İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. KEPEZ BELEDİYESİ
Misyon

İlkeleri doğrultusunda şehrimize; yapı ve fiziki mekân ölçeğinde kaliteli, modern bir görünüm kazandırarak verimli, etkin, yeniliklere açık olmak, modern görünümlü ve tarihi değerlerin ışığı altında geleceği tasarlamak, aktif, verimli, süratli ve kaliteli hizmet vererek halkımızdan beklediğimiz özgüveni kazanmak, rasyonel çözümlerle, halkın sorunlarını ortadan kaldırmak ve şeffaf bir Müdürlük olmak.

Vizyon

Kanun ve yönetmelikler ile mevzuatlara uygun plan proje yapımının sağlanarak şehrimize depreme dayanıklı, kaliteli ve modern binalar kazandırmak.
Teknik ve sosyal alt yapısı tamamlanmış, gecekondusuz, yaşanabilir mekanlar oluşturarak şehrimizi tarihi ve doğal güzellikleri ile birlikte olgunlaştırmak ve bu amaçla projeler üretmek.
Şehrimizi standartların üzerine taşıyarak, ‘örnek şehir’ olması yolunda her türlü yeniliğe açmak.
Var olan doğal kaynakların, doğal güzelliklerin ve tarihi değerlerin ışığı altında geçmiş ve geleceği bugünde birleştirmek.

 

Amaç ve Hedefler
İdarenin Amaç ve Hedefleri

AMAÇ: Kepez Belediyesinin prensip, plan ve programları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Başkanlık makamının belirleyeceği esaslar çerçevesinde Kepez Belediyesi yetki alanı içerisinde Müdürlüğümüz sorumluluk alanında olan iş ve işlemlerin takip ve yürütülmesi, denetimi ve ilgili mevzuatta belirtilen görevlerin yerine getirilmesidir.

HEDEF: Yapılan ve yapılacak hizmetlerde kaliteyi yükseltmek ve halkın memnuniyetini sağlamaktır.

Temel Politikalar ve Öncelikler
 1. Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
 2. Hizmetlerin elde edilişi ve sunumunda yerindelik ve gereksinimlere uygunluk,
 3. Hesap verebilirlik,
 4. Kurum içi yönetimde ve Beldeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
 5. Uygulamalarda adalet ve hizmetlerde eşitlik,
 6. Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
 7. Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine, sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas alır.

 

Müdürlüğümüzün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Müdürlüğümüzün Görevi:

Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde fiziksel mekânın düzenlenmesi ve mekânda yapılaşma faaliyetlerini belirli bir düzen ve disiplin içerisinde tutma; geliştirme ve güzelleştirme ile bu yerlerdeki yapılaşmaların koşul ve teşekkülü yolunda yapılacak çalışmaları “ planlı alanlarda ” yasa, yönetmelik ve plan hükümleri; “plansız alanlarda” ise yasa ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütmektedir.

Müdürün Görevi:
 • Müdür birimini Başkanlık Makamına karsı temsil eder.
 • Başkanlık Makamının gözetimi ve denetimi altında, mevzuat gereği uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlar, bütçe ile uyumlu hedefler, programlar geliştirir ve uygulatır.
 • Müdürlük yönetiminde tam yetkili olup, Müdürlüğün sevk ve idare edilmesini, organize edilmesini ve her türlü çalışmasını düzenler.
 • Diğer Müdürlükler ile koordinasyonu sağlar.
 • İş ve işlemlerin yasa, yönetmelik ve tüzükler ile Başkanlık Makamının prensip ve talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlar ve gerekli tedbirlerin alınmasını temin eder.
Müdürlüğümüzün Yetki Alanı:

Müdürlüğümüz, Belediyemize ait yukarıda sayılan görevlerin yerine getirilmesinde hukuki normlar dahilinde yetkilidir.

Müdürlüğümüzün Sorumluluğu:

Müdürlüğümüz, yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye başkanına ve başkan yardımcısına karşı da sorumludur.

Sunulan Hizmetler
 • Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde imar çalışmalarının aksamadan yürütülmesi işlemlerinin yapılması,
 • Yapılan işleri kontrol ve takip etmek, imar durum belgesi düzenlemek, mimari, statik, ısı yalıtım, elektrik ve makine projelerinin onayı ve kontrolünü sağlamak,
 • Proje ve eklerine uygun orak İnşaat Ruhsatı düzenlemek,
 • Ruhsat ve eklerine uygun yapılan yapılara yapı kullanma izni düzenlemek,
 • Kaçak ve imar mevzuatına aykırı yapılaşmalarla etkin mücadelede bulunmak,
 • Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıları belirleyerek yasal işlem yapmak,
 • Yapı tamir-onarım belgesinin verilmesi ve kontrolünü sağlamak,
 • Yıkılabilecek durumdaki tehlikeli binalara mevzuata göre gerekli işlemleri yapmak,
 • Estetik ve şehircilik yönünden sakıncalı yapılaşmayı engelleyici çalışmalar yapmak,
 • Kültür ve Tabiat Varlıkları yasası kapsamına giren isleri mevzuata göre sonuçlandırmak,
 • Tadilat projelerini onaylamak ve takip etmek,
 • İmar planı ve tadilatlarının imar mevzuatının öngördüğü usul çerçevesinde yapılmasını sağlamak,
 • İfraz, tevhit, yola terk, parselasyon ve imar uygulaması işlemlerini kontrol ederek onay için encümene sevk etmek,
 • Belediye gelirlerine esas olan imar hizmetleriyle ilgili her türlü resim, ücret ve harçların tahakkukunu yapmak,
 • İmar mevzuatının yetki verdiği arsalara Başkanlıkça uygun görülmesi halinde encümen kararı alarak geçici ruhsat düzenlemek,
 • Kamunun selameti için gerekli önlemleri almak, bu önlemlere uymayanlar hakkında yasal işlem yapılmasını sağlamak,
 • Bahçe duvarı ve bahçe düzenlemesi iznini vermek,
 • Kuruma gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme işlemlerini yapmak,
 • Görev alanımız ile ilgili iç ve dış yazışmaları diğer birimler ile organizeli bir şekilde yapmak,
 • Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.
 • Ulusal Adres Veri tabanında Numarataj Birimi Olarak Hizmet Verilmek,
 • Yapı Denetimlerin İnşaat Kontrolleri Denetlenerek; Binaların Seviyelerine Göre Hakediş Ödemeleri Yapmak.
 • Yapı Denetimlerin İş Bitirmeleri Onaylamak.