resimler kabul edilmeyecektir.

Sağlık Raporu; Evlenme müracaatına gelmeden önce bağlı olunan aile hekimlerinden,  Medeni Kanun’un 136. Maddesi gereği 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 123. ve 124. Maddelerinde belirtilen evliliğe engel teşkil edici bulaşıcı hastalığı bulunmadığını gösterir kan testleri yaptırılarak rapor haline getirilecektir. Aile hekimliğinden alınan sağlık raporu  fotoğraflı ve onaylı olmalıdır.

Dosyaların geçerlilik süresi; Evlenme dosyalarının geçerlilik süresi, “Evlenme Ehliyet Belgesi”nin düzenleme tarihinden itibaren (6) altı aydır. Bu süre içerisinde evlenme akdi yapılmadığı takdirde dosya iptal edilir.

REŞİT OLMAYANLAR

– 17 yaşını doldurmuş erkek ya da kadın, anne, baba veya vasi izni ile evlenebilir. (Müracaat esnasında, yasal temsilcinin izni bölümüne anne, baba veya vasinin imzası ile adı soyadı yazılarak imzalanır. Anne veya babadan biri ölmüş ise ölümlü vukuatlı nüfus kaydı ile belgelenir). Başvuru sırasında anne, baba veya vasinin nüfus cüzdan fotokopisi getirilecektir. Anne ve babası boşanmış ise velayet mahkeme kararı ile başvurulacaktır.

 – 16 yaşını doldurmuş erkek veya kadının evlenebilmesi için Mahkeme Kararı getirmesi gerekmektedir.

İDDET MÜDDETİ

Eşi ölmüş ya da boşanmış kadınların yeniden evlenebilmeleri için eşinin ölümünden ya da boşanma tarihinden itibaren 300 günü doldurmuş olmaları gerekmektedir. 300 gün dolmamış ise mahkemeden ‘‘İDDET MÜDDETİNİN KALDIRILMASI’’ kararı almaları halinde müracaatları kabul edilmektedir. Gaipliğine karar verilen kişinin eşi mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez.

Kadının Soyadı; Kadın evlenince kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya nüfus müdürlüğüne yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir.

YABANCI UYRUKLULARLA EVLİLİK

Yabancı uyrukluların başvurularında kendi ülkelerinden almış oldukları DOĞUM BELGESİ ve BEKARLIK BELGESİ Apostille onaylı (La Haye sözleşmesi üyesi dışında olan ülkeler) ve Bekarlık Belgesinden 2 adet, Doğum belgesinden 1 adet ve Pasaportundan 2 adet noter onaylı Türkçe Diline çevirisi bulunmalıdır. Pasaport ve vize süresinin dolmamış olması gerekmektedir.

La Haye sözleşmesine dahil üye ülkelerden alınan çok dilli belgelerde Türkçe dili açıklama olduğundan sadece 2 adet noter onaylı çoğaltma yeterlidir.

Bekarlık belgesi; Kendi ülkelerine ait Türkiye’de bulunan temsilciliklerinden alacakları anne baba ve doğum yeri bilgilerinin bulunduğu bekar olduklarına ait belgenin Ankara’da ki temsilcilikten alındıysa Türk Dışişleri Bakanlığına, diğer illerde bulunan temsilciliklerden alındı ise o ilin Valiliğine onaylatılmış olmalıdır.

MARRIAGE WITH CITIZENS OF FOREIGN COUNTRIES

Foreign nationals in their countries received a BIRTH CERTIFICATE and Apostille CERTIFICATE of CELIBACY is approved (other than a member of the La Haye Convention countries) and Celibacy From 2 PCs, 1 and 2 by your Passport from birth certificate notarized Turkish Language translation.

La Haye received from Member States included in the Turkish language in a multilingual document is just a description 2 notarized replication.

Turkey claims from their own countries in representation of father and mother birthplace information resides in the document for the single they are Ankara Representative Office has received from the Turkish Ministry of Foreign Affairs, retrieved from the representative offices in other cities is that must be approved by the Governor of the province.

NİKAH GÜNÜ VERİLMESİ

Çiftler en erken müracaat tarihini takip eden ikinci gün evlenebilirler. Nikah gün ve saat rezervasyonu müracaat sırasında ve müracaatı takip eden (6) altı ayı geçmeyecek şekilde yapılmaktadır.

İZİN BELGESİ

Madde 22 : Dosyanın incelenmesi sonucu evlenmelerine engel bir hallerinin bulunmadığı ve belgelerinin de tam olduğu tespit edilen çiftlere istedikleri takdirde, beyannamenin izin belgesi bölümü onaylanarak verilir. Böyle bir belgeyi alan çiftler yurt içinde ve yurt dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda evlenebilirler. İzin belgesi evrakları onaylanarak verildiği tarihten itibaren 6 ay geçerlilik süresine sahiptir.

 MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ

Eşler arasında herhangi bir sözleşme yapılmadığı durumda mal varlıkları ortaktır.
Eşler, isterlerse bir mal rejimi sözleşmesiyle, kanunda belirlenen rejimlerden birini kabul edebilirler. Mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır. Mal rejimi sözleşmesinin taraflarca ve gerektiğinde yasal temsilcilerince imzalanması zorunludur. Resmi nikah akdi yapılmadan kesinlikle dini nikah yapılamaz.

Yukarıdaki bilgiler “Türk Medeni Kanunu” ve “Evlendirme Yönetmeliği” dikkate alınarak Kepez Evlendirme Memurluğu tarafından hazırlanmıştır.