Genel

Kepez Kent Konseyi

Kepez Kent Konseyi 750 565 Kepez Belediyesi

Sevgili Kepezliler,

Kent Konseyi nedir?;
Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortak anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını ifade eder.

Kent Konseyinin Görevleri
Madde 6
a)
Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
b) Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,
c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,
ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,
d) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,
e) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,
f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,
g) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,
ğ) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,
h) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,
ı) Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.

Çalışma İlkeleri
Madde 7
a) YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,
b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslar arası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,
c) Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,
ç) Kent konseyi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,
d) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,
e) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir. Biz, sorunlarımızın, toplumun ve halkın sorunlarından ayrı tutulamayacağını biliyoruz. Sıkıntılı, sancılı, sorunlu bir ülkede yaşıyor olmanın tüm sonuçları mühendis kimliğimizle birlikte, yurttaş kimliklerimiz dolayısı ile yine bizi buluyor. Kentin kimliğini etkileyen, meslek alanlarıyla ilgili gelişmelerin ve politikaların sosyal, siyasal ekonomik ve kültürel boyutlarını derinlemesine kavrama, yorumlamak ve toplumu bilgilendirmek zorundayız. İşte bu çalıştay ve benzeri bu çalışmalarımızın gerçekleşmesine yönelik çalışmaların önemli bir kesişme noktasını oluşturuyor. Bu çalışmalarda bilim insanlarının ve uzmanların yoğun emek harcayarak oluşturduğu bilgi erişilebilir ve ulaşılabilir hale geliyor. Kent sorunlarına ilişkin olarak son yıllarda merkezi otorite yerel yönetimler, kamu kaynaklarının dağılımı, afetler, çevre alt yapı, hava ve su, ulaşım, konut, turizm, tarım, kentsel ve kentsel dönüşüm temalarında sorun tespitlerini ve çözüm önerilerini kamuoyuna sunmak görevimizdir. Bu etkinliğimizde kentin mevcut durum tespitleri yapılırken aynı zamanda bu tespitten yola çıkarak “Nasıl bir kent istiyorum” sorusuna da kentte yaşayanlarla birlikte yanıt arıyoruz. Kent yaşamını ilgilendiren konular imar, kültür ve turizm, çevre kamu yönetimi ve yerel yönetim sistemini düzenleyen yasalardan bahsederken insan sağlığı, doğal çevre, insan hakları-kentli hakları, katılım, yaşanabilirlik gibi kavramlara da referans vermektedir. Kentlerde; sağlık, çevre, alt yapı, ulaşım, barınma, ısınma, eğitim, kültür ve benzeri birçok konuda sorunlar yaşanmaktadır. Diğer yandan kentlerimiz deprem, sel, heyelan ve yangın gibi afetlere hazırlıklı değildir. Kentlerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi her bakımdan sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması için çevreye duyarlı, koruma kullanma dengesi içerisinde sosyal alt yapı ve tüm donatıların planlanması ile olası risklerin azaltılması, dikkate alınması gereken çok önemli unsurlardır. Yaşamın olmazsa olması gereken birinci öncelikli konu su ve havadır. Kepezin %30-40’ının yaşadığı alanları etkileyen hava %100’ünü etkileyen su en önemli sorunudur. İkinci öncelik risklerden çevresel riskin başında limandaki tesisler ve Dardanel Ton gelmektedir. İlgili kuruluşları da dinlemek için çalıştaya davet ettik. Çalıştaya Kepezdeki siyasi partiler, STK’lar, muhtarlar kentin merkezi otorite ile ilgili birimleri, Belediyemizdeki müdürler davet edilmiş bizzat katılımları istenmiş görüş ve önerilerini yapmaları çözümde ortak aklın bulunması için hayati önem taşımaktadır. Siz Kepezliler çalıştaya gönüllü katılım, kepezde yaşayan emekli olmuş olmamış fakat donanımlı bilim insanları katılımıyla sorunlar bilimsel olarak çözülebilecektir. Çalıştay tarihleri 23 Ocak 2020, 19 Mart 2020’dir.

23 Ocak Tarihli Birinci Çalıştay’ımızda “Şehir Planlama ve Çevre” başlığı altında;
– Kepez’in kontrollü imar gelişimi,
– Kent estetiği ve insan üzerindeki etkileri,
– Su problemi ve çözüm önerileri, – Atık problemi ve sürdürülebilirliği,
– Ulaşım Sorunları ve Çözüm Önerileri,
– Kepezin havasını etkileyen çevresel faktörler
– Tarım alanları ve Köylü kalkınması,
– Jeolojik Yapı

konuları üzerinde durarak farklı disiplinler ile konu uzmanlarının görüş ve önerilerini alacağız.

19 Mart 2020 Tarihli İkinci Çalıştay’ımızda “Boğaz, Limanlar, Turizm ve Eğitim” başlığı altında;
– Kepez’in Çanakkale Boğazı ile direk ilişkisini,
– Kepez Limanının iyileştirilmesi ve Turizm ilişkisi,
– Eğitim alanları açılması ve Eğitim kurumları, konuları üzerinde durarak farklı disiplinler ile konu uzmanlarının görüş ve önerilerini alacağız.

En önemli iki hedefimizden ilki, bu çalıştay aracılığıyla ilgili alanlar doğrultusunda akademik ve konusunda profesyonel Bilim İnsanlarının Kepez’in yarınına dokunarak gelecek hayata hazırlayacak araştırma, eğitim ve uygulama ortamını sağlamaktır.

Diğer hedef ise, burada üretilecek araştırma ve tasarım projeleri ile bir Kepez veri tabanı oluşturulmasına katkı sağlamaktır. Bu çalışmanın örnek teşkil edecek uygulanabilir bir projeye dönüşmesidir.

Kentli olmak; bireylere de sorumluluklar getirmektedir. Bir kentin mensubu olmak, o kenti sahiplenmekle başlar. Günümüzdeki kentlilerin kente dair kararlara katılan, kent için gönüllü çalışan bireyler olması beklenmektedir. Kentli birey, yaşadığı kenti sahiplenerek onu güzelleştirmeye çalışacak etrafındakileri de harekete geçirecektir; ki bu da toplumun değişmesine zemin hazırlayacaktır.

Bu anlamda, meslek örgütlerinin, STK’ların, Siyasi Partilerin kenti sahiplenmesi gerekmektedir.

H.Orhan SÖNMEZ
Kent Konseyi Başkanı

Kepez Belediyesi Geçici İşçi Alımı Sonuç İlanı

Kepez Belediyesi Geçici İşçi Alımı Sonuç İlanı 1098 1256 Kepez Belediyesi