ihale

05.04.2017 Tarihli İhale İlanı

656 439 Kepez Belediyesi

ÇANAKKALE KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesine göre açık teklif usulü ile aşağıdaki işler ihaleye konulmuştur.

 

İhalenin Konusu                                                                      Muhammen Bedeli (KDV Dahil)             Geçici Teminat

1 ) Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi Meydan Sokak                    100,00TL/Ay                                                   108,00TL
Belediye İş Hanında bulunan 9 Nolu işyerinin 3 (üç)
yıl süre ile kiraya verilmesi,

2 ) Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi Meydan Sokak                    100,00TL/Ay                                                   108,00TL
Belediye İş Hanında bulunan 24 Nolu işyerinin 3 (üç)
yıl süre ile kiraya verilmesi,

3 ) Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi Meydan Sokak                    100,00TL/Ay                                                   108,00TL
Belediye İş Hanında bulunan 25 Nolu işyerinin 3 (üç)
yıl süre ile kiraya verilmesi,

İhaleler 05/04/2017 Çarşamba Günü Kepez Belediyesi Toplantı Salonunda saat: 10:00’da Encümen huzurunda yapılacaktır. İhalelere ait şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Gelir Biriminden bedelsiz olarak görülebilir.

İhalelere katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;

 • Dilekçe
 • Nüfus Cüzdanı Örneği
 • Kanuni İkametgah Belgesi
 • Noter Onaylı İmza Sirküsü
 • Geçici Teminat Makbuzu
 • Belediyemize borcu olmadığına dair belge
 • Firma ve Şirket adına katılanların kayıtlı oldukları Ticaret ve Sanayi Odasından vizeli sicil belgesi, vergi mükellefi olduğuna dair belge, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Sicil Belgesi ve Şirket adına ihale katılacak temsilcinin nüfus cüzdanı sureti, ikametgâh belgesi ve noter tasdikli imza sirküsü
 • İmzalı Şartname
 • Yukarıda belirtilen belgeler gerçek kişiler için katılımcıya, tüzel kişiler için kanuni yetkililerine, ortak girişim halinde ortak girişim beyannamesi ile tüm ortaklara ayrı ayrı vekâleten katılım halinde Kanuni Vekile ait olacaktır.

İdare ihaleleri yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İlanen duyurulur.

 

Dr. Ömer Faruk MUTAN
Belediye Başkanı

13.12.2017 Tarihli İhale İlanı

656 439 Kepez Belediyesi

İLAN

ÇANAKKALE KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesine göre açık teklif usulü ile aşağıdaki işler ihaleye konulmuştur.

 

İhalenin KonusuMuhammen BedeliGeçici Teminat

 

1 ) Beldemiz Hamidiye Mahallesi 960 TOKİ 500.000,00-TL/1 araçlık durak 15.000,00-TL

mevkii 3 Nolu Mehmet Akif ERSOY Devlet (KDV dahil)

Hastanesi Ticari Taksi Durağında bulunan

5 (Beş) adet (Ticari Taksi Plaka Hakkı) Ticari Taksi durak satışı,

 

İhale 13/12/2017 Çarşamba Günü Kepez Belediyesi Toplantı Salonunda saat: 10:00’da Encümen huzurunda yapılacaktır. İhalelere ait şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Gelir Biriminden bedelsiz olarak görülebilir.

İhalelere katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;

 

 • Dilekçe
 • Nüfus Cüzdanı Örneği
 • Kanuni İkametgâh Belgesi
 • Noter Onaylı İmza Sirküsü
 • Geçici Teminat Makbuzu
 • Belediyemize borcu olmadığına dair belge
 • Firma ve Şirket adına katılanların kayıtlı oldukları Ticaret ve Sanayi Odasından vizeli sicil belgesi, vergi mükellefi olduğuna dair belge, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Sicil Belgesi ve Şirket adına ihale katılacak temsilcinin nüfus cüzdanı sureti, ikametgâh belgesi ve noter tasdikli imza sirküsü
 • İmzalı Şartname
 • Yukarıda belirtilen belgeler gerçek kişiler için katılımcıya, tüzel kişiler için kanuni yetkililerine, ortak girişim halinde ortak girişim beyannamesi ile tüm ortaklara ayrı ayrı vekâleten katılım halinde Kanuni Vekile ait olacaktır.

 

İdare ihaleleri yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İlanen duyurulur.

 

 

 

 

Dr. Ömer Faruk MUTAN

BELEDİYE BAŞKANI

27.09.2017 Tarihli İhale İlanı

656 439 Kepez Belediyesi

ŞARTNAME

1. Mülkiyeti Belediyemize ait Hamidiye Mahallesi TOKİ 960 mevkii 3 Nolu TOKİ Ticari Taksi Durağında bulunan 20 (Yirmi) araçlık Ticari Taksi durağından 10 (On) araçlık durak (Ticari Taksi Plaka Hakkı) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satılacaktır.

2. Bir araçlık durak yerinin muhammen bedeli (KDV dahil) 600.000,00-TL olup, geçici teminat muhammen bedelinin %3’ü olan 18.000,00-TL’dir. Kesin teminat ihale bedelinin %6’sıdır.

3. İhale 27.09.2017 tarihinde Saat 10.00’da Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4. İhaleye katılacak olan istekli Geçici Teminat Bedelini Kepez Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26.Maddesinde belirtilen usullerde yatırılması gerekmektedir.

5. İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararları, İta Amirince karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta Amirince iptal edilen karar hükümsüz sayılır.

6. İhale uhdesinde kalan istekliye ihalenin üzerine kaldığına ilişkin yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin ödenmesi zorunlu olup, 15 gün içerisinde ödenmemesi durumunda Ticari Plaka kullanım hakkını alan isteklinin ihalesi iptal edilerek yatırmış olduğu teminat Kepez Belediyesi adına irat kaydedilir.

7. Bir adet Ticari Taksi Plaka hakkı için KDV dahil her türlü harç vergi, resim, sözleşme giderleri ile diğer tüm giderler ihale üzerinde kalan kişiye aittir.

8. Ticari Plaka tahsisi yapılan kişilerin söz konusu plakaları ihale tarihinden itibaren 6 (Altı) ay içerisinde müracaatta yapmış oldukları 3 Nolu TOKİ Taksi Durağında kullanmamaları halinde plaka tahsisi iptal edilerek yatırılmış olan plaka bedeli Kepez Belediyesi adına irat kaydedilir.

9. Durak kulübesinin temini ve tanzimi durak sahipleri tarafından yerine getirilecektir. Bununla ilgili tüm masraflar ve diğer giderler alıcılara aittir.

10. İş bu şartnamede bulunmayan hükümler için ve yapılacak tüm işlemlerde Kepez Belediyesi Ticari Taksi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

11. İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler;

Dilekçe
Nüfus Kimlik Örneği
Kanuni İkametgah Belgesi
Noter Onaylı İmza Sirküsü
Belediyemize borcu olmadığına dair belge
Geçici Teminat Makbuzu
İmzalı şartname

12. İdare gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun beledi tespit etmekte serbesttir.

13. İhaleye iştirak eden istekli mevcut şartnameyi okumuş ve kabul etmiş sayılır.

14. İtilaf halinde yetkili merciler Çanakkale Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

15. İş bu şartname 15 (On Beş) maddeden ibarettir.

OKUDUM

Dr. Ömer Faruk MUTAN
Belediye Başkanı