Genel

Kepez Belediyesi KVKK Aydınlatma Metni

Kepez Belediyesi KVKK Aydınlatma Metni 1098 1256 Kepez Belediyesi

KEPEZ BELEDİYESİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Kepez Belediyesi
Cumhuriyet Mah. Sahil Yolu Caddesi No:2 Kepez / Çanakkale

5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında, sınırları belde mülki sınırı olan ve sınırları içerisinde idari ve mali özerkliğe sahip olarak kamu tüzel kişisi niteliğindeki belediyelerin sunmakla yükümlü olduğu hizmetler ve yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve sorumlulukları bulunmaktadır.

Kepez Belediyesi olarak bilgi hizmetleri, çevre hizmetleri, e-belediye hizmetleri, imar ve şehircilik hizmetleri, kültür hizmetleri, sağlık hizmetleri, spor hizmetleri, ulaşım hizmetleri, sosyal hizmetler ve acil hizmetler ile Kepez Belediyesinin stratejik planını oluşturmak, imar planı ve parselasyon planlarını yapmak ve yaptırmak, kanunlarla Kepez Belediyesine verilmiş olan görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak, ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak, coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak, sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak düzenlemelerde bulunmak zabıta hizmetlerini yerine getirmek, vatandaşlara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak ile ilgili görev ve sorumluluklarımız başta olmak üzere yasal zorunluluklarımız uyarınca yerine getirmekle yükümlü olduğumuz görev ve sorumluluklarımız kapsamında kişisel veri işleme faaliyeti yürütmekteyiz.

Kepez Belediyesi olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemeler doğrultusunda, görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek, sunduğumuz hizmetlerden sizleri faydalandırmak, sunduğumuz hizmetlere ilişkin sizlere destek vermek adına siz vatandaşlarımızın kişisel verilerinin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin olarak iş bu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

 Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Faaliyetlerimiz, yürüttüğümüz iş süreçleri, sunduğumuz hizmetler ile görev ve sorumluluklarımız kapsamında siz vatandaşlarımızın kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, lokasyon bilgileri, hukuki işlem bilgileri, vatandaş işlem bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, işlem güvenliği bilgileri, finans bilgileri, görsel ve işitsel kayıt bilgileri işlenmektedir. Belirtilen kişisel veriler aşağıda yer alan amaçlarla işlenmektedir.

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yönetilmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi
 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini
 • Hizmete ilişkin iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Hizmete ilişkin destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Hizmet sürekliliğinin sağlanmasına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi
 • Hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
 • Hizmet kalitesi denetim ve değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Kamu sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satın alım faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Talep / şikayet takibi
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin takibi
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Vatandaş ilişkileri yönetimim süreçlerinin yürütülmesi
 • Vatandaşın memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

 

Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Hizmete ilişkin iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Hizmete ilişkin destek süreçlerinin yürütülmesi
 • Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Hizmet sürekliliğinin sağlanmasına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi
 • Hizmet kalitesi denetim ve değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
 • Kamu sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Talep/şikayetlerin takibi
 • Vatandaş ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinin Dayandığı Hukuki Sebepler

Kepez Belediyesi olarak, kişisel verilerinizi basılı formlar, elektronik formlar, çevrimiçi elektronik formlar, sözleşmeler, ilgili tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler, telefon/çağrı merkezi görüşmeleri, e-posta yazışmaları, elektronik takip ve fiziksel erişim kontrol sistemleri, CCTV kamera kayıt cihazları aracılığıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. Maddesinin 2.fıkrasının (a) bendi “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”(c) bendi ‘’Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’,(ç) bendi ‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’,(d) bendi ‘’ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması’’,(e)  bendi,’’Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması’’ ve (f) bendi,’’ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla , veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Kişisel verilerin KVKK’nın 5. Maddesinin 2.fıkrasında belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenmesi halinde ‘’ilgili kişinin açık rızasına dayanılarak işlenmektedir.

Özel nitelikli kişisel veri niteliğine haiz sağlık verileriniz; KVKK’nın 6. Maddesi 3. fıkrasında belirtilen ‘’Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği ’’ hukuki sebebine veya ilgili kişinin açık rızasına dayanılarak işlenmektedir.

