Temizlik İşleri Müdürlüğü

T.C. KEPEZ BELEDİYESİ
Müdür V.

Nihan YILMAZ

Telefon

0 (286) 263 01 01 – 1621

E-Posta

temizlikisleri
@kepez.bel.tr

Adres

T.C. Kepez Belediye Başkanlığı Binası Kat:6

Nihan YILMAZ

T.C. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdür V.
Amaç ve Kapsam

Müdürlüğümüz, belde genelinde çevre politikalarını oluşturmak, atıkların (katı, tıbbi, ambalaj, pil, bitkisel yağ vb.) oluşumundan bertarafına kadar süreci etkin, etkili ve ekonomik yürütmek, sivrisinek ve karasinekle mücadele sahil temizliği gibi temel fonksiyonlarda hizmet vermektedir.

Misyon

2872 Sayılı Çevre Kanunu ve 27742 Sayılı Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usül ve Esaslara İlişkin Yönetmelik kapsamında 05.11.2014 tarih ve 2014/156 Sayılı Belediye Meclis kararı ile yürürlüğe giren ve 2015 yılında ilk defa uygulamaya başlanan Katı Atık Toplama- Taşıma – Bertaraf Tesisinden Yararlanma Ücreti Tarifesi her yıl uygulanmaya devam etmektedir.

Çöp toplama ve taşıma, konteynerlerin bakımı, yıkanarak dezenfekte edilmesi işleri 01/07/2019 tarihine kadar Belediyemiz tarafından yapılmış olup, bahse konu tarihten itibaren çöp toplama, taşıma, bertaraf işleri ve konteynerlerin bakımı, yıkanarak dezenfekte edilmesi üyesi bulunduğumuz ÇAKAB (Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği) tarafından EKAY (Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi) kapsamında imzalanan imtiyaz sözleşmesi gereğince yapılmaktadır.

Müdür

5393 sayılı kanunun 14/a maddesinde belirtilen çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık hizmetlerini aynı Kanunun 15.maddesi g bendinde yer alan “ katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak” görevlerini yürüten yöneticiyi kapsamaktadır.

Örgüt Yapısı

Temizlik İşleri Müdürü görev ve hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan yardımcısına karşı sorumlu olup, Müdürlüğümüz bünyesinde 2 birim bulunup 2 sorumlu personel dahilinde toplam da 48 işçi ile hizmet vermektedir.

Yetki, Görev ve Sorumluluklarımız :
 • Müdürlüğe gelen her türlü müracaatlara (dilekçe, e-mail, telefon vb) zamanında cevap verilmesi,
 •  Belediye sınırları ve mücavir alanda; çöp toplama, taşıma, cadde ve sokakların süpürülmesi ve pazaryerlerinin temizliği, küçük kovaların boşaltımını sağlamak, sokakların ve konteynerlerin yıkanması işlemini ayrıca konteyner tamirlerini  yapmak veya yaptırmak ve bu amaçla çalışma plan ve programı belirlenerek bu plan dâhilinde çalışmaların sürdürülmesini takip etmek,
 • Çöp Toplama işlemlerinin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğini engellemeyecek şekilde yapılması için gerekli programlamayı yapmak,
 • Cürufların ve sokaklara gelişigüzel atılan atıkların toplanmasını ya da toplatılmasını sağlamak,
 • Her yıl yenilenmesi gereken Mavi Bayrak başvurusunu TÜRÇEV’e yapmak ve projeyi takip etmek,
 • Her yıl düzenli olarak kışlak, larva ve uçkun mücadelesi için ilgili faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadelenin yürütülmesini ve bu konuda vatandaşın bilinçlendirilmesini sağlamak,
 •  Müdürlüğün faaliyetleri konusunda halkın bilinçlendirilmesine yönelik kampanyalar, eğitimler, panel veya toplantılar düzenlemek, ilgili broşür ve afiş hazırlayarak kentlilere duyurulmasını sağlamak,
 •  22.07.2005 Tarih ve 25883 Sayılı “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” doğrultusunda tıbbi atıkların evsel atıklardan ayrı toplanması, taşınması ve bertarafının sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
 •  06/06/2015 Tarih ve 29378 Sayılı Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, bitkisel atık yağ üreticilerinin çevre lisansı almış geri kazanım tesisleriyle veya bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri ile yıllık sözleşme yapmalarını sağlamak, bitkisel atık yağların hanelerden ayrı toplanması için yetkilendirilmiş kuruluş, çevre lisansı almış geri kazanım tesisleriyle veya bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri ile işbirliği yaparak toplama sistemini oluşturmak, bitkisel atık yağ toplama faaliyetleri konusunda halkı bilgilendirmek, işin denetimi ve takibini Zabıta Müdürlüğü ile birlikte yapmak,
 • 24.08.2011 Tarih ve 28035 Sayılı “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği “ kapsamında ambalaj atıklarının evsel atıklardan ayrı toplanarak ekonomiye geri kazandırılmasını temin etmek amacıyla plan ve proje hazırlayarak çalışmalar yapmak veya yaptırmak.
 • 31.08.2004 Tarih ve 25569 Sayılı Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında atık pillerin ayrı olarak toplatılmasına yardımcı olmak ve işbirliği yapılmasını sağlamak,
 •  27.10.2010 Tarih ve 27742 sayılı Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usül ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereği, evsel atıklara ilişkin tarifelerin oluşturulması, tahakkukların yapılmasını sağlamak,
 • 22.05.2012 Tarih ve 28300 sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü (AEEE) Yönetmeliği gereği AEEE atıklarının evsel atıklardan ayrı toplanması amacıyla plan ve proje hazırlayarak çalışmalar yapmak veya yaptırmak.
 •  02.04.2015 Tarih ve 29314 sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında atıkların oluşumundan bertarafına kadar geçen süreçte atık yönetiminin sağlanması için gerekli çalışmaları yaparak, tedbir almak.