Özel nitelikli kişisel veri niteliğine haiz ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbiri verileriniz. KVKK’nın 6.maddesi kapsamında ‘’Kanunlarda öngörülen hallerde’’ veya ‘’ilgili kişinin açık rızası’’uyarınca işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Alıcı Grupları ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz;

 • Yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat uyarınca bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına,
 • Hizmete İlişkin İş süreçlerinin yürütülmesi, hizmete ilişkin destek hizmetlerinin yürütülmesi, hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, hizmete ilişkin destek süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Kepez Belediyesi iştiraklerine,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, hizmete ilişkin iş süreçlerinin yürütülmesi, hizmete ilişkin destek süreçlerinin yürütülmesi, hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, vatandaş ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla tedarikçilere, aktarılabilecektir.

 

İlgili Kişi Olarak Haklarınız

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenilmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığınız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

Haklarına sahipsiniz.

İlgili Kişi Olarak Hakların Kullanılmasına Dair Bilgiler

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz  İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

 • Daha önce bildirilen ve belediye sistemlerinde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle yaziisleri@kepez.bel.tr adresine elektronik posta göndererek,
 • Islak imzalı ve kimliğinizi tevsik edici belgeler ile Kepez Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Mah. Sahilyolu Caddesi No:2 Kepez/Çanakkale adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Kepez Belediyesi’ne bizzat başvurarak,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp yaziisleri@kepez.bel.tr adresine e-posta gönderilerek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP)adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle kepez@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek Kepez Belediyesi’ne iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, “İlgili Kişinin”  başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekaletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Taleplerinizin Cevaplanma Süreci

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

İlgili Kişi Başvuru Formu için tıklayınız.

LGS ve YKS Tedbirleri

LGS ve YKS Tedbirleri 656 439 Kepez Belediyesi

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Bu çerçevede, önümüzdeki günlerde yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı ve Yükseköğretim Kurumlar Sınavının halk sağlığı açısından en uygun koşullarda
gerçekleştirilmesi amacıyla bazı tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda;
1- Liselere Geçiş Sınavı (LGS); 20 Haziran 2020 Cumartesi günü birinci oturumu 09.30’da başlayıp 10.45’de tamamlanacak, ikinci oturumu 11.30’da başlayıp 12.50’de tamamlanacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen
istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

2- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020Cumartesi günü saat 10.15’te başlayıp 13.00’de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15’te başlayıp 13.15’de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45’te başlayıp 17.45’de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

3- Gerek LGS gerekse YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

4- LGS ve YKS sınavlarına girecek adayların T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri; LGS
sınavı öncesine denk gelen 18 Haziran 2020 Perşembe ve 19 Haziran 2020 Cuma günleri saat 20.00’a kadar, LGS sınavının yapılacağı 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00 – 13.00 saatleri arasında, YKS sınavı öncesine denk gelen 25 Haziran 2020 Perşembe ve 26 Haziran 2020 Cuma günleri saat 20.00’a kadar, YKS sınavının yapılacağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00 – 13.00 saatleri arasında, YKS sınavının yapılacağı 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00 – 16.00 saatleri arasında, açık bulundurulacaktır.

5- LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarında (belediye/halk otobüsü, minibüs, dolmuş, taksi vb.) herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacaktır.

6- Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaklardır.

7- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günler/saatlerde daha önceden belirlenmiş/gün alınmış olan nikah törenleri aileler, şahitler ile kısıtlı sayıda misafirin katılımıyla icra edilecektir.

8- AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR
a) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.),

b) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

ç) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, nikah salonları, Nüfus Müdürlükleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

d) Akaryakıt istasyonları,

e) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda (kura ile tespit edilecek) lastik tamircisi,

f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

g) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,

ğ) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

h) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri
yürüten işletme/firmalar,

ı) Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un
ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı
tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin
üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

i) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan
firmalar,

j) Oteller ve konaklama yerleri,

k) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

l) Çalışanları inşaat/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması
devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı
şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede
kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden
sahaları ile sınırlıdır.),

m) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

n) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi
gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç gereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),

o) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,

ö) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek;
zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler,

p) Sebze/meyve toptancı halleri,

9- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER
a) Bu Genelgenin (8) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve
Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri
dâhil),

c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev alanlar,

ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve
altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt
dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım
merkezleri çalışanları,
g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile
bunların veli/vasi veya refakatçileri,
ğ) Demirçelik,
cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli
maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması
gereken bölümlerinde görevli olanlar,
h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve
işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),
ı) Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık
vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde
çalışanlar,
i) Küçükbaşbüyükbaş
hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,
j) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme
Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,
k) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak
üzere dışarı çıkanlar,
l) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
m) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel
ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,
n) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri
hekimi vb.),
o) Veteriner hekimler,
ö) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis
çalışanları,
p) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,
r) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve
mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,
s) Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların
imalat ve lojistiğinde çalışanlar,
ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme
kararını ibraz etmeleri şartı ile),
t) Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile
beraber çalışanlar,
Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalması esastır.
Bu Genelgenin (8) numaralı “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar” başlığının (ı)
maddesi kapsamındakilere yönelik kararlar, İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca; LGS sınavı için
en geç 19.06.2020 Cuma günü saat 13.00’a, YKS sınavı için en geç 26.06.2020 Cuma günü
saat 13.00’a kadar alınacaktır.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuat
uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta
olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması,
konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

Süleyman SOYLU
Bakan

Kepez Belediyesi Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Kepez Belediyesi Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni 1098 1256 Kepez Belediyesi
KEPEZ BELEDİYESİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Değerli Vatandaşlarımız;

Kepez Belediyesi olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Kepez Belediyesi olarak hizmet faaliyetlerimizden faydalanan vatandaşlarımız dahil, Kepez Belediyesi bünyesinde ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idrakı ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Hakkında detaylı bilgi almak için  Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Çerezler Nelerdir?

Çerezler, kepez.bel.tr’nin özelliklerini ve işlevlerini etkinleştiren, cihazınıza yüklenen küçük metin dosyalarıdır. Örneğin, çerezler sitemizi daha önce ziyaret edip etmediğinizi öğrenmemiz ve üstün yararlarınızın yer alabileceği site özelliklerini tespit etmemiz için cihazınızı tanımamızı sağlar.

Çerezlerin kullanım amaçları nelerdir?

Çerezler, tercihleriniz hatırlamak, size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak ve kepez.bel.tr ile etkileşimlerinizi daha hızlı ve daha güvenli hale getirmek için kullanılabilir. kepez.bel.tr adresinde çerezler şu şekilde kullanılır: Bazı çerezler, web sitesinde gezinmeniz, özelliklerini kullanmanız ve sitenin güvenli alanlarına erişebilmeniz için oldukça önemlidir. Bu çerezler olmadan, size uygun içerik sağlamamız veya sitede gezinmenize imkan sunmamız mümkün olmayacaktır. Güvenlik özelliklerimizi etkinleştirip desteklemek ve sitemize giriş yaparken kimliğinizi doğrulayabilmemiz için çerezleri kullanırız. Çerezler bize hangi dili tercih ettiğinizi ve iletişim tercihlerinizin neler olduğunu söyler. Sitemizde ziyaret ettiğiniz sayfaları öğrenmek için çerezleri kullanırız. Bu, sitemizi kullandığınız zaman size daha istikrarlı bir deneyim sunmamıza yardımcı olur, aradığınız şeyi anlamamıza yardımcı olur ve sitemizi daha bilgilendirici ve gezinmesi daha kolay hale getirmemize yardımcı olur. Sitemizdeki işlemleriniz hakkında isimsiz bilgi toplamak için çerezleri kullanırız. Çerezler sitenin hangi sayfalarının en popüler olduğunu anlamamıza olanak sağlar ve sitedeki gelişimlere öncelik vermemize yardımcı olur. Web sitemizin bazı bölümleri dikkatlice seçilen üçüncü taraflar tarafından sağlanır. Bu üçüncü taraflar, sitemizin bu alanlarının işlevselliğini sağlamak için çerezleri kullanabilir.

Web işaretleri nelerdir?

Web işaretleri, web sayfalarına ve diğer çevrimiçi içeriğe gömülü olan küçük grafik görüntülerdir. Web işaretlerini (genellikle çerezler ile birlikte), bir sayfayı görüntülediğiniz zaman ile tarih ve cihazınızın IP adresi gibi web sitemizi kullanımınız ve etkileşiminiz hakkında bilgi toplamak için kullanırız.

Takip Etme (DNT) nedir?

DNT, internet kullanıcılarının kendi çevrimiçi faaliyetlerini takip etmeleri için kendi tarayıcı ayarlarını kullanmalarını sağlayan bir mekanizma geliştirmek ve uygulamak üzere internet endüstrisi için düzenleyici kurumlar tarafından desteklenen bir konsepttir. Şu anda, DNT taleplerini karşılayacak hiçbir endüstri standardı yoktur. Sonuç olarak, web sitelerimiz şu an DNT taleplerine veya bu tarayıcılardan gelen başlıklara yanıt vermeyecektir.

Çerezler nasıl kontrol edilir?

Çoğu tarayıcı, tarayıcı tercihleri ayarlarını yaparak çerezleri kontrol etmenize olanak sağlar. Ancak bunu yaparsanız, web sitelerimiz tarafından sunulan tüm fonksiyonlara erişme ve oturum açma bilgileri gibi kişiselleştirilmiş ayarları kaydetme imkanınızın olamayabileceğini lütfen unutmayın.

Çerezlerin ayarlanmasını istemiyor ve onları kaldırmak istiyorsam ne yapmam gerekiyor?

Çerezleri almak istemiyorsanız, web sitelerimizdeki çerezleri reddetmek için cihazınızdaki tarayıcı ayarlarını yapabiliyor olmalısınız. Çoğu tarayıcı aynı zamanda, çerezleri gözden geçirmeniz ve silmeniz için izin verir. Lütfen kepez.bel.tr adresinin çerezler olmadan doğru şekilde çalışmayacağını unutmayın. Hangi çerezler ayarlanmış ve onları nasıl yönetir ve silerim bilgileri de dahil olmak üzere, çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek için şu adresi ziyaret edin: wikipedia.org, allaboutcookies.org Tarayıcı üreticileri, kendi ürünlerinde çerez yönetimi ile ilgili yardım sayfaları sunar. Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki bölüme bakın. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari (Masaüstü), Safari (Mobil), Android Tarayıcı, Opera, Opera Mobil, Diğer tarayıcılar için, lütfen tarayıcı üreticinizin size sunduğu belgelere bakın. Google Anlytics çerezleri (uzantı gerekli) takip aboneliğinden çıkmak için şu adresi ziyaret edin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Adobe Analytics çerezleri takip aboneliğinden çıkmak için, şu adresi ziyaret edin: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Kepez Belediyesi kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?

www.kepez.bel.tr ve diğer kurumsal web sitelerimiz, e-belediye üzerinden işlem yapan vatandaşlarımızın verdikleri veriler, dilekçeler, sözlü beyan edilen kişisel veriler, kamu sistemleri üzerinden alınan kişisel veriler, vatandaşlarımızın rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Kepez Belediyesi tarafından işlenmektedir.

Kepez Belediyesi kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?
 • Kurumsal web sitemiz üzerindeki e-belediye faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • Çağrı Merkezi Kanalı üzerinden yapılan bildirimlere dair iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Elektronik ortam ve platformlarda (internet/e-belediye vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak, çeşitli kamusal faaliyetlerde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Vatandaşlarımıza öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirebilmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet, istek ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Evlilik, Sosyal yardımlaşma, etkinlikler, cenaze işlemleri vb. belediyecilik faaliyetlerini yürütebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakları kullanabilmek,
Kepez Belediyesi kişisel verileri hangi koşullar altında korunuyor?

Kepez Belediyesi ile paylaşılan kişisel veriler, Kepez Belediyesi gözetimi ve kontrolü altındadır. Kepez Belediyesi, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli idari ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

Kepez Belediyesi kişisel verilerinizi 3. Taraflar ile paylaşıyor mu ?

Yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle mahkeme kararları, diğer kamu kurumları ve sözleşmelerle sabitlenmiş üçüncü taraf kuruluşlar haricinde kişisel veriler paylaşılmamaktadır.

Üçüncü taraflara veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır.

Veri Sahibinden Açık Rıza Alınması

Vatandaşlarımızın açık rıza beyanının alınması halinde, Kişisel verilerin kamu faydası gözetilmesi kaydı ile Kepez Belediyesi iştiraklerine, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, vatandaşlarımıza kamu hizmetinden kaynaklı elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kuruluşlarla paylaşılabilmektedir.

Yasal bir bağlayıcılık olmadığı sürece veri sahibi açık rızasını politikada belirtilen yöntemlerle geri çekebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir? 

Belediyemize başvurarak KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarı ödenmesi gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle belediyemize iletebilirsiniz. Bilgi edinme başvurularının Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince noter kanalıyla veya kişiyi tespit edici beyanlar ile yazılı olarak belediyemize başvurulması gerekmektedir. Belediyemize Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız yazılı başvuruların iletileceği kanallar aşağıda belirtilmiştir;

Veri Sorumlusu: Kepez Belediye Başkanlığı
Adres Bilgisi: Cumhuriyet Mah. Sahilyolu Cad. No:2 Kepez Belediye Başkanlığı Kepez/Çanakkale 17110 Türkiye
İrtibat Bilgisi: 0286 263 01 01
Kep Adresi: kepez@hs01.kep.tr

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya kepez@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Kepez Kent Konseyi

Kepez Kent Konseyi 750 565 Kepez Belediyesi

Sevgili Kepezliler,

Kent Konseyi nedir?;
Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortak anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını ifade eder.

Kent Konseyinin Görevleri
Madde 6
a)
Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
b) Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,
c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,
ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,
d) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,
e) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,
f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,
g) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,
ğ) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,
h) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,
ı) Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.

Çalışma İlkeleri
Madde 7
a) YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,
b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslar arası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,
c) Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,
ç) Kent konseyi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,
d) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,
e) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir. Biz, sorunlarımızın, toplumun ve halkın sorunlarından ayrı tutulamayacağını biliyoruz. Sıkıntılı, sancılı, sorunlu bir ülkede yaşıyor olmanın tüm sonuçları mühendis kimliğimizle birlikte, yurttaş kimliklerimiz dolayısı ile yine bizi buluyor. Kentin kimliğini etkileyen, meslek alanlarıyla ilgili gelişmelerin ve politikaların sosyal, siyasal ekonomik ve kültürel boyutlarını derinlemesine kavrama, yorumlamak ve toplumu bilgilendirmek zorundayız. İşte bu çalıştay ve benzeri bu çalışmalarımızın gerçekleşmesine yönelik çalışmaların önemli bir kesişme noktasını oluşturuyor. Bu çalışmalarda bilim insanlarının ve uzmanların yoğun emek harcayarak oluşturduğu bilgi erişilebilir ve ulaşılabilir hale geliyor. Kent sorunlarına ilişkin olarak son yıllarda merkezi otorite yerel yönetimler, kamu kaynaklarının dağılımı, afetler, çevre alt yapı, hava ve su, ulaşım, konut, turizm, tarım, kentsel ve kentsel dönüşüm temalarında sorun tespitlerini ve çözüm önerilerini kamuoyuna sunmak görevimizdir. Bu etkinliğimizde kentin mevcut durum tespitleri yapılırken aynı zamanda bu tespitten yola çıkarak “Nasıl bir kent istiyorum” sorusuna da kentte yaşayanlarla birlikte yanıt arıyoruz. Kent yaşamını ilgilendiren konular imar, kültür ve turizm, çevre kamu yönetimi ve yerel yönetim sistemini düzenleyen yasalardan bahsederken insan sağlığı, doğal çevre, insan hakları-kentli hakları, katılım, yaşanabilirlik gibi kavramlara da referans vermektedir. Kentlerde; sağlık, çevre, alt yapı, ulaşım, barınma, ısınma, eğitim, kültür ve benzeri birçok konuda sorunlar yaşanmaktadır. Diğer yandan kentlerimiz deprem, sel, heyelan ve yangın gibi afetlere hazırlıklı değildir. Kentlerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi her bakımdan sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması için çevreye duyarlı, koruma kullanma dengesi içerisinde sosyal alt yapı ve tüm donatıların planlanması ile olası risklerin azaltılması, dikkate alınması gereken çok önemli unsurlardır. Yaşamın olmazsa olması gereken birinci öncelikli konu su ve havadır. Kepezin %30-40’ının yaşadığı alanları etkileyen hava %100’ünü etkileyen su en önemli sorunudur. İkinci öncelik risklerden çevresel riskin başında limandaki tesisler ve Dardanel Ton gelmektedir. İlgili kuruluşları da dinlemek için çalıştaya davet ettik. Çalıştaya Kepezdeki siyasi partiler, STK’lar, muhtarlar kentin merkezi otorite ile ilgili birimleri, Belediyemizdeki müdürler davet edilmiş bizzat katılımları istenmiş görüş ve önerilerini yapmaları çözümde ortak aklın bulunması için hayati önem taşımaktadır. Siz Kepezliler çalıştaya gönüllü katılım, kepezde yaşayan emekli olmuş olmamış fakat donanımlı bilim insanları katılımıyla sorunlar bilimsel olarak çözülebilecektir. Çalıştay tarihleri 23 Ocak 2020, 19 Mart 2020’dir.

23 Ocak Tarihli Birinci Çalıştay’ımızda “Şehir Planlama ve Çevre” başlığı altında;
– Kepez’in kontrollü imar gelişimi,
– Kent estetiği ve insan üzerindeki etkileri,
– Su problemi ve çözüm önerileri, – Atık problemi ve sürdürülebilirliği,
– Ulaşım Sorunları ve Çözüm Önerileri,
– Kepezin havasını etkileyen çevresel faktörler
– Tarım alanları ve Köylü kalkınması,
– Jeolojik Yapı

konuları üzerinde durarak farklı disiplinler ile konu uzmanlarının görüş ve önerilerini alacağız.

19 Mart 2020 Tarihli İkinci Çalıştay’ımızda “Boğaz, Limanlar, Turizm ve Eğitim” başlığı altında;
– Kepez’in Çanakkale Boğazı ile direk ilişkisini,
– Kepez Limanının iyileştirilmesi ve Turizm ilişkisi,
– Eğitim alanları açılması ve Eğitim kurumları, konuları üzerinde durarak farklı disiplinler ile konu uzmanlarının görüş ve önerilerini alacağız.

En önemli iki hedefimizden ilki, bu çalıştay aracılığıyla ilgili alanlar doğrultusunda akademik ve konusunda profesyonel Bilim İnsanlarının Kepez’in yarınına dokunarak gelecek hayata hazırlayacak araştırma, eğitim ve uygulama ortamını sağlamaktır.

Diğer hedef ise, burada üretilecek araştırma ve tasarım projeleri ile bir Kepez veri tabanı oluşturulmasına katkı sağlamaktır. Bu çalışmanın örnek teşkil edecek uygulanabilir bir projeye dönüşmesidir.

Kentli olmak; bireylere de sorumluluklar getirmektedir. Bir kentin mensubu olmak, o kenti sahiplenmekle başlar. Günümüzdeki kentlilerin kente dair kararlara katılan, kent için gönüllü çalışan bireyler olması beklenmektedir. Kentli birey, yaşadığı kenti sahiplenerek onu güzelleştirmeye çalışacak etrafındakileri de harekete geçirecektir; ki bu da toplumun değişmesine zemin hazırlayacaktır.

Bu anlamda, meslek örgütlerinin, STK’ların, Siyasi Partilerin kenti sahiplenmesi gerekmektedir.

H.Orhan SÖNMEZ
Kent Konseyi Başkanı

Kepez Belediyesi Geçici İşçi Alımı Sonuç İlanı

Kepez Belediyesi Geçici İşçi Alımı Sonuç İlanı 1098 1256 Kepez Belediyesi